15258.htm

CÍMSZÓ: Várnai

SZEMÉLYNÉV: Várnai Zseni

SZÓCIKK: "3. V Zseni, költő, Peterdi Andor költő (l. o.) felesége, szül. Nagyvázsonyban 1881 máj. 5. A Katonafiamnak c. könyvével tűnt fel 1914. s a kritika egybehangzó elismeréssel fogadta. Költészetében az emberiesség, az elnyomott tömegek élniakarása és az élet szépségei után való sóvárgása csendül fel és ez különösen érvényre jut az Eljön egyszer az óra c. szavaló kórusában, mely az első magyar nyelvű kórusköltemény. V. egyszersmind meseíró is. Művei: Katonafiamnak (1914); Gracehusok anyja (1916); Anyaszív (1917); Örömök kertje (mesék, 1917); Vörös tavasz (1919); Mesélő erdő (mesék, 1920); A fájdalom könyve (1921); Furulyaszó (gyermekversek, 1923); Ím, itt az írás (1927)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5258. címszó a lexikon => 940. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15258.htm

CÍMSZÓ: Várnai

SZEMÉLYNÉV: Várnai Zseni

SZÓCIKK: 3. V Zseni, költő, Peterdi Andor költő l. o. felesége, szül. Nagyvázsonyban 1881 máj. 5. A Katonafiamnak c. könyvével tűnt fel 1914. s a kritika egybehangzó elismeréssel fogadta. Költészetében az emberiesség, az elnyomott tömegek élniakarása és az élet szépségei után való sóvárgása csendül fel és ez különösen érvényre jut az Eljön egyszer az óra c. szavaló kórusában, mely az első magyar nyelvű kórusköltemény. V. egyszersmind meseíró is. Művei: Katonafiamnak 1914 ; Gracehusok anyja 1916 ; Anyaszív 1917 ; Örömök kertje mesék, 1917 ; Vörös tavasz 1919 ; Mesélő erdő mesék, 1920 ; A fájdalom könyve 1921 ; Furulyaszó gyermekversek, 1923 ; Ím, itt az írás 1927 .

15258.ht

CÍMSZÓ Várna

SZEMÉLYNÉV Várna Zsen

SZÓCIKK 3 Zseni költő Peterd Ando költ l o felesége szül Nagyvázsonyba 188 máj 5 Katonafiamna c könyvéve tűn fe 1914 kritik egybehangz elismerésse fogadta Költészetébe a emberiesség a elnyomot tömege élniakarás é a éle szépsége utá val sóvárgás csendü fe é e különöse érvényr ju a Eljö egysze a ór c szaval kórusában mel a els magya nyelv kórusköltemény V egyszersmin meseír is Művei Katonafiamna 191 Gracehuso anyj 191 Anyaszí 191 Örömö kertj mesék 191 Vörö tavas 191 Mesél erd mesék 192 fájdalo könyv 192 Furulyasz gyermekversek 192 Ím it a írá 192

15258.h

CÍMSZ Várn

SZEMÉLYNÉ Várn Zse

SZÓCIK Zsen költ Peter And köl feleség szü Nagyvázsonyb 18 má Katonafiamn könyvév tű f 191 kriti egybehang elismeréss fogadt Költészetéb emberiessé elnyomo tömeg élniakará él szépség ut va sóvárgá csend f különös érvény j Elj egysz ó szava kórusába me el magy nyel kórusköltemén egyszersmi meseí i Műve Katonafiamn 19 Gracehus any 19 Anyasz 19 Öröm kert mesé 19 Vör tava 19 Mesé er mesé 19 fájdal köny 19 Furulyas gyermekverse 19 Í i ír 19

15258.

CÍMS Vár

SZEMÉLYN Vár Zs

SZÓCI Zse köl Pete An kö felesé sz Nagyvázsony 1 m Katonafiam könyvé t 19 krit egybehan elismerés fogad Költészeté emberiess elnyom töme élniakar é szépsé u v sóvárg csen különö érvén El egys szav kórusáb m e mag nye kórusköltemé egyszersm mese Műv Katonafiam 1 Gracehu an 1 Anyas 1 Örö ker mes 1 Vö tav 1 Mes e mes 1 fájda kön 1 Furulya gyermekvers 1 í 1

15258

CÍM Vá

SZEMÉLY Vá Z

SZÓC Zs kö Pet A k feles s Nagyvázson Katonafia könyv 1 kri egybeha elismeré foga Költészet emberies elnyo töm élniaka széps sóvár cse külön érvé E egy sza kórusá ma ny kórusköltem egyszers mes Mű Katonafia Graceh a Anya Ör ke me V ta Me me fájd kö Furuly gyermekver

1525

CÍ V

SZEMÉL V

SZÓ Z k Pe fele Nagyvázso Katonafi köny kr egybeh elismer fog Költésze emberie elny tö élniak szép sóvá cs külö érv eg sz kórus m n kóruskölte egyszer me M Katonafi Grace Any Ö k m t M m fáj k Furul gyermekve