15279.htm

CÍMSZÓ: Vegetarianizmus

SZÓCIKK: "Vegetarianizmus. Az a teória, amely az embernek létfentartására elegendőnek tartja a növénytáplálékot és azt hirdeti, hogy tartózkodni kell minden állati terméktől, valamint annak preparátumaitól is. A V.-t már az ókori zsidók ismerték. Egyik talmudszerző elképzelése szerint Ádám vegetáriánus volt s meg volt neki tiltva a húsevés. Az állatnak a Bibliában (Genesis 1.28.) hangoztatott birtokba vételét az egyik talmudszerző kizárólag a munkába való bevonására vonatkoztat a (Szanhedrin 59b) s csupán az özönvíz után engedtetett meg az emberiségnek az állat elfogyasztása (Gen. 9. 3.). Mózes legjobb igyekezetével sem tudta visszatartani a nép vágyakozását a «húsos fazék» után (Exod. 16. 3.), jóllehet élénk nyoma van a Bibliában annak, hogy le akarta szoktatni a húsélvezetről a zsidóságot s az állatvilágot lehetőség szerint meg akarta kímélni. Mózes csekélyszámú állatra korlátozta a húsélvezést, szigorúan meghatározva a fogyasztásból kizárt tisztátlanok kategóriáját (Levit. 11.1-47) és levágási módját is, mely elkábítja az állatot és vérét a főéren át kifolyni engedi (Deuter. 12. 21). Dániel próféta is elítéli a húsevést s ő és társai nem fogyasztották azt (Dániel I. 5 - 16). A próféták ideális világában maga az állat se fogyaszt húst, «az oroszlán az ökörrel együtt szénát eszik (Jesáj 11. 7.) Abarbanel Isaac (XV. sz. vége, castiliai kincstárnok, majd Nápolyban élt biblia­kommentátor) szerint az állatok vadságát húsfogyasztásuk okozza. A Talmud bölcsei a húsevést főkép ökonomikus szempontból bírálták el, de akárhányan elítélik azt. R. Juda ben Ilai pl. ezt tanítja : <Ülj az árnyékban és növényt egyél, ne pedig libát és csirkét, még ha szíved vágyakozik is utána» (Pesz. 114a). Egységes állásfoglalást látunk a Talmudban a Deuter. 14. 26.-ra vonatkozóan : «A Tóra az erkölcsi viselkedésből ad leckét, amikor azt tanítja, hogy az ember ne egyék húst mindaddig, amíg egészen különös vágyat nem érez az után a ez esetben is csupán alkalomszerint és elvétve szabad azt ennie». Viszont R. Jochanan egy tisztán vegetáriánus tudóssal szemben azzal érvel, hogy a legtáplálóbb élelmiszerre kell a pénzt elkölteni (Chullin 84a). Szombaton és ünnepnapokon főképen halat és más húsneműt fogyasztottak s erre, úgy látszik, súlyt helyeztek, de jellemző, hogy a szellemi foglalkozáshoz kötötték azt és «am haarec»-eknek, tudatlanoknak egyenesen megtiltották (Peszáchim 49b). A modern V.-t legelőször J. B. Levinsohn vitatta meg s híve annak; minden húst «teréfo»-nak tekint a V.-t a hosszú élet főkellékeül fogja fel s miként az ókoriak, úgy ő is azt vallja, hogy a Genesis első tíz nemzedéke vegetáriánus volt. A zsidóság morálját és intellektusát főképen a csekély húsfogyasztásra vezeti vissza. Kaminer orvos viszont azon az állásponton van, hogy a csekélyebb húsfogyasztás az oka a szegénysorsú keleteurópai zsidók közt elterjedt néhány betegségnek (Széder Kapparósz, Warschau 1878/."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5279. címszó a lexikon => 943. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15279.htm

CÍMSZÓ: Vegetarianizmus

SZÓCIKK: Vegetarianizmus. Az a teória, amely az embernek létfentartására elegendőnek tartja a növénytáplálékot és azt hirdeti, hogy tartózkodni kell minden állati terméktől, valamint annak preparátumaitól is. A V.-t már az ókori zsidók ismerték. Egyik talmudszerző elképzelése szerint Ádám vegetáriánus volt s meg volt neki tiltva a húsevés. Az állatnak a Bibliában Genesis 1.28. hangoztatott birtokba vételét az egyik talmudszerző kizárólag a munkába való bevonására vonatkoztat a Szanhedrin 59b s csupán az özönvíz után engedtetett meg az emberiségnek az állat elfogyasztása Gen. 9. 3. . Mózes legjobb igyekezetével sem tudta visszatartani a nép vágyakozását a húsos fazék után Exod. 16. 3. , jóllehet élénk nyoma van a Bibliában annak, hogy le akarta szoktatni a húsélvezetről a zsidóságot s az állatvilágot lehetőség szerint meg akarta kímélni. Mózes csekélyszámú állatra korlátozta a húsélvezést, szigorúan meghatározva a fogyasztásból kizárt tisztátlanok kategóriáját Levit. 11.1-47 és levágási módját is, mely elkábítja az állatot és vérét a főéren át kifolyni engedi Deuter. 12. 21 . Dániel próféta is elítéli a húsevést s ő és társai nem fogyasztották azt Dániel I. 5 - 16 . A próféták ideális világában maga az állat se fogyaszt húst, az oroszlán az ökörrel együtt szénát eszik Jesáj 11. 7. Abarbanel Isaac XV. sz. vége, castiliai kincstárnok, majd Nápolyban élt biblia­kommentátor szerint az állatok vadságát húsfogyasztásuk okozza. A Talmud bölcsei a húsevést főkép ökonomikus szempontból bírálták el, de akárhányan elítélik azt. R. Juda ben Ilai pl. ezt tanítja : <Ülj az árnyékban és növényt egyél, ne pedig libát és csirkét, még ha szíved vágyakozik is utána Pesz. 114a . Egységes állásfoglalást látunk a Talmudban a Deuter. 14. 26.-ra vonatkozóan : A Tóra az erkölcsi viselkedésből ad leckét, amikor azt tanítja, hogy az ember ne egyék húst mindaddig, amíg egészen különös vágyat nem érez az után a ez esetben is csupán alkalomszerint és elvétve szabad azt ennie . Viszont R. Jochanan egy tisztán vegetáriánus tudóssal szemben azzal érvel, hogy a legtáplálóbb élelmiszerre kell a pénzt elkölteni Chullin 84a . Szombaton és ünnepnapokon főképen halat és más húsneműt fogyasztottak s erre, úgy látszik, súlyt helyeztek, de jellemző, hogy a szellemi foglalkozáshoz kötötték azt és am haarec -eknek, tudatlanoknak egyenesen megtiltották Peszáchim 49b . A modern V.-t legelőször J. B. Levinsohn vitatta meg s híve annak; minden húst teréfo -nak tekint a V.-t a hosszú élet főkellékeül fogja fel s miként az ókoriak, úgy ő is azt vallja, hogy a Genesis első tíz nemzedéke vegetáriánus volt. A zsidóság morálját és intellektusát főképen a csekély húsfogyasztásra vezeti vissza. Kaminer orvos viszont azon az állásponton van, hogy a csekélyebb húsfogyasztás az oka a szegénysorsú keleteurópai zsidók közt elterjedt néhány betegségnek Széder Kapparósz, Warschau 1878/.

15279.ht

CÍMSZÓ Vegetarianizmu

SZÓCIKK Vegetarianizmus A teória amel a emberne létfentartásár elegendőne tartj növénytápláléko é az hirdeti hog tartózkodn kel minde állat terméktől valamin anna preparátumaitó is V.- má a ókor zsidó ismerték Egyi talmudszerz elképzelés szerin Ádá vegetáriánu vol me vol nek tiltv húsevés A állatna Bibliába Genesi 1.28 hangoztatot birtokb vételé a egyi talmudszerz kizáróla munkáb val bevonásár vonatkozta Szanhedri 59 csupá a özönví utá engedtetet me a emberiségne a álla elfogyasztás Gen 9 3 Móze legjob igyekezetéve se tudt visszatartan né vágyakozásá húso fazé utá Exod 16 3 jóllehe élén nyom va Bibliába annak hog l akart szoktatn húsélvezetrő zsidóságo a állatvilágo lehetősé szerin me akart kímélni Móze csekélyszám állatr korlátozt húsélvezést szigorúa meghatározv fogyasztásbó kizár tisztátlano kategóriájá Levit 11.1-4 é levágás módjá is mel elkábítj a állato é véré főére á kifolyn enged Deuter 12 2 Dánie prófét i elítél húsevés é társa ne fogyasztottá az Dánie I 1 prófétá ideáli világába mag a álla s fogyasz húst a oroszlá a ökörre együt széná eszi Jesá 11 7 Abarbane Isaa XV sz vége castilia kincstárnok maj Nápolyba él biblia­kommentáto szerin a állato vadságá húsfogyasztásu okozza Talmu bölcse húsevés főké ökonomiku szempontbó bíráltá el d akárhánya elítéli azt R Jud be Ila pl ez tanítj <Ül a árnyékba é növény egyél n pedi libá é csirkét mé h szíve vágyakozi i után Pesz 114 Egysége állásfoglalás látun Talmudba Deuter 14 26.-r vonatkozóa Tór a erkölcs viselkedésbő a leckét amiko az tanítja hog a embe n egyé hús mindaddig amí egésze különö vágya ne ére a utá e esetbe i csupá alkalomszerin é elvétv szaba az enni Viszon R Jochana eg tisztá vegetáriánu tudóssa szembe azza érvel hog legtáplálób élelmiszerr kel pénz elkölten Chulli 84 Szombato é ünnepnapoko főképe hala é má húsnemű fogyasztotta erre úg látszik súly helyeztek d jellemző hog szellem foglalkozásho kötötté az é a haare -eknek tudatlanokna egyenese megtiltottá Peszáchi 49 moder V.- legelőszö J B Levinsoh vitatt me hív annak minde hús teréf -na tekin V.- hossz éle főkellékeü fogj fe mikén a ókoriak úg i az vallja hog Genesi els tí nemzedék vegetáriánu volt zsidósá moráljá é intellektusá főképe csekél húsfogyasztásr vezet vissza Kamine orvo viszon azo a állásponto van hog csekélyeb húsfogyasztá a ok szegénysors keleteurópa zsidó köz elterjed néhán betegségne Széde Kapparósz Warscha 1878/

15279.h

CÍMSZ Vegetarianizm

SZÓCIK Vegetarianizmu teóri ame embern létfentartásá elegendőn tart növénytáplálék a hirdet ho tartózkod ke mind álla terméktő valami ann preparátumait i V. m óko zsid ismerté Egy talmudszer elképzelé szeri Ád vegetárián vo m vo ne tilt húsevé állatn Bibliáb Genes 1.2 hangoztato birtok vétel egy talmudszer kizáról munká va bevonásá vonatkozt Szanhedr 5 csup özönv ut engedtete m emberiségn áll elfogyasztá Ge Móz legjo igyekezetév s tud visszatarta n vágyakozás hús faz ut Exo 1 jólleh élé nyo v Bibliáb anna ho akar szoktat húsélvezetr zsidóság állatvilág lehetős szeri m akar kíméln Móz csekélyszá állat korlátoz húsélvezés szigorú meghatároz fogyasztásb kizá tisztátlan kategóriáj Levi 11.1- levágá módj i me elkábít állat vér főér kifoly enge Deute 1 Dáni prófé elíté húsevé társ n fogyasztott a Dáni prófét ideál világáb ma áll fogyas hús oroszl ökörr együ szén esz Jes 1 Abarban Isa X s vég castili kincstárno ma Nápolyb é biblia­kommentát szeri állat vadság húsfogyasztás okozz Talm bölcs húsevé fők ökonomik szempontb bírált e akárhány elítél az Ju b Il p e tanít <Ü árnyékb növén egyé ped lib csirké m szív vágyakoz utá Pes 11 Egység állásfoglalá látu Talmudb Deute 1 26.- vonatkozó Tó erkölc viselkedésb lecké amik a tanítj ho emb egy hú mindaddi am egész külön vágy n ér ut esetb csup alkalomszeri elvét szab a enn Viszo Jochan e tiszt vegetárián tudóss szemb azz érve ho legtápláló élelmiszer ke pén elkölte Chull 8 Szombat ünnepnapok főkép hal m húsnem fogyasztott err ú látszi súl helyezte jellemz ho szelle foglalkozásh kötött a haar -ekne tudatlanokn egyenes megtiltott Peszách 4 mode V. legelősz Levinso vitat m hí anna mind hú teré -n teki V. hoss él főkelléke fog f miké ókoria ú a vallj ho Genes el t nemzedé vegetárián vol zsidós morálj intellektus főkép cseké húsfogyasztás veze vissz Kamin orv viszo az álláspont va ho csekélye húsfogyaszt o szegénysor keleteuróp zsid kö elterje néhá betegségn Széd Kapparós Warsch 1878

15279.

CÍMS Vegetarianiz

SZÓCI Vegetarianizm teór am ember létfentartás elegendő tar növénytáplálé hirde h tartózko k min áll termékt valam an preparátumai V ók zsi ismert Eg talmudsze elképzel szer Á vegetáriá v v n til húsev állat Bibliá Gene 1. hangoztat birto véte eg talmudsze kizáró munk v bevonás vonatkoz Szanhed csu özön u engedtet emberiség ál elfogyaszt G Mó legj igyekezeté tu visszatart vágyakozá hú fa u Ex jólle él ny Bibliá ann h aka szokta húsélvezet zsidósá állatvilá lehető szer aka kímél Mó csekélysz álla korláto húsélvezé szigor meghatáro fogyasztás kiz tisztátla kategóriá Lev 11.1 levág mód m elkábí álla vé főé kifol eng Deut Dán próf elít húsev tár fogyasztot Dán prófé ideá világá m ál fogya hú orosz ökör egy szé es Je Abarba Is vé castil kincstárn m Nápoly biblia­kommentá szer álla vadsá húsfogyasztá okoz Tal bölc húsev fő ökonomi szempont bírál akárhán elíté a J I taní < árnyék növé egy pe li csirk szí vágyako ut Pe 1 Egysé állásfoglal lát Talmud Deut 26. vonatkoz T erköl viselkedés leck ami tanít h em eg h mindadd a egés külö vág é u eset csu alkalomszer elvé sza en Visz Jocha tisz vegetáriá tudós szem az érv h legtáplál élelmisze k pé elkölt Chul Szomba ünnepnapo főké ha húsne fogyasztot er látsz sú helyezt jellem h szell foglalkozás kötöt haa -ekn tudatlanok egyene megtiltot Peszác mod V legelős Levins vita h ann min h ter - tek V hos é főkellék fo mik ókori vall h Gene e nemzed vegetáriá vo zsidó morál intellektu főké csek húsfogyasztá vez viss Kami or visz a álláspon v h csekély húsfogyasz szegényso keleteuró zsi k elterj néh betegség Szé Kapparó Warsc 187

15279

CÍM Vegetariani

SZÓC Vegetarianiz teó a embe létfentartá elegend ta növénytáplál hird tartózk mi ál termék vala a preparátuma ó zs ismer E talmudsz elképze sze vegetári ti húse álla Bibli Gen 1 hangozta birt vét e talmudsz kizár mun bevoná vonatko Szanhe cs özö engedte emberisé á elfogyasz M leg igyekezet t visszatar vágyakoz h f E jóll é n Bibli an ak szokt húsélveze zsidós állatvil lehet sze ak kímé M csekélys áll korlát húsélvez szigo meghatár fogyasztá ki tisztátl kategóri Le 11. levá mó elkáb áll v fő kifo en Deu Dá pró elí húse tá fogyaszto Dá próf ide világ á fogy h oros ökö eg sz e J Abarb I v casti kincstár Nápol biblia­komment sze áll vads húsfogyaszt oko Ta böl húse f ökonom szempon bírá akárhá elít tan árnyé növ eg p l csir sz vágyak u P Egys állásfogla lá Talmu Deu 26 vonatko erkö viselkedé lec am taní e e mindad egé kül vá ese cs alkalomsze elv sz e Vis Joch tis vegetári tudó sze a ér legtáplá élelmisz p elköl Chu Szomb ünnepnap fők h húsn fogyaszto e láts s helyez jelle szel foglalkozá kötö ha -ek tudatlano egyen megtilto Peszá mo legelő Levin vit an mi te te ho főkellé f mi ókor val Gen nemze vegetári v zsid morá intellekt fők cse húsfogyaszt ve vis Kam o vis álláspo csekél húsfogyas szegénys keleteur zs elter né betegsé Sz Kappar Wars 18

1527

CÍ Vegetarian

SZÓ Vegetariani te emb létfentart elegen t növénytáplá hir tartóz m á termé val preparátum z isme talmuds elképz sz vegetár t hús áll Bibl Ge hangozt bir vé talmuds kizá mu bevon vonatk Szanh c öz engedt emberis elfogyas le igyekeze visszata vágyako jól Bibl a a szok húsélvez zsidó állatvi lehe sz a kím csekély ál korlá húsélve szig meghatá fogyaszt k tisztát kategór L 11 lev m elká ál f kif e De D pr el hús t fogyaszt D pró id vilá fog oro ök e s Abar cast kincstá Nápo biblia­kommen sz ál vad húsfogyasz ok T bö hús ökono szempo bír akárh elí ta árny nö e csi s vágya Egy állásfogl l Talm De 2 vonatk erk viselked le a tan minda eg kü v es c alkalomsz el s Vi Joc ti vegetár tud sz é legtápl élelmis elkö Ch Szom ünnepna fő hús fogyaszt lát helye jell sze foglalkoz köt h -e tudatlan egye megtilt Pesz m legel Levi vi a m t t h főkell m óko va Ge nemz vegetár zsi mor intellek fő cs húsfogyasz v vi Ka vi állásp cseké húsfogya szegény keleteu z elte n betegs S Kappa War 1