15208.htm

CÍMSZÓ: Vágbeszterce

SZÓCIKK: Vágbeszterce (Povâzská- Bystrica, Cs. Szl.-), nagyk. Trencsén vm. 2746 lak. A V.-i (kongresszusi) hitközség megalakulásának időpontját homály fedi. Temetőjében találtak sírköveket melyek legalább háromszáz évesek. 1823-tól kezdve állnak rendelkezésre hiteles adatok. Ekkor mint egy megmaradt jegyzőkönyvből kitűnik - Kohn Jákob Frankel volt a hitközség egyik elöljárója. A hitközség tagjai kezdetben magánházban tartottak istentiszteletet. Templomot csak 1896. építettek Popper Ármin báró támogatásával. Ezenkívül a hitközséghez tartozó Marikova községben van még egy imaház. A hitközség létesített még egy öt osztályos elemi iskolát. Intézményei: a Chevra Kadisa, melynek Büchler Dávid és Wilhelm József a vezetői és a Nőegylet, melynek élén Milch Márkné áll. Nagyobb ipari vállalatot Fuchs Jenő létesített, akinek villanytelepe, gőzfűrésze és malma sok munkást foglalkoztat. Mintagazdaságot egy nagyobb bérleten Scheibner Sándor vezet. A hitközség 45,000 ?K-s évi költségvetéssel dolgozik, melynek egy részét szociális és filantropikus célokra fordítja. Lélekszáma 375, a családok száma 99, adófizető 118. Foglalkozás szerint: 3 nagykereskedő, 1 gazdálkodó, 1 tanító, 15 kereskedő, 2 ügyvéd, 2 köztisztviselő, 1 munkás, 7 nagyiparos, 2 orvos, 4 magántisztviselő, 2 vállalkozó, 10 iparos, 1 mérnök, 5 magánzó és 14 egyéb. A hitközség tagjai közül 81 katona volt a világháborúban és 15 esett el. A mai vezetőség: Kolben Lipót elnök, Wilhelm Károly alelnök, Büchler Jakab pénztárnok, Waldapfel Manó templomgondnok, Munk Géza, Blüh Vilmos, Blüh Mór, Hoffman Sándor, Grünberger Ignác, Grün Lajos, Wilhelm Adolf, Neufeld Zsigmond és Waldapfel Gyula elöljárósági tagok. A hitközség főkántora Ivanovszky Adolf.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5208. címszó a lexikon => 932. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15208.htm

CÍMSZÓ: Vágbeszterce

SZÓCIKK: Vágbeszterce Povâzská- Bystrica, Cs. Szl.- , nagyk. Trencsén vm. 2746 lak. A V.-i kongresszusi hitközség megalakulásának időpontját homály fedi. Temetőjében találtak sírköveket melyek legalább háromszáz évesek. 1823-tól kezdve állnak rendelkezésre hiteles adatok. Ekkor mint egy megmaradt jegyzőkönyvből kitűnik - Kohn Jákob Frankel volt a hitközség egyik elöljárója. A hitközség tagjai kezdetben magánházban tartottak istentiszteletet. Templomot csak 1896. építettek Popper Ármin báró támogatásával. Ezenkívül a hitközséghez tartozó Marikova községben van még egy imaház. A hitközség létesített még egy öt osztályos elemi iskolát. Intézményei: a Chevra Kadisa, melynek Büchler Dávid és Wilhelm József a vezetői és a Nőegylet, melynek élén Milch Márkné áll. Nagyobb ipari vállalatot Fuchs Jenő létesített, akinek villanytelepe, gőzfűrésze és malma sok munkást foglalkoztat. Mintagazdaságot egy nagyobb bérleten Scheibner Sándor vezet. A hitközség 45,000 ?K-s évi költségvetéssel dolgozik, melynek egy részét szociális és filantropikus célokra fordítja. Lélekszáma 375, a családok száma 99, adófizető 118. Foglalkozás szerint: 3 nagykereskedő, 1 gazdálkodó, 1 tanító, 15 kereskedő, 2 ügyvéd, 2 köztisztviselő, 1 munkás, 7 nagyiparos, 2 orvos, 4 magántisztviselő, 2 vállalkozó, 10 iparos, 1 mérnök, 5 magánzó és 14 egyéb. A hitközség tagjai közül 81 katona volt a világháborúban és 15 esett el. A mai vezetőség: Kolben Lipót elnök, Wilhelm Károly alelnök, Büchler Jakab pénztárnok, Waldapfel Manó templomgondnok, Munk Géza, Blüh Vilmos, Blüh Mór, Hoffman Sándor, Grünberger Ignác, Grün Lajos, Wilhelm Adolf, Neufeld Zsigmond és Waldapfel Gyula elöljárósági tagok. A hitközség főkántora Ivanovszky Adolf.

15208.ht

CÍMSZÓ Vágbeszterc

SZÓCIKK Vágbeszterc Povâzská Bystrica Cs Szl. nagyk Trencsé vm 274 lak V.- kongresszus hitközsé megalakulásána időpontjá homál fedi Temetőjébe találta sírköveke melye legaláb háromszá évesek 1823-tó kezdv állna rendelkezésr hitele adatok Ekko min eg megmarad jegyzőkönyvbő kitűni Koh Jáko Franke vol hitközsé egyi elöljárója hitközsé tagja kezdetbe magánházba tartotta istentiszteletet Templomo csa 1896 építette Poppe Ármi bár támogatásával Ezenkívü hitközséghe tartoz Marikov községbe va mé eg imaház hitközsé létesítet mé eg ö osztályo elem iskolát Intézményei Chevr Kadisa melyne Büchle Dávi é Wilhel Józse vezető é Nőegylet melyne élé Milc Márkn áll Nagyob ipar vállalato Fuch Jen létesített akine villanytelepe gőzfűrész é malm so munkás foglalkoztat Mintagazdaságo eg nagyob bérlete Scheibne Sándo vezet hitközsé 45,00 ?K- év költségvetésse dolgozik melyne eg részé szociáli é filantropiku célokr fordítja Lélekszám 375 családo szám 99 adófizet 118 Foglalkozá szerint nagykereskedő gazdálkodó tanító 1 kereskedő ügyvéd köztisztviselő munkás nagyiparos orvos magántisztviselő vállalkozó 1 iparos mérnök magánz é 1 egyéb hitközsé tagja közü 8 katon vol világháborúba é 1 eset el ma vezetőség Kolbe Lipó elnök Wilhel Károl alelnök Büchle Jaka pénztárnok Waldapfe Man templomgondnok Mun Géza Blü Vilmos Blü Mór Hoffma Sándor Grünberge Ignác Grü Lajos Wilhel Adolf Neufel Zsigmon é Waldapfe Gyul elöljáróság tagok hitközsé főkántor Ivanovszk Adolf

15208.h

CÍMSZ Vágbeszter

SZÓCIK Vágbeszter Povâzsk Bystric C Szl nagy Trencs v 27 la V. kongresszu hitközs megalakulásán időpontj homá fed Temetőjéb talált sírkövek mely legalá háromsz évese 1823-t kezd álln rendelkezés hitel adato Ekk mi e megmara jegyzőkönyvb kitűn Ko Ják Frank vo hitközs egy elöljárój hitközs tagj kezdetb magánházb tartott istentisztelete Templom cs 189 épített Popp Árm bá támogatásáva Ezenkív hitközségh tarto Mariko községb v m e imahá hitközs létesíte m e osztály ele iskolá Intézménye Chev Kadis melyn Büchl Dáv Wilhe Józs vezet Nőegyle melyn él Mil Márk ál Nagyo ipa vállalat Fuc Je létesítet akin villanytelep gőzfűrés mal s munká foglalkozta Mintagazdaság e nagyo bérlet Scheibn Sánd veze hitközs 45,0 ?K é költségvetéss dolgozi melyn e rész szociál filantropik célok fordítj Lélekszá 37 család szá 9 adófize 11 Foglalkoz szerin nagykeresked gazdálkod tanít keresked ügyvé köztisztvisel munká nagyiparo orvo magántisztvisel vállalkoz iparo mérnö magán egyé hitközs tagj köz kato vo világháborúb ese e m vezetősé Kolb Lip elnö Wilhe Káro alelnö Büchl Jak pénztárno Waldapf Ma templomgondno Mu Géz Bl Vilmo Bl Mó Hoffm Sándo Grünberg Igná Gr Lajo Wilhe Adol Neufe Zsigmo Waldapf Gyu elöljárósá tago hitközs főkánto Ivanovsz Adol

15208.

CÍMS Vágbeszte

SZÓCI Vágbeszte Povâzs Bystri Sz nag Trenc 2 l V kongressz hitköz megalakulásá időpont hom fe Temetőjé talál sírköve mel legal hároms éves 1823- kez áll rendelkezé hite adat Ek m megmar jegyzőkönyv kitű K Já Fran v hitköz eg elöljáró hitköz tag kezdet magánház tartot istentisztelet Templo c 18 építet Pop Ár b támogatásáv Ezenkí hitközség tart Marik község imah hitköz létesít osztál el iskol Intézmény Che Kadi mely Büch Dá Wilh Józ veze Nőegyl mely é Mi Már á Nagy ip vállala Fu J létesíte aki villanytele gőzfűré ma munk foglalkozt Mintagazdasá nagy bérle Scheib Sán vez hitköz 45, ? költségvetés dolgoz mely rés szociá filantropi célo fordít Léleksz 3 csalá sz adófiz 1 Foglalko szeri nagykereske gazdálko taní kereske ügyv köztisztvise munk nagyipar orv magántisztvise vállalko ipar mérn magá egy hitköz tag kö kat v világháború es vezetős Kol Li eln Wilh Kár aleln Büch Ja pénztárn Waldap M templomgondn M Gé B Vilm B M Hoff Sánd Grünber Ign G Laj Wilh Ado Neuf Zsigm Waldap Gy elöljárós tag hitköz főkánt Ivanovs Ado

15208

CÍM Vágbeszt

SZÓC Vágbeszt Povâz Bystr S na Tren kongress hitkö megalakulás időpon ho f Temetőj talá sírköv me lega három éve 1823 ke ál rendelkez hit ada E megma jegyzőköny kit J Fra hitkö e elöljár hitkö ta kezde magánhá tarto istentisztele Templ 1 építe Po Á támogatásá Ezenk hitközsé tar Mari közsé ima hitkö létesí osztá e isko Intézmén Ch Kad mel Büc D Wil Jó vez Nőegy mel M Má Nag i vállal F létesít ak villanytel gőzfűr m mun foglalkoz Mintagazdas nag bérl Schei Sá ve hitkö 45 költségveté dolgo mel ré szoci filantrop cél fordí Léleks csal s adófi Foglalk szer nagykeresk gazdálk tan keresk ügy köztisztvis mun nagyipa or magántisztvis vállalk ipa mér mag eg hitkö ta k ka világhábor e vezető Ko L el Wil Ká alel Büc J pénztár Walda templomgond G Vil Hof Sán Grünbe Ig La Wil Ad Neu Zsig Walda G elöljáró ta hitkö főkán Ivanov Ad

1520

CÍ Vágbesz

SZÓ Vágbesz Povâ Byst n Tre kongres hitk megalakulá időpo h Temető tal sírkö m leg háro év 182 k á rendelke hi ad megm jegyzőkön ki Fr hitk elöljá hitk t kezd magánh tart istentisztel Temp épít P támogatás Ezen hitközs ta Mar közs im hitk létes oszt isk Intézmé C Ka me Bü Wi J ve Nőeg me M Na válla létesí a villanyte gőzfű mu foglalko Mintagazda na bér Sche S v hitk 4 költségvet dolg me r szoc filantro cé ford Lélek csa adóf Foglal sze nagykeres gazdál ta keres üg köztisztvi mu nagyip o magántisztvi vállal ip mé ma e hitk t k világhábo vezet K e Wi K ale Bü pénztá Wald templomgon Vi Ho Sá Grünb I L Wi A Ne Zsi Wald elöljár t hitk főká Ivano A