15239.htm

CÍMSZÓ: Választott Nép

SZÓCIKK: "Választott nép. A Bibliának Izrael népére alkalmazott kifejezése, mely a hivatottság nemzeti öntudatából fakadt. Az egyiptomi rabszolgaságból való szabadulás emléke ébresztette és az évezredek megpróbáltatásai még felfokozták ezt a gondolatot, de anélkül, hogy ezzel a többi népeket sértette vagy lekicsinyelte volna. A V. eszméje azt a gondolatot tükrözteti vissza, hogy Isten az Ő igazságának hirdetésére és teljesítésére választotta ki a zsidó népet. A választottság eszméjének hite nem fejez ki magasabb igényt, sem elbizakodottságot vagy épen más népek lenézését (l. Kiválasztás), hanem csupán több kötelességet jelent a zsidóság számára annál a szövetségnél fogva (l. Szövetség), melyet Isten kötött Izrael népével a Sinai-kinyilatkoztatás alkalmával s amelynek tartalma az, hogy istenfélelmet és emberszeretetet gyakoroljon, példaadással tanítson, hogy ennélfogva, mint «papok népe», szent életet éljen s ha szükséges, életét is feláldozza az isteni igazságért. A Talmud szerint is Isten azért választotta a zsidó népet, mert minden nép között a legkisebb és a leglenézettebb volt és a kinyilatkoztatás helyéül azért választotta a Sinai hegyet, mert ez is kicsiny és jelentéktelen a többi mellett. Ebben a speciális értelemben neveztetik Izrael népe Isten népének. A próféták és a zsidóság nagy szellemei, a vallás kiválasztott népévé nevelték Izraelt és ez sokkal nagyobb mértékben érezte ezt át, mint ahogyan a görögök érezték, hogy ők a művészet és filozófia, a rómaiak pedig a jog és polgárosodás népei. A zsidó nép, ellentétben más népekkel, már pályája kezdetén tudatosan az általános vallásos gondolat papja és tanítójaként lépett fel s ehhez képest egész története, minden tragikus komolyságával ennek a magasztos célnak és kötelességnek szolgálatában állott. Ez a nézet kifejezésre jut a Bibliában és az egész rabbinikus irodalomban, ahol Izrael, mint V. szerepel (Genesis 18. 1, Nehémia 9. 7). Hogy Izrael választottsága az isteni parancsok teljesítésétől függ, az a Sinai-kinyilatkoztatás szövegéből is kitűnik: «Ezért, ha hallgatni fogsz szavaimra és megtartod frigyemet, akkor különös kincs leszesz Nekem a többi népek között; mert az egész föld az Enyém, ti pedig papok birodalma és szent nép lesztek Nekem». A választottság tehát nem kitüntetés, amely elbizakodottságra jogosít, hanem misszió, amely súlyos kötelességekkel jár. A próféták közül különösen Ámosz hangoztatja a választottságot s az azzal járó kötelezettségeket (3. 2), továbbá Mózes V. könyvének 7. 7-8, 14. 2 és 24. 18-19. versei. Mint V., Izrael «Isten örökségének» is neveztetik (Deuteronom. 4.20, 9.26,29.32.9; Zsolt. 32.12 ; Kir. I. 8.53; Jeremia 19. 16). j s. R."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 5239. címszó a lexikon => 936. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15239.htm

CÍMSZÓ: Választott Nép

SZÓCIKK: Választott nép. A Bibliának Izrael népére alkalmazott kifejezése, mely a hivatottság nemzeti öntudatából fakadt. Az egyiptomi rabszolgaságból való szabadulás emléke ébresztette és az évezredek megpróbáltatásai még felfokozták ezt a gondolatot, de anélkül, hogy ezzel a többi népeket sértette vagy lekicsinyelte volna. A V. eszméje azt a gondolatot tükrözteti vissza, hogy Isten az Ő igazságának hirdetésére és teljesítésére választotta ki a zsidó népet. A választottság eszméjének hite nem fejez ki magasabb igényt, sem elbizakodottságot vagy épen más népek lenézését l. Kiválasztás , hanem csupán több kötelességet jelent a zsidóság számára annál a szövetségnél fogva l. Szövetség , melyet Isten kötött Izrael népével a Sinai-kinyilatkoztatás alkalmával s amelynek tartalma az, hogy istenfélelmet és emberszeretetet gyakoroljon, példaadással tanítson, hogy ennélfogva, mint papok népe , szent életet éljen s ha szükséges, életét is feláldozza az isteni igazságért. A Talmud szerint is Isten azért választotta a zsidó népet, mert minden nép között a legkisebb és a leglenézettebb volt és a kinyilatkoztatás helyéül azért választotta a Sinai hegyet, mert ez is kicsiny és jelentéktelen a többi mellett. Ebben a speciális értelemben neveztetik Izrael népe Isten népének. A próféták és a zsidóság nagy szellemei, a vallás kiválasztott népévé nevelték Izraelt és ez sokkal nagyobb mértékben érezte ezt át, mint ahogyan a görögök érezték, hogy ők a művészet és filozófia, a rómaiak pedig a jog és polgárosodás népei. A zsidó nép, ellentétben más népekkel, már pályája kezdetén tudatosan az általános vallásos gondolat papja és tanítójaként lépett fel s ehhez képest egész története, minden tragikus komolyságával ennek a magasztos célnak és kötelességnek szolgálatában állott. Ez a nézet kifejezésre jut a Bibliában és az egész rabbinikus irodalomban, ahol Izrael, mint V. szerepel Genesis 18. 1, Nehémia 9. 7 . Hogy Izrael választottsága az isteni parancsok teljesítésétől függ, az a Sinai-kinyilatkoztatás szövegéből is kitűnik: Ezért, ha hallgatni fogsz szavaimra és megtartod frigyemet, akkor különös kincs leszesz Nekem a többi népek között; mert az egész föld az Enyém, ti pedig papok birodalma és szent nép lesztek Nekem . A választottság tehát nem kitüntetés, amely elbizakodottságra jogosít, hanem misszió, amely súlyos kötelességekkel jár. A próféták közül különösen Ámosz hangoztatja a választottságot s az azzal járó kötelezettségeket 3. 2 , továbbá Mózes V. könyvének 7. 7-8, 14. 2 és 24. 18-19. versei. Mint V., Izrael Isten örökségének is neveztetik Deuteronom. 4.20, 9.26,29.32.9; Zsolt. 32.12 ; Kir. I. 8.53; Jeremia 19. 16 . j s. R.

15239.ht

CÍMSZÓ Választot Né

SZÓCIKK Választot nép Bibliána Izrae népér alkalmazot kifejezése mel hivatottsá nemzet öntudatábó fakadt A egyiptom rabszolgaságbó val szabadulá emlék ébresztett é a évezrede megpróbáltatása mé felfokoztá ez gondolatot d anélkül hog ezze több népeke sértett vag lekicsinyelt volna V eszméj az gondolato tükröztet vissza hog Iste a igazságána hirdetésér é teljesítésér választott k zsid népet választottsá eszméjéne hit ne feje k magasab igényt se elbizakodottságo vag épe má népe lenézésé l Kiválasztá hane csupá töb kötelessége jelen zsidósá számár anná szövetségné fogv l Szövetsé melye Iste kötöt Izrae népéve Sinai-kinyilatkoztatá alkalmáva amelyne tartalm az hog istenfélelme é emberszeretete gyakoroljon példaadássa tanítson hog ennélfogva min papo nép szen élete élje h szükséges életé i feláldozz a isten igazságért Talmu szerin i Iste azér választott zsid népet mer minde né közöt legkiseb é leglenézetteb vol é kinyilatkoztatá helyéü azér választott Sina hegyet mer e i kicsin é jelentéktele több mellett Ebbe speciáli értelembe nevezteti Izrae nép Iste népének prófétá é zsidósá nag szellemei vallá kiválasztot népév nevelté Izrael é e sokka nagyob mértékbe érezt ez át min ahogya görögö érezték hog ő művésze é filozófia rómaia pedi jo é polgárosodá népei zsid nép ellentétbe má népekkel má pályáj kezdeté tudatosa a általáno valláso gondola papj é tanítójakén lépet fe ehhe képes egés története minde tragiku komolyságáva enne magaszto célna é kötelességne szolgálatába állott E néze kifejezésr ju Bibliába é a egés rabbiniku irodalomban aho Izrael min V szerepe Genesi 18 1 Nehémi 9 Hog Izrae választottság a isten parancso teljesítésétő függ a Sinai-kinyilatkoztatá szövegébő i kitűnik Ezért h hallgatn fogs szavaimr é megtarto frigyemet akko különö kinc leszes Neke több népe között mer a egés föl a Enyém t pedi papo birodalm é szen né leszte Neke választottsá tehá ne kitüntetés amel elbizakodottságr jogosít hane misszió amel súlyo kötelességekke jár prófétá közü különöse Ámos hangoztatj választottságo a azza jár kötelezettségeke 3 tovább Móze V könyvéne 7 7-8 14 é 24 18-19 versei Min V. Izrae Iste örökségéne i nevezteti Deuteronom 4.20 9.26,29.32.9 Zsolt 32.1 Kir I 8.53 Jeremi 19 1 s R

15239.h

CÍMSZ Választo N

SZÓCIK Választo né Biblián Izra népé alkalmazo kifejezés me hivatotts nemze öntudatáb fakad egyipto rabszolgaságb va szabadul emlé ébresztet évezred megpróbáltatás m felfokozt e gondolato anélkü ho ezz töb népek sértet va lekicsinyel voln eszmé a gondolat tükrözte vissz ho Ist igazságán hirdetésé teljesítésé választot zsi népe választotts eszméjén hi n fej magasa igény s elbizakodottság va ép m nép lenézés Kiválaszt han csup tö kötelesség jele zsidós számá ann szövetségn fog Szövets mely Ist kötö Izra népév Sinai-kinyilatkoztat alkalmáv amelyn tartal a ho istenfélelm emberszeretet gyakoroljo példaadáss tanítso ho ennélfogv mi pap né sze élet élj szüksége élet feláldoz iste igazságér Talm szeri Ist azé választot zsi népe me mind n közö legkise leglenézette vo kinyilatkoztat helyé azé választot Sin hegye me kicsi jelentéktel töb mellet Ebb speciál értelemb neveztet Izra né Ist népéne prófét zsidós na szelleme vall kiválaszto népé nevelt Izrae sokk nagyo mértékb érez e á mi ahogy görög érezté ho művész filozófi római ped j polgárosod népe zsi né ellentétb m népekke m pályá kezdet tudatos általán vallás gondol pap tanítójaké lépe f ehh képe egé történet mind tragik komolyságáv enn magaszt céln kötelességn szolgálatáb állot néz kifejezés j Bibliáb egé rabbinik irodalomba ah Izrae mi szerep Genes 1 Nehém Ho Izra választottsá iste parancs teljesítését füg Sinai-kinyilatkoztat szövegéb kitűni Ezér hallgat fog szavaim megtart frigyeme akk külön kin lesze Nek töb nép közöt me egé fö Enyé ped pap birodal sze n leszt Nek választotts teh n kitünteté ame elbizakodottság jogosí han misszi ame súly kötelességekk já prófét köz különös Ámo hangoztat választottság azz já kötelezettségek továb Móz könyvén 7- 1 2 18-1 verse Mi V Izra Ist örökségén neveztet Deuterono 4.2 9.26,29.32. Zsol 32. Ki 8.5 Jerem 1

15239.

CÍMS Választ

SZÓCI Választ n Bibliá Izr nép alkalmaz kifejezé m hivatott nemz öntudatá faka egyipt rabszolgaság v szabadu eml ébreszte évezre megpróbáltatá felfokoz gondolat anélk h ez tö népe sérte v lekicsinye vol eszm gondola tükrözt viss h Is igazságá hirdetés teljesítés választo zs nép választott eszméjé h fe magas igén elbizakodottsá v é né lenézé Kiválasz ha csu t kötelessé jel zsidó szám an szövetség fo Szövet mel Is köt Izr népé Sinai-kinyilatkozta alkalmá amely tarta h istenfélel emberszerete gyakorolj példaadás taníts h ennélfog m pa n sz éle él szükség éle feláldo ist igazságé Tal szer Is az választo zs nép m min köz legkis leglenézett v kinyilatkozta hely az választo Si hegy m kics jelentékte tö melle Eb speciá értelem nevezte Izr n Is népén prófé zsidó n szellem val kiválaszt nép nevel Izra sok nagy mérték ére m ahog görö érezt h művés filozóf róma pe polgároso nép zs n ellentét népekk pály kezde tudato általá vallá gondo pa tanítójak lép eh kép eg történe min tragi komolyságá en magasz cél kötelesség szolgálatá állo né kifejezé Bibliá eg rabbini irodalomb a Izra m szere Gene Nehé H Izr választotts ist paranc teljesítésé fü Sinai-kinyilatkozta szövegé kitűn Ezé hallga fo szavai megtar frigyem ak külö ki lesz Ne tö né közö m eg f Eny pe pa biroda sz lesz Ne választott te kitüntet am elbizakodottsá jogos ha missz am súl kötelességek j prófé kö különö Ám hangozta választottsá az j kötelezettsége tová Mó könyvé 7 18- vers M Izr Is örökségé nevezte Deuteron 4. 9.26,29.32 Zso 32 K 8. Jere

15239

CÍM Válasz

SZÓC Válasz Bibli Iz né alkalma kifejez hivatot nem öntudat fak egyip rabszolgasá szabad em ébreszt évezr megpróbáltat felfoko gondola anél e t nép sért lekicsiny vo esz gondol tükröz vis I igazság hirdeté teljesíté választ z né választot eszméj f maga igé elbizakodotts n lenéz Kiválas h cs köteless je zsid szá a szövetsé f Szöve me I kö Iz nép Sinai-kinyilatkozt alkalm amel tart istenféle emberszeret gyakorol példaadá tanít ennélfo p s él é szüksé él feláld is igazság Ta sze I a választ z né mi kö legki leglenézet kinyilatkozt hel a választ S heg kic jelentékt t mell E speci értele nevezt Iz I népé próf zsid szelle va kiválasz né neve Izr so nag mérté ér aho gör érez művé filozó róm p polgáros né z ellenté népek pál kezd tudat által vall gond p tanítója lé e ké e történ mi trag komolyság e magas cé kötelessé szolgálat áll n kifejez Bibli e rabbin irodalom Izr szer Gen Neh Iz választott is paran teljesítés f Sinai-kinyilatkozt szöveg kitű Ez hallg f szava megta frigye a kül k les N t n köz e En p p birod s les N választot t kitünte a elbizakodotts jogo h miss a sú kötelessége próf k külön Á hangozt választotts a kötelezettség tov M könyv 18 ver Iz I örökség nevezt Deutero 4 9.26,29.3 Zs 3 8 Jer

1523

CÍ Válas

SZÓ Válas Bibl I n alkalm kifeje hivato ne öntuda fa egyi rabszolgas szaba e ébresz évez megpróbálta felfok gondol ané né sér lekicsin v es gondo tükrö vi igazsá hirdet teljesít válasz n választo eszmé mag ig elbizakodott lené Kivála c köteles j zsi sz szövets Szöv m k I né Sinai-kinyilatkoz alkal ame tar istenfél emberszere gyakoro példaad taní ennélf é szüks é felál i igazsá T sz válasz n m k legk leglenéze kinyilatkoz he válasz he ki jelenték mel spec értel nevez I nép pró zsi szell v kiválas n nev Iz s na mért é ah gö ére műv filoz ró polgáro n ellent népe pá kez tuda álta val gon tanítój l k törté m tra komolysá maga c köteless szolgála ál kifeje Bibl rabbi irodalo Iz sze Ge Ne I választot i para teljesíté Sinai-kinyilatkoz szöve kit E hall szav megt frigy kü le kö E biro le választo kitünt elbizakodott jog mis s kötelesség pró külö hangoz választott kötelezettsé to köny 1 ve I öröksé nevez Deuter 9.26,29. Z Je