15246.htm

CÍMSZÓ: Válólevél

SZÓCIKK: "Válólevél (get) azon okmány, melynek átadásával, illetve elfogadásával történik a zsidó házasságnak rituális felbontása. Arameus nyelven írt szövegét a hagyomány a legaprólékosabb részletekig egyszer és mindenkorra megállapította. A V.-et a férj meghagyásából egy szakavatott író (l. Szófér) írja, a férj által kiküldött két tanú pedig aláírja, mire az előbbi vagy személyesen, vagy erre felhatalmazott küldönc (Seliách) útján a nőnek, illetve a nő felhatalmazott képviselőjének kézbesíti e szavakkal: «Íme ez a te válóleveled, fogadd e válóleveledet és általa légy elválva tőlem mostantól fogva és szabad minden más férfiúra nézve.» A válólevél írását és átadása módját törvények határozzák meg. Lúdtollal írják 12 sorba (ennyi a get szó számértéke). Átadása hármas rabbitanács (besz din) előtt történik. A válólevél magyar fordítása így hangzik: «A hét... napján . .. hónap .. . napján, az ... évben a világ teremtése után, melyet mi ... városában, mely a folyó mellett fekszik, számítunk. Én ... fia ... nak, aki vagyok ma ... a ... folyó mellett fekvő helységben, lelkem akaratából kényszer nélkül, elengedlek, felszabadítalak és elválasztalak téged, feleségemet ... leányát, aki van ma .. ,-ban, mely a... folyó mellett fekszik, ki feleségem voltál kezdettől fogva, most elengedlek, felszabadítalak és elválasztalak téged, hogy légy szabad és uralkodó lelkeden, menvén és eljegyeztetvén magad bármely férfiúval, kit óhajtasz s senki sem uralkodik rajtad e naptól kezdve örökké. Te légy szabad minden ember számára. Ez pedig legyen részedre tőlem elválasztásod könyve, felszabadításod levele és elengedésed válólevele Mózes és Izrael törvénye szerint... fia ... nak, tanú; ... fia ... nak, tanu.»."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5246. címszó a lexikon => 938. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15246.htm

CÍMSZÓ: Válólevél

SZÓCIKK: Válólevél get azon okmány, melynek átadásával, illetve elfogadásával történik a zsidó házasságnak rituális felbontása. Arameus nyelven írt szövegét a hagyomány a legaprólékosabb részletekig egyszer és mindenkorra megállapította. A V.-et a férj meghagyásából egy szakavatott író l. Szófér írja, a férj által kiküldött két tanú pedig aláírja, mire az előbbi vagy személyesen, vagy erre felhatalmazott küldönc Seliách útján a nőnek, illetve a nő felhatalmazott képviselőjének kézbesíti e szavakkal: Íme ez a te válóleveled, fogadd e válóleveledet és általa légy elválva tőlem mostantól fogva és szabad minden más férfiúra nézve. A válólevél írását és átadása módját törvények határozzák meg. Lúdtollal írják 12 sorba ennyi a get szó számértéke . Átadása hármas rabbitanács besz din előtt történik. A válólevél magyar fordítása így hangzik: A hét... napján . .. hónap .. . napján, az ... évben a világ teremtése után, melyet mi ... városában, mely a folyó mellett fekszik, számítunk. Én ... fia ... nak, aki vagyok ma ... a ... folyó mellett fekvő helységben, lelkem akaratából kényszer nélkül, elengedlek, felszabadítalak és elválasztalak téged, feleségemet ... leányát, aki van ma .. ,-ban, mely a... folyó mellett fekszik, ki feleségem voltál kezdettől fogva, most elengedlek, felszabadítalak és elválasztalak téged, hogy légy szabad és uralkodó lelkeden, menvén és eljegyeztetvén magad bármely férfiúval, kit óhajtasz s senki sem uralkodik rajtad e naptól kezdve örökké. Te légy szabad minden ember számára. Ez pedig legyen részedre tőlem elválasztásod könyve, felszabadításod levele és elengedésed válólevele Mózes és Izrael törvénye szerint... fia ... nak, tanú; ... fia ... nak, tanu. .

15246.ht

CÍMSZÓ Válólevé

SZÓCIKK Válólevé ge azo okmány melyne átadásával illetv elfogadásáva történi zsid házasságna rituáli felbontása Arameu nyelve ír szövegé hagyomán legaprólékosab részleteki egysze é mindenkorr megállapította V.-e fér meghagyásábó eg szakavatot ír l Szófé írja fér álta kiküldöt ké tan pedi aláírja mir a előbb vag személyesen vag err felhatalmazot küldön Seliác útjá nőnek illetv n felhatalmazot képviselőjéne kézbesít szavakkal Ím e t válóleveled fogad válólevelede é által lég elválv tőle mostantó fogv é szaba minde má férfiúr nézve válólevé írásá é átadás módjá törvénye határozzá meg Lúdtolla írjá 1 sorb enny ge sz számérték Átadás hárma rabbitanác bes di előt történik válólevé magya fordítás íg hangzik hét.. napjá . hóna . napján a .. évbe vilá teremtés után melye m .. városában mel foly mellet fekszik számítunk É .. fi .. nak ak vagyo m .. .. foly mellet fekv helységben lelke akaratábó kénysze nélkül elengedlek felszabadítala é elválasztala téged feleségeme .. leányát ak va m . ,-ban mel a.. foly mellet fekszik k felesége voltá kezdettő fogva mos elengedlek felszabadítala é elválasztala téged hog lég szaba é uralkod lelkeden menvé é eljegyeztetvé maga bármel férfiúval ki óhajtas senk se uralkodi rajta naptó kezdv örökké T lég szaba minde embe számára E pedi legye részedr tőle elválasztáso könyve felszabadításo level é elengedése válólevel Móze é Izrae törvény szerint.. fi .. nak tanú .. fi .. nak tanu

15246.h

CÍMSZ Válólev

SZÓCIK Válólev g az okmán melyn átadásáva illet elfogadásáv történ zsi házasságn rituál felbontás Arame nyelv í szöveg hagyomá legaprólékosa részletek egysz mindenkor megállapított V.- fé meghagyásáb e szakavato í Szóf írj fé ált kiküldö k ta ped aláírj mi előb va személyese va er felhatalmazo küldö Seliá útj nőne illet felhatalmazo képviselőjén kézbesí szavakka Í válólevele foga válóleveled álta lé elvál től mostant fog szab mind m férfiú nézv válólev írás átadá módj törvény határozz me Lúdtoll írj sor enn g s számérté Átadá hárm rabbitaná be d elő történi válólev magy fordítá í hangzi hét. napj hón napjá . évb vil teremté utá mely . városába me fol melle fekszi számítun . f . na a vagy . . fol melle fek helységbe lelk akaratáb kénysz nélkü elengedle felszabadítal elválasztal tége feleségem . leányá a v ,-ba me a. fol melle fekszi feleség volt kezdett fogv mo elengedle felszabadítal elválasztal tége ho lé szab uralko lelkede menv eljegyeztetv mag bárme férfiúva k óhajta sen s uralkod rajt napt kezd örökk lé szab mind emb számár ped legy részed től elválasztás könyv felszabadítás leve elengedés válóleve Móz Izra törvén szerint. f . na tan . f . na tan

15246.

CÍMS Válóle

SZÓCI Válóle a okmá mely átadásáv ille elfogadásá törté zs házasság rituá felbontá Aram nyel szöve hagyom legaprólékos részlete egys mindenko megállapítot V. f meghagyásá szakavat Szó ír f ál kiküld t pe aláír m elő v személyes v e felhatalmaz küld Seli út nőn ille felhatalmaz képviselőjé kézbes szavakk válólevel fog válólevele ált l elvá tő mostan fo sza min férfi néz válóle írá átad mód törvén határoz m Lúdtol ír so en számért Átad hár rabbitan b el történ válóle mag fordít hangz hét nap hó napj év vi teremt ut mel városáb m fo mell feksz számítu n vag fo mell fe helységb lel akaratá kénys nélk elengedl felszabadíta elválaszta tég felesége leány ,-b m a fo mell feksz felesé vol kezdet fog m elengedl felszabadíta elválaszta tég h l sza uralk lelked men eljegyeztet ma bárm férfiúv óhajt se uralko raj nap kez örök l sza min em számá pe leg része tő elválasztá köny felszabadítá lev elengedé válólev Mó Izr törvé szerint n ta n ta

15246

CÍM Válól

SZÓC Válól okm mel átadásá ill elfogadás tört z házassá ritu felbont Ara nye szöv hagyo legapróléko részlet egy mindenk megállapíto V meghagyás szakava Sz í á kikül p aláí el személye felhatalma kül Sel ú nő ill felhatalma képviselőj kézbe szavak válóleve fo válólevel ál elv t mosta f sz mi férf né válól ír áta mó törvé határo Lúdto í s e számér Áta há rabbita e törté válól ma fordí hang hé na h nap é v terem u me városá f mel feks számít va f mel f helység le akarat kény nél elenged felszabadít elválaszt té feleség leán ,- f mel feks feles vo kezde fo elenged felszabadít elválaszt té sz ural lelke me eljegyezte m bár férfiú óhaj s uralk ra na ke örö sz mi e szám p le rész t elválaszt kön felszabadít le elenged válóle M Iz törv szerin t t

1524

CÍ Váló

SZÓ Váló ok me átadás il elfogadá tör házass rit felbon Ar ny szö hagy legaprólék részle eg minden megállapít meghagyá szakav S kikü alá e személy felhatalm kü Se n il felhatalm képviselő kézb szava válólev f válóleve á el most s m fér n váló í át m törv határ Lúdt számé Át h rabbit tört váló m ford han h n na tere m város me fek számí v me helysé l akara kén né elenge felszabadí elválasz t felesé leá , me fek fele v kezd f elenge felszabadí elválasz t s ura lelk m eljegyezt bá férfi óha ural r n k ör s m szá l rés elválasz kö felszabadí l elenge válól I tör szeri