15250.htm

CÍMSZÓ: Varannai

SZEMÉLYNÉV: Varannai Aurél

SZÓCIKK: Varannai 1. Aurél, az Omke titkára, szül. Budapesten 1900. A budapesti egyetemen jogi, a párisi Sorbonne-on esztétikai tanulmányokat végzett. 1922 óta az Omke (Országos Magyar Kereskedelmi Egyesülés) titkára. Közgazdasági munkatársa az Újságnak, itt és különböző magyar, német és francia lapokban jelennek meg főleg vámpolitikai vonatkozású cikkei. Francia irodalommal foglalkozó tanulmányait francia folyóiratokba, a Hétbe és a Nyugatba írta.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5250. címszó a lexikon => 939. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15250.htm

CÍMSZÓ: Varannai

SZEMÉLYNÉV: Varannai Aurél

SZÓCIKK: Varannai 1. Aurél, az Omke titkára, szül. Budapesten 1900. A budapesti egyetemen jogi, a párisi Sorbonne-on esztétikai tanulmányokat végzett. 1922 óta az Omke Országos Magyar Kereskedelmi Egyesülés titkára. Közgazdasági munkatársa az Újságnak, itt és különböző magyar, német és francia lapokban jelennek meg főleg vámpolitikai vonatkozású cikkei. Francia irodalommal foglalkozó tanulmányait francia folyóiratokba, a Hétbe és a Nyugatba írta.

15250.ht

CÍMSZÓ Varanna

SZEMÉLYNÉV Varanna Auré

SZÓCIKK Varanna 1 Aurél a Omk titkára szül Budapeste 1900 budapest egyeteme jogi páris Sorbonne-o esztétika tanulmányoka végzett 192 ót a Omk Országo Magya Kereskedelm Egyesülé titkára Közgazdaság munkatárs a Újságnak it é különböz magyar néme é franci lapokba jelenne me főle vámpolitika vonatkozás cikkei Franci irodalomma foglalkoz tanulmányai franci folyóiratokba Hétb é Nyugatb írta

15250.h

CÍMSZ Varann

SZEMÉLYNÉ Varann Aur

SZÓCIK Varann Auré Om titkár szü Budapest 190 budapes egyetem jog pári Sorbonne- esztétik tanulmányok végzet 19 ó Om Ország Magy Kereskedel Egyesül titkár Közgazdasá munkatár Újságna i különbö magya ném franc lapokb jelenn m fől vámpolitik vonatkozá cikke Franc irodalomm foglalko tanulmánya franc folyóiratokb Hét Nyugat írt

15250.

CÍMS Varan

SZEMÉLYN Varan Au

SZÓCI Varan Aur O titká sz Budapes 19 budape egyete jo pár Sorbonne esztéti tanulmányo végze 1 O Orszá Mag Kereskede Egyesü titká Közgazdas munkatá Újságn különb magy né fran lapok jelen fő vámpoliti vonatkoz cikk Fran irodalom foglalk tanulmány fran folyóiratok Hé Nyuga ír

15250

CÍM Vara

SZEMÉLY Vara A

SZÓC Vara Au titk s Budape 1 budap egyet j pá Sorbonn esztét tanulmány végz Orsz Ma Keresked Egyes titk Közgazda munkat Újság külön mag n fra lapo jele f vámpolit vonatko cik Fra irodalo foglal tanulmán fra folyóirato H Nyug í

1525

CÍ Var

SZEMÉL Var

SZÓ Var A tit Budap buda egye p Sorbon eszté tanulmán vég Ors M Kereske Egye tit Közgazd munka Újsá külö ma fr lap jel vámpoli vonatk ci Fr irodal fogla tanulmá fr folyóirat Nyu