15295.htm

CÍMSZÓ: Vérrokonság

SZÓCIKK: "Vérrokonság. A Biblia csak az apai részről való V.-ot ismerte el, az anyai részről való V. nem számít. A legközelebbi vérrokonnak az apát jelöli meg az őshéber felfogás, utána az egy apától való testvér (fivér) következik, majd az apa fivére és az unokatestvér. Ugyanilyen sorrendben tagozódik a további V. A bibliai jogrendszer a következő esetekben veszi figyelembe a V.-ot: 1. A rokon eladott földbirtokának megváltása esetén (góél) ; 2. a rabszolgasorból való kiváltás esetén, ha az illető önként rabszolgának adta el magát; 3. a gyermektelenül elhalt idősebb testvér özvegyének házassága és 4. a nemi érintkezés esetén, amely halálos bűnnek számít a zsidó jogban. A rabbinikus korszakban már csak a vérfertőzés esett súlyos megítélés alá és hogy becstelennek minősítsék a vérrokonok nemi érintkezését, a vérrokonok között való házasságot érvénytelennek és az abból származó gyermeket fattyúnak (mamzér) deklarálták."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5295. címszó a lexikon => 947. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15295.htm

CÍMSZÓ: Vérrokonság

SZÓCIKK: Vérrokonság. A Biblia csak az apai részről való V.-ot ismerte el, az anyai részről való V. nem számít. A legközelebbi vérrokonnak az apát jelöli meg az őshéber felfogás, utána az egy apától való testvér fivér következik, majd az apa fivére és az unokatestvér. Ugyanilyen sorrendben tagozódik a további V. A bibliai jogrendszer a következő esetekben veszi figyelembe a V.-ot: 1. A rokon eladott földbirtokának megváltása esetén góél ; 2. a rabszolgasorból való kiváltás esetén, ha az illető önként rabszolgának adta el magát; 3. a gyermektelenül elhalt idősebb testvér özvegyének házassága és 4. a nemi érintkezés esetén, amely halálos bűnnek számít a zsidó jogban. A rabbinikus korszakban már csak a vérfertőzés esett súlyos megítélés alá és hogy becstelennek minősítsék a vérrokonok nemi érintkezését, a vérrokonok között való házasságot érvénytelennek és az abból származó gyermeket fattyúnak mamzér deklarálták.

15295.ht

CÍMSZÓ Vérrokonsá

SZÓCIKK Vérrokonság Bibli csa a apa részrő val V.-o ismert el a anya részrő val V ne számít legközelebb vérrokonna a apá jelöl me a őshébe felfogás után a eg apátó val testvé fivé következik maj a ap fivér é a unokatestvér Ugyanilye sorrendbe tagozódi tovább V biblia jogrendsze következ esetekbe vesz figyelemb V.-ot 1 roko eladot földbirtokána megváltás eseté góé 2 rabszolgasorbó val kiváltá esetén h a illet önkén rabszolgána adt e magát 3 gyermektelenü elhal időseb testvé özvegyéne házasság é 4 nem érintkezé esetén amel halálo bűnne számí zsid jogban rabbiniku korszakba má csa vérfertőzé eset súlyo megítélé al é hog becstelenne minősítsé vérrokono nem érintkezését vérrokono közöt val házasságo érvénytelenne é a abbó származ gyermeke fattyúna mamzé deklarálták

15295.h

CÍMSZ Vérrokons

SZÓCIK Vérrokonsá Bibl cs ap részr va V.- ismer e any részr va n számí legközeleb vérrokonn ap jelö m őshéb felfogá utá e apát va testv fiv következi ma a fivé unokatestvé Ugyanily sorrendb tagozód továb bibli jogrendsz követke esetekb ves figyelem V.-o rok elado földbirtokán megváltá eset gó rabszolgasorb va kivált eseté ille önké rabszolgán ad magá gyermektelen elha időse testv özvegyén házassá ne érintkez eseté ame halál bűnn szám zsi jogba rabbinik korszakb m cs vérfertőz ese súly megítél a ho becstelenn minősíts vérrokon ne érintkezésé vérrokon közö va házasság érvénytelenn abb szárma gyermek fattyún mamz deklaráltá

15295.

CÍMS Vérrokon

SZÓCI Vérrokons Bib c a rész v V. isme an rész v szám legközele vérrokon a jel őshé felfog ut apá v test fi következ m fiv unokatestv Ugyanil sorrend tagozó tová bibl jogrends követk esetek ve figyele V.- ro elad földbirtoká megvált ese g rabszolgasor v kivál eset ill önk rabszolgá a mag gyermektele elh idős test özvegyé házass n érintke eset am halá bűn szá zs jogb rabbini korszak c vérfertő es súl megíté h becstelen minősít vérroko n érintkezés vérroko köz v házassá érvénytelen ab szárm gyerme fattyú mam deklarált

15295

CÍM Vérroko

SZÓC Vérrokon Bi rés V ism a rés szá legközel vérroko je ősh felfo u ap tes f követke fi unokatest Ugyani sorren tagoz tov bib jogrend követ esete v figyel V. r ela földbirtok megvál es rabszolgaso kivá ese il ön rabszolg ma gyermektel el idő tes özvegy házas érintk ese a hal bű sz z jog rabbin korsza vérfert e sú megít becstele minősí vérrok érintkezé vérrok kö házass érvénytele a szár gyerm fatty ma deklarál

1529

CÍ Vérrok

SZÓ Vérroko B ré is ré sz legköze vérrok j ős felf a te követk f unokates Ugyan sorre tago to bi jogren köve eset figye V el földbirto megvá e rabszolgas kiv es i ö rabszol m gyermekte e id te özveg háza érint es ha b s jo rabbi korsz vérfer s megí becstel minős vérro érintkez vérro k házas érvénytel szá gyer fatt m deklará