15241.htm

CÍMSZÓ: Váli

SZEMÉLYNÉV: Váli Béla

SZÓCIKK: "Váli Béla*, író, szül. Szabadkán 1858., meg., Budapesten 1896. A budapesti tudományegyetem bölcsészeti karán végezte tanulmányait, majd középiskolai tanár lett, de később beosztották a kultuszminisztériumba. A magyar színészet történetét több értékes adalékkal gyarapította. Idevágó két főműve: A magyar színészet története (1887, a Kisfaludy-Társaság jutalommal tüntette ki); Az aradi színészet története (1889). Sziklay Jánossal sajtó alá rendezte Vas Gereben összes műveit. Eredeti forráskutatás alapján megírta Vas Gereben; Kuthy Lajos és Kossuth Lajos életrajzát."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5241. címszó a lexikon => 936. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15241.htm

CÍMSZÓ: Váli

SZEMÉLYNÉV: Váli Béla

SZÓCIKK: Váli Béla*, író, szül. Szabadkán 1858., meg., Budapesten 1896. A budapesti tudományegyetem bölcsészeti karán végezte tanulmányait, majd középiskolai tanár lett, de később beosztották a kultuszminisztériumba. A magyar színészet történetét több értékes adalékkal gyarapította. Idevágó két főműve: A magyar színészet története 1887, a Kisfaludy-Társaság jutalommal tüntette ki ; Az aradi színészet története 1889 . Sziklay Jánossal sajtó alá rendezte Vas Gereben összes műveit. Eredeti forráskutatás alapján megírta Vas Gereben; Kuthy Lajos és Kossuth Lajos életrajzát.

15241.ht

CÍMSZÓ Vál

SZEMÉLYNÉV Vál Bél

SZÓCIKK Vál Béla* író szül Szabadká 1858. meg. Budapeste 1896 budapest tudományegyete bölcsészet kará végezt tanulmányait maj középiskola taná lett d későb beosztottá kultuszminisztériumba magya színésze történeté töb értéke adalékka gyarapította Idevág ké főműve magya színésze történet 1887 Kisfaludy-Társasá jutalomma tüntett k A arad színésze történet 188 Szikla Jánossa sajt al rendezt Va Gerebe össze műveit Eredet forráskutatá alapjá megírt Va Gereben Kuth Lajo é Kossut Lajo életrajzát

15241.h

CÍMSZ Vá

SZEMÉLYNÉ Vá Bé

SZÓCIK Vá Béla ír szü Szabadk 1858 meg Budapest 189 budapes tudományegyet bölcsésze kar végez tanulmányai ma középiskol tan let késő beosztott kultuszminisztériumb magy színész történet tö érték adalékk gyarapított Idevá k főműv magy színész történe 188 Kisfaludy-Társas jutalomm tüntet ara színész történe 18 Szikl Jánoss saj a rendez V Gereb össz művei Erede forráskutat alapj megír V Gerebe Kut Laj Kossu Laj életrajzá

15241.

CÍMS V

SZEMÉLYN V B

SZÓCI V Bél í sz Szabad 185 me Budapes 18 budape tudományegye bölcsész ka vége tanulmánya m középisko ta le kés beosztot kultuszminisztérium mag színés történe t érté adalék gyarapítot Idev főmű mag színés történ 18 Kisfaludy-Társa jutalom tünte ar színés történ 1 Szik János sa rende Gere öss műve Ered forráskuta alap megí Gereb Ku La Koss La életrajz

15241

CÍM

SZEMÉLY

SZÓC Bé s Szaba 18 m Budape 1 budap tudományegy bölcsés k vég tanulmány középisk t l ké beoszto kultuszminisztériu ma színé történ ért adalé gyarapíto Ide főm ma színé törté 1 Kisfaludy-Társ jutalo tünt a színé törté Szi Jáno s rend Ger ös műv Ere forráskut ala meg Gere K L Kos L életraj

1524SZEMÉL

SZÓ B Szab 1 Budap buda tudományeg bölcsé vé tanulmán középis k beoszt kultuszminisztéri m szín törté ér adal gyarapít Id fő m szín tört Kisfaludy-Tár jutal tün szín tört Sz Ján ren Ge ö mű Er forrásku al me Ger Ko életra