15199.htm

CÍMSZÓ: Vác

SZÓCIKK: Vác, rend. tan. város, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. 19,395 lak. A váci (status quo)hitközség 1841. alakult. A hitközség első elöljárói Hirschfeld Léb, Freund, Wolf Schneller Jákob és Deutsch Pinchosz voltak. Első rabbijául a hitközség Neumann Adolfot választotta, aki huzamosabb ideig fejtett ki eredményes működést. Templomot 1864. épített a hitközség tagjainak önkéntes adományaiból. A stílusos zsinagóga Alois Cacciari olasz építőmester tervei alapján épült. 1857-ben létesítette a hitközség két tanerős elemi népiskoláját. Mikor a hitközség fejlődése erősebb iramot vett, szüksége mutatkozott egy polgári leányiskola alapításának. 1922-ben meg is nyílott saját modern épületében a polgári leányiskola, mely öt tanerős és kb. 60 növendék látogatja. A hitközség intézményei: a Chevra Kadisa, melynek jelenlegi vezetői Goldmann Izidor és Zilzer Adolf, a Nő- és a Leányegylet. Rövidesen Aggok háza is lesz a hitközségben, amelynek céljaira Szamek Manó és neje tettek nagyobb - 15,000 pengős - alapítványt. A hitközségnek rendezett levéltára és egy többszáz kötetes könyvtára van. Többen létesítettek gazdasági és ipari vállalkozásokat. Oberländer József ügyvéd téglagyárat, Fenyő Ernő bútorgyárat, Lőbl Ármin kötő- és szövőgyárat alapított. A szövőgyár igazgatója Stamberger Rezső, aki egyben a váci kereskedelmi egyesület elnöke is. A hitközség 44,677 pengős évi költségvetéssel dolgozik, melynek egy részét szociális és filantropikus célokra fordítja. Anyakönyvi területéhez Alsó- és Felsőgöd, Szob és Sződ községek tartoznak. Lélekszáma 800, a családok száma 230, adót 208-an fizetnek. Foglalkozás szerint a hitközség tagjai túlnyomórészt kereskedők, iparosok és vállalkozók. A világháborúban részt vett tagjai közül 32-en haltak hősi halált. A hitközség mai vezetősége: Pollák Fülöp főrabbi, Blauner Miksa elnök, Révész Sándor alelnök és iskolaszéki elnök, Kohn Salamon pénztárnok, Körner Miksa ellenőr, Kohn József és Schweitzer Gábor templomgondnokok, Grosz Ármin, Neumann Adolf, Oberländer József, Stamberger Rezső és Szamek Manó elöljárók. A képviselőtestület tagjai: Balla Viktor, Fenyő Ernő, Geréb Ármin, Klein Sándor, Kohn Adolf, Kohn Béla, Mayer Lajos, ifj. Neumann Mór, Neuhaus Vilmos, Perlusz Ignác, Pressburger Károly, Sterner Henrik, Sternfeld Jakab, Szamek Gyula, Szőnyi László, Weisz Miksa és Zilzer Dávid. A hitközség jegyzője Hollós Sámuel. Az orthodox hitközség 1868. alakult. Első rabbija: Lőwinger Mózes volt, aki 1877. halt meg Vácott. A hitközség 1882. saját erejéből templomot és iskolát építtetett. Van ezenkívül a hitközségnek nagyon látogatott Talmud Tórája és jesivája, melyeket 1885. Hirschfeld Mayer és Hirsch Márk alapítottak. A hitközség intézményei: a Chevra Kadisa, a Tomché Jesivosz és a Betegsegélyző egylet. Az évi költségvetés 26,000 P, amelyből nagyobb összeget fordítanak szociális és filantropikus célra. A lélekszáma 600, a családok száma 180, az adófizetőké 140. Foglalkozás szerint: 4 nagykereskedő, 2 gazdálkodó, 6 tanító, 80 kereskedő, 40 iparos és 30 egyéb. A hitközség élén mindig kiváló rabbik állottak. Ezek: Silberstein Dávid (l. o.), Katzburg Dávid, aki Tél Talpiosz címen Biblia- és Talmud-magyarázó hetilapot szerkesztett és Winternitz Mózes, a jelenlegi szatmári rabbi. A hitközség mai vezetősége: Silberstein Jósua főrabbi, Lőwinger I. Sándor elnök, Schmid Samu alelnök, Winkler Ignác pénztáros, Schick Bernát ellenőr, Hirschfeld Henrik iskolaszéki elnök és Leopold Hermann jegyző.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5199. címszó a lexikon => 930. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15199.htm

CÍMSZÓ: Vác

SZÓCIKK: Vác, rend. tan. város, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. 19,395 lak. A váci status quo hitközség 1841. alakult. A hitközség első elöljárói Hirschfeld Léb, Freund, Wolf Schneller Jákob és Deutsch Pinchosz voltak. Első rabbijául a hitközség Neumann Adolfot választotta, aki huzamosabb ideig fejtett ki eredményes működést. Templomot 1864. épített a hitközség tagjainak önkéntes adományaiból. A stílusos zsinagóga Alois Cacciari olasz építőmester tervei alapján épült. 1857-ben létesítette a hitközség két tanerős elemi népiskoláját. Mikor a hitközség fejlődése erősebb iramot vett, szüksége mutatkozott egy polgári leányiskola alapításának. 1922-ben meg is nyílott saját modern épületében a polgári leányiskola, mely öt tanerős és kb. 60 növendék látogatja. A hitközség intézményei: a Chevra Kadisa, melynek jelenlegi vezetői Goldmann Izidor és Zilzer Adolf, a Nő- és a Leányegylet. Rövidesen Aggok háza is lesz a hitközségben, amelynek céljaira Szamek Manó és neje tettek nagyobb - 15,000 pengős - alapítványt. A hitközségnek rendezett levéltára és egy többszáz kötetes könyvtára van. Többen létesítettek gazdasági és ipari vállalkozásokat. Oberländer József ügyvéd téglagyárat, Fenyő Ernő bútorgyárat, Lőbl Ármin kötő- és szövőgyárat alapított. A szövőgyár igazgatója Stamberger Rezső, aki egyben a váci kereskedelmi egyesület elnöke is. A hitközség 44,677 pengős évi költségvetéssel dolgozik, melynek egy részét szociális és filantropikus célokra fordítja. Anyakönyvi területéhez Alsó- és Felsőgöd, Szob és Sződ községek tartoznak. Lélekszáma 800, a családok száma 230, adót 208-an fizetnek. Foglalkozás szerint a hitközség tagjai túlnyomórészt kereskedők, iparosok és vállalkozók. A világháborúban részt vett tagjai közül 32-en haltak hősi halált. A hitközség mai vezetősége: Pollák Fülöp főrabbi, Blauner Miksa elnök, Révész Sándor alelnök és iskolaszéki elnök, Kohn Salamon pénztárnok, Körner Miksa ellenőr, Kohn József és Schweitzer Gábor templomgondnokok, Grosz Ármin, Neumann Adolf, Oberländer József, Stamberger Rezső és Szamek Manó elöljárók. A képviselőtestület tagjai: Balla Viktor, Fenyő Ernő, Geréb Ármin, Klein Sándor, Kohn Adolf, Kohn Béla, Mayer Lajos, ifj. Neumann Mór, Neuhaus Vilmos, Perlusz Ignác, Pressburger Károly, Sterner Henrik, Sternfeld Jakab, Szamek Gyula, Szőnyi László, Weisz Miksa és Zilzer Dávid. A hitközség jegyzője Hollós Sámuel. Az orthodox hitközség 1868. alakult. Első rabbija: Lőwinger Mózes volt, aki 1877. halt meg Vácott. A hitközség 1882. saját erejéből templomot és iskolát építtetett. Van ezenkívül a hitközségnek nagyon látogatott Talmud Tórája és jesivája, melyeket 1885. Hirschfeld Mayer és Hirsch Márk alapítottak. A hitközség intézményei: a Chevra Kadisa, a Tomché Jesivosz és a Betegsegélyző egylet. Az évi költségvetés 26,000 P, amelyből nagyobb összeget fordítanak szociális és filantropikus célra. A lélekszáma 600, a családok száma 180, az adófizetőké 140. Foglalkozás szerint: 4 nagykereskedő, 2 gazdálkodó, 6 tanító, 80 kereskedő, 40 iparos és 30 egyéb. A hitközség élén mindig kiváló rabbik állottak. Ezek: Silberstein Dávid l. o. , Katzburg Dávid, aki Tél Talpiosz címen Biblia- és Talmud-magyarázó hetilapot szerkesztett és Winternitz Mózes, a jelenlegi szatmári rabbi. A hitközség mai vezetősége: Silberstein Jósua főrabbi, Lőwinger I. Sándor elnök, Schmid Samu alelnök, Winkler Ignác pénztáros, Schick Bernát ellenőr, Hirschfeld Henrik iskolaszéki elnök és Leopold Hermann jegyző.

15199.ht

CÍMSZÓ Vá

SZÓCIKK Vác rend tan város Pest-Pilis-Solt-Kisku vm 19,39 lak vác statu qu hitközsé 1841 alakult hitközsé els elöljáró Hirschfel Léb Freund Wol Schnelle Jáko é Deutsc Pinchos voltak Els rabbijáu hitközsé Neuman Adolfo választotta ak huzamosab idei fejtet k eredménye működést Templomo 1864 építet hitközsé tagjaina önkénte adományaiból stíluso zsinagóg Aloi Cacciar olas építőmeste terve alapjá épült 1857-be létesített hitközsé ké tanerő elem népiskoláját Miko hitközsé fejlődés erőseb iramo vett szükség mutatkozot eg polgár leányiskol alapításának 1922-be me i nyílot sajá moder épületébe polgár leányiskola mel ö tanerő é kb 6 növendé látogatja hitközsé intézményei Chevr Kadisa melyne jelenleg vezető Goldman Izido é Zilze Adolf Nő é Leányegylet Rövidese Aggo ház i les hitközségben amelyne céljair Szame Man é nej tette nagyob 15,00 pengő alapítványt hitközségne rendezet levéltár é eg többszá kötete könyvtár van Többe létesítette gazdaság é ipar vállalkozásokat Oberlände Józse ügyvé téglagyárat Feny Ern bútorgyárat Lőb Ármi kötő é szövőgyára alapított szövőgyá igazgatój Stamberge Rezső ak egybe vác kereskedelm egyesüle elnök is hitközsé 44,67 pengő év költségvetésse dolgozik melyne eg részé szociáli é filantropiku célokr fordítja Anyakönyv területéhe Alsó é Felsőgöd Szo é Sző községe tartoznak Lélekszám 800 családo szám 230 adó 208-a fizetnek Foglalkozá szerin hitközsé tagja túlnyomórész kereskedők iparoso é vállalkozók világháborúba rész vet tagja közü 32-e halta hős halált hitközsé ma vezetősége Pollá Fülö főrabbi Blaune Miks elnök Révés Sándo alelnö é iskolaszék elnök Koh Salamo pénztárnok Körne Miks ellenőr Koh Józse é Schweitze Gábo templomgondnokok Gros Ármin Neuman Adolf Oberlände József Stamberge Rezs é Szame Man elöljárók képviselőtestüle tagjai Ball Viktor Feny Ernő Geré Ármin Klei Sándor Koh Adolf Koh Béla Maye Lajos ifj Neuman Mór Neuhau Vilmos Perlus Ignác Pressburge Károly Sterne Henrik Sternfel Jakab Szame Gyula Szőny László Weis Miks é Zilze Dávid hitközsé jegyzőj Holló Sámuel A orthodo hitközsé 1868 alakult Els rabbija Lőwinge Móze volt ak 1877 hal me Vácott hitközsé 1882 sajá erejébő templomo é iskolá építtetett Va ezenkívü hitközségne nagyo látogatot Talmu Tóráj é jesivája melyeke 1885 Hirschfel Maye é Hirsc Már alapítottak hitközsé intézményei Chevr Kadisa Tomch Jesivos é Betegsegélyz egylet A év költségveté 26,00 P amelybő nagyob összege fordítana szociáli é filantropiku célra lélekszám 600 családo szám 180 a adófizetők 140 Foglalkozá szerint nagykereskedő gazdálkodó tanító 8 kereskedő 4 iparo é 3 egyéb hitközsé élé mindi kivál rabbi állottak Ezek Silberstei Dávi l o Katzbur Dávid ak Té Talpios címe Biblia é Talmud-magyaráz hetilapo szerkesztet é Winternit Mózes jelenleg szatmár rabbi hitközsé ma vezetősége Silberstei Jósu főrabbi Lőwinge I Sándo elnök Schmi Sam alelnök Winkle Igná pénztáros Schic Berná ellenőr Hirschfel Henri iskolaszék elnö é Leopol Herman jegyző

15199.h

CÍMSZ V

SZÓCIK Vá ren ta váro Pest-Pilis-Solt-Kisk v 19,3 la vá stat q hitközs 184 alakul hitközs el elöljár Hirschfe Lé Freun Wo Schnell Ják Deuts Pincho volta El rabbijá hitközs Neuma Adolf választott a huzamosa ide fejte eredmény működés Templom 186 építe hitközs tagjain önként adományaibó stílus zsinagó Alo Caccia ola építőmest terv alapj épül 1857-b létesítet hitközs k taner ele népiskolájá Mik hitközs fejlődé erőse iram vet szüksé mutatkozo e polgá leányisko alapításána 1922-b m nyílo saj mode épületéb polgá leányiskol me taner k növend látogatj hitközs intézménye Chev Kadis melyn jelenle vezet Goldma Izid Zilz Adol N Leányegyle Rövides Agg há le hitközségbe amelyn céljai Szam Ma ne tett nagyo 15,0 peng alapítvány hitközségn rendeze levéltá e többsz kötet könyvtá va Több létesített gazdasá ipa vállalkozásoka Oberländ Józs ügyv téglagyára Fen Er bútorgyára Lő Árm köt szövőgyár alapítot szövőgy igazgató Stamberg Rezs a egyb vá kereskedel egyesül elnö i hitközs 44,6 peng é költségvetéss dolgozi melyn e rész szociál filantropik célok fordítj Anyaköny területéh Als Felsőgö Sz Sz község tartozna Lélekszá 80 család szá 23 ad 208- fizetne Foglalkoz szeri hitközs tagj túlnyomórés kereskedő iparos vállalkozó világháborúb rés ve tagj köz 32- halt hő halál hitközs m vezetőség Poll Fül főrabb Blaun Mik elnö Révé Sánd aleln iskolaszé elnö Ko Salam pénztárno Körn Mik ellenő Ko Józs Schweitz Gáb templomgondnoko Gro Ármi Neuma Adol Oberländ Józse Stamberg Rez Szam Ma elöljáró képviselőtestül tagja Bal Vikto Fen Ern Ger Ármi Kle Sándo Ko Adol Ko Bél May Lajo if Neuma Mó Neuha Vilmo Perlu Igná Pressburg Károl Stern Henri Sternfe Jaka Szam Gyul Szőn Lászl Wei Mik Zilz Dávi hitközs jegyző Holl Sámue orthod hitközs 186 alakul El rabbij Lőwing Móz vol a 187 ha m Vácot hitközs 188 saj erejéb templom iskol építtetet V ezenkív hitközségn nagy látogato Talm Tórá jesiváj melyek 188 Hirschfe May Hirs Má alapította hitközs intézménye Chev Kadis Tomc Jesivo Betegsegély egyle é költségvet 26,0 amelyb nagyo összeg fordítan szociál filantropik célr lélekszá 60 család szá 18 adófizető 14 Foglalkoz szerin nagykeresked gazdálkod tanít keresked ipar egyé hitközs él mind kivá rabb állotta Eze Silberste Dáv Katzbu Dávi a T Talpio cím Bibli Talmud-magyará hetilap szerkeszte Winterni Móze jelenle szatmá rabb hitközs m vezetőség Silberste Jós főrabb Lőwing Sánd elnö Schm Sa alelnö Winkl Ign pénztáro Schi Bern ellenő Hirschfe Henr iskolaszé eln Leopo Herma jegyz

15199.

CÍMS

SZÓCI V re t vár Pest-Pilis-Solt-Kis 19, l v sta hitköz 18 alaku hitköz e elöljá Hirschf L Freu W Schnel Já Deut Pinch volt E rabbij hitköz Neum Adol választot huzamos id fejt eredmén működé Templo 18 épít hitköz tagjai önkén adományaib stílu zsinag Al Cacci ol építőmes ter alap épü 1857- létesíte hitköz tane el népiskoláj Mi hitköz fejlőd erős ira ve szüks mutatkoz polg leányisk alapításán 1922- nyíl sa mod épületé polg leányisko m tane növen látogat hitköz intézmény Che Kadi mely jelenl veze Goldm Izi Zil Ado Leányegyl Rövide Ag h l hitközségb amely célja Sza M n tet nagy 15, pen alapítván hitközség rendez levélt többs köte könyvt v Töb létesítet gazdas ip vállalkozások Oberlän Józ ügy téglagyár Fe E bútorgyár L Ár kö szövőgyá alapíto szövőg igazgat Stamber Rez egy v kereskede egyesü eln hitköz 44, pen költségvetés dolgoz mely rés szociá filantropi célo fordít Anyakön területé Al Felsőg S S közsé tartozn Léleksz 8 csalá sz 2 a 208 fizetn Foglalko szer hitköz tag túlnyomóré keresked iparo vállalkoz világháború ré v tag kö 32 hal h halá hitköz vezetősé Pol Fü főrab Blau Mi eln Rév Sán alel iskolasz eln K Sala pénztárn Kör Mi ellen K Józ Schweit Gá templomgondnok Gr Árm Neum Ado Oberlän Józs Stamber Re Sza M elöljár képviselőtestü tagj Ba Vikt Fe Er Ge Árm Kl Sánd K Ado K Bé Ma Laj i Neum M Neuh Vilm Perl Ign Pressbur Káro Ster Henr Sternf Jak Sza Gyu Sző Lász We Mi Zil Dáv hitköz jegyz Hol Sámu ortho hitköz 18 alaku E rabbi Lőwin Mó vo 18 h Váco hitköz 18 sa erejé templo isko építtete ezenkí hitközség nag látogat Tal Tór jesivá melye 18 Hirschf Ma Hir M alapított hitköz intézmény Che Kadi Tom Jesiv Betegsegél egyl költségve 26, amely nagy össze fordíta szociá filantropi cél léleksz 6 csalá sz 1 adófizet 1 Foglalko szeri nagykereske gazdálko taní kereske ipa egy hitköz é min kiv rab állott Ez Silberst Dá Katzb Dáv Talpi cí Bibl Talmud-magyar hetila szerkeszt Wintern Móz jelenl szatm rab hitköz vezetősé Silberst Jó főrab Lőwin Sán eln Sch S aleln Wink Ig pénztár Sch Ber ellen Hirschf Hen iskolasz el Leop Herm jegy

15199

CÍM

SZÓC r vá Pest-Pilis-Solt-Ki 19 st hitkö 1 alak hitkö elölj Hirsch Fre Schne J Deu Pinc vol rabbi hitkö Neu Ado választo huzamo i fej eredmé működ Templ 1 épí hitkö tagja önké adományai stíl zsina A Cacc o építőme te ala ép 1857 létesít hitkö tan e népiskolá M hitkö fejlő erő ir v szük mutatko pol leányis alapításá 1922 nyí s mo épület pol leányisk tan növe látoga hitkö intézmén Ch Kad mel jelen vez Gold Iz Zi Ad Leányegy Rövid A hitközség amel célj Sz te nag 15 pe alapítvá hitközsé rende levél több köt könyv Tö létesíte gazda i vállalkozáso Oberlä Jó üg téglagyá F bútorgyá Á k szövőgy alapít szövő igazga Stambe Re eg keresked egyes el hitkö 44 pe költségveté dolgo mel ré szoci filantrop cél fordí Anyakö terület A Felső közs tartoz Léleks csal s 20 fizet Foglalk sze hitkö ta túlnyomór kereske ipar vállalko világhábor r ta k 3 ha hal hitkö vezetős Po F főra Bla M el Ré Sá ale iskolas el Sal pénztár Kö M elle Jó Schwei G templomgondno G Ár Neu Ad Oberlä Józ Stambe R Sz elöljá képviselőtest tag B Vik F E G Ár K Sán Ad B M La Neu Neu Vil Per Ig Pressbu Kár Ste Hen Stern Ja Sz Gy Sz Lás W M Zi Dá hitkö jegy Ho Sám orth hitkö 1 alak rabb Lőwi M v 1 Vác hitkö 1 s erej templ isk építtet ezenk hitközsé na látoga Ta Tó jesiv mely 1 Hirsch M Hi alapítot hitkö intézmén Ch Kad To Jesi Betegsegé egy költségv 26 amel nag össz fordít szoci filantrop cé léleks csal s adófize Foglalk szer nagykeresk gazdálk tan keresk ip eg hitkö mi ki ra állot E Silbers D Katz Dá Talp c Bib Talmud-magya hetil szerkesz Winter Mó jelen szat ra hitkö vezetős Silbers J főra Lőwi Sá el Sc alel Win I pénztá Sc Be elle Hirsch He iskolas e Leo Her jeg

1519SZÓ v Pest-Pilis-Solt-K 1 s hitk ala hitk elöl Hirsc Fr Schn De Pin vo rabb hitk Ne Ad választ huzam fe eredm műkö Temp ép hitk tagj önk adománya stí zsin Cac építőm t al é 185 létesí hitk ta népiskol hitk fejl er i szü mutatk po leányi alapítás 192 ny m épüle po leányis ta növ látog hitk intézmé C Ka me jele ve Gol I Z A Leányeg Rövi hitközsé ame cél S t na 1 p alapítv hitközs rend levé töb kö köny T létesít gazd vállalkozás Oberl J ü téglagy bútorgy szövőg alapí szöv igazg Stamb R e kereske egye e hitk 4 p költségvet dolg me r szoc filantro cé ford Anyak terüle Fels köz tarto Lélek csa 2 fize Foglal sz hitk t túlnyomó keresk ipa vállalk világhábo t h ha hitk vezető P főr Bl e R S al iskola e Sa pénztá K ell J Schwe templomgondn Á Ne A Oberl Jó Stamb S elölj képviselőtes ta Vi Á Sá A L Ne Ne Vi Pe I Pressb Ká St He Ster J S G S Lá Z D hitk jeg H Sá ort hitk ala rab Lőw Vá hitk ere temp is építte ezen hitközs n látog T T jesi mel Hirsc H alapíto hitk intézmé C Ka T Jes Betegseg eg költség 2 ame na öss fordí szoc filantro c lélek csa adófiz Foglal sze nagykeres gazdál ta keres i e hitk m k r állo Silber Kat D Tal Bi Talmud-magy heti szerkes Winte M jele sza r hitk vezető Silber főr Lőw S e S ale Wi pénzt S B ell Hirsc H iskola Le He je