15205.htm

CÍMSZÓ: Vadász

SZEMÉLYNÉV: Vadász Lipót

SZÓCIKK: "4. V. Lipót, államférfi, szül. Kisvárdán 1861. júl. 2., megh. Budapesten 1924 aug. 29. A budapesti egyetemen tanult s miután jogi doktorátust és ügyvédi oklevelet szerzett, szülővárosában nyitott ügyvédi irodát. Rövid idő alatt a megye legkeresettebb ügyvédje és úgy a városi, mint megyei közéletnek egyik vezető tényezője lett. Megalapította a szabolcsmegyei ipartestületet melynek elnöke volt. 1910-1918-ig országgyűlés képviselő volt s mint Tisza István személyes bizalmasa, nagy befolyáshoz jutott; a munkapártnak egyik legtekintélyesebb tagja volt, a parlamentben pedig, mint kitűnő politikai szónok, játszott fontos szerepet. Az 1915-iki házszabályszigorító törvényt ő tervezte s ezt utána «Lex Vadász»-nak nevezik. 1913. igazságügyi államtitkár lett Lukács, majd Tisza István kabinetjében. Ebben az állásában is jelentékeny tevékenységet fejtett ki a sajtótörvény, a moratóriumról szóló törvények és a csődönkívüli kényszeregyezségről szóló rendeletek előkészítésében. Fontos munkát végzett a polgári törvénykönyv előmunkálataiban is. A Tisza-kormány bukása után a politikai élettől visszavonult és újból ügyvédi irodát nyitott. Azóta pedig fokozottabb mértékben vett részt a felekezeti életben s az Izr. Magyar Irodalmi Társaság elnökségét töltötte be. Halála után jelentek meg Beszédei (1925), számos jogi tanulmánya pedig szakfolyóiratokban jelent meg."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5205. címszó a lexikon => 931. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15205.htm

CÍMSZÓ: Vadász

SZEMÉLYNÉV: Vadász Lipót

SZÓCIKK: 4. V. Lipót, államférfi, szül. Kisvárdán 1861. júl. 2., megh. Budapesten 1924 aug. 29. A budapesti egyetemen tanult s miután jogi doktorátust és ügyvédi oklevelet szerzett, szülővárosában nyitott ügyvédi irodát. Rövid idő alatt a megye legkeresettebb ügyvédje és úgy a városi, mint megyei közéletnek egyik vezető tényezője lett. Megalapította a szabolcsmegyei ipartestületet melynek elnöke volt. 1910-1918-ig országgyűlés képviselő volt s mint Tisza István személyes bizalmasa, nagy befolyáshoz jutott; a munkapártnak egyik legtekintélyesebb tagja volt, a parlamentben pedig, mint kitűnő politikai szónok, játszott fontos szerepet. Az 1915-iki házszabályszigorító törvényt ő tervezte s ezt utána Lex Vadász -nak nevezik. 1913. igazságügyi államtitkár lett Lukács, majd Tisza István kabinetjében. Ebben az állásában is jelentékeny tevékenységet fejtett ki a sajtótörvény, a moratóriumról szóló törvények és a csődönkívüli kényszeregyezségről szóló rendeletek előkészítésében. Fontos munkát végzett a polgári törvénykönyv előmunkálataiban is. A Tisza-kormány bukása után a politikai élettől visszavonult és újból ügyvédi irodát nyitott. Azóta pedig fokozottabb mértékben vett részt a felekezeti életben s az Izr. Magyar Irodalmi Társaság elnökségét töltötte be. Halála után jelentek meg Beszédei 1925 , számos jogi tanulmánya pedig szakfolyóiratokban jelent meg.

15205.ht

CÍMSZÓ Vadás

SZEMÉLYNÉV Vadás Lipó

SZÓCIKK 4 V Lipót államférfi szül Kisvárdá 1861 júl 2. megh Budapeste 192 aug 29 budapest egyeteme tanul miutá jog doktorátus é ügyvéd oklevele szerzett szülővárosába nyitot ügyvéd irodát Rövi id alat megy legkeresetteb ügyvédj é úg városi min megye közéletne egyi vezet tényezőj lett Megalapított szabolcsmegye ipartestülete melyne elnök volt 1910-1918-i országgyűlé képvisel vol min Tisz Istvá személye bizalmasa nag befolyásho jutott munkapártna egyi legtekintélyeseb tagj volt parlamentbe pedig min kitűn politika szónok játszot fonto szerepet A 1915-ik házszabályszigorít törvény tervezt ez után Le Vadás -na nevezik 1913 igazságügy államtitká let Lukács maj Tisz Istvá kabinetjében Ebbe a állásába i jelentéken tevékenysége fejtet k sajtótörvény moratóriumró szól törvénye é csődönkívül kényszeregyezségrő szól rendelete előkészítésében Fonto munká végzet polgár törvényköny előmunkálataiba is Tisza-kormán bukás utá politika élettő visszavonul é újbó ügyvéd irodá nyitott Azót pedi fokozottab mértékbe vet rész felekezet életbe a Izr Magya Irodalm Társasá elnökségé töltött be Halál utá jelente me Beszéde 192 számo jog tanulmány pedi szakfolyóiratokba jelen meg

15205.h

CÍMSZ Vadá

SZEMÉLYNÉ Vadá Lip

SZÓCIK Lipó államférf szü Kisvárd 186 jú 2 meg Budapest 19 au 2 budapes egyetem tanu miut jo doktorátu ügyvé oklevel szerzet szülővárosáb nyito ügyvé irodá Röv i ala meg legkeresette ügyvéd ú város mi megy közéletn egy veze tényező let Megalapítot szabolcsmegy ipartestület melyn elnö vol 1910-1918- országgyűl képvise vo mi Tis Istv személy bizalmas na befolyásh jutot munkapártn egy legtekintélyese tag vol parlamentb pedi mi kitű politik szóno játszo font szerepe 1915-i házszabályszigorí törvén tervez e utá L Vadá -n nevezi 191 igazságüg államtitk le Lukác ma Tis Istv kabinetjébe Ebb állásáb jelentéke tevékenység fejte sajtótörvén moratóriumr szó törvény csődönkívü kényszeregyezségr szó rendelet előkészítésébe Font munk végze polgá törvénykön előmunkálataib i Tisza-kormá buká ut politik élett visszavonu újb ügyvé irod nyitot Azó ped fokozotta mértékb ve rés felekeze életb Iz Magy Irodal Társas elnökség töltöt b Halá ut jelent m Beszéd 19 szám jo tanulmán ped szakfolyóiratokb jele me

15205.

CÍMS Vad

SZEMÉLYN Vad Li

SZÓCI Lip államfér sz Kisvár 18 j me Budapes 1 a budape egyete tan miu j doktorát ügyv okleve szerze szülővárosá nyit ügyv irod Rö al me legkeresett ügyvé váro m meg közélet eg vez tényez le Megalapíto szabolcsmeg ipartestüle mely eln vo 1910-1918 országgyű képvis v m Ti Ist személ bizalma n befolyás juto munkapárt eg legtekintélyes ta vo parlament ped m kit politi szón játsz fon szerep 1915- házszabályszigor törvé terve ut Vad - nevez 19 igazságü államtit l Luká m Ti Ist kabinetjéb Eb állásá jelenték tevékenysé fejt sajtótörvé moratórium sz törvén csődönkív kényszeregyezség sz rendele előkészítéséb Fon mun végz polg törvénykö előmunkálatai Tisza-korm buk u politi élet visszavon új ügyv iro nyito Az pe fokozott mérték v ré felekez élet I Mag Iroda Társa elnöksé töltö Hal u jelen Beszé 1 szá j tanulmá pe szakfolyóiratok jel m

15205

CÍM Va

SZEMÉLY Va L

SZÓC Li államfé s Kisvá 1 m Budape budap egyet ta mi doktorá ügy oklev szerz szülőváros nyi ügy iro R a m legkereset ügyv vár me közéle e ve ténye l Megalapít szabolcsme ipartestül mel el v 1910-191 országgy képvi T Is szemé bizalm befolyá jut munkapár e legtekintélye t v parlamen pe ki polit szó játs fo szere 1915 házszabályszigo törv terv u Va neve 1 igazság államti Luk T Is kabinetjé E állás jelenté tevékenys fej sajtótörv moratóriu s törvé csődönkí kényszeregyezsé s rendel előkészítésé Fo mu vég pol törvényk előmunkálata Tisza-kor bu polit éle visszavo ú ügy ir nyit A p fokozot mérté r feleke éle Ma Irod Társ elnöks tölt Ha jele Besz sz tanulm p szakfolyóirato je

1520

CÍ V

SZEMÉL V

SZÓ L államf Kisv Budap buda egye t m doktor üg okle szer szülőváro ny üg ir legkerese ügy vá m közél v tény Megalapí szabolcsm ipartestü me e 1910-19 országg képv I szem bizal befoly ju munkapá legtekintély parlame p k poli sz ját f szer 191 házszabályszig tör ter V nev igazsá államt Lu I kabinetj állá jelent tevékeny fe sajtótör moratóri törv csődönk kényszeregyezs rende előkészítés F m vé po törvény előmunkálat Tisza-ko b poli él visszav üg i nyi fokozo mért felek él M Iro Tár elnök töl H jel Bes s tanul szakfolyóirat j