15259.htm

CÍMSZÓ: Városbírák hatásköre

SZÓCIKK: "Városbírák hatásköre. Nagy Lajos alatt kaptak először hatalomra a városok a zsidókkal szemben, és különféle helyi törvényekkel szorongatták őket. Mikor huszonhárom esztendővel Nagy Lajos halála után Zsigmond került a trónra, a városokat mindjárt kedvezményekben részesítette, hogy cserében anyagi támogatást kaphasson tőlük és segítséget is az elhatalmasodott főurakkal szemben. Az 1405-i budai országgyűlésen más egyéb kedvezményeken kívül a törvénykezési és bűnfenyítő jogot is megadta a városnak. A zsidók magánjogi és büntető eljárása is a városok, illetve a városbírák önálló hatáskörébe került. A fellebbezési fórum a tárnokmester volt. Ez az igazságszolgáltatás igen lassú menetű, gyakran részrehajló és értéktelen volt. Noha a zsidók 1397. megszerezték másolatban a székesfehérvári káptalan levéltárából IV. Béla elveszettnek hitt kiváltságlevelét (l. Székesfehérvári Salamon) és bár nyilvánvaló volt, hogy az mindnyájukat megilleti, mégis csak az vehette hasznát, aki felmutathatta. A zsidók ekkor még mindössze csak egy hiteles másolattal rendelkeztek, úgy hogy az országgyűlést követő esztendőben, 1406., két fehérvári zsidó, a Budáról való Saul és a Pestről való Saul keresztülvitte, hogy a maguk, valamint a többi zsidók biztonsága érdekében a székesfehérvári káptalan újabb hiteles másolatot készíttessen. Egy negyedszázaddal később, 1431. egy Farkas nevű soproni zsidó több másolatot készíttetett, amit a király pecsétjével ellátott. E másolatok közül az egyik a budai levéltárba került. Így a szabadságlevél értelmében a zsidók ismét közvetlenül a király főhatalma alá kerültek. Zsigmond alatt most már egyre javult a zsidók helyzete. Zsigmondot Albert követte a trónon és uralkodása alatt a régi kiváltságok védelmet nyújtottak minden jogtalanság ellen, csak épen a király önkénye ellen nem. A következő idők váltakozó helyzeteket teremtettek; Mátyás uralkodása elején a királyi városokban lakó zsidók már megint a városi és polgári hatóságoknak voltak alávetve. Noha Mátyás minden igyekezetével azon volt, hogy a városok ne éljenek vissza a rájuk ruházott hatalommal, a zsidók sérelmei csak nem szűntek meg, mert hogy felsőfokon a tárnok ítélkezett és itt nehezen tudták védeni a zsidók a maguk jogait, mivel az udvarnál nem volt semmiféle képviseletük. Ily körülmények között a zsidók kérelmére állította fel Mátyás a zsidó prefekturát Budán és így a zsidók érdekeinek védelmét ezentúl ez a hivatal látta el. L. Zsidó prefektura."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5259. címszó a lexikon => 940. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15259.htm

CÍMSZÓ: Városbírák hatásköre

SZÓCIKK: Városbírák hatásköre. Nagy Lajos alatt kaptak először hatalomra a városok a zsidókkal szemben, és különféle helyi törvényekkel szorongatták őket. Mikor huszonhárom esztendővel Nagy Lajos halála után Zsigmond került a trónra, a városokat mindjárt kedvezményekben részesítette, hogy cserében anyagi támogatást kaphasson tőlük és segítséget is az elhatalmasodott főurakkal szemben. Az 1405-i budai országgyűlésen más egyéb kedvezményeken kívül a törvénykezési és bűnfenyítő jogot is megadta a városnak. A zsidók magánjogi és büntető eljárása is a városok, illetve a városbírák önálló hatáskörébe került. A fellebbezési fórum a tárnokmester volt. Ez az igazságszolgáltatás igen lassú menetű, gyakran részrehajló és értéktelen volt. Noha a zsidók 1397. megszerezték másolatban a székesfehérvári káptalan levéltárából IV. Béla elveszettnek hitt kiváltságlevelét l. Székesfehérvári Salamon és bár nyilvánvaló volt, hogy az mindnyájukat megilleti, mégis csak az vehette hasznát, aki felmutathatta. A zsidók ekkor még mindössze csak egy hiteles másolattal rendelkeztek, úgy hogy az országgyűlést követő esztendőben, 1406., két fehérvári zsidó, a Budáról való Saul és a Pestről való Saul keresztülvitte, hogy a maguk, valamint a többi zsidók biztonsága érdekében a székesfehérvári káptalan újabb hiteles másolatot készíttessen. Egy negyedszázaddal később, 1431. egy Farkas nevű soproni zsidó több másolatot készíttetett, amit a király pecsétjével ellátott. E másolatok közül az egyik a budai levéltárba került. Így a szabadságlevél értelmében a zsidók ismét közvetlenül a király főhatalma alá kerültek. Zsigmond alatt most már egyre javult a zsidók helyzete. Zsigmondot Albert követte a trónon és uralkodása alatt a régi kiváltságok védelmet nyújtottak minden jogtalanság ellen, csak épen a király önkénye ellen nem. A következő idők váltakozó helyzeteket teremtettek; Mátyás uralkodása elején a királyi városokban lakó zsidók már megint a városi és polgári hatóságoknak voltak alávetve. Noha Mátyás minden igyekezetével azon volt, hogy a városok ne éljenek vissza a rájuk ruházott hatalommal, a zsidók sérelmei csak nem szűntek meg, mert hogy felsőfokon a tárnok ítélkezett és itt nehezen tudták védeni a zsidók a maguk jogait, mivel az udvarnál nem volt semmiféle képviseletük. Ily körülmények között a zsidók kérelmére állította fel Mátyás a zsidó prefekturát Budán és így a zsidók érdekeinek védelmét ezentúl ez a hivatal látta el. L. Zsidó prefektura.

15259.ht

CÍMSZÓ Városbírá hatáskör

SZÓCIKK Városbírá hatásköre Nag Lajo alat kapta előszö hatalomr városo zsidókka szemben é különfél hely törvényekke szorongattá őket Miko huszonháro esztendőve Nag Lajo halál utá Zsigmon kerül trónra városoka mindjár kedvezményekbe részesítette hog cserébe anyag támogatás kaphasso tőlü é segítsége i a elhatalmasodot főurakka szemben A 1405- buda országgyűlése má egyé kedvezményeke kívü törvénykezés é bűnfenyít jogo i megadt városnak zsidó magánjog é büntet eljárás i városok illetv városbírá önáll hatásköréb került fellebbezés fóru tárnokmeste volt E a igazságszolgáltatá ige lass menetű gyakra részrehajl é értéktele volt Noh zsidó 1397 megszerezté másolatba székesfehérvár káptala levéltárábó IV Bél elveszettne hit kiváltságlevelé l Székesfehérvár Salamo é bá nyilvánval volt hog a mindnyájuka megilleti mégi csa a vehett hasznát ak felmutathatta zsidó ekko mé mindössz csa eg hitele másolatta rendelkeztek úg hog a országgyűlés követ esztendőben 1406. ké fehérvár zsidó Budáró val Sau é Pestrő val Sau keresztülvitte hog maguk valamin több zsidó biztonság érdekébe székesfehérvár káptala újab hitele másolato készíttessen Eg negyedszázadda később 1431 eg Farka nev sopron zsid töb másolato készíttetett ami királ pecsétjéve ellátott másolato közü a egyi buda levéltárb került Íg szabadságlevé értelmébe zsidó ismé közvetlenü királ főhatalm al kerültek Zsigmon alat mos má egyr javul zsidó helyzete Zsigmondo Alber követt tróno é uralkodás alat rég kiváltságo védelme nyújtotta minde jogtalansá ellen csa épe királ önkény elle nem következ idő váltakoz helyzeteke teremtettek Mátyá uralkodás elejé király városokba lak zsidó má megin város é polgár hatóságokna volta alávetve Noh Mátyá minde igyekezetéve azo volt hog városo n éljene vissz ráju ruházot hatalommal zsidó sérelme csa ne szűnte meg mer hog felsőfoko tárno ítélkezet é it neheze tudtá véden zsidó magu jogait mive a udvarná ne vol semmifél képviseletük Il körülménye közöt zsidó kérelmér állított fe Mátyá zsid prefekturá Budá é íg zsidó érdekeine védelmé ezentú e hivata látt el L Zsid prefektura

15259.h

CÍMSZ Városbír hatáskö

SZÓCIK Városbír hatáskör Na Laj ala kapt elősz hatalom város zsidókk szembe különfé hel törvényekk szorongatt őke Mik huszonhár esztendőv Na Laj halá ut Zsigmo kerü trónr városok mindjá kedvezményekb részesített ho cseréb anya támogatá kaphass től segítség elhatalmasodo főurakk szembe 1405 bud országgyűlés m egy kedvezmények kív törvénykezé bűnfenyí jog megad városna zsid magánjo bünte eljárá városo illet városbír önál hatásköré kerül fellebbezé fór tárnokmest vol igazságszolgáltat ig las menet gyakr részrehaj értéktel vol No zsid 139 megszerezt másolatb székesfehérvá káptal levéltáráb I Bé elveszettn hi kiváltságlevel Székesfehérvá Salam b nyilvánva vol ho mindnyájuk megillet még cs vehet haszná a felmutathatt zsid ekk m mindöss cs e hitel másolatt rendelkezte ú ho országgyűlé köve esztendőbe 1406 k fehérvá zsid Budár va Sa Pestr va Sa keresztülvitt ho magu valami töb zsid biztonsá érdekéb székesfehérvá káptal úja hitel másolat készíttesse E negyedszázadd későb 143 e Fark ne sopro zsi tö másolat készíttetet am kirá pecsétjév ellátot másolat köz egy bud levéltár kerül Í szabadságlev értelméb zsid ism közvetlen kirá főhatal a kerülte Zsigmo ala mo m egy javu zsid helyzet Zsigmond Albe követ trón uralkodá ala ré kiváltság védelm nyújtott mind jogtalans elle cs ép kirá önkén ell ne követke id váltako helyzetek teremtette Máty uralkodá elej királ városokb la zsid m megi váro polgá hatóságokn volt alávetv No Máty mind igyekezetév az vol ho város éljen viss ráj ruházo hatalomma zsid sérelm cs n szűnt me me ho felsőfok tárn ítélkeze i nehez tudt véde zsid mag jogai miv udvarn n vo semmifé képviseletü I körülmény közö zsid kérelmé állítot f Máty zsi prefektur Bud í zsid érdekein védelm ezent hivat lát e Zsi prefektur

15259.

CÍMS Városbí hatásk

SZÓCI Városbí hatáskö N La al kap elős hatalo váro zsidók szemb különf he törvények szorongat ők Mi huszonhá esztendő N La hal u Zsigm ker trón városo mindj kedvezmények részesítet h cseré any támogat kaphas tő segítsé elhatalmasod főurak szemb 140 bu országgyűlé eg kedvezménye kí törvénykez bűnfeny jo mega városn zsi magánj bünt eljár város ille városbí öná hatáskör kerü fellebbez fó tárnokmes vo igazságszolgálta i la mene gyak részreha értékte vo N zsi 13 megszerez másolat székesfehérv kápta levéltárá B elveszett h kiváltságleve Székesfehérv Sala nyilvánv vo h mindnyáju megille mé c vehe haszn felmutathat zsi ek mindös c hite másolat rendelkezt h országgyűl köv esztendőb 140 fehérv zsi Budá v S Pest v S keresztülvit h mag valam tö zsi biztons érdeké székesfehérv kápta új hite másola készíttess negyedszázad késő 14 Far n sopr zs t másola készíttete a kir pecsétjé elláto másola kö eg bu levéltá kerü szabadságle értelmé zsi is közvetle kir főhata került Zsigm al m eg jav zsi helyze Zsigmon Alb köve tró uralkod al r kiváltsá védel nyújtot min jogtalan ell c é kir önké el n követk i váltak helyzete teremtett Mát uralkod ele kirá városok l zsi meg vár polg hatóságok vol alávet N Mát min igyekezeté a vo h váro élje vis rá ruház hatalomm zsi sérel c szűn m m h felsőfo tár ítélkez nehe tud véd zsi ma joga mi udvar v semmif képviselet körülmén köz zsi kérelm állíto Mát zs prefektu Bu zsi érdekei védel ezen hiva lá Zs prefektu

15259

CÍM Városb hatás

SZÓC Városb hatásk L a ka elő hatal vár zsidó szem külön h törvénye szoronga ő M huszonh esztend L ha Zsig ke tró város mind kedvezménye részesíte cser an támoga kapha t segíts elhatalmaso főura szem 14 b országgyűl e kedvezmény k törvényke bűnfen j meg város zs magán bün eljá váro ill városb ön hatáskö ker fellebbe f tárnokme v igazságszolgált l men gya részreh értékt v zs 1 megszere másola székesfehér kápt levéltár elveszet kiváltságlev Székesfehér Sal nyilván v mindnyáj megill m veh hasz felmutatha zs e mindö hit másola rendelkez országgyű kö esztendő 14 fehér zs Bud Pes keresztülvi ma vala t zs bizton érdek székesfehér kápt ú hit másol készíttes negyedszáza kés 1 Fa sop z másol készíttet ki pecsétj ellát másol k e b levélt ker szabadságl értelm zs i közvetl ki főhat kerül Zsig a e ja zs helyz Zsigmo Al köv tr uralko a kiválts véde nyújto mi jogtala el ki önk e követ válta helyzet teremtet Má uralko el kir városo zs me vá pol hatóságo vo aláve Má mi igyekezet v vár élj vi r ruhá hatalom zs sére szű felsőf tá ítélke neh tu vé zs m jog m udva semmi képvisele körülmé kö zs kérel állít Má z prefekt B zs érdeke véde eze hiv l Z prefekt

1525

CÍ Város hatá

SZÓ Város hatás k el hata vá zsid sze külö törvény szorong huszon eszten h Zsi k tr váro min kedvezmény részesít cse a támog kaph segít elhatalmas főur sze 1 országgyű kedvezmén törvényk bűnfe me váro z magá bü elj vár il város ö hatásk ke fellebb tárnokm igazságszolgál me gy részre érték z megszer másol székesfehé káp levéltá elvesze kiváltságle Székesfehé Sa nyilvá mindnyá megil ve has felmutath z mind hi másol rendelke országgy k esztend 1 fehé z Bu Pe keresztülv m val z bizto érde székesfehé káp hi máso készítte negyedszáz ké F so máso készítte k pecsét ellá máso levél ke szabadság értel z közvet k főha kerü Zsi j z hely Zsigm A kö t uralk kivált véd nyújt m jogtal e k ön köve vált helyze teremte M uralk e ki város z m v po hatóság v aláv M m igyekeze vá él v ruh hatalo z sér sz felső t ítélk ne t v z jo udv semm képvisel körülm k z kére állí M prefek z érdek véd ez hi prefek