15267.htm

CÍMSZÓ: Vasárnap

SZÓCIKK: Vasárnap. A szombatot követő nap, amikor a hetivásárokat tartották az ősi magyarok ép úgy, mint a többi népek, amelyek a kereszténységet elfogadták. A középkorban aztán a legtöbb keresztény állam, hogy a V. megünneplését semmi se zavarja, a hetivásárt szombatra tette át. Egyes feltevések szerint Magyarországon Gejza fejedelem rendelte el ezt a változtatást 993 után történt megkereszteltetése idején, mások szerint csak I. Béla (1061-1063). Bizonyosra vehető, hogy a hetivásároknak szombatra való áttétele nem a zsidók ellen irányult, hanem csupán a kereszténység érdekeit szolgálta. Mindazonáltal az új rendelet a zsidóknak jelentős anyagi és erkölcsi hátrányokat okozott. A hetivásárokat sok magyar községben ma is szombaton tartják, ami ellen hitvédelmi okokból a magyarországi orthodoxia tartós küzdelmet folytat.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5267. címszó a lexikon => 941. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15267.htm

CÍMSZÓ: Vasárnap

SZÓCIKK: Vasárnap. A szombatot követő nap, amikor a hetivásárokat tartották az ősi magyarok ép úgy, mint a többi népek, amelyek a kereszténységet elfogadták. A középkorban aztán a legtöbb keresztény állam, hogy a V. megünneplését semmi se zavarja, a hetivásárt szombatra tette át. Egyes feltevések szerint Magyarországon Gejza fejedelem rendelte el ezt a változtatást 993 után történt megkereszteltetése idején, mások szerint csak I. Béla 1061-1063 . Bizonyosra vehető, hogy a hetivásároknak szombatra való áttétele nem a zsidók ellen irányult, hanem csupán a kereszténység érdekeit szolgálta. Mindazonáltal az új rendelet a zsidóknak jelentős anyagi és erkölcsi hátrányokat okozott. A hetivásárokat sok magyar községben ma is szombaton tartják, ami ellen hitvédelmi okokból a magyarországi orthodoxia tartós küzdelmet folytat.

15267.ht

CÍMSZÓ Vasárna

SZÓCIKK Vasárnap szombato követ nap amiko hetivásároka tartottá a ős magyaro é úgy min több népek amelye kereszténysége elfogadták középkorba aztá legtöb keresztén állam hog V megünneplésé semm s zavarja hetivásár szombatr tett át Egye feltevése szerin Magyarországo Gejz fejedele rendelt e ez változtatás 99 utá történ megkereszteltetés idején máso szerin csa I Bél 1061-106 Bizonyosr vehető hog hetivásárokna szombatr val áttétel ne zsidó elle irányult hane csupá kereszténysé érdekei szolgálta Mindazonálta a ú rendele zsidókna jelentő anyag é erkölcs hátrányoka okozott hetivásároka so magya községbe m i szombato tartják am elle hitvédelm okokbó magyarország orthodoxi tartó küzdelme folytat

15267.h

CÍMSZ Vasárn

SZÓCIK Vasárna szombat köve na amik hetivásárok tartott ő magyar úg mi töb népe amely kereszténység elfogadtá középkorb azt legtö kereszté álla ho megünneplés sem zavarj hetivásá szombat tet á Egy feltevés szeri Magyarország Gej fejedel rendel e változtatá 9 ut törté megkeresztelteté idejé más szeri cs Bé 1061-10 Bizonyos vehet ho hetivásárokn szombat va áttéte n zsid ell irányul han csup kereszténys érdeke szolgált Mindazonált rendel zsidókn jelent anya erkölc hátrányok okozot hetivásárok s magy községb szombat tartjá a ell hitvédel okokb magyarorszá orthodox tart küzdelm folyta

15267.

CÍMS Vasár

SZÓCI Vasárn szomba köv n ami hetivásáro tartot magya ú m tö nép amel kereszténysé elfogadt középkor az legt kereszt áll h megünneplé se zavar hetivás szomba te Eg feltevé szer Magyarorszá Ge fejede rende változtat u tört megkereszteltet idej má szer c B 1061-1 Bizonyo vehe h hetivásárok szomba v áttét zsi el irányu ha csu keresztény érdek szolgál Mindazonál rende zsidók jelen any erköl hátrányo okozo hetivásáro mag község szomba tartj el hitvéde okok magyarorsz orthodo tar küzdel folyt

15267

CÍM Vasá

SZÓC Vasár szomb kö am hetivásár tarto magy t né ame kereszténys elfogad középko a leg keresz ál megünnepl s zava hetivá szomb t E feltev sze Magyarorsz G fejed rend változta tör megkeresztelte ide m sze 1061- Bizony veh hetivásáro szomb átté zs e irány h cs keresztén érde szolgá Mindazoná rend zsidó jele an erkö hátrány okoz hetivásár ma közsé szomb tart e hitvéd oko magyarors orthod ta küzde foly

1526

CÍ Vas

SZÓ Vasá szom k a hetivásá tart mag n am keresztény elfoga középk le keres á megünnep zav hetiv szom felte sz Magyarors feje ren változt tö megkeresztelt id sz 1061 Bizon ve hetivásár szom átt z irán c kereszté érd szolg Mindazon ren zsid jel a erk hátrán oko hetivásá m közs szom tar hitvé ok magyaror ortho t küzd fol