15310.htm

CÍMSZÓ: Vida

SZEMÉLYNÉV: Vida Jenő

SZÓCIKK: Vida Jenő, vezérigazgató, szül. Budapesten 1872., szegénysorsú családból. Kereskedőnek készült s elvégezvén a budapesti kereskedelmi akadémiát, mint gyakornok kezdte pályáját a Grünwald és társa szeszgyárnál, melynek megbízásából gyakran járt Keleten, piacot teremteni a magyar szeszgyártásnak. 1897-ben a Magyar Általános Kőszénbányához került, mint intéző. Rövidesen cégvezető, majd igazgató lett, 1914. pedig vezérigazgató. A háború alatt az Országos Szénbizottság és Központi Árvizsgáló Bizottság tagja volt. Igazgatósági tagja a Gyosznak, az Országos Iparegyesületnek, a budapesti Kereskedelmi és Iparkamarának és elnöke a Cementgyárak Orsz. Szövetségének. Komárom és Esztergom vm. törvényhatósági bizottsági tagja. A hitközségi életben is élénk részt vesz. Elnöke a budapesti Zsidó Fiúárvaháznak. Gazdasági főtanácsos. 1928-ban a magyar felsőház tagjává nevezték ki.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5310. címszó a lexikon => 949. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15310.htm

CÍMSZÓ: Vida

SZEMÉLYNÉV: Vida Jenő

SZÓCIKK: Vida Jenő, vezérigazgató, szül. Budapesten 1872., szegénysorsú családból. Kereskedőnek készült s elvégezvén a budapesti kereskedelmi akadémiát, mint gyakornok kezdte pályáját a Grünwald és társa szeszgyárnál, melynek megbízásából gyakran járt Keleten, piacot teremteni a magyar szeszgyártásnak. 1897-ben a Magyar Általános Kőszénbányához került, mint intéző. Rövidesen cégvezető, majd igazgató lett, 1914. pedig vezérigazgató. A háború alatt az Országos Szénbizottság és Központi Árvizsgáló Bizottság tagja volt. Igazgatósági tagja a Gyosznak, az Országos Iparegyesületnek, a budapesti Kereskedelmi és Iparkamarának és elnöke a Cementgyárak Orsz. Szövetségének. Komárom és Esztergom vm. törvényhatósági bizottsági tagja. A hitközségi életben is élénk részt vesz. Elnöke a budapesti Zsidó Fiúárvaháznak. Gazdasági főtanácsos. 1928-ban a magyar felsőház tagjává nevezték ki.

15310.ht

CÍMSZÓ Vid

SZEMÉLYNÉV Vid Jen

SZÓCIKK Vid Jenő vezérigazgató szül Budapeste 1872. szegénysors családból Kereskedőne készül elvégezvé budapest kereskedelm akadémiát min gyakorno kezdt pályájá Grünwal é társ szeszgyárnál melyne megbízásábó gyakra jár Keleten piaco teremten magya szeszgyártásnak 1897-be Magya Általáno Kőszénbányáho került min intéző Rövidese cégvezető maj igazgat lett 1914 pedi vezérigazgató hábor alat a Országo Szénbizottsá é Központ Árvizsgál Bizottsá tagj volt Igazgatóság tagj Gyosznak a Országo Iparegyesületnek budapest Kereskedelm é Iparkamarána é elnök Cementgyára Orsz Szövetségének Komáro é Esztergo vm törvényhatóság bizottság tagja hitközség életbe i élén rész vesz Elnök budapest Zsid Fiúárvaháznak Gazdaság főtanácsos 1928-ba magya felsőhá tagjáv nevezté ki

15310.h

CÍMSZ Vi

SZEMÉLYNÉ Vi Je

SZÓCIK Vi Jen vezérigazgat szü Budapest 1872 szegénysor családbó Kereskedőn készü elvégezv budapes kereskedel akadémiá mi gyakorn kezd pályáj Grünwa tár szeszgyárná melyn megbízásáb gyakr já Kelete piac teremte magy szeszgyártásna 1897-b Magy Általán Kőszénbányáh kerül mi intéz Rövides cégvezet ma igazga let 191 ped vezérigazgat hábo ala Ország Szénbizotts Közpon Árvizsgá Bizotts tag vol Igazgatósá tag Gyoszna Ország Iparegyesületne budapes Kereskedel Iparkamarán elnö Cementgyár Ors Szövetségéne Komár Eszterg v törvényhatósá bizottsá tagj hitközsé életb élé rés ves Elnö budapes Zsi Fiúárvaházna Gazdasá főtanácso 1928-b magy felsőh tagjá nevezt k

15310.

CÍMS V

SZEMÉLYN V J

SZÓCI V Je vezérigazga sz Budapes 187 szegényso családb Kereskedő kész elvégez budape kereskede akadémi m gyakor kez pályá Grünw tá szeszgyárn mely megbízásá gyak j Kelet pia teremt mag szeszgyártásn 1897- Mag Általá Kőszénbányá kerü m inté Rövide cégveze m igazg le 19 pe vezérigazga háb al Orszá Szénbizott Közpo Árvizsg Bizott ta vo Igazgatós ta Gyoszn Orszá Iparegyesületn budape Kereskede Iparkamará eln Cementgyá Or Szövetségén Komá Eszter törvényhatós bizotts tag hitközs élet él ré ve Eln budape Zs Fiúárvaházn Gazdas főtanács 1928- mag felső tagj nevez

15310

CÍM

SZEMÉLY

SZÓC J vezérigazg s Budape 18 szegénys család Keresked kés elvége budap keresked akadém gyako ke pály Grün t szeszgyár mel megbízás gya Kele pi terem ma szeszgyártás 1897 Ma Által Kőszénbány ker int Rövid cégvez igaz l 1 p vezérigazg há a Orsz Szénbizot Közp Árvizs Bizot t v Igazgató t Gyosz Orsz Iparegyesület budap Keresked Iparkamar el Cementgy O Szövetségé Kom Eszte törvényható bizott ta hitköz éle é r v El budap Z Fiúárvaház Gazda főtanác 1928 ma fels tag neve

1531SZEMÉL

SZÓ vezérigaz Budap 1 szegény csalá Kereske ké elvég buda kereske akadé gyak k pál Grü szeszgyá me megbízá gy Kel p tere m szeszgyártá 189 M Álta Kőszénbán ke in Rövi cégve iga vezérigaz h Ors Szénbizo Köz Árviz Bizo Igazgat Gyos Ors Iparegyesüle buda Kereske Iparkama e Cementg Szövetség Ko Eszt törvényhat bizot t hitkö él E buda Fiúárvahá Gazd főtaná 192 m fel ta nev