15240.htm

CÍMSZÓ: Valerius

SZEMÉLYNÉV: Valerius Dávid

SZÓCIKK: Valerius Dávid*, orvos, a sárospataki akadémia bölcsészeti tanára, élt 1600-700 között. Olaszországban nevelkedett. A salamancai egyetemen végezte orvosi tanulmányait, azután meglátogatott még néhány spanyolországi, francia és olasz egyetemet, míg végre 1630 körül Gyulafehérvárra is eljutott. Itt megismerkedett az I. Rákóczy György bőkezűségéből nagyon virágzó főiskolán működő Altstedt, Bisterfeld és Fischer tanárokkal, kikkel sűrűn érintkezett és rábeszélésük folytan áttért a keresztény vallásra. Valószínűleg ezen tanárok ajánlása folytán kinevezte őt I. Rákóczy Gy. a sárospataki akadémiához a bölcsészet rendkívüli tanárának.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5240. címszó a lexikon => 936. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15240.htm

CÍMSZÓ: Valerius

SZEMÉLYNÉV: Valerius Dávid

SZÓCIKK: Valerius Dávid*, orvos, a sárospataki akadémia bölcsészeti tanára, élt 1600-700 között. Olaszországban nevelkedett. A salamancai egyetemen végezte orvosi tanulmányait, azután meglátogatott még néhány spanyolországi, francia és olasz egyetemet, míg végre 1630 körül Gyulafehérvárra is eljutott. Itt megismerkedett az I. Rákóczy György bőkezűségéből nagyon virágzó főiskolán működő Altstedt, Bisterfeld és Fischer tanárokkal, kikkel sűrűn érintkezett és rábeszélésük folytan áttért a keresztény vallásra. Valószínűleg ezen tanárok ajánlása folytán kinevezte őt I. Rákóczy Gy. a sárospataki akadémiához a bölcsészet rendkívüli tanárának.

15240.ht

CÍMSZÓ Valeriu

SZEMÉLYNÉV Valeriu Dávi

SZÓCIKK Valeriu Dávid* orvos sárospatak akadémi bölcsészet tanára él 1600-70 között Olaszországba nevelkedett salamanca egyeteme végezt orvos tanulmányait azutá meglátogatot mé néhán spanyolországi franci é olas egyetemet mí végr 163 körü Gyulafehérvárr i eljutott It megismerkedet a I Rákócz Györg bőkezűségébő nagyo virágz főiskolá működ Altstedt Bisterfel é Fische tanárokkal kikke sűrű érintkezet é rábeszélésü folyta áttér keresztén vallásra Valószínűle eze tanáro ajánlás folytá kinevezt ő I Rákócz Gy sárospatak akadémiáho bölcsésze rendkívül tanárának

15240.h

CÍMSZ Valeri

SZEMÉLYNÉ Valeri Dáv

SZÓCIK Valeri Dávid orvo sárospata akadém bölcsésze tanár é 1600-7 közöt Olaszországb nevelkedet salamanc egyetem végez orvo tanulmányai azut meglátogato m néhá spanyolország franc ola egyeteme m vég 16 kör Gyulafehérvár eljutot I megismerkede Rákóc Györ bőkezűségéb nagy virág főiskol műkö Altsted Bisterfe Fisch tanárokka kikk sűr érintkeze rábeszélés folyt átté kereszté vallásr Valószínűl ez tanár ajánlá folyt kinevez Rákóc G sárospata akadémiáh bölcsész rendkívü tanárána

15240.

CÍMS Valer

SZEMÉLYN Valer Dá

SZÓCI Valer Dávi orv sárospat akadé bölcsész taná 1600- közö Olaszország nevelkede salaman egyete vége orv tanulmánya azu meglátogat néh spanyolorszá fran ol egyetem vé 1 kö Gyulafehérvá eljuto megismerked Rákó Gyö bőkezűségé nag virá főisko műk Altste Bisterf Fisc tanárokk kik sű érintkez rábeszélé foly átt kereszt vallás Valószínű e taná ajánl foly kineve Rákó sárospat akadémiá bölcsés rendkív tanárán

15240

CÍM Vale

SZEMÉLY Vale D

SZÓC Vale Dáv or sárospa akad bölcsés tan 1600 köz Olaszorszá nevelked salama egyet vég or tanulmány az meglátoga né spanyolorsz fra o egyete v k Gyulafehérv eljut megismerke Rák Gy bőkezűség na vir főisk mű Altst Bister Fis tanárok ki s érintke rábeszél fol át keresz vallá Valószín tan aján fol kinev Rák sárospa akadémi bölcsé rendkí tanárá

1524

CÍ Val

SZEMÉL Val

SZÓ Val Dá o sárosp aka bölcsé ta 160 kö Olaszorsz nevelke salam egye vé o tanulmán a meglátog n spanyolors fr egyet Gyulafehér elju megismerk Rá G bőkezűsé n vi főis m Alts Biste Fi tanáro k érintk rábeszé fo á keres vall Valószí ta ajá fo kine Rá sárosp akadém bölcs rendk tanár