15273.htm

CÍMSZÓ: Vázsonyi Jenő

SZEMÉLYNÉV: Vázsonyi Jenő

SZÓCIKK: "Vázsonyi, 1.Jenő, közgazdász, mérnök, szül. Csabrendeken 1884 júl. 24. Testvérbátyja V. Vilmosnak. Budapesten végezte tanulmányait s a s gépészmérnöki oklevél elnyerése után a Máv. szolgálatába állott. 1906-ban a Vasúti és Hajózási Főfelügyelőséghez ment főfelügyelői minőségben, 1914. visszatért a Máv.-hoz, s ennek 1918. elnöke lett. Ezt megelőzően udvari tanácsossá nevezte ki a király. A proletárdiktatúra alatt távoznia kellett Máv.-elnöki állásából s attól kezdve élénk publicisztikai tevékenységet fejt ki. Fiatalabb korában szerkesztette a Mozdonyvezetők Lapját, a Mozdonyvezetők Naptárát, a Gépkezelők Lapját, a Balesetbiztosítást és a Munkásvédelem c. szaklapokat, «Verus» álnéven pedig Száz epigramm címen verseket is írt. Egyéb munkái: Óvórendszabályok műhelyi munkások számára; Munkaegészségügyi múzeum alapítása; Balesetelhárítás; A baleset veszedelemről; A cséplőgépetető életbiztossága; A mérnök munkásvédelmi hivatása."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5273. címszó a lexikon => 942. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15273.htm

CÍMSZÓ: Vázsonyi Jenő

SZEMÉLYNÉV: Vázsonyi Jenő

SZÓCIKK: Vázsonyi, 1.Jenő, közgazdász, mérnök, szül. Csabrendeken 1884 júl. 24. Testvérbátyja V. Vilmosnak. Budapesten végezte tanulmányait s a s gépészmérnöki oklevél elnyerése után a Máv. szolgálatába állott. 1906-ban a Vasúti és Hajózási Főfelügyelőséghez ment főfelügyelői minőségben, 1914. visszatért a Máv.-hoz, s ennek 1918. elnöke lett. Ezt megelőzően udvari tanácsossá nevezte ki a király. A proletárdiktatúra alatt távoznia kellett Máv.-elnöki állásából s attól kezdve élénk publicisztikai tevékenységet fejt ki. Fiatalabb korában szerkesztette a Mozdonyvezetők Lapját, a Mozdonyvezetők Naptárát, a Gépkezelők Lapját, a Balesetbiztosítást és a Munkásvédelem c. szaklapokat, Verus álnéven pedig Száz epigramm címen verseket is írt. Egyéb munkái: Óvórendszabályok műhelyi munkások számára; Munkaegészségügyi múzeum alapítása; Balesetelhárítás; A baleset veszedelemről; A cséplőgépetető életbiztossága; A mérnök munkásvédelmi hivatása.

15273.ht

CÍMSZÓ Vázsony Jen

SZEMÉLYNÉV Vázsony Jen

SZÓCIKK Vázsonyi 1.Jenő közgazdász mérnök szül Csabrendeke 188 júl 24 Testvérbátyj V Vilmosnak Budapeste végezt tanulmányai gépészmérnök oklevé elnyerés utá Máv szolgálatáb állott 1906-ba Vasút é Hajózás Főfelügyelőséghe men főfelügyelő minőségben 1914 visszatér Máv.-hoz enne 1918 elnök lett Ez megelőzőe udvar tanácsoss nevezt k király proletárdiktatúr alat távozni kellet Máv.-elnök állásábó attó kezdv élén publicisztika tevékenysége fej ki Fiatalab korába szerkesztett Mozdonyvezető Lapját Mozdonyvezető Naptárát Gépkezelő Lapját Balesetbiztosítás é Munkásvédele c szaklapokat Veru álnéve pedi Szá epigram címe verseke i írt Egyé munkái Óvórendszabályo műhely munkáso számára Munkaegészségügy múzeu alapítása Balesetelhárítás balese veszedelemről cséplőgépetet életbiztossága mérnö munkásvédelm hivatása

15273.h

CÍMSZ Vázson Je

SZEMÉLYNÉ Vázson Je

SZÓCIK Vázsony 1.Jen közgazdás mérnö szü Csabrendek 18 jú 2 Testvérbáty Vilmosna Budapest végez tanulmánya gépészmérnö oklev elnyeré ut Má szolgálatá állot 1906-b Vasú Hajózá Főfelügyelőségh me főfelügyel minőségbe 191 visszaté Máv.-ho enn 191 elnö let E megelőző udva tanácsos nevez királ proletárdiktatú ala távozn kelle Máv.-elnö állásáb att kezd élé publicisztik tevékenység fe k Fiatala koráb szerkesztet Mozdonyvezet Lapjá Mozdonyvezet Naptárá Gépkezel Lapjá Balesetbiztosítá Munkásvédel szaklapoka Ver álnév ped Sz epigra cím versek ír Egy munká Óvórendszabály műhel munkás számár Munkaegészségüg múze alapítás Balesetelhárítá bales veszedelemrő cséplőgépete életbiztosság mérn munkásvédel hivatás

15273.

CÍMS Vázso J

SZEMÉLYN Vázso J

SZÓCI Vázson 1.Je közgazdá mérn sz Csabrende 1 j Testvérbát Vilmosn Budapes vége tanulmány gépészmérn okle elnyer u M szolgálat állo 1906- Vas Hajóz Főfelügyelőség m főfelügye minőségb 19 visszat Máv.-h en 19 eln le megelőz udv tanácso neve kirá proletárdiktat al távoz kell Máv.-eln állásá at kez él publiciszti tevékenysé f Fiatal korá szerkeszte Mozdonyveze Lapj Mozdonyveze Naptár Gépkeze Lapj Balesetbiztosít Munkásvéde szaklapok Ve álné pe S epigr cí verse í Eg munk Óvórendszabál műhe munká számá Munkaegészségü múz alapítá Balesetelhárít bale veszedelemr cséplőgépet életbiztossá mér munkásvéde hivatá

15273

CÍM Vázs

SZEMÉLY Vázs

SZÓC Vázso 1.J közgazd mér s Csabrend Testvérbá Vilmos Budape vég tanulmán gépészmér okl elnye szolgála áll 1906 Va Hajó Főfelügyelősé főfelügy minőség 1 vissza Máv.- e 1 el l megelő ud tanács nev kir proletárdikta a távo kel Máv.-el állás a ke é publiciszt tevékenys Fiata kor szerkeszt Mozdonyvez Lap Mozdonyvez Naptá Gépkez Lap Balesetbiztosí Munkásvéd szaklapo V áln p epig c vers E mun Óvórendszabá műh munk szám Munkaegészség mú alapít Balesetelhárí bal veszedelem cséplőgépe életbiztoss mé munkásvéd hivat

1527

CÍ Váz

SZEMÉL Váz

SZÓ Vázs 1. közgaz mé Csabren Testvérb Vilmo Budap vé tanulmá gépészmé ok elny szolgál ál 190 V Haj Főfelügyelős főfelüg minősé vissz Máv. e megel u tanác ne ki proletárdikt táv ke Máv.-e állá k publicisz tevékeny Fiat ko szerkesz Mozdonyve La Mozdonyve Napt Gépke La Balesetbiztos Munkásvé szaklap ál epi ver mu Óvórendszab mű mun szá Munkaegészsé m alapí Balesetelhár ba veszedele cséplőgép életbiztos m munkásvé hiva