15288.htm

CÍMSZÓ: Vér Andor

SZEMÉLYNÉV: Vér Andor

SZÓCIKK: "Vér. 1. Andor, költő és hírlapíró, szül. Sátoraljaújhelyen 1897. A Keleti Akadémia elvégzése után újságírói pályára lépett. Bejárta Palesztinát Törökországot és Egyiptomot. Utazásairól színes leveleket írt több napilapnak és a közel-Kelet mesés hangulata több költeményében visszatükröződik. Versei a Nyugatban, Népszavában és a zsidó sajtóban jelentek meg, utóbb pedig összegyűjtve két kötetben: A diadalmas élet himnusza (1922); Tisztaság (l926) Őszinte, mély érzésű lírikus, akinek verseit nagy formakészség, bátor hang és gazdag képzelet jellemzi. 1925-28-ig a Miskolcon megjelenő Reggeli Hírlapnál fejtett ki publicisztikai tevékenységet. E lexikon munkatársa."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 5288. címszó a lexikon => 946. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15288.htm

CÍMSZÓ: Vér Andor

SZEMÉLYNÉV: Vér Andor

SZÓCIKK: Vér. 1. Andor, költő és hírlapíró, szül. Sátoraljaújhelyen 1897. A Keleti Akadémia elvégzése után újságírói pályára lépett. Bejárta Palesztinát Törökországot és Egyiptomot. Utazásairól színes leveleket írt több napilapnak és a közel-Kelet mesés hangulata több költeményében visszatükröződik. Versei a Nyugatban, Népszavában és a zsidó sajtóban jelentek meg, utóbb pedig összegyűjtve két kötetben: A diadalmas élet himnusza 1922 ; Tisztaság l926 Őszinte, mély érzésű lírikus, akinek verseit nagy formakészség, bátor hang és gazdag képzelet jellemzi. 1925-28-ig a Miskolcon megjelenő Reggeli Hírlapnál fejtett ki publicisztikai tevékenységet. E lexikon munkatársa.

15288.ht

CÍMSZÓ Vé Ando

SZEMÉLYNÉV Vé Ando

SZÓCIKK Vér 1 Andor költ é hírlapíró szül Sátoraljaújhelye 1897 Kelet Akadémi elvégzés utá újságíró pályár lépett Bejárt Palesztiná Törökországo é Egyiptomot Utazásairó színe leveleke ír töb napilapna é közel-Kele mesé hangulat töb költeményébe visszatükröződik Verse Nyugatban Népszavába é zsid sajtóba jelente meg utób pedi összegyűjtv ké kötetben diadalma éle himnusz 192 Tisztasá l92 Őszinte mél érzés lírikus akine versei nag formakészség báto han é gazda képzele jellemzi 1925-28-i Miskolco megjelen Reggel Hírlapná fejtet k publicisztika tevékenységet lexiko munkatársa

15288.h

CÍMSZ V And

SZEMÉLYNÉ V And

SZÓCIK Vé Ando köl hírlapír szü Sátoraljaújhely 189 Kele Akadém elvégzé ut újságír pályá lépet Bejár Palesztin Törökország Egyiptomo Utazásair szín levelek í tö napilapn közel-Kel mes hangula tö költeményéb visszatükröződi Vers Nyugatba Népszaváb zsi sajtób jelent me utó ped összegyűjt k kötetbe diadalm él himnus 19 Tisztas l9 Őszint mé érzé líriku akin verse na formakészsé bát ha gazd képzel jellemz 1925-28- Miskolc megjele Regge Hírlapn fejte publicisztik tevékenysége lexik munkatárs

15288.

CÍMS An

SZEMÉLYN An

SZÓCI V And kö hírlapí sz Sátoraljaújhel 18 Kel Akadé elvégz u újságí pály lépe Bejá Paleszti Törökorszá Egyiptom Utazásai szí levele t napilap közel-Ke me hangul t költeményé visszatükröződ Ver Nyugatb Népszavá zs sajtó jelen m ut pe összegyűj kötetb diadal é himnu 1 Tiszta l Őszin m érz lírik aki vers n formakészs bá h gaz képze jellem 1925-28 Miskol megjel Regg Hírlap fejt publiciszti tevékenység lexi munkatár

15288

CÍM A

SZEMÉLY A

SZÓC An k hírlap s Sátoraljaújhe 1 Ke Akad elvég újság pál lép Bej Paleszt Törökorsz Egyipto Utazása sz level napila közel-K m hangu költemény visszatükröző Ve Nyugat Népszav z sajt jele u p összegyű kötet diada himn Tiszt Őszi ér líri ak ver formakész b ga képz jelle 1925-2 Misko megje Reg Hírla fej publiciszt tevékenysé lex munkatá

1528SZEMÉL

SZÓ A hírla Sátoraljaújh K Aka elvé újsá pá lé Be Palesz Törökors Egyipt Utazás s leve napil közel- hang költemén visszatükröz V Nyuga Népsza saj jel összegy köte diad him Tisz Ősz é lír a ve formakés g kép jell 1925- Misk megj Re Hírl fe publicisz tevékenys le munkat