15206.htm

CÍMSZÓ: Vadász

SZEMÉLYNÉV: Vadász Miklós

SZÓCIKK: 5. V. Miklós* festő és rajzoló, szül. Budapest, 1884 megh. Parisban 1927. Az Iparművészeti iskolában és Parisban tanult. Kiállított a Műcsarnokban, Nemzeti Szalonban, hol az állami alakrajzdíj nyertese volt. illőbb az olajfestést is művelte, utóbb csak a grafikát. Halála előtt pár évvel Parisban telepedett le, majd Amerikába ment, hol előkelő arcképeivel hódított. Főleg illusztrációkat, aktualitásokat rajzolt Az Estes több más külföldi lap számára. Könyvillusztrációkat is készített. Híresek páratlan könnyedségű arcképrajzai a születési és pénzarisztokrácia, a politikai, írói és művészi világból. Megkapók a harctéren készült rajzai. (Zsidó menekültek imája). Budapest, Paris mondáin világa, színházai, kabaréi, bárjai, budoárjai szolgáltatták vízfestékkel könnyen színezett éles meglátású, sokszor humoros és szatirikus rajzainak tárgyát. A naturalista, részletező rajzból kiindulva végig hű maradt könnyű előadási módjához.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5206. címszó a lexikon => 931. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15206.htm

CÍMSZÓ: Vadász

SZEMÉLYNÉV: Vadász Miklós

SZÓCIKK: 5. V. Miklós* festő és rajzoló, szül. Budapest, 1884 megh. Parisban 1927. Az Iparművészeti iskolában és Parisban tanult. Kiállított a Műcsarnokban, Nemzeti Szalonban, hol az állami alakrajzdíj nyertese volt. illőbb az olajfestést is művelte, utóbb csak a grafikát. Halála előtt pár évvel Parisban telepedett le, majd Amerikába ment, hol előkelő arcképeivel hódított. Főleg illusztrációkat, aktualitásokat rajzolt Az Estes több más külföldi lap számára. Könyvillusztrációkat is készített. Híresek páratlan könnyedségű arcképrajzai a születési és pénzarisztokrácia, a politikai, írói és művészi világból. Megkapók a harctéren készült rajzai. Zsidó menekültek imája . Budapest, Paris mondáin világa, színházai, kabaréi, bárjai, budoárjai szolgáltatták vízfestékkel könnyen színezett éles meglátású, sokszor humoros és szatirikus rajzainak tárgyát. A naturalista, részletező rajzból kiindulva végig hű maradt könnyű előadási módjához.

15206.ht

CÍMSZÓ Vadás

SZEMÉLYNÉV Vadás Mikló

SZÓCIKK 5 V Miklós fest é rajzoló szül Budapest 188 megh Parisba 1927 A Iparművészet iskolába é Parisba tanult Kiállítot Műcsarnokban Nemzet Szalonban ho a állam alakrajzdí nyertes volt illőb a olajfestés i művelte utób csa grafikát Halál előt pá évve Parisba telepedet le maj Amerikáb ment ho előkel arcképeive hódított Főle illusztrációkat aktualitásoka rajzol A Este töb má külföld la számára Könyvillusztrációka i készített Hírese páratla könnyedség arcképrajza születés é pénzarisztokrácia politikai író é művész világból Megkapó harctére készül rajzai Zsid menekülte imáj Budapest Pari mondái világa színházai kabaréi bárjai budoárja szolgáltattá vízfestékke könnye színezet éle meglátású sokszo humoro é szatiriku rajzaina tárgyát naturalista részletez rajzbó kiindulv végi h marad könny előadás módjához

15206.h

CÍMSZ Vadá

SZEMÉLYNÉ Vadá Mikl

SZÓCIK Mikló fes rajzol szü Budapes 18 meg Parisb 192 Iparművésze iskoláb Parisb tanul Kiállíto Műcsarnokba Nemze Szalonba h álla alakrajzd nyerte vol illő olajfesté művelt utó cs grafiká Halá elő p évv Parisb telepede l ma Ameriká men h előke arcképeiv hódítot Fől illusztrációka aktualitások rajzo Est tö m külföl l számár Könyvillusztrációk készítet Híres páratl könnyedsé arcképrajz születé pénzarisztokráci politika ír művés világbó Megkap harctér készü rajza Zsi menekült imá Budapes Par mondá világ színháza kabaré bárja budoárj szolgáltatt vízfestékk könny színeze él meglátás soksz humor szatirik rajzain tárgyá naturalist részlete rajzb kiindul vég mara könn előadá módjáho

15206.

CÍMS Vad

SZEMÉLYN Vad Mik

SZÓCI Mikl fe rajzo sz Budape 1 me Paris 19 Iparművész iskolá Paris tanu Kiállít Műcsarnokb Nemz Szalonb áll alakrajz nyert vo ill olajfest művel ut c grafik Hal el év Paris teleped m Amerik me elők arcképei hódíto Fő illusztrációk aktualitáso rajz Es t külfö számá Könyvillusztráció készíte Híre párat könnyeds arcképraj szület pénzarisztokrác politik í művé világb Megka harcté kész rajz Zs menekül im Budape Pa mond vilá színház kabar bárj budoár szolgáltat vízfesték könn színez é meglátá soks humo szatiri rajzai tárgy naturalis részlet rajz kiindu vé mar kön előad módjáh

15206

CÍM Va

SZEMÉLY Va Mi

SZÓC Mik f rajz s Budap m Pari 1 Iparművés iskol Pari tan Kiállí Műcsarnok Nem Szalon ál alakraj nyer v il olajfes műve u grafi Ha e é Pari telepe Ameri m elő arcképe hódít F illusztráció aktualitás raj E külf szám Könyvillusztráci készít Hír pára könnyed arcképra szüle pénzarisztokrá politi műv világ Megk harct kés raj Z menekü i Budap P mon vil színhá kaba bár budoá szolgálta vízfesté kön színe meglát sok hum szatir rajza tárg naturali részle raj kiind v ma kö előa módjá

1520

CÍ V

SZEMÉL V M

SZÓ Mi raj Buda Par Iparművé isko Par ta Kiáll Műcsarno Ne Szalo á alakra nye i olajfe műv graf H Par telep Amer el arckép hódí illusztráci aktualitá ra kül szá Könyvillusztrác készí Hí pár könnye arcképr szül pénzarisztokr polit mű vilá Meg harc ké ra menek Buda mo vi szính kab bá budo szolgált vízfest kö szín meglá so hu szati rajz tár natural részl ra kiin m k elő módj