15230.htm

CÍMSZÓ: Vájélech

SZÓCIKK: "Vájélech, hetiszakasz, mely Mózes V. könyve 31. fejezetének elejétől a fejezet végéig terjed. Rövid tartalma: Mózes búcsúja Izraeltől, Mózes átadja a leírt Tórát a levitáknak és intézkedik annak felolvasásáról. A hetiszakaszhoz tartozó prófétai rész Hósea Könyve 14. fejezetének 2. versétől a könyv végéig terjed. A tórai és prófétai szakasz között nincsen összefüggés; csakhogy a liturgiái berendezkedés folytán e hetiszakasz mindig a megtérés szombatján ros-hasono és jom kippur között olvastatik fel; így lett e megtérésre felhívó beszed a kijelölt prófétai szakasz. Néha a naptári beosztás folytán a megelőző heti szakasszal olvastatik együtt."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5230. címszó a lexikon => 934. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15230.htm

CÍMSZÓ: Vájélech

SZÓCIKK: Vájélech, hetiszakasz, mely Mózes V. könyve 31. fejezetének elejétől a fejezet végéig terjed. Rövid tartalma: Mózes búcsúja Izraeltől, Mózes átadja a leírt Tórát a levitáknak és intézkedik annak felolvasásáról. A hetiszakaszhoz tartozó prófétai rész Hósea Könyve 14. fejezetének 2. versétől a könyv végéig terjed. A tórai és prófétai szakasz között nincsen összefüggés; csakhogy a liturgiái berendezkedés folytán e hetiszakasz mindig a megtérés szombatján ros-hasono és jom kippur között olvastatik fel; így lett e megtérésre felhívó beszed a kijelölt prófétai szakasz. Néha a naptári beosztás folytán a megelőző heti szakasszal olvastatik együtt.

15230.ht

CÍMSZÓ Vájélec

SZÓCIKK Vájélech hetiszakasz mel Móze V könyv 31 fejezeténe elejétő fejeze végéi terjed Rövi tartalma Móze búcsúj Izraeltől Móze átadj leír Tórá levitákna é intézkedi anna felolvasásáról hetiszakaszho tartoz próféta rés Hóse Könyv 14 fejezeténe 2 versétő köny végéi terjed tóra é próféta szakas közöt nincse összefüggés csakhog liturgiá berendezkedé folytá hetiszakas mindi megtéré szombatjá ros-hason é jo kippu közöt olvastati fel íg let megtérésr felhív besze kijelöl próféta szakasz Néh naptár beosztá folytá megelőz het szakassza olvastati együtt

15230.h

CÍMSZ Vájéle

SZÓCIK Vájélec hetiszakas me Móz köny 3 fejezetén elejét fejez végé terje Röv tartalm Móz búcsú Izraeltő Móz átad leí Tór levitákn intézked ann felolvasásáró hetiszakaszh tarto prófét ré Hós Köny 1 fejezetén versét kön végé terje tór prófét szaka közö nincs összefüggé csakho liturgi berendezked folyt hetiszaka mind megtér szombatj ros-haso j kipp közö olvastat fe í le megtérés felhí besz kijelö prófét szakas Né naptá beoszt folyt megelő he szakassz olvastat együt

15230.

CÍMS Vájél

SZÓCI Vájéle hetiszaka m Mó kön fejezeté elejé feje vég terj Rö tartal Mó búcs Izraelt Mó áta le Tó leviták intézke an felolvasásár hetiszakasz tart prófé r Hó Kön fejezeté versé kö vég terj tó prófé szak köz ninc összefügg csakh liturg berendezke foly hetiszak min megté szombat ros-has kip köz olvasta f l megtéré felh bes kijel prófé szaka N napt beosz foly megel h szakass olvasta együ

15230

CÍM Vájé

SZÓC Vájél hetiszak M kö fejezet elej fej vé ter R tarta M búc Izrael M át l T levitá intézk a felolvasásá hetiszakas tar próf H Kö fejezet vers k vé ter t próf sza kö nin összefüg csak litur berendezk fol hetisza mi megt szomba ros-ha ki kö olvast megtér fel be kije próf szak nap beos fol mege szakas olvast egy

1523

CÍ Váj

SZÓ Vájé hetisza k fejeze ele fe v te tart bú Izrae á levit intéz felolvasás hetiszaka ta pró K fejeze ver v te pró sz k ni összefü csa litu berendez fo hetisz m meg szomb ros-h k k olvas megté fe b kij pró sza na beo fo meg szaka olvas eg