15268.htm

CÍMSZÓ: Vasfi

SZEMÉLYNÉV: Vasfi Móric

SZÓCIKK: "Vasfi Móric, publicista és orvos, szül. Galgócon 1818., megh. New-Yorkban a század végén. Eredetileg Eislernek hívták és fiatal korában Talmudot tanult, majd a pesti egyetemen orvostudományt. A forradalom kitörésekor újságíró lőtt s 1849. az Opposition c. lapot szerkesztette, de a császári seregek bevonulásakor menekülnie kellett s ő Temesvárra ment honvédorvosnak. A fegyverletétel után Prágába, majd Lipcsébe ment és a Grenzbotenbe írt cikksorozatot a magyar ügyről. Kertbenyvel közösen adta ki Hangok a múltból c népdalgyűjteményt (Leipzig 1852). és Berzsenyi, Petőfi, Czuczor, Arany, Lévai és Gyulai válogatott költeményeit Ungarische Nationallieder c. alatt. Ugyancsak Lipcsében adta ki Die ungarische Flüchtlinge c. politikai irat fordítását is (Von Imrefi; übersetzt, mit mehreren Aktenstücken vermehrt u. bis auf die Zeit fortgesetz von Vasfi). 1851-ben Parisba, 1853. pedig Amerikába ment és New-Yorkba telepedett le, ahol hamarosan igen keresett és jóhírű orvos lett."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5268. címszó a lexikon => 941. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15268.htm

CÍMSZÓ: Vasfi

SZEMÉLYNÉV: Vasfi Móric

SZÓCIKK: Vasfi Móric, publicista és orvos, szül. Galgócon 1818., megh. New-Yorkban a század végén. Eredetileg Eislernek hívták és fiatal korában Talmudot tanult, majd a pesti egyetemen orvostudományt. A forradalom kitörésekor újságíró lőtt s 1849. az Opposition c. lapot szerkesztette, de a császári seregek bevonulásakor menekülnie kellett s ő Temesvárra ment honvédorvosnak. A fegyverletétel után Prágába, majd Lipcsébe ment és a Grenzbotenbe írt cikksorozatot a magyar ügyről. Kertbenyvel közösen adta ki Hangok a múltból c népdalgyűjteményt Leipzig 1852 . és Berzsenyi, Petőfi, Czuczor, Arany, Lévai és Gyulai válogatott költeményeit Ungarische Nationallieder c. alatt. Ugyancsak Lipcsében adta ki Die ungarische Flüchtlinge c. politikai irat fordítását is Von Imrefi; übersetzt, mit mehreren Aktenstücken vermehrt u. bis auf die Zeit fortgesetz von Vasfi . 1851-ben Parisba, 1853. pedig Amerikába ment és New-Yorkba telepedett le, ahol hamarosan igen keresett és jóhírű orvos lett.

15268.ht

CÍMSZÓ Vasf

SZEMÉLYNÉV Vasf Móri

SZÓCIKK Vasf Móric publicist é orvos szül Galgóco 1818. megh New-Yorkba száza végén Eredetile Eislerne hívtá é fiata korába Talmudo tanult maj pest egyeteme orvostudományt forradalo kitöréseko újságír lőt 1849 a Oppositio c lapo szerkesztette d császár serege bevonulásako menekülni kellet Temesvárr men honvédorvosnak fegyverletéte utá Prágába maj Lipcséb men é Grenzbotenb ír cikksorozato magya ügyről Kertbenyve közöse adt k Hango múltbó népdalgyűjtemény Leipzi 185 é Berzsenyi Petőfi Czuczor Arany Léva é Gyula válogatot költeményei Ungarisch Nationalliede c alatt Ugyancsa Lipcsébe adt k Di ungarisch Flüchtling c politika ira fordításá i Vo Imrefi übersetzt mi mehrere Aktenstücke vermehr u bi au di Zei fortgeset vo Vasf 1851-be Parisba 1853 pedi Amerikáb men é New-Yorkb telepedet le aho hamarosa ige kereset é jóhír orvo lett

15268.h

CÍMSZ Vas

SZEMÉLYNÉ Vas Mór

SZÓCIK Vas Móri publicis orvo szü Galgóc 1818 meg New-Yorkb száz végé Eredetil Eislern hívt fiat koráb Talmud tanul ma pes egyetem orvostudomány forradal kitörések újságí lő 184 Oppositi lap szerkesztett császá sereg bevonulásak meneküln kelle Temesvár me honvédorvosna fegyverletét ut Prágáb ma Lipcsé me Grenzboten í cikksorozat magy ügyrő Kertbenyv közös ad Hang múltb népdalgyűjtemén Leipz 18 Berzseny Petőf Czuczo Aran Lév Gyul válogato költeménye Ungarisc Nationallied alat Ugyancs Lipcséb ad D ungarisc Flüchtlin politik ir fordítás V Imref übersetz m mehrer Aktenstück vermeh b a d Ze fortgese v Vas 1851-b Parisb 185 ped Ameriká me New-York telepede l ah hamaros ig kerese jóhí orv let

15268.

CÍMS Va

SZEMÉLYN Va Mó

SZÓCI Va Mór publici orv sz Galgó 181 me New-York szá vég Eredeti Eisler hív fia korá Talmu tanu m pe egyete orvostudomán forrada kitörése újság l 18 Opposit la szerkesztet csász sere bevonulása menekül kell Temesvá m honvédorvosn fegyverleté u Prágá m Lipcs m Grenzbote cikksoroza mag ügyr Kertbeny közö a Han múlt népdalgyűjtemé Leip 1 Berzsen Pető Czucz Ara Lé Gyu válogat költemény Ungaris Nationallie ala Ugyanc Lipcsé a ungaris Flüchtli politi i fordítá Imre überset mehre Aktenstüc verme Z fortges Va 1851- Paris 18 pe Amerik m New-Yor teleped a hamaro i keres jóh or le

15268

CÍM V

SZEMÉLY V M

SZÓC V Mó public or s Galg 18 m New-Yor sz vé Eredet Eisle hí fi kor Talm tan p egyet orvostudomá forrad kitörés újsá 1 Opposi l szerkeszte csás ser bevonulás menekü kel Temesv honvédorvos fegyverlet Prág Lipc Grenzbot cikksoroz ma ügy Kertben köz Ha múl népdalgyűjtem Lei Berzse Pet Czuc Ar L Gy váloga költemén Ungari Nationalli al Ugyan Lipcs ungari Flüchtl polit fordít Imr überse mehr Aktenstü verm fortge V 1851 Pari 1 p Ameri New-Yo telepe hamar kere jó o l

1526SZEMÉL

SZÓ M publi o Gal 1 New-Yo s v Erede Eisl h f ko Tal ta egye orvostudom forra kitöré újs Oppos szerkeszt csá se bevonulá menek ke Temes honvédorvo fegyverle Prá Lip Grenzbo cikksoro m üg Kertbe kö H mú népdalgyűjte Le Berzs Pe Czu A G válog költemé Ungar Nationall a Ugya Lipc ungar Flücht poli fordí Im übers meh Aktenst ver fortg 185 Par Amer New-Y telep hama ker j