15215.htm

CÍMSZÓ: Vágó

SZEMÉLYNÉV: Vágó József

SZÓCIKK: "4. V. I. József, építész, szül. Nagyváradon 1877. 6. V. László építész és l. V. Béla színművész fivére. Tanulmányait a budapesti műegyetemen végezte, hol 1900. építészi, 1916. mérnöki oklevelet nyert. Hosszabb külföldi (Francia- és Olaszország) tanulmányút után 1899. a párisi világkiállítás magyar osztályának építési vezetője lett. Már mint másodéves műegyetemi hallgató díjat nyert a budapesti zsinagóga tervpályázatán. 1911-ig bátyjával, Lászlóval együtt tervezte épületeit, azután Lechner Ödön társaságában dolgozott. Korábbi alkotásai az ú. n. magyaros szecesszió-stílusban épültek (a Sándor-téri Gutenberg Otthon 1906; a Dohány-utcai Árkád Bazár 1909; Nemzeti Szalon kapuja 1911). A modern gyakorlati célokat megvalósító építkezési stílus termékei: az Alföldi Takarékpénztár (1911); a Városligeti Színház (1911); a Schiffer-palota (1912); a Lipótvárosi Kaszinó Vilma királyné-úti nyári helyisége (1912) Budapesten; az Országos Csendőrségi Iskola Nagyváradon (1913); a Magyar Unió Klub épülete (1913); a budapesti Grünwald-palota(1915). 1919-ben Svájcba, majd Olaszországba költözött. 1928-ban a Népszövetségi palotára kiírt pályázaton a kilenc I. díj egyikét nyerte pályatervével és más két külföldi pályázóval megbízatást kapott az építésre. A Magyar Mérnök és Építész Egyletben ezüst (1900), majd aranyérmet (1901), az 1911-iki római nemzetközi művészeti kiállításon pedig ezüstérmet nyert."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5215. címszó a lexikon => 932. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15215.htm

CÍMSZÓ: Vágó

SZEMÉLYNÉV: Vágó József

SZÓCIKK: 4. V. I. József, építész, szül. Nagyváradon 1877. 6. V. László építész és l. V. Béla színművész fivére. Tanulmányait a budapesti műegyetemen végezte, hol 1900. építészi, 1916. mérnöki oklevelet nyert. Hosszabb külföldi Francia- és Olaszország tanulmányút után 1899. a párisi világkiállítás magyar osztályának építési vezetője lett. Már mint másodéves műegyetemi hallgató díjat nyert a budapesti zsinagóga tervpályázatán. 1911-ig bátyjával, Lászlóval együtt tervezte épületeit, azután Lechner Ödön társaságában dolgozott. Korábbi alkotásai az ú. n. magyaros szecesszió-stílusban épültek a Sándor-téri Gutenberg Otthon 1906; a Dohány-utcai Árkád Bazár 1909; Nemzeti Szalon kapuja 1911 . A modern gyakorlati célokat megvalósító építkezési stílus termékei: az Alföldi Takarékpénztár 1911 ; a Városligeti Színház 1911 ; a Schiffer-palota 1912 ; a Lipótvárosi Kaszinó Vilma királyné-úti nyári helyisége 1912 Budapesten; az Országos Csendőrségi Iskola Nagyváradon 1913 ; a Magyar Unió Klub épülete 1913 ; a budapesti Grünwald-palota 1915 . 1919-ben Svájcba, majd Olaszországba költözött. 1928-ban a Népszövetségi palotára kiírt pályázaton a kilenc I. díj egyikét nyerte pályatervével és más két külföldi pályázóval megbízatást kapott az építésre. A Magyar Mérnök és Építész Egyletben ezüst 1900 , majd aranyérmet 1901 , az 1911-iki római nemzetközi művészeti kiállításon pedig ezüstérmet nyert.

15215.ht

CÍMSZÓ Vág

SZEMÉLYNÉV Vág Józse

SZÓCIKK 4 V I József építész szül Nagyvárado 1877 6 V Lászl építés é l V Bél színművés fivére Tanulmányai budapest műegyeteme végezte ho 1900 építészi 1916 mérnök oklevele nyert Hosszab külföld Francia é Olaszorszá tanulmányú utá 1899 páris világkiállítá magya osztályána építés vezetőj lett Má min másodéve műegyetem hallgat díja nyer budapest zsinagóg tervpályázatán 1911-i bátyjával Lászlóva együt tervezt épületeit azutá Lechne Ödö társaságába dolgozott Korább alkotása a ú n magyaro szecesszió-stílusba épülte Sándor-tér Gutenber Ottho 1906 Dohány-utca Árká Bazá 1909 Nemzet Szalo kapuj 191 moder gyakorlat céloka megvalósít építkezés stílu termékei a Alföld Takarékpénztá 191 Városliget Színhá 191 Schiffer-palot 191 Lipótváros Kaszin Vilm királyné-út nyár helyiség 191 Budapesten a Országo Csendőrség Iskol Nagyvárado 191 Magya Uni Klu épület 191 budapest Grünwald-palot 191 1919-be Svájcba maj Olaszországb költözött 1928-ba Népszövetség palotár kiír pályázato kilen I dí egyiké nyert pályatervéve é má ké külföld pályázóva megbízatás kapot a építésre Magya Mérnö é Építés Egyletbe ezüs 190 maj aranyérme 190 a 1911-ik róma nemzetköz művészet kiállításo pedi ezüstérme nyert

15215.h

CÍMSZ Vá

SZEMÉLYNÉ Vá Józs

SZÓCIK Józse építés szü Nagyvárad 187 Lász építé Bé színművé fivér Tanulmánya budapes műegyetem végezt h 190 építész 191 mérnö oklevel nyer Hossza külföl Franci Olaszorsz tanulmány ut 189 pári világkiállít magy osztályán építé vezető let M mi másodév műegyete hallga díj nye budapes zsinagó tervpályázatá 1911- bátyjáva Lászlóv együ tervez épületei azut Lechn Öd társaságáb dolgozot Koráb alkotás magyar szecesszió-stílusb épült Sándor-té Gutenbe Otth 190 Dohány-utc Árk Baz 190 Nemze Szal kapu 19 mode gyakorla célok megvalósí építkezé stíl terméke Alföl Takarékpénzt 19 Városlige Szính 19 Schiffer-palo 19 Lipótváro Kaszi Vil királyné-ú nyá helyisé 19 Budapeste Ország Csendőrsé Isko Nagyvárad 19 Magy Un Kl épüle 19 budapes Grünwald-palo 19 1919-b Svájcb ma Olaszország költözöt 1928-b Népszövetsé palotá kií pályázat kile d egyik nyer pályatervév m k külföl pályázóv megbízatá kapo építésr Magy Mérn Építé Egyletb ezü 19 ma aranyérm 19 1911-i róm nemzetkö művésze kiállítás ped ezüstérm nyer

15215.

CÍMS V

SZEMÉLYN V Józ

SZÓCI Józs építé sz Nagyvára 18 Lás épít B színműv fivé Tanulmány budape műegyete végez 19 építés 19 mérn okleve nye Hossz külfö Franc Olaszors tanulmán u 18 pár világkiállí mag osztályá épít vezet le m másodé műegyet hallg dí ny budape zsinag tervpályázat 1911 bátyjáv László egy terve épülete azu Lech Ö társaságá dolgozo Korá alkotá magya szecesszió-stílus épül Sándor-t Gutenb Ott 19 Dohány-ut Ár Ba 19 Nemz Sza kap 1 mod gyakorl célo megvalós építkez stí termék Alfö Takarékpénz 1 Városlig Szín 1 Schiffer-pal 1 Lipótvár Kasz Vi királyné- ny helyis 1 Budapest Orszá Csendőrs Isk Nagyvára 1 Mag U K épül 1 budape Grünwald-pal 1 1919- Svájc m Olaszorszá költözö 1928- Népszövets palot ki pályáza kil egyi nye pályatervé külfö pályázó megbízat kap építés Mag Mér Épít Egylet ez 1 m aranyér 1 1911- ró nemzetk művész kiállítá pe ezüstér nye

15215

CÍM

SZEMÉLY Jó

SZÓC Józ épít s Nagyvár 1 Lá épí színmű fiv Tanulmán budap műegyet vége 1 építé 1 mér oklev ny Hoss külf Fran Olaszor tanulmá 1 pá világkiáll ma osztály épí veze l másod műegye hall d n budap zsina tervpályáza 191 bátyjá Lászl eg terv épület az Lec társaság dolgoz Kor alkot magy szecesszió-stílu épü Sándor- Guten Ot 1 Dohány-u Á B 1 Nem Sz ka mo gyakor cél megvaló építke st termé Alf Takarékpén Városli Szí Schiffer-pa Lipótvá Kas V királyné n helyi Budapes Orsz Csendőr Is Nagyvár Ma épü budap Grünwald-pa 1919 Sváj Olaszorsz költöz 1928 Népszövet palo k pályáz ki egy ny pályaterv külf pályáz megbíza ka építé Ma Mé Épí Egyle e aranyé 1911 r nemzet művés kiállít p ezüsté ny

1521SZEMÉL J

SZÓ Jó épí Nagyvá L ép színm fi Tanulmá buda műegye vég épít mé okle n Hos kül Fra Olaszo tanulm p világkiál m osztál ép vez máso műegy hal buda zsin tervpályáz 19 bátyj Lász e ter épüle a Le társasá dolgo Ko alko mag szecesszió-stíl ép Sándor Gute O Dohány- Ne S k m gyako cé megval építk s term Al Takarékpé Városl Sz Schiffer-p Lipótv Ka királyn hely Budape Ors Csendő I Nagyvá M ép buda Grünwald-p 191 Svá Olaszors költö 192 Népszöve pal pályá k eg n pályater kül pályá megbíz k épít M M Ép Egyl arany 191 nemze művé kiállí ezüst n