15303.htm

CÍMSZÓ: Vészi Gyula

SZEMÉLYNÉV: Vészi Gyula

SZÓCIKK: Vészi, 1. Gyula, egyetemi orvostanár, biológus, V. József (1. o.) lapszerkesztő fia, szül. Budapesten 1888., megh. u. o. 1918 nov. 1. Középiskoláit és az egyetemet Budapesten és Németországban végezte s miután orvosdoktori oklevelet szerzett, alig 24 éves korában az élettan magántanára lett a bonni egyetemen, 1918. pedig ugyancsak az élettan nyilvános rendes tanárának nevezték ki a debreceni egyetemen, de még u. e. évben az influenza-járvány következtében meghalt. Számos, nagyértékű és új nyomokon haladó biológiai szaktanulmánya jelent meg külföldi tudományos folyóiratokban. Harmincnál több olyan közleménye jelent meg, amellyel újszerűségük miatt a világ minden részén foglalkoztak tudományos körökben s amelyeknek alapelvei azóta átmentek a biológia tudományába. A híres és elterjedt Deutsches Medizinisches Handelslexikon egész biológiai részét is V. írta meg.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5303. címszó a lexikon => 948. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15303.htm

CÍMSZÓ: Vészi Gyula

SZEMÉLYNÉV: Vészi Gyula

SZÓCIKK: Vészi, 1. Gyula, egyetemi orvostanár, biológus, V. József 1. o. lapszerkesztő fia, szül. Budapesten 1888., megh. u. o. 1918 nov. 1. Középiskoláit és az egyetemet Budapesten és Németországban végezte s miután orvosdoktori oklevelet szerzett, alig 24 éves korában az élettan magántanára lett a bonni egyetemen, 1918. pedig ugyancsak az élettan nyilvános rendes tanárának nevezték ki a debreceni egyetemen, de még u. e. évben az influenza-járvány következtében meghalt. Számos, nagyértékű és új nyomokon haladó biológiai szaktanulmánya jelent meg külföldi tudományos folyóiratokban. Harmincnál több olyan közleménye jelent meg, amellyel újszerűségük miatt a világ minden részén foglalkoztak tudományos körökben s amelyeknek alapelvei azóta átmentek a biológia tudományába. A híres és elterjedt Deutsches Medizinisches Handelslexikon egész biológiai részét is V. írta meg.

15303.ht

CÍMSZÓ Vész Gyul

SZEMÉLYNÉV Vész Gyul

SZÓCIKK Vészi 1 Gyula egyetem orvostanár biológus V Józse 1 o lapszerkeszt fia szül Budapeste 1888. megh u o 191 nov 1 Középiskolái é a egyeteme Budapeste é Németországba végezt miutá orvosdoktor oklevele szerzett ali 2 éve korába a életta magántanár let bonn egyetemen 1918 pedi ugyancsa a életta nyilváno rende tanárána nevezté k debrecen egyetemen d mé u e évbe a influenza-járván következtébe meghalt Számos nagyérték é ú nyomoko halad biológia szaktanulmány jelen me külföld tudományo folyóiratokban Harmincná töb olya közlemény jelen meg amellye újszerűségü miat vilá minde részé foglalkozta tudományo körökbe amelyekne alapelve azót átmente biológi tudományába híre é elterjed Deutsche Medizinische Handelslexiko egés biológia részé i V írt meg

15303.h

CÍMSZ Vés Gyu

SZEMÉLYNÉ Vés Gyu

SZÓCIK Vész Gyul egyete orvostaná biológu Józs lapszerkesz fi szü Budapest 1888 meg 19 no Középiskolá egyetem Budapest Németországb végez miut orvosdokto oklevel szerzet al év koráb élett magántaná le bon egyeteme 191 ped ugyancs élett nyilván rend tanárán nevezt debrece egyeteme m évb influenza-járvá következtéb meghal Számo nagyérté nyomok hala biológi szaktanulmán jele m külföl tudomány folyóiratokba Harmincn tö oly közlemén jele me amelly újszerűség mia vil mind rész foglalkozt tudomány körökb amelyekn alapelv azó átment biológ tudományáb hír elterje Deutsch Medizinisch Handelslexik egé biológi rész ír me

15303.

CÍMS Vé Gy

SZEMÉLYN Vé Gy

SZÓCI Vés Gyu egyet orvostan biológ Józ lapszerkes f sz Budapes 188 me 1 n Középiskol egyete Budapes Németország vége miu orvosdokt okleve szerze a é korá élet magántan l bo egyetem 19 pe ugyanc élet nyilvá ren tanárá nevez debrec egyetem év influenza-járv következté megha Szám nagyért nyomo hal biológ szaktanulmá jel külfö tudomán folyóiratokb Harminc t ol közlemé jel m amell újszerűsé mi vi min rés foglalkoz tudomán körök amelyek alapel az átmen bioló tudományá hí elterj Deutsc Medizinisc Handelslexi eg biológ rés í m

15303

CÍM V G

SZEMÉLY V G

SZÓC Vé Gy egye orvosta bioló Jó lapszerke s Budape 18 m Középisko egyet Budape Németorszá vég mi orvosdok oklev szerz kor éle magánta b egyete 1 p ugyan éle nyilv re tanár neve debre egyete é influenza-jár következt megh Szá nagyér nyom ha bioló szaktanulm je külf tudomá folyóiratok Harmin o közlem je amel újszerűs m v mi ré foglalko tudomá körö amelye alape a átme biol tudomány h elter Deuts Medizinis Handelslex e bioló ré

1530SZEMÉL

SZÓ V G egy orvost biol J lapszerk Budap 1 Középisk egye Budap Németorsz vé m orvosdo okle szer ko él magánt egyet ugya él nyil r taná nev debr egyet influenza-já következ meg Sz nagyé nyo h biol szaktanul j kül tudom folyóirato Harmi közle j ame újszerű m r foglalk tudom kör amely alap átm bio tudomán elte Deut Medizini Handelsle biol r