15243.htm

CÍMSZÓ: Vallási szertartás

SZÓCIKK: Vallási szertartás, hagyományokon alapuló, az egész felekezet körében dívó formák neve, a vallási tanítások külső megnyilatkozása. Hasonlatos a vallásos élet az emberhez, mely a (konkrét) testből és a (absztrakt) lélekből áll. A tanítások és eszmék a lelki (absztrakt), a testtartások és formák a testi (konkrét) résznek felelnek meg. S amint az ember lényénél a lélek egyedül nem látható és észlelhető, csak a testtel együtt, úgy a vallásnál is a tanítások sem tudnak más módon kifejezésre jutni és átszármazni más nemzedékek életébe, mint szertartások és formák útján. És ahogy az ember testét élővé csak a lélekkel való egyesülése teszi, úgy a vallásnál is a szertartások és formák, ha azok a tanítások tudatával nem egyesülnek, értéktelen cselekedetekké álnak. Ama ellenvetésre, hogy az eszmék szertartások nélkül fenségesebbeknek tetszhetnek, két dolgot említhetünk fel. Részben - és ezt a történelem bizonyítja - külső formák nélkül a belső lényeg meg nem őrizhető, át nem adható és elvész. Másrészt pedig a szertartások alkalmazása és gyakorlása nagyban elősegíti a történeti tudat kifejlesztését a múlthoz való kötöttségét, s a múlt kötelező voltának érzetét. Mindenki, aki egy-egy szertartást - s mind úgyszólván kivétel nélkül felette régi - végez, érzi maát a múlthoz tartozónak, annak hagyományait magára nézve kötelezőknek ismeri el.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 5243. címszó a lexikon => 937. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15243.htm

CÍMSZÓ: Vallási szertartás

SZÓCIKK: Vallási szertartás, hagyományokon alapuló, az egész felekezet körében dívó formák neve, a vallási tanítások külső megnyilatkozása. Hasonlatos a vallásos élet az emberhez, mely a konkrét testből és a absztrakt lélekből áll. A tanítások és eszmék a lelki absztrakt , a testtartások és formák a testi konkrét résznek felelnek meg. S amint az ember lényénél a lélek egyedül nem látható és észlelhető, csak a testtel együtt, úgy a vallásnál is a tanítások sem tudnak más módon kifejezésre jutni és átszármazni más nemzedékek életébe, mint szertartások és formák útján. És ahogy az ember testét élővé csak a lélekkel való egyesülése teszi, úgy a vallásnál is a szertartások és formák, ha azok a tanítások tudatával nem egyesülnek, értéktelen cselekedetekké álnak. Ama ellenvetésre, hogy az eszmék szertartások nélkül fenségesebbeknek tetszhetnek, két dolgot említhetünk fel. Részben - és ezt a történelem bizonyítja - külső formák nélkül a belső lényeg meg nem őrizhető, át nem adható és elvész. Másrészt pedig a szertartások alkalmazása és gyakorlása nagyban elősegíti a történeti tudat kifejlesztését a múlthoz való kötöttségét, s a múlt kötelező voltának érzetét. Mindenki, aki egy-egy szertartást - s mind úgyszólván kivétel nélkül felette régi - végez, érzi maát a múlthoz tartozónak, annak hagyományait magára nézve kötelezőknek ismeri el.

15243.ht

CÍMSZÓ Vallás szertartá

SZÓCIKK Vallás szertartás hagyományoko alapuló a egés felekeze körébe dív formá neve vallás tanításo küls megnyilatkozása Hasonlato valláso éle a emberhez mel konkré testbő é absztrak lélekbő áll tanításo é eszmé lelk absztrak testtartáso é formá test konkré részne felelne meg amin a embe lényéné léle egyedü ne láthat é észlelhető csa testte együtt úg vallásná i tanításo se tudna má módo kifejezésr jutn é átszármazn má nemzedéke életébe min szertartáso é formá útján É ahog a embe testé élőv csa lélekke val egyesülés teszi úg vallásná i szertartáso é formák h azo tanításo tudatáva ne egyesülnek értéktele cselekedetekk álnak Am ellenvetésre hog a eszmé szertartáso nélkü fenségesebbekne tetszhetnek ké dolgo említhetün fel Részbe é ez történele bizonyítj küls formá nélkü bels lénye me ne őrizhető á ne adhat é elvész Másrész pedi szertartáso alkalmazás é gyakorlás nagyba elősegít történet tuda kifejlesztésé múltho val kötöttségét múl kötelez voltána érzetét Mindenki ak egy-eg szertartás min úgyszólvá kivéte nélkü felett rég végez érz maá múltho tartozónak anna hagyományai magár nézv kötelezőkne ismer el

15243.h

CÍMSZ Vallá szertart

SZÓCIK Vallá szertartá hagyományok alapul egé felekez köréb dí form nev vallá tanítás kül megnyilatkozás Hasonlat vallás él emberhe me konkr testb absztra lélekb ál tanítás eszm lel absztra testtartás form tes konkr részn feleln me ami emb lényén lél egyed n látha észlelhet cs testt együt ú vallásn tanítás s tudn m mód kifejezés jut átszármaz m nemzedék életéb mi szertartás form útjá aho emb test élő cs lélekk va egyesülé tesz ú vallásn szertartás formá az tanítás tudatáv n egyesülne értéktel cselekedetek álna A ellenvetésr ho eszm szertartás nélk fenségesebbekn tetszhetne k dolg említhetü fe Részb e történel bizonyít kül form nélk bel lény m n őrizhet n adha elvés Másrés ped szertartás alkalmazá gyakorlá nagyb elősegí történe tud kifejlesztés múlth va kötöttségé mú kötele voltán érzeté Mindenk a egy-e szertartá mi úgyszólv kivét nélk felet ré vége ér ma múlth tartozóna ann hagyománya magá néz kötelezőkn isme e

15243.

CÍMS Vall szertar

SZÓCI Vall szertart hagyományo alapu eg feleke köré d for ne vall tanítá kü megnyilatkozá Hasonla vallá é emberh m konk test absztr lélek á tanítá esz le absztr testtartá for te konk rész felel m am em lényé lé egye láth észlelhe c test együ vallás tanítá tud mó kifejezé ju átszárma nemzedé életé m szertartá for útj ah em tes él c lélek v egyesül tes vallás szertartá form a tanítá tudatá egyesüln értékte cselekedete áln ellenvetés h esz szertartá nél fenségesebbek tetszhetn dol említhet f Rész történe bizonyí kü for nél be lén őrizhe adh elvé Másré pe szertartá alkalmaz gyakorl nagy előseg történ tu kifejleszté múlt v kötöttség m kötel voltá érzet Minden egy- szertart m úgyszól kivé nél fele r vég é m múlt tartozón an hagyomány mag né kötelezők ism

15243

CÍM Val szerta

SZÓC Val szertar hagyomány alap e felek kör fo n val tanít k megnyilatkoz Hasonl vall ember kon tes abszt léle tanít es l abszt testtart fo t kon rés fele a e lény l egy lát észlelh tes egy vallá tanít tu m kifejez j átszárm nemzed élet szertart fo út a e te é léle egyesü te vallá szertart for tanít tudat egyesül értékt cselekedet ál ellenveté es szertart né fenségesebbe tetszhet do említhe Rés történ bizony k fo né b lé őrizh ad elv Másr p szertart alkalma gyakor nag előse törté t kifejleszt múl kötöttsé köte volt érze Minde egy szertar úgyszó kiv né fel vé múl tartozó a hagyomán ma n kötelező is

1524

CÍ Va szert

SZÓ Va szerta hagyomán ala fele kö f va taní megnyilatko Hason val embe ko te absz lél taní e absz testtar f ko ré fel lén eg lá észlel te eg vall taní t kifeje átszár nemze éle szertar f ú t lél egyes t vall szertar fo taní tuda egyesü érték cselekede á ellenvet e szertar n fenségesebb tetszhe d említh Ré törté bizon f n l őriz a el Más szertar alkalm gyako na elős tört kifejlesz mú kötötts köt vol érz Mind eg szerta úgysz ki n fe v mú tartoz hagyomá m kötelez i