15225.htm

CÍMSZÓ: Vajda

SZEMÉLYNÉV: Vajda Ernő

SZÓCIKK: "V. Ernő, író, szül. 1886. Előbb vidéken, később Budapesten volt újságíró. Sokáig volt a Világ c. napilap belső munkatársa. Kezdetben verseket és elbeszéléseket írt, de első igazi sikerét Budapesten és külföldön kitűnően megírt, fordulatos és ötletes színdarabjaival avatta. Legnagyobb sikerei voltak: Bobby (komédia, 1914); A váratlan vendég (Magyar Színház, 1917); A szerelem vására (Sidney Garrick álnéven, Vígszínház, 1919); A válóperes hölgy (Magyar Színház, 1923); Délibáb (Vígszínház, 1925); Farsangi lakodalom (Poldini zenéjével, M. kir. Operaház, 1925). Később kizárólag filmregények írásával foglalkozott. Kiment Amerikába, ahol ma a legkeresettebb filmírók egyike lett. Első filmjét Pola Negri játszotta. Legnagyobb sikert A szerelem vására átdolgozásával aratta. Legújabb filmjei a magyar tárgyú Szerenád és Ráchel, a híres francia színésznő élete."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5225. címszó a lexikon => 934. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15225.htm

CÍMSZÓ: Vajda

SZEMÉLYNÉV: Vajda Ernő

SZÓCIKK: V. Ernő, író, szül. 1886. Előbb vidéken, később Budapesten volt újságíró. Sokáig volt a Világ c. napilap belső munkatársa. Kezdetben verseket és elbeszéléseket írt, de első igazi sikerét Budapesten és külföldön kitűnően megírt, fordulatos és ötletes színdarabjaival avatta. Legnagyobb sikerei voltak: Bobby komédia, 1914 ; A váratlan vendég Magyar Színház, 1917 ; A szerelem vására Sidney Garrick álnéven, Vígszínház, 1919 ; A válóperes hölgy Magyar Színház, 1923 ; Délibáb Vígszínház, 1925 ; Farsangi lakodalom Poldini zenéjével, M. kir. Operaház, 1925 . Később kizárólag filmregények írásával foglalkozott. Kiment Amerikába, ahol ma a legkeresettebb filmírók egyike lett. Első filmjét Pola Negri játszotta. Legnagyobb sikert A szerelem vására átdolgozásával aratta. Legújabb filmjei a magyar tárgyú Szerenád és Ráchel, a híres francia színésznő élete.

15225.ht

CÍMSZÓ Vajd

SZEMÉLYNÉV Vajd Ern

SZÓCIKK V Ernő író szül 1886 Előb vidéken későb Budapeste vol újságíró Sokái vol Vilá c napila bels munkatársa Kezdetbe verseke é elbeszéléseke írt d els igaz sikeré Budapeste é külföldö kitűnőe megírt fordulato é ötlete színdarabjaiva avatta Legnagyob sikere voltak Bobb komédia 191 váratla vendé Magya Színház 191 szerele vásár Sidne Garric álnéven Vígszínház 191 válópere hölg Magya Színház 192 Délibá Vígszínház 192 Farsang lakodalo Poldin zenéjével M kir Operaház 192 Későb kizáróla filmregénye írásáva foglalkozott Kimen Amerikába aho m legkeresetteb filmíró egyik lett Els filmjé Pol Negr játszotta Legnagyob siker szerele vásár átdolgozásáva aratta Legújab filmje magya tárgy Szerená é Ráchel híre franci színészn élete

15225.h

CÍMSZ Vaj

SZEMÉLYNÉ Vaj Er

SZÓCIK Ern ír szü 188 Elő vidéke késő Budapest vo újságír Soká vo Vil napil bel munkatárs Kezdetb versek elbeszélések ír el iga siker Budapest külföld kitűnő megír fordulat ötlet színdarabjaiv avatt Legnagyo siker volta Bob komédi 19 váratl vend Magy Színhá 19 szerel vásá Sidn Garri álnéve Vígszínhá 19 válóper höl Magy Színhá 19 Délib Vígszínhá 19 Farsan lakodal Poldi zenéjéve ki Operahá 19 Késő kizáról filmregény írásáv foglalkozot Kime Amerikáb ah legkeresette filmír egyi let El filmj Po Neg játszott Legnagyo sike szerel vásá átdolgozásáv aratt Legúja filmj magy tárg Szeren Ráche hír franc színész élet

15225.

CÍMS Va

SZEMÉLYN Va E

SZÓCI Er í sz 18 El vidék kés Budapes v újságí Sok v Vi napi be munkatár Kezdet verse elbeszélése í e ig sike Budapes külföl kitűn megí fordula ötle színdarabjai avat Legnagy sike volt Bo koméd 1 várat ven Mag Szính 1 szere vás Sid Garr álnév Vígszính 1 válópe hö Mag Szính 1 Déli Vígszính 1 Farsa lakoda Pold zenéjév k Operah 1 Kés kizáró filmregén írásá foglalkozo Kim Ameriká a legkeresett filmí egy le E film P Ne játszot Legnagy sik szere vás átdolgozásá arat Legúj film mag tár Szere Rách hí fran színés éle

15225

CÍM V

SZEMÉLY V

SZÓC E s 1 E vidé ké Budape újság So V nap b munkatá Kezde vers elbeszélés i sik Budape külfö kitű meg fordul ötl színdarabja ava Legnag sik vol B komé vára ve Ma Szín szer vá Si Gar álné Vígszín válóp h Ma Szín Dél Vígszín Fars lakod Pol zenéjé Opera Ké kizár filmregé írás foglalkoz Ki Amerik legkereset film eg l fil N játszo Legnag si szer vá átdolgozás ara Legú fil ma tá Szer Rác h fra színé él

1522SZEMÉL

SZÓ vid k Budap újsá S na munkat Kezd ver elbeszélé si Budap külf kit me fordu öt színdarabj av Legna si vo kom vár v M Szí sze v S Ga áln Vígszí váló M Szí Dé Vígszí Far lako Po zenéj Oper K kizá filmreg írá foglalko K Ameri legkerese fil e fi játsz Legna s sze v átdolgozá ar Leg fi m t Sze Rá fr szín é