15202.htm

CÍMSZÓ: Vadász

SZEMÉLYNÉV: Vadász Ede

SZÓCIKK: Vadász, 1. Ede, hírlapíró, szül. Miskolcon 1842 szept. 5., megh. Budapesten 1926. Előbb orvostanhallgató volt Bécsben, majd elvégezte a pesti egyetem jogi fakultását és a N. Pester Journal munkatársa lett. 1869-ben az Orsz. Statisztikai Hivatalban, azután a belügyminiszteri sajtóirodában működött. 1870-73 közt a katonai reáliskola tanára, később 1880-ig fővárosi tanácsjegyző, majd a Pester Lloyd munkatársa lett. 1881-től kezdve a M. Jelzálog Hitelbanknál működött. Lefordította az eredeti versmértékben héberre a «Szózat»-ot. Önállóan megjelent könyve: A pesti zsidó templom első ötven éve (1909).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5202. címszó a lexikon => 931. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15202.htm

CÍMSZÓ: Vadász

SZEMÉLYNÉV: Vadász Ede

SZÓCIKK: Vadász, 1. Ede, hírlapíró, szül. Miskolcon 1842 szept. 5., megh. Budapesten 1926. Előbb orvostanhallgató volt Bécsben, majd elvégezte a pesti egyetem jogi fakultását és a N. Pester Journal munkatársa lett. 1869-ben az Orsz. Statisztikai Hivatalban, azután a belügyminiszteri sajtóirodában működött. 1870-73 közt a katonai reáliskola tanára, később 1880-ig fővárosi tanácsjegyző, majd a Pester Lloyd munkatársa lett. 1881-től kezdve a M. Jelzálog Hitelbanknál működött. Lefordította az eredeti versmértékben héberre a Szózat -ot. Önállóan megjelent könyve: A pesti zsidó templom első ötven éve 1909 .

15202.ht

CÍMSZÓ Vadás

SZEMÉLYNÉV Vadás Ed

SZÓCIKK Vadász 1 Ede hírlapíró szül Miskolco 184 szept 5. megh Budapeste 1926 Előb orvostanhallgat vol Bécsben maj elvégezt pest egyete jog fakultásá é N Peste Journa munkatárs lett 1869-be a Orsz Statisztika Hivatalban azutá belügyminiszter sajtóirodába működött 1870-7 köz katona reáliskol tanára későb 1880-i főváros tanácsjegyző maj Peste Lloy munkatárs lett 1881-tő kezdv M Jelzálo Hitelbankná működött Lefordított a eredet versmértékbe héberr Szóza -ot Önállóa megjelen könyve pest zsid templo els ötve év 190

15202.h

CÍMSZ Vadá

SZEMÉLYNÉ Vadá E

SZÓCIK Vadás Ed hírlapír szü Miskolc 18 szep 5 meg Budapest 192 Elő orvostanhallga vo Bécsbe ma elvégez pes egyet jo fakultás Pest Journ munkatár let 1869-b Ors Statisztik Hivatalba azut belügyminiszte sajtóirodáb működöt 1870- kö katon reálisko tanár késő 1880- főváro tanácsjegyz ma Pest Llo munkatár let 1881-t kezd Jelzál Hitelbankn működöt Lefordítot erede versmértékb héber Szóz -o Önálló megjele könyv pes zsi templ el ötv é 19

15202.

CÍMS Vad

SZEMÉLYN Vad

SZÓCI Vadá E hírlapí sz Miskol 1 sze me Budapes 19 El orvostanhallg v Bécsb m elvége pe egye j fakultá Pes Jour munkatá le 1869- Or Statiszti Hivatalb azu belügyminiszt sajtóirodá működö 1870 k kato reálisk taná kés 1880 fővár tanácsjegy m Pes Ll munkatá le 1881- kez Jelzá Hitelbank működö Lefordíto ered versmérték hébe Szó - Önáll megjel köny pe zs temp e öt 1

15202

CÍM Va

SZEMÉLY Va

SZÓC Vad hírlap s Misko sz m Budape 1 E orvostanhall Bécs elvég p egy fakult Pe Jou munkat l 1869 O Statiszt Hivatal az belügyminisz sajtóirod működ 187 kat reális tan ké 188 fővá tanácsjeg Pe L munkat l 1881 ke Jelz Hitelban működ Lefordít ere versmérté héb Sz Önál megje kön p z tem ö

1520

CÍ V

SZEMÉL V

SZÓ Va hírla Misk s Budap orvostanhal Béc elvé eg fakul P Jo munka 186 Statisz Hivata a belügyminis sajtóiro műkö 18 ka reáli ta k 18 főv tanácsje P munka 188 k Jel Hitelba műkö Lefordí er versmért hé S Öná megj kö te