15256.htm

CÍMSZÓ: Várnai

SZEMÉLYNÉV: Várnai Dániel

SZÓCIKK: "Várnai, 1. Dániel, hírlapíró és szocialista politikus, szül. Miskolcon 1881. Előbb nyomdász volt, később a Népszava szerkesztőségébe lépett és 1907 óta a lap munkatársa és helyettes szerkesztője. Szerkesztette a Szocializmus c. folyóiratot is. 1922-ben szociáldemokrata programmal nemzetgyűlési, 1926. országgyűlési képviselőnek választották. A parlamentben kitűnt tartalmas beszédével. Számos értekezése, tanulmánya jelent meg. Sokat fordítót; oroszból (Tolsztoj Turgenyev, Gogoly, Andrejev). Több regényt és sok elbeszélést írt. Önálló alakban megjelent munkái: Hajnali énekek ; Sorsunk, életünk ; Háború ; Láz."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 5256. címszó a lexikon => 940. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15256.htm

CÍMSZÓ: Várnai

SZEMÉLYNÉV: Várnai Dániel

SZÓCIKK: Várnai, 1. Dániel, hírlapíró és szocialista politikus, szül. Miskolcon 1881. Előbb nyomdász volt, később a Népszava szerkesztőségébe lépett és 1907 óta a lap munkatársa és helyettes szerkesztője. Szerkesztette a Szocializmus c. folyóiratot is. 1922-ben szociáldemokrata programmal nemzetgyűlési, 1926. országgyűlési képviselőnek választották. A parlamentben kitűnt tartalmas beszédével. Számos értekezése, tanulmánya jelent meg. Sokat fordítót; oroszból Tolsztoj Turgenyev, Gogoly, Andrejev . Több regényt és sok elbeszélést írt. Önálló alakban megjelent munkái: Hajnali énekek ; Sorsunk, életünk ; Háború ; Láz.

15256.ht

CÍMSZÓ Várna

SZEMÉLYNÉV Várna Dánie

SZÓCIKK Várnai 1 Dániel hírlapír é szocialist politikus szül Miskolco 1881 Előb nyomdás volt későb Népszav szerkesztőségéb lépet é 190 ót la munkatárs é helyette szerkesztője Szerkesztett Szocializmu c folyóirato is 1922-be szociáldemokrat programma nemzetgyűlési 1926 országgyűlés képviselőne választották parlamentbe kitűn tartalma beszédével Számo értekezése tanulmány jelen meg Soka fordítót oroszbó Tolszto Turgenyev Gogoly Andreje Töb regény é so elbeszélés írt Önáll alakba megjelen munkái Hajnal éneke Sorsunk életün Hábor Láz

15256.h

CÍMSZ Várn

SZEMÉLYNÉ Várn Dáni

SZÓCIK Várna Dánie hírlapí szocialis politiku szü Miskolc 188 Elő nyomdá vol késő Népsza szerkesztőségé lépe 19 ó l munkatár helyett szerkesztőj Szerkesztet Szocializm folyóirat i 1922-b szociáldemokra programm nemzetgyűlés 192 országgyűlé képviselőn választottá parlamentb kitű tartalm beszédéve Szám értekezés tanulmán jele me Sok fordító oroszb Tolszt Turgenye Gogol Andrej Tö regén s elbeszélé ír Önál alakb megjele munká Hajna ének Sorsun életü Hábo Lá

15256.

CÍMS Vár

SZEMÉLYN Vár Dán

SZÓCI Várn Dáni hírlap szociali politik sz Miskol 18 El nyomd vo kés Népsz szerkesztőség lép 1 munkatá helyet szerkesztő Szerkeszte Szocializ folyóira 1922- szociáldemokr program nemzetgyűlé 19 országgyűl képviselő választott parlament kit tartal beszédév Szá értekezé tanulmá jel m So fordít orosz Tolsz Turgeny Gogo Andre T regé elbeszél í Öná alak megjel munk Hajn éne Sorsu élet Háb L

15256

CÍM Vá

SZEMÉLY Vá Dá

SZÓC Vár Dán hírla szocial politi s Misko 1 E nyom v ké Néps szerkesztősé lé munkat helye szerkeszt Szerkeszt Szociali folyóir 1922 szociáldemok progra nemzetgyűl 1 országgyű képvisel választot parlamen ki tarta beszédé Sz értekez tanulm je S fordí oros Tols Turgen Gog Andr reg elbeszé Ön ala megje mun Haj én Sors éle Há

1525

CÍ V

SZEMÉL V D

SZÓ Vá Dá hírl szocia polit Misk nyo k Nép szerkesztős l munka hely szerkesz Szerkesz Szocial folyói 192 szociáldemo progr nemzetgyű országgy képvise választo parlame k tart beszéd S érteke tanul j ford oro Tol Turge Go And re elbesz Ö al megj mu Ha é Sor él H