15216.htm

CÍMSZÓ: Vágó

SZEMÉLYNÉV: Vágó József

SZÓCIKK: 5. V. II. József közgazdasági író, szül. Budapesten 1877 jan.21. Egyetemi tanulmányait elvégezvén, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamaránál volt tisztviselő, majd titkár 1920-ig. Ekkor nyugalomba vonult és azóta a Pester Lloyd közgazdasági rovatvezetője. Egyik alapítója és vezetője a Magyar Vámpolitikai Központnak, melynek öt kötetes Emlékiratát ő szerkesztette. Munkatársa volt a Közgazdasági Lexikonnak és kiadta az élelmiszerek hamisításáról szóló magyar törvények és rendeletek gyűjteményét. Szerkeszti Das Ungarische Wirtschaftsjahr címmel az évi közgazdasági összefoglalásokat. A genfi Bureau de travaille kiadványának is munkatársa.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 5216. címszó a lexikon => 933. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15216.htm

CÍMSZÓ: Vágó

SZEMÉLYNÉV: Vágó József

SZÓCIKK: 5. V. II. József közgazdasági író, szül. Budapesten 1877 jan.21. Egyetemi tanulmányait elvégezvén, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamaránál volt tisztviselő, majd titkár 1920-ig. Ekkor nyugalomba vonult és azóta a Pester Lloyd közgazdasági rovatvezetője. Egyik alapítója és vezetője a Magyar Vámpolitikai Központnak, melynek öt kötetes Emlékiratát ő szerkesztette. Munkatársa volt a Közgazdasági Lexikonnak és kiadta az élelmiszerek hamisításáról szóló magyar törvények és rendeletek gyűjteményét. Szerkeszti Das Ungarische Wirtschaftsjahr címmel az évi közgazdasági összefoglalásokat. A genfi Bureau de travaille kiadványának is munkatársa.

15216.ht

CÍMSZÓ Vág

SZEMÉLYNÉV Vág Józse

SZÓCIKK 5 V II Józse közgazdaság író szül Budapeste 187 jan.21 Egyetem tanulmányai elvégezvén Budapest Kereskedelm é Iparkamaráná vol tisztviselő maj titká 1920-ig Ekko nyugalomb vonul é azót Peste Lloy közgazdaság rovatvezetője Egyi alapítój é vezetőj Magya Vámpolitika Központnak melyne ö kötete Emlékiratá szerkesztette Munkatárs vol Közgazdaság Lexikonna é kiadt a élelmiszere hamisításáró szól magya törvénye é rendelete gyűjteményét Szerkeszt Da Ungarisch Wirtschaftsjah címme a év közgazdaság összefoglalásokat genf Burea d travaill kiadványána i munkatársa

15216.h

CÍMSZ Vá

SZEMÉLYNÉ Vá Józs

SZÓCIK I Józs közgazdasá ír szü Budapest 18 jan.2 Egyete tanulmánya elvégezvé Budapes Kereskedel Iparkamarán vo tisztvisel ma titk 1920-i Ekk nyugalom vonu azó Pest Llo közgazdasá rovatvezetőj Egy alapító vezető Magy Vámpolitik Központna melyn kötet Emlékirat szerkesztett Munkatár vo Közgazdasá Lexikonn kiad élelmiszer hamisításár szó magy törvény rendelet gyűjteményé Szerkesz D Ungarisc Wirtschaftsja címm é közgazdasá összefoglalásoka gen Bure travail kiadványán munkatárs

15216.

CÍMS V

SZEMÉLYN V Józ

SZÓCI Józ közgazdas í sz Budapes 1 jan. Egyet tanulmány elvégezv Budape Kereskede Iparkamará v tisztvise m tit 1920- Ek nyugalo von az Pes Ll közgazdas rovatvezető Eg alapít vezet Mag Vámpoliti Központn mely köte Emlékira szerkesztet Munkatá v Közgazdas Lexikon kia élelmisze hamisításá sz mag törvén rendele gyűjtemény Szerkes Ungaris Wirtschaftsj cím közgazdas összefoglalások ge Bur travai kiadványá munkatár

15216

CÍM

SZEMÉLY Jó

SZÓC Jó közgazda s Budape jan Egye tanulmán elvégez Budap Keresked Iparkamar tisztvis ti 1920 E nyugal vo a Pe L közgazda rovatvezet E alapí veze Ma Vámpolit Központ mel köt Emlékir szerkeszte Munkat Közgazda Lexiko ki élelmisz hamisítás s ma törvé rendel gyűjtemén Szerke Ungari Wirtschafts cí közgazda összefoglaláso g Bu trava kiadvány munkatá

1521SZEMÉL J

SZÓ J közgazd Budap ja Egy tanulmá elvége Buda Kereske Iparkama tisztvi t 192 nyuga v P közgazd rovatveze alap vez M Vámpoli Közpon me kö Emléki szerkeszt Munka Közgazd Lexik k élelmis hamisítá m törv rende gyűjtemé Szerk Ungar Wirtschaft c közgazd összefoglalás B trav kiadván munkat