15224.htm

CÍMSZÓ: Vajda

SZEMÉLYNÉV: Vajda Béla

SZÓCIKK: "Vajda, 1. Béla., rabbi, szül. Hódmezővásárhelyen 1861 nov. 24., megh. Losoncon 1927. 1878- 88-ig volt a budapesti Rabbiképző növendéke, közben egy évig a berlini Lehranstalt für die Wissenschaft des Judentums hallgatója volt. 1887-ben avatták bölcsészdoktorrá Budapesten, 1888. pedig rabbivá. 1889-ben abonyi, 1902. losonci főrabbi lett. Művei: A mózesi törvények ésszerű megokolásának története (1887); Nágara Izráel (1886); A zsidók története Abonyban és vidékén (1896); Dávid pajzsa történetéről (1900); Jókai és a zsidóság (1904); Ad res qestas temporis talmudici (1905); A zsidók és hazájuk (1910); Die Symbolen des Judentums (1918); Rabindranath Tagore eszméi (1922). Cikkei a Magyar Zsidó Szemlében, az Imit Évkönyveiben, az Egyenlőségben, a Múlt és Jövőben jelentek meg."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5224. címszó a lexikon => 934. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15224.htm

CÍMSZÓ: Vajda

SZEMÉLYNÉV: Vajda Béla

SZÓCIKK: Vajda, 1. Béla., rabbi, szül. Hódmezővásárhelyen 1861 nov. 24., megh. Losoncon 1927. 1878- 88-ig volt a budapesti Rabbiképző növendéke, közben egy évig a berlini Lehranstalt für die Wissenschaft des Judentums hallgatója volt. 1887-ben avatták bölcsészdoktorrá Budapesten, 1888. pedig rabbivá. 1889-ben abonyi, 1902. losonci főrabbi lett. Művei: A mózesi törvények ésszerű megokolásának története 1887 ; Nágara Izráel 1886 ; A zsidók története Abonyban és vidékén 1896 ; Dávid pajzsa történetéről 1900 ; Jókai és a zsidóság 1904 ; Ad res qestas temporis talmudici 1905 ; A zsidók és hazájuk 1910 ; Die Symbolen des Judentums 1918 ; Rabindranath Tagore eszméi 1922 . Cikkei a Magyar Zsidó Szemlében, az Imit Évkönyveiben, az Egyenlőségben, a Múlt és Jövőben jelentek meg.

15224.ht

CÍMSZÓ Vajd

SZEMÉLYNÉV Vajd Bél

SZÓCIKK Vajda 1 Béla. rabbi szül Hódmezővásárhelye 186 nov 24. megh Losonco 1927 1878 88-i vol budapest Rabbiképz növendéke közbe eg évi berlin Lehranstal fü di Wissenschaf de Judentum hallgatój volt 1887-be avattá bölcsészdoktorr Budapesten 1888 pedi rabbivá 1889-be abonyi 1902 losonc főrabb lett Művei mózes törvénye ésszer megokolásána történet 188 Nágar Izráe 188 zsidó történet Abonyba é vidéké 189 Dávi pajzs történetérő 190 Jóka é zsidósá 190 A re qesta tempori talmudic 190 zsidó é hazáju 191 Di Symbole de Judentum 191 Rabindranat Tagor eszmé 192 Cikke Magya Zsid Szemlében a Imi Évkönyveiben a Egyenlőségben Múl é Jövőbe jelente meg

15224.h

CÍMSZ Vaj

SZEMÉLYNÉ Vaj Bé

SZÓCIK Vajd Béla rabb szü Hódmezővásárhely 18 no 24 meg Losonc 192 187 88- vo budapes Rabbikép növendék közb e év berli Lehransta f d Wissenscha d Judentu hallgató vol 1887-b avatt bölcsészdoktor Budapeste 188 ped rabbiv 1889-b abony 190 loson főrab let Műve móze törvény éssze megokolásán történe 18 Nága Izrá 18 zsid történe Abonyb vidék 18 Dáv pajz történetér 19 Jók zsidós 19 r qest tempor talmudi 19 zsid hazáj 19 D Symbol d Judentu 19 Rabindrana Tago eszm 19 Cikk Magy Zsi Szemlébe Im Évkönyveibe Egyenlőségbe Mú Jövőb jelent me

15224.

CÍMS Va

SZEMÉLYN Va B

SZÓCI Vaj Bél rab sz Hódmezővásárhel 1 n 2 me Loson 19 18 88 v budape Rabbiké növendé köz é berl Lehranst Wissensch Judent hallgat vo 1887- avat bölcsészdokto Budapest 18 pe rabbi 1889- abon 19 loso főra le Műv móz törvén éssz megokolásá történ 1 Nág Izr 1 zsi történ Abony vidé 1 Dá paj történeté 1 Jó zsidó 1 qes tempo talmud 1 zsi hazá 1 Symbo Judent 1 Rabindran Tag esz 1 Cik Mag Zs Szemléb I Évkönyveib Egyenlőségb M Jövő jelen m

15224

CÍM V

SZEMÉLY V

SZÓC Va Bé ra s Hódmezővásárhe m Loso 1 1 8 budap Rabbik növend kö ber Lehrans Wissensc Juden hallga v 1887 ava bölcsészdokt Budapes 1 p rabb 1889 abo 1 los főr l Mű mó törvé éss megokolás törté Ná Iz zs törté Abon vid D pa történet J zsid qe temp talmu zs haz Symb Juden Rabindra Ta es Ci Ma Z Szemlé Évkönyvei Egyenlőség Jöv jele

1522SZEMÉL

SZÓ V B r Hódmezővásárh Los buda Rabbi növen k be Lehran Wissens Jude hallg 188 av bölcsészdok Budape rab 188 ab lo fő M m törv és megokolá tört N I z tört Abo vi p történe zsi q tem talm z ha Sym Jude Rabindr T e C M Szeml Évkönyve Egyenlősé Jö jel