15304.htm

CÍMSZÓ: Vészi József

SZEMÉLYNÉV: Vészi József

SZÓCIKK: "2. V. József, publicista, szül. Aradon 1858 nov. 6. A budapesti és lipcsei egyetemeken tanult s már ezidőben magyar és német nyelvű lapok munkatársa volt. 1894-ben a Pesti Naplót szerkesztette, 1896. pedig megalapította és szerkesztette a Budapesti Naplót. 1899-1905 közt országgyűlési képviselő volt, 1905. a miniszterelnökségi sajtóiroda főnökének és min. tanácsosnak nevezték ki. 1906-ban Berlinben szerkesztette a Jung ungarn c. folyóiratot, 1911. a Budapester Presset alapította és szerkesztette. 1913-ban a Pester Lloyd szerkesztője, majd főszerkesztője lett. V. udvari tanácsos és egyidőben elnöke volt a Budapesti Újságírók Egyesületének. Két nyelven egyaránt kitűnően ír. Magyarország egyik legkitűnőbb publicistája s a külföld közvéleménye csaknem kizáróan az ő higgadt, tárgyilagos és mélyszántású vezércikkeiből szerzi a magyarországi viszonyok ismeretét. Régebben belletrisztikával is foglalkozott és verseket is írt. Szépirodalmi művei : A bánat dalaiból (1879); Traviata (versek, 1881 ; Mese a boldog munkásról (1900); Hiénák Jókai sírján (1904). Katona Bánk Bánját Berlinben az ő mintaszerű műfordításában mutatták be. V. az Imit világi vezetője és minden magyar-zsidó ügy buzgó előharcosa. 1928-ban ünnepelte az egész magyar sajtó V. 50 esztendős újságírói jubileumát. Ugyanekkor nevezték ki a magyar felsőház tagjává a sajtóban kifejtett nagyértékü munkásságáért és az országnak tett szolgálatainak elismeréseképpen."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5304. címszó a lexikon => 948. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15304.htm

CÍMSZÓ: Vészi József

SZEMÉLYNÉV: Vészi József

SZÓCIKK: 2. V. József, publicista, szül. Aradon 1858 nov. 6. A budapesti és lipcsei egyetemeken tanult s már ezidőben magyar és német nyelvű lapok munkatársa volt. 1894-ben a Pesti Naplót szerkesztette, 1896. pedig megalapította és szerkesztette a Budapesti Naplót. 1899-1905 közt országgyűlési képviselő volt, 1905. a miniszterelnökségi sajtóiroda főnökének és min. tanácsosnak nevezték ki. 1906-ban Berlinben szerkesztette a Jung ungarn c. folyóiratot, 1911. a Budapester Presset alapította és szerkesztette. 1913-ban a Pester Lloyd szerkesztője, majd főszerkesztője lett. V. udvari tanácsos és egyidőben elnöke volt a Budapesti Újságírók Egyesületének. Két nyelven egyaránt kitűnően ír. Magyarország egyik legkitűnőbb publicistája s a külföld közvéleménye csaknem kizáróan az ő higgadt, tárgyilagos és mélyszántású vezércikkeiből szerzi a magyarországi viszonyok ismeretét. Régebben belletrisztikával is foglalkozott és verseket is írt. Szépirodalmi művei : A bánat dalaiból 1879 ; Traviata versek, 1881 ; Mese a boldog munkásról 1900 ; Hiénák Jókai sírján 1904 . Katona Bánk Bánját Berlinben az ő mintaszerű műfordításában mutatták be. V. az Imit világi vezetője és minden magyar-zsidó ügy buzgó előharcosa. 1928-ban ünnepelte az egész magyar sajtó V. 50 esztendős újságírói jubileumát. Ugyanekkor nevezték ki a magyar felsőház tagjává a sajtóban kifejtett nagyértékü munkásságáért és az országnak tett szolgálatainak elismeréseképpen.

15304.ht

CÍMSZÓ Vész Józse

SZEMÉLYNÉV Vész Józse

SZÓCIKK 2 V József publicista szül Arado 185 nov 6 budapest é lipcse egyetemeke tanul má ezidőbe magya é néme nyelv lapo munkatárs volt 1894-be Pest Napló szerkesztette 1896 pedi megalapított é szerkesztett Budapest Naplót 1899-190 köz országgyűlés képvisel volt 1905 miniszterelnökség sajtóirod főnökéne é min tanácsosna nevezté ki 1906-ba Berlinbe szerkesztett Jun ungar c folyóiratot 1911 Budapeste Presse alapított é szerkesztette 1913-ba Peste Lloy szerkesztője maj főszerkesztőj lett V udvar tanácso é egyidőbe elnök vol Budapest Újságíró Egyesületének Ké nyelve egyarán kitűnőe ír Magyarorszá egyi legkitűnőb publicistáj külföl közvélemény csakne kizáróa a higgadt tárgyilago é mélyszántás vezércikkeibő szerz magyarország viszonyo ismeretét Régebbe belletrisztikáva i foglalkozot é verseke i írt Szépirodalm műve bána dalaibó 187 Traviat versek 188 Mes boldo munkásró 190 Hiéná Jóka sírjá 190 Katon Bán Bánjá Berlinbe a mintaszer műfordításába mutattá be V a Imi világ vezetőj é minde magyar-zsid üg buzg előharcosa 1928-ba ünnepelt a egés magya sajt V 5 esztendő újságíró jubileumát Ugyanekko nevezté k magya felsőhá tagjáv sajtóba kifejtet nagyérték munkásságáér é a országna tet szolgálataina elismeréseképpen

15304.h

CÍMSZ Vés Józs

SZEMÉLYNÉ Vés Józs

SZÓCIK Józse publicist szü Arad 18 no budapes lipcs egyetemek tanu m ezidőb magy ném nyel lap munkatár vol 1894-b Pes Napl szerkesztett 189 ped megalapítot szerkesztet Budapes Napló 1899-19 kö országgyűlé képvise vol 190 miniszterelnöksé sajtóiro főnökén mi tanácsosn nevezt k 1906-b Berlinb szerkesztet Ju unga folyóirato 191 Budapest Press alapítot szerkesztett 1913-b Pest Llo szerkesztőj ma főszerkesztő let udva tanács egyidőb elnö vo Budapes Újságír Egyesületéne K nyelv egyará kitűnő í Magyarorsz egy legkitűnő publicistá külfö közvélemén csakn kizáró higgad tárgyilag mélyszántá vezércikkeib szer magyarorszá viszony ismereté Régebb belletrisztikáv foglalkozo versek ír Szépirodal műv bán dalaib 18 Travia verse 18 Me bold munkásr 19 Hién Jók sírj 19 Kato Bá Bánj Berlinb mintasze műfordításáb mutatt b Im vilá vezető mind magyar-zsi ü buz előharcos 1928-b ünnepel egé magy saj esztend újságír jubileumá Ugyanekk nevezt magy felsőh tagjá sajtób kifejte nagyérté munkásságáé országn te szolgálatain elismeréseképpe

15304.

CÍMS Vé Józ

SZEMÉLYN Vé Józ

SZÓCI Józs publicis sz Ara 1 n budape lipc egyeteme tan ezidő mag né nye la munkatá vo 1894- Pe Nap szerkesztet 18 pe megalapíto szerkeszte Budape Napl 1899-1 k országgyűl képvis vo 19 miniszterelnöks sajtóir főnöké m tanácsos nevez 1906- Berlin szerkeszte J ung folyóirat 19 Budapes Pres alapíto szerkesztet 1913- Pes Ll szerkesztő m főszerkeszt le udv tanác egyidő eln v Budape Újságí Egyesületén nyel egyar kitűn Magyarors eg legkitűn publicist külf közvélemé csak kizár higga tárgyila mélyszánt vezércikkei sze magyarorsz viszon ismeret Régeb belletrisztiká foglalkoz verse í Szépiroda mű bá dalai 1 Travi vers 1 M bol munkás 1 Hié Jó sír 1 Kat B Bán Berlin mintasz műfordításá mutat I vil vezet min magyar-zs bu előharco 1928- ünnepe eg mag sa eszten újságí jubileum Ugyanek nevez mag felső tagj sajtó kifejt nagyért munkásságá ország t szolgálatai elismeréseképp

15304

CÍM V Jó

SZEMÉLY V Jó

SZÓC Józ publici s Ar budap lip egyetem ta ezid ma n ny l munkat v 1894 P Na szerkeszte 1 p megalapít szerkeszt Budap Nap 1899- országgyű képvi v 1 miniszterelnök sajtói főnök tanácso neve 1906 Berli szerkeszt un folyóira 1 Budape Pre alapít szerkeszte 1913 Pe L szerkeszt főszerkesz l ud taná egyid el Budap Újság Egyesületé nye egya kitű Magyaror e legkitű publicis kül közvélem csa kizá higg tárgyil mélyszán vezércikke sz magyarors viszo ismere Rége belletrisztik foglalko vers Szépirod m b dala Trav ver bo munká Hi J sí Ka Bá Berli mintas műfordítás muta vi veze mi magyar-z b előharc 1928 ünnep e ma s eszte újság jubileu Ugyane neve ma fels tag sajt kifej nagyér munkásság orszá szolgálata elismerésekép

1530

CÍ J

SZEMÉL J

SZÓ Jó public A buda li egyete t ezi m n munka 189 N szerkeszt megalapí szerkesz Buda Na 1899 országgy képv miniszterelnö sajtó főnö tanács nev 190 Berl szerkesz u folyóir Budap Pr alapí szerkeszt 191 P szerkesz főszerkes u tan egyi e Buda Újsá Egyesület ny egy kit Magyaro legkit publici kü közvéle cs kiz hig tárgyi mélyszá vezércikk s magyaror visz ismer Rég belletriszti foglalk ver Szépiro dal Tra ve b munk H s K B Berl minta műfordítá mut v vez m magyar- előhar 192 ünne m eszt újsá jubile Ugyan nev m fel ta saj kife nagyé munkássá orsz szolgálat elismeréseké