15287.htm

CÍMSZÓ: Vér

SZÓCIKK: "Vér. A régi hébereknél a V. és az élet azonos fogalmak voltak. Szentnek is tartották a V.-t, és élvezetét a legszigorúbban eltiltották. (Genes. 9.4;Levit. 3.17). Bűnnek minősítették a V. élvezetét a próféták korában is. (I. Sám. 14. 32és köv.; Ezék. 33. 25; Judith 11. 12). A kereszténység apostolai még a bibliai tilalmak alapján tiltják el a különböző népeket a vértől (Apost Csel. 15. 29; 15. 20; 21. 25). A Kórán szintén a mózesi törvényekből vette a vérre vonatkozó tilalmat (Sura 5. 4). A rabbik a talmudi korban és később még fokozták a tilalmat (1. Étkezési törvények és Besózás), úgy, hogy a hajszálereket sem volt szabad elfogyasztani. A Talmud felismerte a vér egészségtelen jellegét is: ((Min­den bajok feje vagyok én, a vér» (Bábá Báthra 58b) s azt, hogy a betegségek terjesztője. Irodalom.. Prof. Hermann Strack (Jew. Enc.) ; u. a., Das Blut im Glauben und Aberglauben der Menschheit, mit besonderer Berücksichtigung der Volkstmedizin und des jüdischen Blutritus (München 1900) ; Báhr, Synibolik de« mosaischen Kultus II. (Heidelberg1839);Löw Lipót, Gesammelte Schriften III. (1893)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5287. címszó a lexikon => 945. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15287.htm

CÍMSZÓ: Vér

SZÓCIKK: Vér. A régi hébereknél a V. és az élet azonos fogalmak voltak. Szentnek is tartották a V.-t, és élvezetét a legszigorúbban eltiltották. Genes. 9.4;Levit. 3.17 . Bűnnek minősítették a V. élvezetét a próféták korában is. I. Sám. 14. 32és köv.; Ezék. 33. 25; Judith 11. 12 . A kereszténység apostolai még a bibliai tilalmak alapján tiltják el a különböző népeket a vértől Apost Csel. 15. 29; 15. 20; 21. 25 . A Kórán szintén a mózesi törvényekből vette a vérre vonatkozó tilalmat Sura 5. 4 . A rabbik a talmudi korban és később még fokozták a tilalmat 1. Étkezési törvények és Besózás , úgy, hogy a hajszálereket sem volt szabad elfogyasztani. A Talmud felismerte a vér egészségtelen jellegét is: Min­den bajok feje vagyok én, a vér Bábá Báthra 58b s azt, hogy a betegségek terjesztője. Irodalom.. Prof. Hermann Strack Jew. Enc. ; u. a., Das Blut im Glauben und Aberglauben der Menschheit, mit besonderer Berücksichtigung der Volkstmedizin und des jüdischen Blutritus München 1900 ; Báhr, Synibolik de mosaischen Kultus II. Heidelberg1839 ;Löw Lipót, Gesammelte Schriften III. 1893 .

15287.ht

CÍMSZÓ Vé

SZÓCIKK Vér rég héberekné V é a éle azono fogalma voltak Szentne i tartottá V.-t é élvezeté legszigorúbba eltiltották Genes 9.4;Levit 3.1 Bűnne minősítetté V élvezeté prófétá korába is I Sám 14 32é köv. Ezék 33 25 Judit 11 1 kereszténysé apostola mé biblia tilalma alapjá tiltjá e különböz népeke vértő Apos Csel 15 29 15 20 21 2 Kórá szinté mózes törvényekbő vett vérr vonatkoz tilalma Sur 5 rabbi talmud korba é későb mé fokoztá tilalma 1 Étkezés törvénye é Besózá úgy hog hajszálereke se vol szaba elfogyasztani Talmu felismert vé egészségtele jellegé is Min­de bajo fej vagyo én vé Báb Báthr 58 azt hog betegsége terjesztője Irodalom. Prof Herman Strac Jew Enc u a. Da Blu i Glaube un Aberglaube de Menschheit mi besondere Berücksichtigun de Volkstmedizi un de jüdische Blutritu Münche 190 Báhr Syniboli d mosaische Kultu II Heidelberg183 ;Lö Lipót Gesammelt Schrifte III 189

15287.h

CÍMSZ V

SZÓCIK Vé ré héberekn él azon fogalm volta Szentn tartott V.- élvezet legszigorúbb eltiltottá Gene 9.4;Levi 3. Bűnn minősített élvezet prófét koráb i Sá 1 32 köv Ezé 3 2 Judi 1 kereszténys apostol m bibli tilalm alapj tiltj különbö népek vért Apo Cse 1 2 1 2 2 Kór szint móze törvényekb vet vér vonatko tilalm Su rabb talmu korb késő m fokozt tilalm Étkezé törvény Besóz úg ho hajszálerek s vo szab elfogyasztan Talm felismer v egészségtel jelleg i Min­d baj fe vagy é v Bá Báth 5 az ho betegség terjesztőj Irodalom Pro Herma Stra Je En a D Bl Glaub u Aberglaub d Menschhei m besonder Berücksichtigu d Volkstmediz u d jüdisch Blutrit Münch 19 Báh Synibol mosaisch Kult I Heidelberg18 ;L Lipó Gesammel Schrift II 18

15287.

CÍMS

SZÓCI V r héberek é azo fogal volt Szent tartot V. élveze legszigorúb eltiltott Gen 9.4;Lev 3 Bűn minősítet élveze prófé korá S 3 kö Ez Jud keresztény aposto bibl tilal alap tilt különb népe vér Ap Cs Kó szin móz törvények ve vé vonatk tilal S rab talm kor kés fokoz tilal Étkez törvén Besó ú h hajszálere v sza elfogyaszta Tal felisme egészségte jelle Min­ ba f vag B Bát a h betegsé terjesztő Irodalo Pr Herm Str J E B Glau Aberglau Menschhe besonde Berücksichtig Volkstmedi jüdisc Blutri Münc 1 Bá Synibo mosaisc Kul Heidelberg1 ; Lip Gesamme Schrif I 1

15287

CÍM

SZÓC hébere az foga vol Szen tarto V élvez legszigorú eltiltot Ge 9.4;Le Bű minősíte élvez próf kor k E Ju keresztén apost bib tila ala til külön nép vé A C K szi mó törvénye v v vonat tila ra tal ko ké foko tila Étke törvé Bes hajszáler sz elfogyaszt Ta felism egészségt jell Mi b va Bá betegs terjeszt Irodal P Her St Gla Abergla Menschh besond Berücksichti Volkstmed jüdis Blutr Mün B Synib mosais Ku Heidelberg Li Gesamm Schri

1528SZÓ héber a fog vo Sze tart élve legszigor eltilto G 9.4;L B minősít élve pró ko J kereszté apos bi til al ti külö né v sz m törvény vona til r ta k k fok til Étk törv Be hajszále s elfogyasz T felis egészség jel M v B beteg terjesz Iroda He S Gl Abergl Mensch beson Berücksicht Volkstme jüdi Blut Mü Syni mosai K Heidelber L Gesam Schr