15286.htm

CÍMSZÓ: Venetianer Sándor

SZEMÉLYNÉV: Venetianer Sándor

SZÓCIKK: "2. V.( Velentszei) Sándor*, református lelkész, szül. Faddon 1853 jún. 17., megh. Újsóvén (Bács vm.) 1902 febr. 27. Testvérbátyja volt Venetianer Lajos újpesti főrabbinak. A bécsi egyetemen filológiai és filozófiai tanulmányokkal foglalkozott. 1873-ban konvertált és református papi pályára lépett, 1876. Debrecenben lelkészi oklevelet nyert. 1889-től Újsóvén lelkészkedett. A reformátusok kitűnő tudósnak, és kiváló egyházi szónokuknak tartották. Munkái: Zum Zeugnis (1886); Unser Frohnleichnamsfest (1886); Apostolische Gesinnung (1886); Die ev. ref. Kirche zu Triest (1887); In Kischinew (1887); Lehrbuch zum Unterricht in Religion und Kirchengeschichte für Schul- und Katachumenen der deutschen reformierten Gemeinden in Ungarn (1897); Az új Ószövetség (1900)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5286. címszó a lexikon => 945. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15286.htm

CÍMSZÓ: Venetianer Sándor

SZEMÉLYNÉV: Venetianer Sándor

SZÓCIKK: 2. V. Velentszei Sándor*, református lelkész, szül. Faddon 1853 jún. 17., megh. Újsóvén Bács vm. 1902 febr. 27. Testvérbátyja volt Venetianer Lajos újpesti főrabbinak. A bécsi egyetemen filológiai és filozófiai tanulmányokkal foglalkozott. 1873-ban konvertált és református papi pályára lépett, 1876. Debrecenben lelkészi oklevelet nyert. 1889-től Újsóvén lelkészkedett. A reformátusok kitűnő tudósnak, és kiváló egyházi szónokuknak tartották. Munkái: Zum Zeugnis 1886 ; Unser Frohnleichnamsfest 1886 ; Apostolische Gesinnung 1886 ; Die ev. ref. Kirche zu Triest 1887 ; In Kischinew 1887 ; Lehrbuch zum Unterricht in Religion und Kirchengeschichte für Schul- und Katachumenen der deutschen reformierten Gemeinden in Ungarn 1897 ; Az új Ószövetség 1900 .

15286.ht

CÍMSZÓ Venetiane Sándo

SZEMÉLYNÉV Venetiane Sándo

SZÓCIKK 2 V Velentsze Sándor* reformátu lelkész szül Faddo 185 jún 17. megh Újsóvé Bác vm 190 febr 27 Testvérbátyj vol Venetiane Lajo újpest főrabbinak bécs egyeteme filológia é filozófia tanulmányokka foglalkozott 1873-ba konvertál é reformátu pap pályár lépett 1876 Debrecenbe lelkész oklevele nyert 1889-tő Újsóvé lelkészkedett reformátuso kitűn tudósnak é kivál egyház szónokukna tartották Munkái Zu Zeugni 188 Unse Frohnleichnamsfes 188 Apostolisch Gesinnun 188 Di ev ref Kirch z Tries 188 I Kischine 188 Lehrbuc zu Unterrich i Religio un Kirchengeschicht fü Schul un Katachumene de deutsche reformierte Gemeinde i Ungar 189 A ú Ószövetsé 190

15286.h

CÍMSZ Venetian Sánd

SZEMÉLYNÉ Venetian Sánd

SZÓCIK Velentsz Sándor reformát lelkés szü Fadd 18 jú 17 meg Újsóv Bá v 19 feb 2 Testvérbáty vo Venetian Laj újpes főrabbina béc egyetem filológi filozófi tanulmányokk foglalkozot 1873-b konvertá reformát pa pályá lépet 187 Debrecenb lelkés oklevel nyer 1889-t Újsóv lelkészkedet református kitű tudósna kivá egyhá szónokukn tartottá Munká Z Zeugn 18 Uns Frohnleichnamsfe 18 Apostolisc Gesinnu 18 D e re Kirc Trie 18 Kischin 18 Lehrbu z Unterric Religi u Kirchengeschich f Schu u Katachumen d deutsch reformiert Gemeind Unga 18 Ószövets 19

15286.

CÍMS Venetia Sán

SZEMÉLYN Venetia Sán

SZÓCI Velents Sándo reformá lelké sz Fad 1 j 1 me Újsó B 1 fe Testvérbát v Venetia La újpe főrabbin bé egyete filológ filozóf tanulmányok foglalkozo 1873- konvert reformá p pály lépe 18 Debrecen lelké okleve nye 1889- Újsó lelkészkede reformátu kit tudósn kiv egyh szónokuk tartott Munk Zeug 1 Un Frohnleichnamsf 1 Apostolis Gesinn 1 r Kir Tri 1 Kischi 1 Lehrb Unterri Relig Kirchengeschic Sch Katachume deutsc reformier Gemein Ung 1 Ószövet 1

15286

CÍM Veneti Sá

SZEMÉLY Veneti Sá

SZÓC Velent Sánd reform lelk s Fa m Újs f Testvérbá Veneti L újp főrabbi b egyet filoló filozó tanulmányo foglalkoz 1873 konver reform pál lép 1 Debrece lelk oklev ny 1889 Újs lelkészked reformát ki tudós ki egy szónoku tartot Mun Zeu U Frohnleichnams Apostoli Gesin Ki Tr Kisch Lehr Unterr Reli Kirchengeschi Sc Katachum deuts reformie Gemei Un Ószöve

1528

CÍ Venet S

SZEMÉL Venet S

SZÓ Velen Sán refor lel F Új Testvérb Venet új főrabb egye filol filoz tanulmány foglalko 187 konve refor pá lé Debrec lel okle n 188 Új lelkészke reformá k tudó k eg szónok tarto Mu Ze Frohnleichnam Apostol Gesi K T Kisc Leh Unter Rel Kirchengesch S Katachu deut reformi Geme U Ószöv