15203.htm

CÍMSZÓ: Vadász

SZEMÉLYNÉV: Vadász Elemér

SZÓCIKK: "2. V. Elemér*, geológus, szül. Székesfehérvárott 1885 márc. 1. A budapesti egyetemen tanult és u. o. volt tanársegéd és adjunktus 1919-ig. Szerkesztette a Földtani Intézet kiadványát, a Geologica Hungarica c. folyóiratot. Főbb művei: Budapest-Rákos felső medit. faunája (1906); Fejlődésbeli elkülönítések a philloc. családjában(1907); A ribicei felső medit. korallpad faunájáról (1907); Alsó-Rákos alsó-liasz faunája (1908); A borsodi Bükk geológiájáról (1909) ; A Duna bal parti idősebb röghegységekről (1910); Őslénytani adatok Belső-Ázsiából (1911); Bakonyi triász-toraminiferák (1906): A déli Bakony Jura-rétegei (1906); A Mecsekhegység középneokom kagylói (1912); Magyarország medit. tüskebőrűi (1914); A Mecsek északi pereméről (1914); A földtantanítás elmélete (1915). Die stratigr. Stellung des Dachsteinkalkes von Budapest (1920); A szén és petróleum múltja és jövője (1925)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5203. címszó a lexikon => 931. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15203.htm

CÍMSZÓ: Vadász

SZEMÉLYNÉV: Vadász Elemér

SZÓCIKK: 2. V. Elemér*, geológus, szül. Székesfehérvárott 1885 márc. 1. A budapesti egyetemen tanult és u. o. volt tanársegéd és adjunktus 1919-ig. Szerkesztette a Földtani Intézet kiadványát, a Geologica Hungarica c. folyóiratot. Főbb művei: Budapest-Rákos felső medit. faunája 1906 ; Fejlődésbeli elkülönítések a philloc. családjában 1907 ; A ribicei felső medit. korallpad faunájáról 1907 ; Alsó-Rákos alsó-liasz faunája 1908 ; A borsodi Bükk geológiájáról 1909 ; A Duna bal parti idősebb röghegységekről 1910 ; Őslénytani adatok Belső-Ázsiából 1911 ; Bakonyi triász-toraminiferák 1906 : A déli Bakony Jura-rétegei 1906 ; A Mecsekhegység középneokom kagylói 1912 ; Magyarország medit. tüskebőrűi 1914 ; A Mecsek északi pereméről 1914 ; A földtantanítás elmélete 1915 . Die stratigr. Stellung des Dachsteinkalkes von Budapest 1920 ; A szén és petróleum múltja és jövője 1925 .

15203.ht

CÍMSZÓ Vadás

SZEMÉLYNÉV Vadás Elemé

SZÓCIKK 2 V Elemér* geológus szül Székesfehérvárot 188 márc 1 budapest egyeteme tanul é u o vol tanársegé é adjunktu 1919-ig Szerkesztett Földtan Intéze kiadványát Geologic Hungaric c folyóiratot Főb művei Budapest-Ráko fels medit faunáj 190 Fejlődésbel elkülönítése philloc családjába 190 ribice fels medit korallpa faunájáró 190 Alsó-Ráko alsó-lias faunáj 190 borsod Bük geológiájáró 190 Dun ba part időseb röghegységekrő 191 Őslénytan adato Belső-Ázsiábó 191 Bakony triász-toraminiferá 190 dél Bakon Jura-rétege 190 Mecsekhegysé középneoko kagyló 191 Magyarorszá medit tüskebőrű 191 Mecse észak peremérő 191 földtantanítá elmélet 191 Di stratigr Stellun de Dachsteinkalke vo Budapes 192 szé é petróleu múltj é jövőj 192

15203.h

CÍMSZ Vadá

SZEMÉLYNÉ Vadá Elem

SZÓCIK Elemér geológu szü Székesfehérváro 18 már budapes egyetem tanu vo tanárseg adjunkt 1919-i Szerkesztet Földta Intéz kiadványá Geologi Hungari folyóirato Fő műve Budapest-Rák fel medi fauná 19 Fejlődésbe elkülönítés phillo családjáb 19 ribic fel medi korallp faunájár 19 Alsó-Rák alsó-lia fauná 19 borso Bü geológiájár 19 Du b par időse röghegységekr 19 Őslényta adat Belső-Ázsiáb 19 Bakon triász-toraminifer 19 dé Bako Jura-réteg 19 Mecsekhegys középneok kagyl 19 Magyarorsz medi tüskebőr 19 Mecs észa peremér 19 földtantanít elméle 19 D stratig Stellu d Dachsteinkalk v Budape 19 sz petróle múlt jövő 19

15203.

CÍMS Vad

SZEMÉLYN Vad Ele

SZÓCI Elemé geológ sz Székesfehérvár 1 má budape egyete tan v tanárse adjunk 1919- Szerkeszte Földt Inté kiadvány Geolog Hungar folyóirat F műv Budapest-Rá fe med faun 1 Fejlődésb elkülöníté phill családjá 1 ribi fe med korall faunájá 1 Alsó-Rá alsó-li faun 1 bors B geológiájá 1 D pa idős röghegységek 1 Őslényt ada Belső-Ázsiá 1 Bako triász-toraminife 1 d Bak Jura-réte 1 Mecsekhegy középneo kagy 1 Magyarors med tüskebő 1 Mec ész peremé 1 földtantaní elmél 1 strati Stell Dachsteinkal Budap 1 s petról múl jöv 1

15203

CÍM Va

SZEMÉLY Va El

SZÓC Elem geoló s Székesfehérvá m budap egyet ta tanárs adjun 1919 Szerkeszt Föld Int kiadván Geolo Hunga folyóira mű Budapest-R f me fau Fejlődés elkülönít phil családj rib f me koral faunáj Alsó-R alsó-l fau bor geológiáj p idő röghegysége Őslény ad Belső-Ázsi Bak triász-toraminif Ba Jura-rét Mecsekheg középne kag Magyaror me tüskeb Me és perem földtantan elmé strat Stel Dachsteinka Buda petró mú jö

1520

CÍ V

SZEMÉL V E

SZÓ Ele geol Székesfehérv buda egye t tanár adju 191 Szerkesz Föl In kiadvá Geol Hung folyóir m Budapest- m fa Fejlődé elkülöní phi család ri m kora fauná Alsó- alsó- fa bo geológiá id röghegység Őslén a Belső-Ázs Ba triász-toramini B Jura-ré Mecsekhe középn ka Magyaro m tüske M é pere földtanta elm stra Ste Dachsteink Bud petr m j