15269.htm

CÍMSZÓ: Vasvár

SZÓCIKK: Vasvár nagyk. Vas vm. 4263 lak. A XVII. sz. végén már egész bizonyosan laktak V.-n zsidók, de temetkezniük itt nem volt szabad, hanem halottaikat az innen 12 km.-nyire eső Nemeskolta faluba kellett vinniük. A nemeskoltai kis zsidó temető sírköveiből megállapítható, hogy ez a tilalom néhány évtizedig állott fenn. V. 50 évvel ezelőtt három közvetlenül egymásmellé épült faluból állott Ezek : Szentmihályfalva, V. és Zsidófölde. A zsidóknak csak ez utóbbi faluban volt szabad letelepedniük. Mikor a három falu egyesült, az utóbbi falu Zsidóföldi-utca néven olvadt bele V.-ba. Régi okmányok feljegyzik, hogy elsőknek a Rágendorfer és Rosenberger családok telepedtek meg V.-n. Még két érdekes históriai dokumentum van a hitközség tulajdonában: egy okmány, mely szerint 1815. a hitközség temetőhelyet vásárolt Festetich gróftól. Nyilvánvaló tehát, hogy ebben az időben szűnhetett meg V.-on a zsidók temetkezési tilalma. A másik dokumentum, egy 1860-ból való bronzplakett annak emlékére, hogy Ferenc József császári pátenssel megengedte a zsidóknak, hogy ingatlant vásároljanak. A hitközség a tagok áldozatkészségéből 1865. építette fel a templomát. Chevra Kadisája 1815. létesült, jelenlegi elnöke Hacker Dávid. 1860-ban nyílt meg az egytanerős népiskolája, melyben mindjárt kezdetben magyar nyelven folyt az oktatás. Nőegylete, melynek élén most Rosenberg Bernátné áll, 1886. alakult. A hitközség tagjai élénk részt vesznek V. társadalmi és gazdasági életében. Gottlieb Lipót a villamossági részvénytársaság, Rágendorfer Samu a téglagyár és takarékpénztár igazgatója, Dénes Mór több társadalmi és közgazdasági egyesület ügyésze és Schwarc Miklósnak gőzmalma van, azonkívül 400 hold földön gazdálkodik. Boskovits Aladár 650, Winkler Mór 400 és Gottlieb Lipót 104 hold saját földet művelnek, míg Gottlieb Adolf 1000 hold földet bérel. A hitközségnek 8000 pengő a költségvetése, amiből szociális és filantropikus célokra jelentős összeget költ. Anyakönyvi területéhez a V. járás 36 községe tartozik. Lélekszáma 217, családok száma 69, adófizetőké 63. (E kimutatás csak az anyahitközségre vonatkozik). A kerületben még 50 család lakik kb. 250 lélekszámmal. Foglalkozás szerint: 2 gazdálkodó, 1 tanító, 38 kereskedő, 3 ügyvéd, 1 köztisztviselő, 2 orvos, 5 iparos, 7 magánzó és 10 egyéb. A hitközség 48 tagja vett részt a világháborúban s közülük 19-en estek el. A kongresszusi hitközség mai vezetősége : Gottlieb Lipót elnök, Fleiner Jakab alelnök, Rechnitzer Jenő pénztáros, Pártos Károly tanító-jegyző, ifj. Auerbach Albert, Bass József, Farkas Mór, Dénes Mór, Rothauser Béla és Schwarc Miklós elöljárók.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5269. címszó a lexikon => 941. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15269.htm

CÍMSZÓ: Vasvár

SZÓCIKK: Vasvár nagyk. Vas vm. 4263 lak. A XVII. sz. végén már egész bizonyosan laktak V.-n zsidók, de temetkezniük itt nem volt szabad, hanem halottaikat az innen 12 km.-nyire eső Nemeskolta faluba kellett vinniük. A nemeskoltai kis zsidó temető sírköveiből megállapítható, hogy ez a tilalom néhány évtizedig állott fenn. V. 50 évvel ezelőtt három közvetlenül egymásmellé épült faluból állott Ezek : Szentmihályfalva, V. és Zsidófölde. A zsidóknak csak ez utóbbi faluban volt szabad letelepedniük. Mikor a három falu egyesült, az utóbbi falu Zsidóföldi-utca néven olvadt bele V.-ba. Régi okmányok feljegyzik, hogy elsőknek a Rágendorfer és Rosenberger családok telepedtek meg V.-n. Még két érdekes históriai dokumentum van a hitközség tulajdonában: egy okmány, mely szerint 1815. a hitközség temetőhelyet vásárolt Festetich gróftól. Nyilvánvaló tehát, hogy ebben az időben szűnhetett meg V.-on a zsidók temetkezési tilalma. A másik dokumentum, egy 1860-ból való bronzplakett annak emlékére, hogy Ferenc József császári pátenssel megengedte a zsidóknak, hogy ingatlant vásároljanak. A hitközség a tagok áldozatkészségéből 1865. építette fel a templomát. Chevra Kadisája 1815. létesült, jelenlegi elnöke Hacker Dávid. 1860-ban nyílt meg az egytanerős népiskolája, melyben mindjárt kezdetben magyar nyelven folyt az oktatás. Nőegylete, melynek élén most Rosenberg Bernátné áll, 1886. alakult. A hitközség tagjai élénk részt vesznek V. társadalmi és gazdasági életében. Gottlieb Lipót a villamossági részvénytársaság, Rágendorfer Samu a téglagyár és takarékpénztár igazgatója, Dénes Mór több társadalmi és közgazdasági egyesület ügyésze és Schwarc Miklósnak gőzmalma van, azonkívül 400 hold földön gazdálkodik. Boskovits Aladár 650, Winkler Mór 400 és Gottlieb Lipót 104 hold saját földet művelnek, míg Gottlieb Adolf 1000 hold földet bérel. A hitközségnek 8000 pengő a költségvetése, amiből szociális és filantropikus célokra jelentős összeget költ. Anyakönyvi területéhez a V. járás 36 községe tartozik. Lélekszáma 217, családok száma 69, adófizetőké 63. E kimutatás csak az anyahitközségre vonatkozik . A kerületben még 50 család lakik kb. 250 lélekszámmal. Foglalkozás szerint: 2 gazdálkodó, 1 tanító, 38 kereskedő, 3 ügyvéd, 1 köztisztviselő, 2 orvos, 5 iparos, 7 magánzó és 10 egyéb. A hitközség 48 tagja vett részt a világháborúban s közülük 19-en estek el. A kongresszusi hitközség mai vezetősége : Gottlieb Lipót elnök, Fleiner Jakab alelnök, Rechnitzer Jenő pénztáros, Pártos Károly tanító-jegyző, ifj. Auerbach Albert, Bass József, Farkas Mór, Dénes Mór, Rothauser Béla és Schwarc Miklós elöljárók.

15269.ht

CÍMSZÓ Vasvá

SZÓCIKK Vasvá nagyk Va vm 426 lak XVII sz végé má egés bizonyosa lakta V.- zsidók d temetkezniü it ne vol szabad hane halottaika a inne 1 km.-nyir es Nemeskolt falub kellet vinniük nemeskolta ki zsid temet sírköveibő megállapítható hog e tilalo néhán évtizedi állot fenn V 5 évve ezelőt háro közvetlenü egymásmell épül falubó állot Eze Szentmihályfalva V é Zsidófölde zsidókna csa e utóbb faluba vol szaba letelepedniük Miko háro fal egyesült a utóbb fal Zsidóföldi-utc néve olvad bel V.-ba Rég okmányo feljegyzik hog elsőkne Rágendorfe é Rosenberge családo telepedte me V.-n Mé ké érdeke história dokumentu va hitközsé tulajdonában eg okmány mel szerin 1815 hitközsé temetőhelye vásárol Festetic gróftól Nyilvánval tehát hog ebbe a időbe szűnhetet me V.-o zsidó temetkezés tilalma mási dokumentum eg 1860-bó val bronzplaket anna emlékére hog Feren Józse császár pátensse megengedt zsidóknak hog ingatlan vásároljanak hitközsé tago áldozatkészségébő 1865 épített fe templomát Chevr Kadisáj 1815 létesült jelenleg elnök Hacke Dávid 1860-ba nyíl me a egytanerő népiskolája melybe mindjár kezdetbe magya nyelve foly a oktatás Nőegylete melyne élé mos Rosenber Bernátn áll 1886 alakult hitközsé tagja élén rész veszne V társadalm é gazdaság életében Gottlie Lipó villamosság részvénytársaság Rágendorfe Sam téglagyá é takarékpénztá igazgatója Déne Mó töb társadalm é közgazdaság egyesüle ügyész é Schwar Miklósna gőzmalm van azonkívü 40 hol földö gazdálkodik Boskovit Aladá 650 Winkle Mó 40 é Gottlie Lipó 10 hol sajá földe művelnek mí Gottlie Adol 100 hol földe bérel hitközségne 800 peng költségvetése amibő szociáli é filantropiku célokr jelentő összege költ Anyakönyv területéhe V járá 3 község tartozik Lélekszám 217 családo szám 69 adófizetők 63 kimutatá csa a anyahitközségr vonatkozi kerületbe mé 5 csalá laki kb 25 lélekszámmal Foglalkozá szerint gazdálkodó tanító 3 kereskedő ügyvéd köztisztviselő orvos iparos magánz é 1 egyéb hitközsé 4 tagj vet rész világháborúba közülü 19-e este el kongresszus hitközsé ma vezetőség Gottlie Lipó elnök Fleine Jaka alelnök Rechnitze Jen pénztáros Párto Károl tanító-jegyző ifj Auerbac Albert Bas József Farka Mór Déne Mór Rothause Bél é Schwar Mikló elöljárók

15269.h

CÍMSZ Vasv

SZÓCIK Vasv nagy V v 42 la XVI s vég m egé bizonyos lakt V. zsidó temetkezni i n vo szaba han halottaik inn km.-nyi e Nemeskol falu kelle vinniü nemeskolt k zsi teme sírköveib megállapíthat ho tilal néhá évtized állo fen évv ezelő hár közvetlen egymásmel épü falub állo Ez Szentmihályfalv Zsidóföld zsidókn cs utób falub vo szab letelepedniü Mik hár fa egyesül utób fa Zsidóföldi-ut név olva be V.-b Ré okmány feljegyzi ho elsőkn Rágendorf Rosenberg család telepedt m V.- M k érdek históri dokument v hitközs tulajdonába e okmán me szeri 181 hitközs temetőhely vásáro Festeti gróftó Nyilvánva tehá ho ebb időb szűnhete m V.- zsid temetkezé tilalm más dokumentu e 1860-b va bronzplake ann emlékér ho Fere Józs császá pátenss megenged zsidókna ho ingatla vásároljana hitközs tag áldozatkészségéb 186 építet f templomá Chev Kadisá 181 létesül jelenle elnö Hack Dávi 1860-b nyí m egytaner népiskoláj melyb mindjá kezdetb magy nyelv fol oktatá Nőegylet melyn él mo Rosenbe Bernát ál 188 alakul hitközs tagj élé rés veszn társadal gazdasá életébe Gottli Lip villamossá részvénytársasá Rágendorf Sa téglagy takarékpénzt igazgatój Dén M tö társadal közgazdasá egyesül ügyés Schwa Miklósn gőzmal va azonkív 4 ho föld gazdálkodi Boskovi Alad 65 Winkl M 4 Gottli Lip 1 ho saj föld művelne m Gottli Ado 10 ho föld bére hitközségn 80 pen költségvetés amib szociál filantropik célok jelent összeg köl Anyaköny területéh jár közsé tartozi Lélekszá 21 család szá 6 adófizető 6 kimutat cs anyahitközség vonatkoz kerületb m csal lak k 2 lélekszámma Foglalkoz szerin gazdálkod tanít keresked ügyvé köztisztvisel orvo iparo magán egyé hitközs tag ve rés világháborúb közül 19- est e kongresszu hitközs m vezetősé Gottli Lip elnö Flein Jak alelnö Rechnitz Je pénztáro Párt Káro tanító-jegyz if Auerba Alber Ba Józse Fark Mó Dén Mó Rothaus Bé Schwa Mikl elöljáró

15269.

CÍMS Vas

SZÓCI Vas nag 4 l XV vé eg bizonyo lak V zsid temetkezn v szab ha halottai in km.-ny Nemesko fal kell vinni nemeskol zs tem sírkövei megállapítha h tila néh évtize áll fe év ezel há közvetle egymásme ép falu áll E Szentmihályfal Zsidóföl zsidók c utó falu v sza letelepedni Mi há f egyesü utó f Zsidóföldi-u né olv b V.- R okmán feljegyz h elsők Rágendor Rosenber csalá teleped V. érde histór dokumen hitköz tulajdonáb okmá m szer 18 hitköz temetőhel vásár Festet gróft Nyilvánv teh h eb idő szűnhet V. zsi temetkez tilal má dokument 1860- v bronzplak an emléké h Fer Józ csász pátens megenge zsidókn h ingatl vásároljan hitköz ta áldozatkészségé 18 építe templom Che Kadis 18 létesü jelenl eln Hac Dáv 1860- ny egytane népiskolá mely mindj kezdet mag nyel fo oktat Nőegyle mely é m Rosenb Berná á 18 alaku hitköz tag él ré vesz társada gazdas életéb Gottl Li villamoss részvénytársas Rágendor S téglag takarékpénz igazgató Dé t társada közgazdas egyesü ügyé Schw Miklós gőzma v azonkí h föl gazdálkod Boskov Ala 6 Wink Gottl Li h sa föl műveln Gottl Ad 1 h föl bér hitközség 8 pe költségveté ami szociá filantropi célo jelen össze kö Anyakön területé já közs tartoz Léleksz 2 csalá sz adófizet kimuta c anyahitközsé vonatko kerület csa la lélekszámm Foglalko szeri gazdálko taní kereske ügyv köztisztvise orv ipar magá egy hitköz ta v ré világháború közü 19 es kongressz hitköz vezetős Gottl Li eln Flei Ja aleln Rechnit J pénztár Pár Kár tanító-jegy i Auerb Albe B Józs Far M Dé M Rothau B Schw Mik elöljár

15269

CÍM Va

SZÓC Va na X v e bizony la zsi temetkez sza h halotta i km.-n Nemesk fa kel vinn nemesko z te sírköve megállapíth til né évtiz ál f é eze h közvetl egymásm é fal ál Szentmihályfa Zsidófö zsidó ut fal sz letelepedn M h egyes ut Zsidóföldi- n ol V. okmá feljegy első Rágendo Rosenbe csal telepe V érd histó dokume hitkö tulajdoná okm sze 1 hitkö temetőhe vásá Feste gróf Nyilván te e id szűnhe V zs temetke tila m dokumen 1860 bronzpla a emlék Fe Jó csás páten megeng zsidók ingat vásárolja hitkö t áldozatkészség 1 épít templo Ch Kadi 1 létes jelen el Ha Dá 1860 n egytan népiskol mel mind kezde ma nye f okta Nőegyl mel Rosen Bern 1 alak hitkö ta é r ves társad gazda életé Gott L villamos részvénytársa Rágendo tégla takarékpén igazgat D társad közgazda egyes ügy Sch Mikló gőzm azonk fö gazdálko Bosko Al Win Gott L s fö művel Gott A fö bé hitközsé p költségvet am szoci filantrop cél jele össz k Anyakö terület j köz tarto Léleks csal s adófize kimut anyahitközs vonatk kerüle cs l lélekszám Foglalk szer gazdálk tan keresk ügy köztisztvis or ipa mag eg hitkö t r világhábor köz 1 e kongress hitkö vezető Gott L el Fle J alel Rechni pénztá Pá Ká tanító-jeg Auer Alb Józ Fa D Rotha Sch Mi elöljá

1526

CÍ V

SZÓ V n bizon l zs temetke sz halott km.- Nemes f ke vin nemesk t sírköv megállapít ti n évti á ez közvet egymás fa á Szentmihályf Zsidóf zsid u fa s leteleped egye u Zsidóföldi o V okm feljeg els Rágend Rosenb csa telep ér hist dokum hitk tulajdon ok sz hitk temetőh vás Fest gró Nyilvá t i szűnh z temetk til dokume 186 bronzpl emlé F J csá páte megen zsidó inga vásárolj hitk áldozatkészsé épí templ C Kad léte jele e H D 186 egyta népisko me min kezd m ny okt Nőegy me Rose Ber ala hitk t ve társa gazd élet Got villamo részvénytárs Rágend tégl takarékpé igazga társa közgazd egye üg Sc Mikl gőz azon f gazdálk Bosk A Wi Got f műve Got f b hitközs költségve a szoc filantro cé jel öss Anyak terüle kö tart Lélek csa adófiz kimu anyahitköz vonat kerül c lélekszá Foglal sze gazdál ta keres üg köztisztvi o ip ma e hitk világhábo kö kongres hitk vezet Got e Fl ale Rechn pénzt P K tanító-je Aue Al Jó F Roth Sc M elölj