15260.htm

CÍMSZÓ: Varró

SZEMÉLYNÉV: Varró István

SZÓCIKK: "Varró István*, író és tanár, szül. Nagykanizsán 1878. Tanulmányai befejezése után hírlapíró lett, majd 1906. szolgálatába lépett a budapesti kereskedelmi és iparkamarának, amelynek jelenleg titkára. A műegyetem közgazdasági karának tanársegéde, a világkereskedelmi, utóbb közgazdasági főiskola tanára volt. A Századunk c. társadalomtudományi folyóirat társszerkesztője. Napilapokba és folyóiratokba szociológiai, közgazdasági, etnográfiai és bibliográfiai tanulmányokat írt. Önálló művei: Durchführung der Arbeiterschutzgesetze in Ungarn (1908); A budapesti iparkamara útmutatója (1910); Magyar élelmiszer-törvények (1913); Új Görögország (1913); A világirodalom anekdotakincse (1923). Lefordította Schopenhauer és Nietzsche több munkáját."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5260. címszó a lexikon => 940. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15260.htm

CÍMSZÓ: Varró

SZEMÉLYNÉV: Varró István

SZÓCIKK: Varró István*, író és tanár, szül. Nagykanizsán 1878. Tanulmányai befejezése után hírlapíró lett, majd 1906. szolgálatába lépett a budapesti kereskedelmi és iparkamarának, amelynek jelenleg titkára. A műegyetem közgazdasági karának tanársegéde, a világkereskedelmi, utóbb közgazdasági főiskola tanára volt. A Századunk c. társadalomtudományi folyóirat társszerkesztője. Napilapokba és folyóiratokba szociológiai, közgazdasági, etnográfiai és bibliográfiai tanulmányokat írt. Önálló művei: Durchführung der Arbeiterschutzgesetze in Ungarn 1908 ; A budapesti iparkamara útmutatója 1910 ; Magyar élelmiszer-törvények 1913 ; Új Görögország 1913 ; A világirodalom anekdotakincse 1923 . Lefordította Schopenhauer és Nietzsche több munkáját.

15260.ht

CÍMSZÓ Varr

SZEMÉLYNÉV Varr Istvá

SZÓCIKK Varr István* ír é tanár szül Nagykanizsá 1878 Tanulmánya befejezés utá hírlapír lett maj 1906 szolgálatáb lépet budapest kereskedelm é iparkamarának amelyne jelenle titkára műegyete közgazdaság karána tanársegéde világkereskedelmi utób közgazdaság főiskol tanár volt Századun c társadalomtudomány folyóira társszerkesztője Napilapokb é folyóiratokb szociológiai közgazdasági etnográfia é bibliográfia tanulmányoka írt Önáll művei Durchführun de Arbeiterschutzgesetz i Ungar 190 budapest iparkamar útmutatój 191 Magya élelmiszer-törvénye 191 Ú Görögorszá 191 világirodalo anekdotakincs 192 Lefordított Schopenhaue é Nietzsch töb munkáját

15260.h

CÍMSZ Var

SZEMÉLYNÉ Var Istv

SZÓCIK Var István í taná szü Nagykanizs 187 Tanulmány befejezé ut hírlapí let ma 190 szolgálatá lépe budapes kereskedel iparkamarána amelyn jelenl titkár műegyet közgazdasá karán tanársegéd világkereskedelm utó közgazdasá főisko taná vol Századu társadalomtudomán folyóir társszerkesztőj Napilapok folyóiratok szociológia közgazdaság etnográfi bibliográfi tanulmányok ír Önál műve Durchführu d Arbeiterschutzgeset Unga 19 budapes iparkama útmutató 19 Magy élelmiszer-törvény 19 Görögorsz 19 világirodal anekdotakinc 19 Lefordítot Schopenhau Nietzsc tö munkájá

15260.

CÍMS Va

SZEMÉLYN Va Ist

SZÓCI Va Istvá tan sz Nagykaniz 18 Tanulmán befejez u hírlap le m 19 szolgálat lép budape kereskede iparkamarán amely jelen titká műegye közgazdas kará tanársegé világkereskedel ut közgazdas főisk tan vo Század társadalomtudomá folyói társszerkesztő Napilapo folyóirato szociológi közgazdasá etnográf bibliográf tanulmányo í Öná műv Durchführ Arbeiterschutzgese Ung 1 budape iparkam útmutat 1 Mag élelmiszer-törvén 1 Görögors 1 világiroda anekdotakin 1 Lefordíto Schopenha Nietzs t munkáj

15260

CÍM V

SZEMÉLY V Is

SZÓC V Istv ta s Nagykani 1 Tanulmá befeje hírla l 1 szolgála lé budap keresked iparkamará amel jele titk műegy közgazda kar tanárseg világkereskede u közgazda főis ta v Száza társadalomtudom folyó társszerkeszt Napilap folyóirat szociológ közgazdas etnográ bibliográ tanulmány Ön mű Durchfüh Arbeiterschutzges Un budap iparka útmuta Ma élelmiszer-törvé Görögor világirod anekdotaki Lefordít Schopenh Nietz munká

1526SZEMÉL I

SZÓ Ist t Nagykan Tanulm befej hírl szolgál l buda kereske iparkamar ame jel tit műeg közgazd ka tanárse világkeresked közgazd fői t Száz társadalomtudo foly társszerkesz Napila folyóira szocioló közgazda etnogr bibliogr tanulmán Ö m Durchfü Arbeiterschutzge U buda ipark útmut M élelmiszer-törv Görögo világiro anekdotak Lefordí Schopen Niet munk