15289.htm

CÍMSZÓ: Vér Mátyás

SZEMÉLYNÉV: Vér Mátyás

SZÓCIKK: "2. V. Mátyás (Wertheimer Manó írói neve), jogi és szépirodalmi író, szül. Debrecenben 1875. A budapesti tudományegyetemen doktori és ügyvédi oklevelet szerzett. Jelenleg Budapesten ügyvédi gyakorlatot folytat. Több tanulmánya jelent meg a büntető jog köréből. Idevágó könyve: A bűntett alapoka (1903). A napilapokban és szépirodalmi folyóiratokban sok esztétikai és kritikai cikke, valamint novellája jelent meg. 1924-25. Szilágyi Gézával együtt szerkesztette a Szivárvány c. kritikai és szépirodalmi hetilapot. Szépirodalmi munkáiban elsősorban a lélekrajz mélységére és finomságára, valamint a stilus csiszoltságára törekszik. Szépirodalmi művei: Pasztellek; A sárga ház titka; Az árnyék. A magyar esszéirodalomban számot tesz Anatole France c. értékes élet- és korrajzi tanulmánya. A kastély gazdát cserél c. egyfelvonásosa Forgács Rózsi Kamaraszínházában került színre."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5289. címszó a lexikon => 946. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15289.htm

CÍMSZÓ: Vér Mátyás

SZEMÉLYNÉV: Vér Mátyás

SZÓCIKK: 2. V. Mátyás Wertheimer Manó írói neve , jogi és szépirodalmi író, szül. Debrecenben 1875. A budapesti tudományegyetemen doktori és ügyvédi oklevelet szerzett. Jelenleg Budapesten ügyvédi gyakorlatot folytat. Több tanulmánya jelent meg a büntető jog köréből. Idevágó könyve: A bűntett alapoka 1903 . A napilapokban és szépirodalmi folyóiratokban sok esztétikai és kritikai cikke, valamint novellája jelent meg. 1924-25. Szilágyi Gézával együtt szerkesztette a Szivárvány c. kritikai és szépirodalmi hetilapot. Szépirodalmi munkáiban elsősorban a lélekrajz mélységére és finomságára, valamint a stilus csiszoltságára törekszik. Szépirodalmi művei: Pasztellek; A sárga ház titka; Az árnyék. A magyar esszéirodalomban számot tesz Anatole France c. értékes élet- és korrajzi tanulmánya. A kastély gazdát cserél c. egyfelvonásosa Forgács Rózsi Kamaraszínházában került színre.

15289.ht

CÍMSZÓ Vé Mátyá

SZEMÉLYNÉV Vé Mátyá

SZÓCIKK 2 V Mátyá Wertheime Man író nev jog é szépirodalm író szül Debrecenbe 1875 budapest tudományegyeteme doktor é ügyvéd oklevele szerzett Jelenle Budapeste ügyvéd gyakorlato folytat Töb tanulmány jelen me büntet jo köréből Idevág könyve bűntet alapok 190 napilapokba é szépirodalm folyóiratokba so esztétika é kritika cikke valamin novelláj jelen meg 1924-25 Szilágy Gézáva együt szerkesztett Szivárván c kritika é szépirodalm hetilapot Szépirodalm munkáiba elsősorba lélekraj mélységér é finomságára valamin stilu csiszoltságár törekszik Szépirodalm művei Pasztellek sárg há titka A árnyék magya esszéirodalomba számo tes Anatol Franc c értéke élet é korrajz tanulmánya kastél gazdá cseré c egyfelvonásos Forgác Rózs Kamaraszínházába kerül színre

15289.h

CÍMSZ V Máty

SZEMÉLYNÉ V Máty

SZÓCIK Máty Wertheim Ma ír ne jo szépirodal ír szü Debrecenb 187 budapes tudományegyetem dokto ügyvé oklevel szerzet Jelenl Budapest ügyvé gyakorlat folyta Tö tanulmán jele m bünte j körébő Idevá könyv bűnte alapo 19 napilapokb szépirodal folyóiratokb s esztétik kritik cikk valami novellá jele me 1924-2 Szilág Gézáv együ szerkesztet Szivárvá kritik szépirodal hetilapo Szépirodal munkáib elsősorb lélekra mélységé finomságár valami stil csiszoltságá törekszi Szépirodal műve Pasztelle sár h titk árnyé magy esszéirodalomb szám te Anato Fran érték éle korraj tanulmány kasté gazd cser egyfelvonáso Forgá Róz Kamaraszínházáb kerü színr

15289.

CÍMS Mát

SZEMÉLYN Mát

SZÓCI Mát Werthei M í n j szépiroda í sz Debrecen 18 budape tudományegyete dokt ügyv okleve szerze Jelen Budapes ügyv gyakorla folyt T tanulmá jel bünt köréb Idev köny bűnt alap 1 napilapok szépiroda folyóiratok esztéti kriti cik valam novell jel m 1924- Szilá Gézá egy szerkeszte Szivárv kriti szépiroda hetilap Szépiroda munkái elsősor lélekr mélység finomságá valam sti csiszoltság töreksz Szépiroda műv Pasztell sá tit árny mag esszéirodalom szá t Anat Fra érté él korra tanulmán kast gaz cse egyfelvonás Forg Ró Kamaraszínházá ker szín

15289

CÍM Má

SZEMÉLY Má

SZÓC Má Werthe szépirod s Debrece 1 budap tudományegyet dok ügy oklev szerz Jele Budape ügy gyakorl foly tanulm je bün köré Ide kön bűn ala napilapo szépirod folyóirato esztét krit ci vala novel je 1924 Szil Géz eg szerkeszt Szivár krit szépirod hetila Szépirod munká elsőso lélek mélysé finomság vala st csiszoltsá töreks Szépirod mű Pasztel s ti árn ma esszéirodalo sz Ana Fr ért é korr tanulmá kas ga cs egyfelvoná For R Kamaraszínház ke szí

1528

CÍ M

SZEMÉL M

SZÓ M Werth szépiro Debrec buda tudományegye do üg okle szer Jel Budap üg gyakor fol tanul j bü kör Id kö bű al napilap szépiro folyóirat eszté kri c val nove j 192 Szi Gé e szerkesz Szivá kri szépiro hetil Szépiro munk elsős léle mélys finomsá val s csiszolts törek Szépiro m Paszte t ár m esszéirodal s An F ér kor tanulm ka g c egyfelvon Fo Kamaraszínhá k sz