15244.htm

CÍMSZÓ: Vallásosság

SZÓCIKK: Vallásosság. A lelki életnek azt az irányát, amely a vallás után igazodik és tartalmát is abból meríti, V.-nak mondjuk. A legtöbb élő nyelv sokféle árnyalattal színezi ezt a fogalmat a fokozatok megkülönböztetésére, de az erre való szóképződményeit kizáróan úgy alkotja, hogy azokkal csak a hitéletbe való elmerülés kisebb-nagyobb fokát fejezi ki, anélkül, hogy csak sejtetné is az általános moralitással való kapcsolatot. Jellemző kivétel a magyarországi zsidók jiddis nyelve, amely ott, ahol még használják, a tökéletes V. kifejezésére az «ehrlich» (becsületes) szót használja. «Ehrlicher Jüd» annyit jelent, hogy nagyon vallásos zsidó, tehát olyan zsidó, aki nemcsak a hitélet obszervanciáira ügyel szigorúan, hanem a polgári erkölcsre is.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 5244. címszó a lexikon => 938. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15244.htm

CÍMSZÓ: Vallásosság

SZÓCIKK: Vallásosság. A lelki életnek azt az irányát, amely a vallás után igazodik és tartalmát is abból meríti, V.-nak mondjuk. A legtöbb élő nyelv sokféle árnyalattal színezi ezt a fogalmat a fokozatok megkülönböztetésére, de az erre való szóképződményeit kizáróan úgy alkotja, hogy azokkal csak a hitéletbe való elmerülés kisebb-nagyobb fokát fejezi ki, anélkül, hogy csak sejtetné is az általános moralitással való kapcsolatot. Jellemző kivétel a magyarországi zsidók jiddis nyelve, amely ott, ahol még használják, a tökéletes V. kifejezésére az ehrlich becsületes szót használja. Ehrlicher Jüd annyit jelent, hogy nagyon vallásos zsidó, tehát olyan zsidó, aki nemcsak a hitélet obszervanciáira ügyel szigorúan, hanem a polgári erkölcsre is.

15244.ht

CÍMSZÓ Vallásossá

SZÓCIKK Vallásosság lelk életne az a irányát amel vallá utá igazodi é tartalmá i abbó meríti V.-na mondjuk legtöb él nyel sokfél árnyalatta színez ez fogalma fokozato megkülönböztetésére d a err val szóképződményei kizáróa úg alkotja hog azokka csa hitéletb val elmerülé kisebb-nagyob foká fejez ki anélkül hog csa sejtetn i a általáno moralitássa val kapcsolatot Jellemz kivéte magyarország zsidó jiddi nyelve amel ott aho mé használják tökélete V kifejezésér a ehrlic becsülete szó használja Ehrliche Jü annyi jelent hog nagyo valláso zsidó tehá olya zsidó ak nemcsa hitéle obszervanciáir ügye szigorúan hane polgár erkölcsr is

15244.h

CÍMSZ Vallásoss

SZÓCIK Vallásossá lel életn a irányá ame vall ut igazod tartalm abb merít V.-n mondju legtö é nye sokfé árnyalatt színe e fogalm fokozat megkülönböztetésér er va szóképződménye kizáró ú alkotj ho azokk cs hitélet va elmerül kisebb-nagyo fok feje k anélkü ho cs sejtet általán moralitáss va kapcsolato Jellem kivét magyarorszá zsid jidd nyelv ame ot ah m használjá tökélet kifejezésé ehrli becsület sz használj Ehrlich J anny jelen ho nagy vallás zsid teh oly zsid a nemcs hitél obszervanciái ügy szigorúa han polgá erkölcs i

15244.

CÍMS Vallásos

SZÓCI Vallásoss le élet irány am val u igazo tartal ab merí V.- mondj legt ny sokf árnyalat szín fogal fokoza megkülönböztetésé e v szóképződmény kizár alkot h azok c hitéle v elmerü kisebb-nagy fo fej anélk h c sejte általá moralitás v kapcsolat Jelle kivé magyarorsz zsi jid nyel am o a használj tökéle kifejezés ehrl becsüle s használ Ehrlic ann jele h nag vallá zsi te ol zsi nemc hité obszervanciá üg szigorú ha polg erkölc

15244

CÍM Valláso

SZÓC Vallásos l éle irán a va igaz tarta a mer V. mond leg n sok árnyala szí foga fokoz megkülönböztetés szóképződmén kizá alko azo hitél elmer kisebb-nag f fe anél sejt által moralitá kapcsola Jell kiv magyarors zs ji nye a használ tökél kifejezé ehr becsül haszná Ehrli an jel na vall zs t o zs nem hit obszervanci ü szigor h pol erköl

1524

CÍ Vallás

SZÓ Valláso él irá v iga tart me V mon le so árnyal sz fog foko megkülönbözteté szóképződmé kiz alk az hité elme kisebb-na f ané sej álta moralit kapcsol Jel ki magyaror z j ny haszná töké kifejez eh becsü haszn Ehrl a je n val z z ne hi obszervanc szigo po erkö