15263.htm

CÍMSZÓ: Varsányi

SZEMÉLYNÉV: Varsányi Gyula

SZÓCIKK: "Varsányi, 1. Gyula, költő, szül. Nógrádvarsányban 1863., megh. Budapesten 1908. Eleinte kereskedelmi pályán volt, de csakhamar irodalommal kezdett foglalkozni. A múlandóság és a halál költője volt, aki olykor lázadó, olykor rezignált filozófiáját mélyzengésű dalokba öntötte. Több biblikus és egyéb zsidótárgyú szép verse is van. Önálló kötetei: Költemények (1885); Múlandóság (1893); Vallomások (1899); Uria c. ótestamentumi tragédiája (1890) és Kun László c. magyar történeti drámája (1905) akadémiai pályadíjat nyert. Rózsabokor c. vígjátékot is írt."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5263. címszó a lexikon => 940. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15263.htm

CÍMSZÓ: Varsányi

SZEMÉLYNÉV: Varsányi Gyula

SZÓCIKK: Varsányi, 1. Gyula, költő, szül. Nógrádvarsányban 1863., megh. Budapesten 1908. Eleinte kereskedelmi pályán volt, de csakhamar irodalommal kezdett foglalkozni. A múlandóság és a halál költője volt, aki olykor lázadó, olykor rezignált filozófiáját mélyzengésű dalokba öntötte. Több biblikus és egyéb zsidótárgyú szép verse is van. Önálló kötetei: Költemények 1885 ; Múlandóság 1893 ; Vallomások 1899 ; Uria c. ótestamentumi tragédiája 1890 és Kun László c. magyar történeti drámája 1905 akadémiai pályadíjat nyert. Rózsabokor c. vígjátékot is írt.

15263.ht

CÍMSZÓ Varsány

SZEMÉLYNÉV Varsány Gyul

SZÓCIKK Varsányi 1 Gyula költő szül Nógrádvarsányba 1863. megh Budapeste 1908 Eleint kereskedelm pályá volt d csakhama irodalomma kezdet foglalkozni múlandósá é halá költőj volt ak olyko lázadó olyko rezignál filozófiájá mélyzengés dalokb öntötte Töb bibliku é egyé zsidótárgy szé vers i van Önáll kötetei Költeménye 188 Múlandósá 189 Vallomáso 189 Uri c ótestamentum tragédiáj 189 é Ku Lászl c magya történet drámáj 190 akadémia pályadíja nyert Rózsaboko c vígjátéko i írt

15263.h

CÍMSZ Varsán

SZEMÉLYNÉ Varsán Gyu

SZÓCIK Varsány Gyul költ szü Nógrádvarsányb 1863 meg Budapest 190 Elein kereskedel pály vol csakham irodalomm kezde foglalkozn múlandós hal költő vol a olyk lázad olyk rezigná filozófiáj mélyzengé dalok öntött Tö biblik egy zsidótárg sz ver va Önál kötete Költemény 18 Múlandós 18 Vallomás 18 Ur ótestamentu tragédiá 18 K Lász magy történe drámá 19 akadémi pályadíj nyer Rózsabok vígjáték ír

15263.

CÍMS Varsá

SZEMÉLYN Varsá Gy

SZÓCI Varsán Gyu köl sz Nógrádvarsány 186 me Budapes 19 Elei kereskede pál vo csakha irodalom kezd foglalkoz múlandó ha költ vo oly láza oly rezign filozófiá mélyzeng dalo öntöt T bibli eg zsidótár s ve v Öná kötet Költemén 1 Múlandó 1 Vallomá 1 U ótestament tragédi 1 Lás mag történ drám 1 akadém pályadí nye Rózsabo vígjáté í

15263

CÍM Vars

SZEMÉLY Vars G

SZÓC Varsá Gy kö s Nógrádvarsán 18 m Budape 1 Ele keresked pá v csakh irodalo kez foglalko múland h köl v ol láz ol rezig filozófi mélyzen dal öntö bibl e zsidótá v Ön köte Költemé Múland Vallom ótestamen tragéd Lá ma törté drá akadé pályad ny Rózsab vígját

1526

CÍ Var

SZEMÉL Var

SZÓ Vars G k Nógrádvarsá 1 Budap El kereske p csak irodal ke foglalk múlan kö o lá o rezi filozóf mélyze da önt bib zsidót Ö köt Költem Múlan Vallo ótestame tragé L m tört dr akad pálya n Rózsa vígjá