15218.htm

CÍMSZÓ: Vágó

SZEMÉLYNÉV: Vágó Sándor

SZÓCIKK: "7. V. Sándor, festő, szül. Mezőlaborcon 1887. Tanulmányait Budapesten a Képzőművészeti Főiskolán és a müncheni akadémián végezte. A Műcsarnok 1910-iki kiállításán szerepelt először egy arcképével. 1921 tavaszán Amerikába (Cleveland, Ohio) ment, hol egy virágcsendélete és egy arcképe díjat nyert. Számos arcképe van clevelandi középületekben és bankokban. Kiállításokon szerepelt Clevelandban, New Yorkban, Washingtonban, Philadelphiában. A clevelandi Bohn Huntington festőiskolában az arcképfestészet tanára. A Nemzeti Szalonban 1928. kisebb gyűjteményes kiállítása volt: Radvánszky Albert báró arcképe; Anya és gyermeke, stb. Amerikában Sándor Vayos néven jegyzi festményeit."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5218. címszó a lexikon => 933. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15218.htm

CÍMSZÓ: Vágó

SZEMÉLYNÉV: Vágó Sándor

SZÓCIKK: 7. V. Sándor, festő, szül. Mezőlaborcon 1887. Tanulmányait Budapesten a Képzőművészeti Főiskolán és a müncheni akadémián végezte. A Műcsarnok 1910-iki kiállításán szerepelt először egy arcképével. 1921 tavaszán Amerikába Cleveland, Ohio ment, hol egy virágcsendélete és egy arcképe díjat nyert. Számos arcképe van clevelandi középületekben és bankokban. Kiállításokon szerepelt Clevelandban, New Yorkban, Washingtonban, Philadelphiában. A clevelandi Bohn Huntington festőiskolában az arcképfestészet tanára. A Nemzeti Szalonban 1928. kisebb gyűjteményes kiállítása volt: Radvánszky Albert báró arcképe; Anya és gyermeke, stb. Amerikában Sándor Vayos néven jegyzi festményeit.

15218.ht

CÍMSZÓ Vág

SZEMÉLYNÉV Vág Sándo

SZÓCIKK 7 V Sándor festő szül Mezőlaborco 1887 Tanulmányai Budapeste Képzőművészet Főiskolá é münchen akadémiá végezte Műcsarno 1910-ik kiállításá szerepel előszö eg arcképével 192 tavaszá Amerikáb Cleveland Ohi ment ho eg virágcsendélet é eg arckép díja nyert Számo arckép va cleveland középületekbe é bankokban Kiállításoko szerepel Clevelandban Ne Yorkban Washingtonban Philadelphiában cleveland Boh Huntingto festőiskolába a arcképfestésze tanára Nemzet Szalonba 1928 kiseb gyűjteménye kiállítás volt Radvánszk Alber bár arcképe Any é gyermeke stb Amerikába Sándo Vayo néve jegyz festményeit

15218.h

CÍMSZ Vá

SZEMÉLYNÉ Vá Sánd

SZÓCIK Sándo fest szü Mezőlaborc 188 Tanulmánya Budapest Képzőművésze Főiskol münche akadémi végezt Műcsarn 1910-i kiállítás szerepe elősz e arcképéve 19 tavasz Ameriká Clevelan Oh men h e virágcsendéle e arcké díj nyer Szám arcké v clevelan középületekb bankokba Kiállítások szerepe Clevelandba N Yorkba Washingtonba Philadelphiába clevelan Bo Huntingt festőiskoláb arcképfestész tanár Nemze Szalonb 192 kise gyűjtemény kiállítá vol Radvánsz Albe bá arckép An gyermek st Amerikáb Sánd Vay név jegy festményei

15218.

CÍMS V

SZEMÉLYN V Sán

SZÓCI Sánd fes sz Mezőlabor 18 Tanulmány Budapes Képzőművész Főisko münch akadém végez Műcsar 1910- kiállítá szerep elős arcképév 1 tavas Amerik Clevela O me virágcsendél arck dí nye Szá arck clevela középületek bankokb Kiállításo szerep Clevelandb Yorkb Washingtonb Philadelphiáb clevela B Hunting festőiskolá arcképfestés taná Nemz Szalon 19 kis gyűjtemén kiállít vo Radváns Alb b arcké A gyerme s Ameriká Sán Va né jeg festménye

15218

CÍM

SZEMÉLY Sá

SZÓC Sán fe s Mezőlabo 1 Tanulmán Budape Képzőművés Főisk münc akadé vége Műcsa 1910 kiállít szere elő arcképé tava Ameri Clevel m virágcsendé arc d ny Sz arc clevel középülete bankok Kiállítás szere Cleveland York Washington Philadelphiá clevel Huntin festőiskol arcképfesté tan Nem Szalo 1 ki gyűjtemé kiállí v Radván Al arck gyerm Amerik Sá V n je festmény

1521SZEMÉL S

SZÓ Sá f Mezőlab Tanulmá Budap Képzőművé Főis mün akad vég Műcs 191 kiállí szer el arckép tav Amer Cleve virágcsend ar n S ar cleve középület banko Kiállítá szer Clevelan Yor Washingto Philadelphi cleve Hunti festőisko arcképfest ta Ne Szal k gyűjtem kiáll Radvá A arc gyer Ameri S j festmén