15280.htm

CÍMSZÓ: Vegyes házasság

SZÓCIKK: "Vegyes házasság. Nemzsidókkal való házasságkötés. A V.-ra vonatkozó tilalmi intézkedés Mózes államalkotására megy vissza. Mózes V. 3. hangsúlyozza: «Nem szabad házasságot kötnöd velük (t. i. a kanaánita pogány népekkel), leányod nem szabad nekik adnod, sem azok leányait fiaidnak elvenniök». Ez az intézkedés éppen úgy, mint az összes későbbi hasonló intézkedések és középkori törvények és zsinati határozatok, arra mutat, hogy minden időben megvoltak a V.-ok a zsidók és a környező népek közt. Magának Mózesnek a házassága is bizonyítja ezt. A Szentírás a bálványimádás ellen való védekezésből tiltja el a V.-ot, «mert ők fiaid rábírják, hogy tőlem elforduljanak és idegen isteneket imádjanak». A Biblia szerint már a pátriárkák óvták utódaikat a más törzsekből való házasságtól s a V.-ot tiltó törvényeket Ábrahámra vezeti vissza (Genesis 24. 3, 26. 34, 27. 46, 28. 8, 34. 14.) Mégis sűrűn előfordult az az első Templom lerombolása előtt s a Mózestől előrelátott bálványimádásba való visszaesés be is következett, amiért a próféták is kárhoztatják a V.-kat. Ezért a babiloni fogságból való visszajövetelkor már nem csupán a kanaáni népekre, hanem valamennyi népre terjesztették ki a tilalmat, de a proselita, aki önként kivánt Izrael közösségébe lépni, az felvételre talált és a vele kötött házasság nem esett kifogás alá. A hit közösségének vállalása nélkül azonban a V. tilalom alá esett az ősi zsidóságban: Maimonides Jad Ghazakoja, majd a Sulchayi-Áruchnak házasságjogi része, az Ében Há-Ezer is eltiltják azt. A középkori Európában Constantinus császár alatt hozták meg az első tiltó törvényeket a V. ellen. Majdnem minden államban hoztak ily irányú tilalmakat, ami azt bizonyítja, hogy évszázadokon át megvoltak a V.-ok. És még ezután is olyan szoros barátságban éltek zsidók és keresztények és a V.-ok olyan gyakoriak voltak, hogy többször kellett megújítani a 339-ből való a Constantinus-féle törvényt az európai államokban. Az 1077-i szabolcsi zsinat szintén eltiltotta a V.-at, de ebben a törvényben nem a zsidók elleni animozitás tükröződik vissza, hanem csupán az az általános egyházi felfogás, amely a kereszténység érdekeinek védelme miatt kívánta a zsidókkal való házasságok betiltását. Az 1279-i budai zsinat is a keresztények érdekében hoz szigorú s akkor már egész Európában meglevő határozatot a V.-ok ellen. Az újkor kezdetén a V.-ok csaknem megszűnnek s még concubinátusban sem élhetett zsidó és keresztény, mert a kánonjog szerint tűzhalálbüntetés várt a concubinátusban élő zsidóra; ilyen ítéletet azonban Magyarországon egyet sem hoztak. A kánonjog mégis mindjobban érvényesült és meg is szüntette a V.-ot, mely csupán a ghettokapunak leomlása, majd az emancipáció megtörténte után vált ismét lehetségessé. Összefoglaló statisztika erről sem Magyarországra, sem más államra vonatkozólag nincs a kilencvenes évek óta, de pl. Németországban a XIX. sz. nagyobb részére vonatkozóan van ilyen s ez azt bizonyítja, hogy a V.-ok által okozott asszimiláció a zsidóságra nézve nagyobb veszteséggel járt, mint a közép-és újkori üldözések együttvéve. A V. kérdés már a XIX. sz. negyvenes éveiben foglalkoztatta a felvilágosult német rabbikat, akik közül Hold-heim, a híres reformrabbi a V.-ok mellett volt át nem térés esetén is, de a hírneves Ábrahám Geiger határozottan ellene volt az 1860-i lipcsei rabbi kongresszuson. Magyarországon nagy feltűnést keltett a kilencvenes években, nem sokkal a polgári házasság érvénybe léptetése után Rosenberg Sándor (1. o.) aradi főrabbi állásfoglalása. Ó ugyanis zsidó szertartás szerint áldott meg egy V.-ot, melyet azonban a rabbik nagyobb része elítélt, jóllehet semmiféle határozatot ellene nem hozott. Több ily egyházi esketés zsidó részről nem történt. Sulchan-Aruch, a zsidók kodifikált kánon joga, a bibliai álláspont tekintetbe vételével oldotta meg ezt a kérdést és nem engedi meg a V.-ot. L. Polgári házasság. a R.Irodalom. K. Kobler (Jew. Encycl.) H. Fasseí, Das mo-saisch-talmudische Civllreeht (1852); Frankéi, Das jüdiscbe Eherecht (1890) ; Miezner, The Jewish Law of Marriage and Divorce; Lőw Lápot, Gesammelte Schriften 111. (1893)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5280. címszó a lexikon => 943. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15280.htm

CÍMSZÓ: Vegyes házasság

SZÓCIKK: Vegyes házasság. Nemzsidókkal való házasságkötés. A V.-ra vonatkozó tilalmi intézkedés Mózes államalkotására megy vissza. Mózes V. 3. hangsúlyozza: Nem szabad házasságot kötnöd velük t. i. a kanaánita pogány népekkel , leányod nem szabad nekik adnod, sem azok leányait fiaidnak elvenniök . Ez az intézkedés éppen úgy, mint az összes későbbi hasonló intézkedések és középkori törvények és zsinati határozatok, arra mutat, hogy minden időben megvoltak a V.-ok a zsidók és a környező népek közt. Magának Mózesnek a házassága is bizonyítja ezt. A Szentírás a bálványimádás ellen való védekezésből tiltja el a V.-ot, mert ők fiaid rábírják, hogy tőlem elforduljanak és idegen isteneket imádjanak . A Biblia szerint már a pátriárkák óvták utódaikat a más törzsekből való házasságtól s a V.-ot tiltó törvényeket Ábrahámra vezeti vissza Genesis 24. 3, 26. 34, 27. 46, 28. 8, 34. 14. Mégis sűrűn előfordult az az első Templom lerombolása előtt s a Mózestől előrelátott bálványimádásba való visszaesés be is következett, amiért a próféták is kárhoztatják a V.-kat. Ezért a babiloni fogságból való visszajövetelkor már nem csupán a kanaáni népekre, hanem valamennyi népre terjesztették ki a tilalmat, de a proselita, aki önként kivánt Izrael közösségébe lépni, az felvételre talált és a vele kötött házasság nem esett kifogás alá. A hit közösségének vállalása nélkül azonban a V. tilalom alá esett az ősi zsidóságban: Maimonides Jad Ghazakoja, majd a Sulchayi-Áruchnak házasságjogi része, az Ében Há-Ezer is eltiltják azt. A középkori Európában Constantinus császár alatt hozták meg az első tiltó törvényeket a V. ellen. Majdnem minden államban hoztak ily irányú tilalmakat, ami azt bizonyítja, hogy évszázadokon át megvoltak a V.-ok. És még ezután is olyan szoros barátságban éltek zsidók és keresztények és a V.-ok olyan gyakoriak voltak, hogy többször kellett megújítani a 339-ből való a Constantinus-féle törvényt az európai államokban. Az 1077-i szabolcsi zsinat szintén eltiltotta a V.-at, de ebben a törvényben nem a zsidók elleni animozitás tükröződik vissza, hanem csupán az az általános egyházi felfogás, amely a kereszténység érdekeinek védelme miatt kívánta a zsidókkal való házasságok betiltását. Az 1279-i budai zsinat is a keresztények érdekében hoz szigorú s akkor már egész Európában meglevő határozatot a V.-ok ellen. Az újkor kezdetén a V.-ok csaknem megszűnnek s még concubinátusban sem élhetett zsidó és keresztény, mert a kánonjog szerint tűzhalálbüntetés várt a concubinátusban élő zsidóra; ilyen ítéletet azonban Magyarországon egyet sem hoztak. A kánonjog mégis mindjobban érvényesült és meg is szüntette a V.-ot, mely csupán a ghettokapunak leomlása, majd az emancipáció megtörténte után vált ismét lehetségessé. Összefoglaló statisztika erről sem Magyarországra, sem más államra vonatkozólag nincs a kilencvenes évek óta, de pl. Németországban a XIX. sz. nagyobb részére vonatkozóan van ilyen s ez azt bizonyítja, hogy a V.-ok által okozott asszimiláció a zsidóságra nézve nagyobb veszteséggel járt, mint a közép-és újkori üldözések együttvéve. A V. kérdés már a XIX. sz. negyvenes éveiben foglalkoztatta a felvilágosult német rabbikat, akik közül Hold-heim, a híres reformrabbi a V.-ok mellett volt át nem térés esetén is, de a hírneves Ábrahám Geiger határozottan ellene volt az 1860-i lipcsei rabbi kongresszuson. Magyarországon nagy feltűnést keltett a kilencvenes években, nem sokkal a polgári házasság érvénybe léptetése után Rosenberg Sándor 1. o. aradi főrabbi állásfoglalása. Ó ugyanis zsidó szertartás szerint áldott meg egy V.-ot, melyet azonban a rabbik nagyobb része elítélt, jóllehet semmiféle határozatot ellene nem hozott. Több ily egyházi esketés zsidó részről nem történt. Sulchan-Aruch, a zsidók kodifikált kánon joga, a bibliai álláspont tekintetbe vételével oldotta meg ezt a kérdést és nem engedi meg a V.-ot. L. Polgári házasság. a R.Irodalom. K. Kobler Jew. Encycl. H. Fasseí, Das mo-saisch-talmudische Civllreeht 1852 ; Frankéi, Das jüdiscbe Eherecht 1890 ; Miezner, The Jewish Law of Marriage and Divorce; Lőw Lápot, Gesammelte Schriften 111. 1893 .

15280.ht

CÍMSZÓ Vegye házassá

SZÓCIKK Vegye házasság Nemzsidókka val házasságkötés V.-r vonatkoz tilalm intézkedé Móze államalkotásár meg vissza Móze V 3 hangsúlyozza Ne szaba házasságo kötnö velü t i kanaánit pogán népekke leányo ne szaba neki adnod se azo leányai fiaidna elvenniö E a intézkedé éppe úgy min a össze később hasonl intézkedése é középkor törvénye é zsinat határozatok arr mutat hog minde időbe megvolta V.-o zsidó é környez népe közt Magána Mózesne házasság i bizonyítj ezt Szentírá bálványimádá elle val védekezésbő tiltj e V.-ot mer ő fiai rábírják hog tőle elforduljana é idege isteneke imádjana Bibli szerin má pátriárká óvtá utódaika má törzsekbő val házasságtó V.-o tilt törvényeke Ábrahámr vezet vissz Genesi 24 3 26 34 27 46 28 8 34 14 Mégi sűrű előfordul a a els Templo lerombolás előt Mózestő előrelátot bálványimádásb val visszaesé b i következett amiér prófétá i kárhoztatjá V.-kat Ezér babilon fogságbó val visszajövetelko má ne csupá kanaán népekre hane valamenny népr terjesztetté k tilalmat d proselita ak önkén kiván Izrae közösségéb lépni a felvételr talál é vel kötöt házassá ne eset kifogá alá hi közösségéne vállalás nélkü azonba V tilalo al eset a ős zsidóságban Maimonide Ja Ghazakoja maj Sulchayi-Áruchna házasságjog része a Ébe Há-Eze i eltiltjá azt középkor Európába Constantinu császá alat hoztá me a els tilt törvényeke V ellen Majdne minde államba hozta il irány tilalmakat am az bizonyítja hog évszázadoko á megvolta V.-ok É mé ezutá i olya szoro barátságba élte zsidó é kereszténye é V.-o olya gyakoria voltak hog többszö kellet megújítan 339-bő val Constantinus-fél törvény a európa államokban A 1077- szabolcs zsina szinté eltiltott V.-at d ebbe törvénybe ne zsidó ellen animozitá tükröződi vissza hane csupá a a általáno egyház felfogás amel kereszténysé érdekeine védelm miat kívánt zsidókka val házasságo betiltását A 1279- buda zsina i kereszténye érdekébe ho szigor akko má egés Európába meglev határozato V.-o ellen A újko kezdeté V.-o csakne megszűnne mé concubinátusba se élhetet zsid é keresztény mer kánonjo szerin tűzhalálbünteté vár concubinátusba él zsidóra ilye ítélete azonba Magyarországo egye se hoztak kánonjo mégi mindjobba érvényesül é me i szüntett V.-ot mel csupá ghettokapuna leomlása maj a emancipáci megtörtént utá vál ismé lehetségessé Összefoglal statisztik errő se Magyarországra se má államr vonatkozóla ninc kilencvene éve óta d pl Németországba XIX sz nagyob részér vonatkozóa va ilye e az bizonyítja hog V.-o álta okozot asszimiláci zsidóságr nézv nagyob veszteségge járt min közép-é újkor üldözése együttvéve V kérdé má XIX sz negyvene éveibe foglalkoztatt felvilágosul néme rabbikat aki közü Hold-heim híre reformrabb V.-o mellet vol á ne téré eseté is d hírneve Ábrahá Geige határozotta ellen vol a 1860- lipcse rabb kongresszuson Magyarországo nag feltűnés keltet kilencvene években ne sokka polgár házassá érvényb léptetés utá Rosenber Sándo 1 o arad főrabb állásfoglalása ugyani zsid szertartá szerin áldot me eg V.-ot melye azonba rabbi nagyob rész elítélt jóllehe semmifél határozato ellen ne hozott Töb il egyház esketé zsid részrő ne történt Sulchan-Aruch zsidó kodifikál káno joga biblia álláspon tekintetb vételéve oldott me ez kérdés é ne enged me V.-ot L Polgár házasság R.Irodalom K Koble Jew Encycl H Fasseí Da mo-saisch-talmudisch Civllreeh 185 Frankéi Da jüdiscb Eherech 189 Miezner Th Jewis La o Marriag an Divorce Lő Lápot Gesammelt Schrifte 111 189

15280.h

CÍMSZ Vegy házass

SZÓCIK Vegy házassá Nemzsidókk va házasságköté V.- vonatko tilal intézked Móz államalkotásá me vissz Móz hangsúlyozz N szab házasság kötn vel kanaáni pogá népekk leány n szab nek adno s az leánya fiaidn elvenni intézked épp úg mi össz későb hason intézkedés középko törvény zsina határozato ar muta ho mind időb megvolt V.- zsid környe nép köz Magán Mózesn házassá bizonyít ez Szentír bálványimád ell va védekezésb tilt V.-o me fia rábírjá ho től elforduljan ideg istenek imádjan Bibl szeri m pátriárk óvt utódaik m törzsekb va házasságt V.- til törvények Ábrahám veze viss Genes 2 2 3 2 4 2 3 1 Még sűr előfordu el Templ lerombolá elő Mózest előreláto bálványimádás va visszaes következet amié prófét kárhoztatj V.-ka Ezé babilo fogságb va visszajövetelk m n csup kanaá népekr han valamenn nép terjesztett tilalma proselit a önké kivá Izra közösségé lépn felvétel talá ve kötö házass n ese kifog al h közösségén vállalá nélk azonb tilal a ese ő zsidóságba Maimonid J Ghazakoj ma Sulchayi-Áruchn házasságjo rész Éb Há-Ez eltiltj az középko Európáb Constantin csász ala hozt m el til törvények elle Majdn mind államb hozt i irán tilalmaka a a bizonyítj ho évszázadok megvolt V.-o m ezut oly szor barátságb élt zsid keresztény V.- oly gyakori volta ho többsz kelle megújíta 339-b va Constantinus-fé törvén európ államokba 1077 szabolc zsin szint eltiltot V.-a ebb törvényb n zsid elle animozit tükröződ vissz han csup általán egyhá felfogá ame kereszténys érdekein védel mia kíván zsidókk va házasság betiltásá 1279 bud zsin keresztény érdekéb h szigo akk m egé Európáb megle határozat V.- elle újk kezdet V.- csakn megszűnn m concubinátusb s élhete zsi keresztén me kánonj szeri tűzhalálbüntet vá concubinátusb é zsidór ily ítélet azonb Magyarország egy s hozta kánonj még mindjobb érvényesü m szüntet V.-o me csup ghettokapun leomlás ma emancipác megtörtén ut vá ism lehetségess Összefogla statiszti err s Magyarországr s m állam vonatkozól nin kilencven év ót p Németországb XI s nagyo részé vonatkozó v ily a bizonyítj ho V.- ált okozo asszimilác zsidóság néz nagyo veszteségg jár mi közép- újko üldözés együttvév kérd m XI s negyven éveib foglalkoztat felvilágosu ném rabbika ak köz Hold-hei hír reformrab V.- melle vo n tér eset i hírnev Ábrah Geig határozott elle vo 1860 lipcs rab kongresszuso Magyarország na feltűné kelte kilencven évekbe n sokk polgá házass érvény lépteté ut Rosenbe Sánd ara főrab állásfoglalás ugyan zsi szertart szeri áldo m e V.-o mely azonb rabb nagyo rés elítél jólleh semmifé határozat elle n hozot Tö i egyhá esket zsi részr n történ Sulchan-Aruc zsid kodifiká kán jog bibli álláspo tekintet vételév oldot m e kérdé n enge m V.-o Polgá házassá R.Irodalo Kobl Je Encyc Fasse D mo-saisch-talmudisc Civllree 18 Franké D jüdisc Eherec 18 Miezne T Jewi L Marria a Divorc L Lápo Gesammel Schrift 11 18

15280.

CÍMS Veg házas

SZÓCI Veg házass Nemzsidók v házasságköt V. vonatk tila intézke Mó államalkotás m viss Mó hangsúlyoz sza házassá köt ve kanaán pog népek leán sza ne adn a leány fiaid elvenn intézke ép ú m öss késő haso intézkedé középk törvén zsin határozat a mut h min idő megvol V. zsi körny né kö Magá Mózes házass bizonyí e Szentí bálványimá el v védekezés til V.- m fi rábírj h tő elfordulja ide istene imádja Bib szer pátriár óv utódai törzsek v házasság V. ti törvénye Ábrahá vez vis Gene  Mé sű előford e Temp lerombol el Mózes előrelát bálványimádá v visszae következe ami prófé kárhoztat V.-k Ez babil fogság v visszajövetel csu kana népek ha valamen né terjesztet tilalm proseli önk kiv Izr közösség lép felvéte tal v köt házas es kifo a közösségé vállal nél azon tila es zsidóságb Maimoni Ghazako m Sulchayi-Áruch házasságj rés É Há-E eltilt a középk Európá Constanti csás al hoz e ti törvénye ell Majd min állam hoz irá tilalmak bizonyít h évszázado megvol V.- ezu ol szo barátság él zsi keresztén V. ol gyakor volt h többs kell megújít 339- v Constantinus-f törvé euró államokb 107 szabol zsi szin eltilto V.- eb törvény zsi ell animozi tükröző viss ha csu általá egyh felfog am keresztény érdekei véde mi kívá zsidók v házassá betiltás 127 bu zsi keresztén érdeké szig ak eg Európá megl határoza V. ell új kezde V. csak megszűn concubinátus élhet zs kereszté m kánon szer tűzhalálbünte v concubinátus zsidó il ítéle azon Magyarorszá eg hozt kánon mé mindjob érvényes szünte V.- m csu ghettokapu leomlá m emancipá megtörté u v is lehetséges Összefogl statiszt er Magyarország álla vonatkozó ni kilencve é ó Németország X nagy rész vonatkoz il bizonyít h V. ál okoz asszimilá zsidósá né nagy veszteség já m közép újk üldözé együttvé kér X negyve évei foglalkozta felvilágos né rabbik a kö Hold-he hí reformra V. mell v té ese hírne Ábra Gei határozot ell v 186 lipc ra kongresszus Magyarorszá n feltűn kelt kilencve évekb sok polg házas érvén léptet u Rosenb Sán ar főra állásfoglalá ugya zs szertar szer áld V.- mel azon rab nagy ré elíté jólle semmif határoza ell hozo T egyh eske zs rész törté Sulchan-Aru zsi kodifik ká jo bibl állásp tekinte vételé oldo kérd eng V.- Polg házass R.Irodal Kob J Ency Fass mo-saisch-talmudis Civllre 1 Frank jüdis Ehere 1 Miezn Jew Marri Divor Láp Gesamme Schrif 1 1

15280

CÍM Ve háza

SZÓC Ve házas Nemzsidó házasságkö V vonat til intézk M államalkotá vis M hangsúlyo sz házass kö v kanaá po népe leá sz n ad leán fiai elven intézk é ös kés has intézked közép törvé zsi határoza mu mi id megvo V zs körn n k Mag Móze házas bizony Szent bálványim e védekezé ti V. f rábír t elfordulj id isten imádj Bi sze pátriá ó utóda törzse házassá V t törvény Ábrah ve vi Gen M s előfor Tem lerombo e Móze előrelá bálványimád vissza következ am próf kárhozta V.- E babi fogsá visszajövete cs kan népe h valame n terjeszte tilal prosel ön ki Iz közössé lé felvét ta kö háza e kif közösség válla né azo til e zsidóság Maimon Ghazak Sulchayi-Áruc házasság ré Há- eltil közép Európ Constant csá a ho t törvény el Maj mi álla ho ir tilalma bizonyí évszázad megvo V. ez o sz barátsá é zs kereszté V o gyako vol több kel megújí 339 Constantinus- törv eur államok 10 szabo zs szi eltilt V. e törvén zs el animoz tükröz vis h cs által egy felfo a keresztén érdeke véd m kív zsidó házass betiltá 12 b zs kereszté érdek szi a e Európ meg határoz V el ú kezd V csa megszű concubinátu élhe z kereszt káno sze tűzhalálbünt concubinátu zsid i ítél azo Magyarorsz e hoz káno m mindjo érvénye szünt V. cs ghettokap leoml emancip megtört i lehetsége Összefog statisz e Magyarorszá áll vonatkoz n kilencv Németorszá nag rés vonatko i bizonyí V á oko asszimil zsidós n nag vesztesé j közé új üldöz együttv ké negyv éve foglalkozt felvilágo n rabbi k Hold-h h reformr V mel t es hírn Ábr Ge határozo el 18 lip r kongresszu Magyarorsz feltű kel kilencv évek so pol háza érvé lépte Rosen Sá a főr állásfoglal ugy z szerta sze ál V. me azo ra nag r elít jóll semmi határoz el hoz egy esk z rés tört Sulchan-Ar zs kodifi k j bib állás tekint vétel old kér en V. Pol házas R.Iroda Ko Enc Fas mo-saisch-talmudi Civllr Fran jüdi Eher Miez Je Marr Divo Lá Gesamm Schri

1528

CÍ V ház

SZÓ V háza Nemzsid házasságk vona ti intéz államalkot vi hangsúly s házas k kana p nép le s a leá fia elve intéz ö ké ha intézke közé törv zs határoz m m i megv z kör Ma Móz háza bizon Szen bálványi védekez t V rábí elfordul i iste imád B sz pátri utód törzs házass törvén Ábra v v Ge előfo Te leromb Móz előrel bálványimá vissz követke a pró kárhozt V. bab fogs visszajövet c ka nép valam terjeszt tila prose ö k I közöss l felvé t k ház ki közössé váll n az ti zsidósá Maimo Ghaza Sulchayi-Áru házassá r Há elti közé Euró Constan cs h törvén e Ma m áll h i tilalm bizony évszáza megv V e s baráts z kereszt gyak vo töb ke megúj 33 Constantinus tör eu államo 1 szab z sz eltil V törvé z e animo tükrö vi c álta eg felf kereszté érdek vé kí zsid házas betilt 1 z kereszt érde sz Euró me határo e kez cs megsz concubinát élh keresz kán sz tűzhalálbün concubinát zsi íté az Magyarors ho kán mindj érvény szün V c ghettoka leom emanci megtör lehetség Összefo statis Magyarorsz ál vonatko kilenc Németorsz na ré vonatk bizony ok asszimi zsidó na vesztes köz ú üldö együtt k negy év foglalkoz felvilág rabb Hold- reform me e hír Áb G határoz e 1 li kongressz Magyarors felt ke kilenc éve s po ház érv lépt Rose S fő állásfogla ug szert sz á V m az r na elí jól semm határo e ho eg es ré tör Sulchan-A z kodif bi állá tekin véte ol ké e V Po háza R.Irod K En Fa mo-saisch-talmud Civll Fra jüd Ehe Mie J Mar Div L Gesam Schr