15278.htm

CÍMSZÓ: Vedres

SZEMÉLYNÉV: Vedres Márk

SZÓCIKK: "Vedres Márk, szobrász. szül. Ungvárott 1870. Eredetileg a drezdai műegyetemen építésznek készült. Azután három évig Lilleben, majd Münchenben Hollósy Simon iskolájában és Biermann szobrásznál tanult. Innen Párisba ment a Julien-akadémiára. Első munkái a Párisban mintázott Káin szobra, mellyel 1899. a Műcsarnok Rudics-díját nyerte el és a Budapesten készült Ádám és Éva és a Kaszaverő még a naturalizmus fölfogását mutatják. 1902-ben Firenzébe költözött, hol az olasz reneszánsz és részben az antik szobrászat hatása alatt fejlődött kis bronzainak és síremlékeinek egyéni stílusa. Ezek egyszerű mozdulatokban novellisztikus tartalom és heves emóciók nélkül állítják elénk az emberi alakot. Ilyenek : Éneklő fiú; Táncosnő stb. A zárt egységet feltüntető kompozíciói: Fürdőből kilépő nő; Fatörzsre támaszkodó leány-akt. Klasszikus hatásokra vezethető vissza Sarbó Leó síremléke a fáradt vándor alakjával. Budapesten tartózkodásának utolsó éveiben a Magyar Művészeti Műhely vezetője volt. A Táncosnő Milanóban aranyérmet, Ádám és Éva Bécsben kis aranyérmet nyert. 1922-ben a Helikon művészeti szalonban utolsó nyolc évének alkotásaiból gyűjteményes kiállítása volt. 1925-ben ismét Firenzébe költözött. "


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5278. címszó a lexikon => 943. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15278.htm

CÍMSZÓ: Vedres

SZEMÉLYNÉV: Vedres Márk

SZÓCIKK: Vedres Márk, szobrász. szül. Ungvárott 1870. Eredetileg a drezdai műegyetemen építésznek készült. Azután három évig Lilleben, majd Münchenben Hollósy Simon iskolájában és Biermann szobrásznál tanult. Innen Párisba ment a Julien-akadémiára. Első munkái a Párisban mintázott Káin szobra, mellyel 1899. a Műcsarnok Rudics-díját nyerte el és a Budapesten készült Ádám és Éva és a Kaszaverő még a naturalizmus fölfogását mutatják. 1902-ben Firenzébe költözött, hol az olasz reneszánsz és részben az antik szobrászat hatása alatt fejlődött kis bronzainak és síremlékeinek egyéni stílusa. Ezek egyszerű mozdulatokban novellisztikus tartalom és heves emóciók nélkül állítják elénk az emberi alakot. Ilyenek : Éneklő fiú; Táncosnő stb. A zárt egységet feltüntető kompozíciói: Fürdőből kilépő nő; Fatörzsre támaszkodó leány-akt. Klasszikus hatásokra vezethető vissza Sarbó Leó síremléke a fáradt vándor alakjával. Budapesten tartózkodásának utolsó éveiben a Magyar Művészeti Műhely vezetője volt. A Táncosnő Milanóban aranyérmet, Ádám és Éva Bécsben kis aranyérmet nyert. 1922-ben a Helikon művészeti szalonban utolsó nyolc évének alkotásaiból gyűjteményes kiállítása volt. 1925-ben ismét Firenzébe költözött.

15278.ht

CÍMSZÓ Vedre

SZEMÉLYNÉV Vedre Már

SZÓCIKK Vedre Márk szobrász szül Ungvárot 1870 Eredetile drezda műegyeteme építészne készült Azutá háro évi Lilleben maj Münchenbe Hollós Simo iskolájába é Bierman szobrászná tanult Inne Párisb men Julien-akadémiára Els munká Párisba mintázot Kái szobra mellye 1899 Műcsarno Rudics-díjá nyert e é Budapeste készül Ádá é Év é Kaszaver mé naturalizmu fölfogásá mutatják 1902-be Firenzéb költözött ho a olas reneszáns é részbe a anti szobrásza hatás alat fejlődöt ki bronzaina é síremlékeine egyén stílusa Eze egyszer mozdulatokba novellisztiku tartalo é heve emóció nélkü állítjá elén a ember alakot Ilyene Énekl fiú Táncosn stb zár egysége feltüntet kompozíciói Fürdőbő kilép nő Fatörzsr támaszkod leány-akt Klassziku hatásokr vezethet vissz Sarb Le síremlék fárad vándo alakjával Budapeste tartózkodásána utols éveibe Magya Művészet Műhel vezetőj volt Táncosn Milanóba aranyérmet Ádá é Év Bécsbe ki aranyérme nyert 1922-be Heliko művészet szalonba utols nyol événe alkotásaibó gyűjteménye kiállítás volt 1925-be ismé Firenzéb költözött

15278.h

CÍMSZ Vedr

SZEMÉLYNÉ Vedr Má

SZÓCIK Vedr Már szobrás szü Ungváro 187 Eredetil drezd műegyetem építészn készül Azut hár év Lillebe ma Münchenb Holló Sim iskolájáb Bierma szobrászn tanul Inn Páris me Julien-akadémiár El munk Párisb mintázo Ká szobr melly 189 Műcsarn Rudics-díj nyer Budapest készü Ád É Kaszave m naturalizm fölfogás mutatjá 1902-b Firenzé költözöt h ola reneszán részb ant szobrász hatá ala fejlődö k bronzain síremlékein egyé stílus Ez egysze mozdulatokb novellisztik tartal hev emóci nélk állítj elé embe alako Ilyen Ének fi Táncos st zá egység feltünte kompozíció Fürdőb kilé n Fatörzs támaszko leány-ak Klasszik hatások vezethe viss Sar L síremlé fára vánd alakjáva Budapest tartózkodásán utol éveib Magy Művésze Műhe vezető vol Táncos Milanób aranyérme Ád É Bécsb k aranyérm nyer 1922-b Helik művésze szalonb utol nyo évén alkotásaib gyűjtemény kiállítá vol 1925-b ism Firenzé költözöt

15278.

CÍMS Ved

SZEMÉLYN Ved M

SZÓCI Ved Má szobrá sz Ungvár 18 Eredeti drez műegyete építész készü Azu há é Lilleb m München Holl Si iskolájá Bierm szobrász tanu In Pári m Julien-akadémiá E mun Páris mintáz K szob mell 18 Műcsar Rudics-dí nye Budapes kész Á Kaszav naturaliz fölfogá mutatj 1902- Firenz költözö ol reneszá rész an szobrás hat al fejlőd bronzai síremlékei egy stílu E egysz mozdulatok novelliszti tarta he emóc nél állít el emb alak Ilye Éne f Tánco s z egysé feltünt kompozíci Fürdő kil Fatörz támaszk leány-a Klasszi hatáso vezeth vis Sa síreml fár ván alakjáv Budapes tartózkodásá uto évei Mag Művész Műh vezet vo Tánco Milanó aranyérm Á Bécs aranyér nye 1922- Heli művész szalon uto ny évé alkotásai gyűjtemén kiállít vo 1925- is Firenz költözö

15278

CÍM Ve

SZEMÉLY Ve

SZÓC Ve M szobr s Ungvá 1 Eredet dre műegyet építés kész Az h Lille Münche Hol S iskoláj Bier szobrás tan I Pár Julien-akadémi mu Pári mintá szo mel 1 Műcsa Rudics-d ny Budape kés Kasza naturali fölfog mutat 1902 Firen költöz o renesz rés a szobrá ha a fejlő bronza síremléke eg stíl egys mozdulato novelliszt tart h emó né állí e em ala Ily Én Tánc egys feltün kompozíc Fürd ki Fatör támasz leány- Klassz hatás vezet vi S sírem fá vá alakjá Budape tartózkodás ut éve Ma Művés Mű veze v Tánc Milan aranyér Béc aranyé ny 1922 Hel művés szalo ut n év alkotása gyűjtemé kiállí v 1925 i Firen költöz

1527

CÍ V

SZEMÉL V

SZÓ V szob Ungv Erede dr műegye építé kés A Lill Münch Ho iskolá Bie szobrá ta Pá Julien-akadém m Pár mint sz me Műcs Rudics- n Budap ké Kasz natural fölfo muta 190 Fire költö renes ré szobr h fejl bronz síremlék e stí egy mozdulat novellisz tar em n áll e al Il É Tán egy feltü kompozí Für k Fatö támas leány Klass hatá veze v síre f v alakj Budap tartózkodá u év M Művé M vez Tán Mila aranyé Bé arany n 192 He művé szal u é alkotás gyűjtem kiáll 192 Fire költö