15201.htm

CÍMSZÓ: Vád

SZÓCIKK: "Vád. A bibliai és rabbinikus jogrendszer nem ismer közvádlót s az államügyészi hivatal is idegen számára. A vádemelés magánemberek dolga volt, első sorban azoké, akik a bűntett tanúi voltak. A tanuknak előbb meg kellett inteniük a tetten kapott bűnöst és figyelmeztetniük a rá váró büntetésre, ha a bűnt elköveti; mert a zsidó jog szerint nem főbenjáró bűntettek csak ilyen előzetes intelem után büntethetők. Ezután benyújtották a vádat,amelyet tanúskodásukkal megerősítettek. Magánjogi eseteknél a károsultnak kellett panaszt tenni, illetve vádat emelni, hogy igényeit érvényesíthesse. Hogy minden egyes embernek a jogi érzéke mennyire ki volt fejlődve, annak legjobb bizonyítéka, hogy a zsidó államélet ideje alatt sohasem volt szükség vádhatóság felállítására. A vallásos elképzelés szerint az embernek minden bűne, mint egy-egy vádló járult a legfőbb bíró Isten trónusa elé"


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 5201. címszó a lexikon => 931. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15201.htm

CÍMSZÓ: Vád

SZÓCIKK: Vád. A bibliai és rabbinikus jogrendszer nem ismer közvádlót s az államügyészi hivatal is idegen számára. A vádemelés magánemberek dolga volt, első sorban azoké, akik a bűntett tanúi voltak. A tanuknak előbb meg kellett inteniük a tetten kapott bűnöst és figyelmeztetniük a rá váró büntetésre, ha a bűnt elköveti; mert a zsidó jog szerint nem főbenjáró bűntettek csak ilyen előzetes intelem után büntethetők. Ezután benyújtották a vádat,amelyet tanúskodásukkal megerősítettek. Magánjogi eseteknél a károsultnak kellett panaszt tenni, illetve vádat emelni, hogy igényeit érvényesíthesse. Hogy minden egyes embernek a jogi érzéke mennyire ki volt fejlődve, annak legjobb bizonyítéka, hogy a zsidó államélet ideje alatt sohasem volt szükség vádhatóság felállítására. A vallásos elképzelés szerint az embernek minden bűne, mint egy-egy vádló járult a legfőbb bíró Isten trónusa elé

15201.ht

CÍMSZÓ Vá

SZÓCIKK Vád biblia é rabbiniku jogrendsze ne isme közvádló a államügyész hivata i idege számára vádemelé magánembere dolg volt els sorba azoké aki bűntet tanú voltak tanukna előb me kellet inteniü tette kapot bűnös é figyelmeztetniü r vár büntetésre h bűn elköveti mer zsid jo szerin ne főbenjár bűntette csa ilye előzete intele utá büntethetők Ezutá benyújtottá vádat,amelye tanúskodásukka megerősítettek Magánjog esetekné károsultna kellet panasz tenni illetv váda emelni hog igényei érvényesíthesse Hog minde egye emberne jog érzék mennyir k vol fejlődve anna legjob bizonyítéka hog zsid államéle idej alat sohase vol szüksé vádhatósá felállítására valláso elképzelé szerin a emberne minde bűne min egy-eg vádl járul legfőb bír Iste trónus el

15201.h

CÍMSZ V

SZÓCIK Vá bibli rabbinik jogrendsz n ism közvádl államügyés hivat ideg számár vádemel magánember dol vol el sorb azok ak bűnte tan volta tanukn elő m kelle inteni tett kapo bűnö figyelmeztetni vá büntetésr bű elkövet me zsi j szeri n főbenjá bűntett cs ily előzet intel ut büntethető Ezut benyújtott vádat,amely tanúskodásukk megerősítette Magánjo esetekn károsultn kelle panas tenn illet vád emeln ho igénye érvényesíthess Ho mind egy embern jo érzé mennyi vo fejlődv ann legjo bizonyíték ho zsi államél ide ala sohas vo szüks vádhatós felállításár vallás elképzel szeri embern mind bűn mi egy-e vád járu legfő bí Ist trónu e

15201.

CÍMS

SZÓCI V bibl rabbini jogrends is közvád államügyé hiva ide számá vádeme magánembe do vo e sor azo a bűnt ta volt tanuk el kell inten tet kap bűn figyelmeztetn v büntetés b elköve m zs szer főbenj bűntet c il előze inte u büntethet Ezu benyújtot vádat,amel tanúskodásuk megerősített Magánj esetek károsult kell pana ten ille vá emel h igény érvényesíthes H min eg ember j érz menny v fejlőd an legj bizonyíté h zs államé id al soha v szük vádható felállításá vallá elképze szer ember min bű m egy- vá jár legf b Is trón

15201

CÍM

SZÓC bib rabbin jogrend i közvá államügy hiv id szám vádem magánemb d v so az bűn t vol tanu e kel inte te ka bű figyelmeztet bünteté elköv z sze főben bűnte i előz int büntethe Ez benyújto vádat,ame tanúskodásu megerősítet Magán esete károsul kel pan te ill v eme igén érvényesíthe mi e embe ér menn fejlő a leg bizonyít z állam i a soh szü vádhat felállítás vall elképz sze embe mi b egy v já leg I tró

1520SZÓ bi rabbi jogren közv államüg hi i szá váde magánem s a bű vo tan ke int t k b figyelmezte büntet elkö sz főbe bűnt elő in bünteth E benyújt vádat,am tanúskodás megerősíte Magá eset károsu ke pa t il em igé érvényesíth m emb é men fejl le bizonyí álla so sz vádha felállítá val elkép sz emb m eg j le tr