15311.htm

CÍMSZÓ: Vidduj

SZÓCIKK: "Vidduj (h). Magyarul: bünbevallás. Formájában, lényegében és célzatában más, mint a gyónás. A zsidó felfogás őszinte megbánást követel és ezért rendszeresítette a nyilvános bünbevallást, amely a bűn megismétlésétől inkább tartóztatja a bűnözőt, mint a fülbesúgott gyónás, amely titokban marad. Azt az előnyt, hogy a titkos gyónás feloldja a bűnöző szégyenérzetét és megkönnyíti a bűnbevallást, felülmúlja az a valószínűség, hogy aki nyilvánosan vallja be bűneit, már csak szégyenérzetből is tartózkodni fog a visszaeséstől. A zsidó felfogás egyébként számolt az álszeméremmel is és azzal könnyítette meg a bűnbevallást, hogy kollektív formát állapított meg számára (Vétkeztünk stb.). A liturgiában nagyon jelentékeny a V. szerepe ; mindig a tefllo, illetőleg szlichóez imával van összefüggésben. Terjedelmét és használatát tekintve kettős bűnbevallást különböztetünk meg, kicsit és nagyot. A kicsiny a héber alf abetum sorrendjében tartalmazza a «vétkezni» jelentő igék szinonim csoportját múlt idejű, többesszám első személy alakban: így ósámnu, bogadnu . . . vétkeztünk, hűtlenkedtünk . . . stb. A nagy V.-t köznyelven a kezdőszóról alchét-nek nevezik. Megszerkesztett szövege körülbelül ez: « Bocsáss meg nekünk... a vétekért, melyet elkövettünk ellened.» kényszeritve vagy szándékosan» ... «szívünk makacssága által» ... «tudtunk nélkül) . . . «hiú beszéddel» és igy tovább. Minden elgondolható bűnről esik itt említés, még pedig alfabetikus sorrendben. Házasság, fertőztetés, illetlen beszéd, alattomosság, ámítás, színlelt bünbánat, feslett életmód, szülők és tanítók megvetése, erőszakoskodás, Isten nevének megszentségtelenítése, balga beszéd, megvesztegetés, tagadás és hazudozás, rágalmazás, gúnyolás, adás-vevés, evés-ivás, uzsora, kevélység, kacérkodás, elbizakodás, szemtelenkedés, törvényszegés, hamis ítélkezés, a felebarát üldözése, irígykedés, könyelmüsködés, rágalmazás, hamis esküvés, gyűlölködés, hűtlenség. Az alfa-betum mindegyik betűje kétszer fordul elő. A nagy V.-t mindig az áldozatokról való megemlékezés fejezi be ilyen megszövegezésben: Bocsáss meg nekünk ... a vétkekért, melyekért be kellene mutatni (égő, vágó . . .) áldozatot, vagy melyekért (halál, bot,...) büntetést érdemelnénk. Kis V.-t mondanak egyszer mindazon esetekben, mikor az év folyamán szelichószt mondanak, sok rítusban minden tachanun után. A jom kippur kótónban a kis V. háromszor fordul elő. Mind a kis, mind pedig a nagy V.-t mondják a jom kippur előnapja délutáni, valamennyi jom kippuri tefiló-ban az utolsó áldás után, a befejezés előtt. Jom kippurkor a teflló ismétlésekor is. A neilo teflló-ban csupán a kis V. fordul elő. A bűn (chét) vagy az igék említésénél az imádkozok jobb kezükkel mellüket verik. A V.-t állva, meghajtottan kell elmondani. A jegyespár a chupó (1. o.) előtt a jom kippur előnapjára megszabott délutáni imát mondja, tehát V.-t is mond. Elmondatják a V.-t a haldoklóval is, ha még eszméletnél van. P. D."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 5311. címszó a lexikon => 950. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15311.htm

CÍMSZÓ: Vidduj

SZÓCIKK: Vidduj h . Magyarul: bünbevallás. Formájában, lényegében és célzatában más, mint a gyónás. A zsidó felfogás őszinte megbánást követel és ezért rendszeresítette a nyilvános bünbevallást, amely a bűn megismétlésétől inkább tartóztatja a bűnözőt, mint a fülbesúgott gyónás, amely titokban marad. Azt az előnyt, hogy a titkos gyónás feloldja a bűnöző szégyenérzetét és megkönnyíti a bűnbevallást, felülmúlja az a valószínűség, hogy aki nyilvánosan vallja be bűneit, már csak szégyenérzetből is tartózkodni fog a visszaeséstől. A zsidó felfogás egyébként számolt az álszeméremmel is és azzal könnyítette meg a bűnbevallást, hogy kollektív formát állapított meg számára Vétkeztünk stb. . A liturgiában nagyon jelentékeny a V. szerepe ; mindig a tefllo, illetőleg szlichóez imával van összefüggésben. Terjedelmét és használatát tekintve kettős bűnbevallást különböztetünk meg, kicsit és nagyot. A kicsiny a héber alf abetum sorrendjében tartalmazza a vétkezni jelentő igék szinonim csoportját múlt idejű, többesszám első személy alakban: így ósámnu, bogadnu . . . vétkeztünk, hűtlenkedtünk . . . stb. A nagy V.-t köznyelven a kezdőszóról alchét-nek nevezik. Megszerkesztett szövege körülbelül ez: Bocsáss meg nekünk... a vétekért, melyet elkövettünk ellened. kényszeritve vagy szándékosan ... szívünk makacssága által ... tudtunk nélkül . . . hiú beszéddel és igy tovább. Minden elgondolható bűnről esik itt említés, még pedig alfabetikus sorrendben. Házasság, fertőztetés, illetlen beszéd, alattomosság, ámítás, színlelt bünbánat, feslett életmód, szülők és tanítók megvetése, erőszakoskodás, Isten nevének megszentségtelenítése, balga beszéd, megvesztegetés, tagadás és hazudozás, rágalmazás, gúnyolás, adás-vevés, evés-ivás, uzsora, kevélység, kacérkodás, elbizakodás, szemtelenkedés, törvényszegés, hamis ítélkezés, a felebarát üldözése, irígykedés, könyelmüsködés, rágalmazás, hamis esküvés, gyűlölködés, hűtlenség. Az alfa-betum mindegyik betűje kétszer fordul elő. A nagy V.-t mindig az áldozatokról való megemlékezés fejezi be ilyen megszövegezésben: Bocsáss meg nekünk ... a vétkekért, melyekért be kellene mutatni égő, vágó . . . áldozatot, vagy melyekért halál, bot,... büntetést érdemelnénk. Kis V.-t mondanak egyszer mindazon esetekben, mikor az év folyamán szelichószt mondanak, sok rítusban minden tachanun után. A jom kippur kótónban a kis V. háromszor fordul elő. Mind a kis, mind pedig a nagy V.-t mondják a jom kippur előnapja délutáni, valamennyi jom kippuri tefiló-ban az utolsó áldás után, a befejezés előtt. Jom kippurkor a teflló ismétlésekor is. A neilo teflló-ban csupán a kis V. fordul elő. A bűn chét vagy az igék említésénél az imádkozok jobb kezükkel mellüket verik. A V.-t állva, meghajtottan kell elmondani. A jegyespár a chupó 1. o. előtt a jom kippur előnapjára megszabott délutáni imát mondja, tehát V.-t is mond. Elmondatják a V.-t a haldoklóval is, ha még eszméletnél van. P. D.

15311.ht

CÍMSZÓ Viddu

SZÓCIKK Viddu Magyarul bünbevallás Formájában lényegébe é célzatába más min gyónás zsid felfogá őszint megbánás követe é ezér rendszeresített nyilváno bünbevallást amel bű megismétlésétő inkáb tartóztatj bűnözőt min fülbesúgot gyónás amel titokba marad Az a előnyt hog titko gyóná feloldj bűnöz szégyenérzeté é megkönnyít bűnbevallást felülmúlj a valószínűség hog ak nyilvánosa vallj b bűneit má csa szégyenérzetbő i tartózkodn fo visszaeséstől zsid felfogá egyébkén számol a álszeméremme i é azza könnyített me bűnbevallást hog kollektí formá állapítot me számár Vétkeztün stb liturgiába nagyo jelentéken V szerep mindi tefllo illetőle szlichóe imáva va összefüggésben Terjedelmé é használatá tekintv kettő bűnbevallás különböztetün meg kicsi é nagyot kicsin hébe al abetu sorrendjébe tartalmazz vétkezn jelent igé szinoni csoportjá múl idejű többesszá els személ alakban íg ósámnu bogadn vétkeztünk hűtlenkedtün stb nag V.- köznyelve kezdőszóró alchét-ne nevezik Megszerkesztet szöveg körülbelü ez Bocsás me nekünk.. vétekért melye elkövettün ellened kényszeritv vag szándékosa .. szívün makacsság álta .. tudtun nélkü hi beszédde é ig tovább Minde elgondolhat bűnrő esi it említés mé pedi alfabetiku sorrendben Házasság fertőztetés illetle beszéd alattomosság ámítás színlel bünbánat feslet életmód szülő é tanító megvetése erőszakoskodás Iste nevéne megszentségtelenítése balg beszéd megvesztegetés tagadá é hazudozás rágalmazás gúnyolás adás-vevés evés-ivás uzsora kevélység kacérkodás elbizakodás szemtelenkedés törvényszegés hami ítélkezés felebará üldözése irígykedés könyelmüsködés rágalmazás hami esküvés gyűlölködés hűtlenség A alfa-betu mindegyi betűj kétsze fordu elő nag V.- mindi a áldozatokró val megemlékezé fejez b ilye megszövegezésben Bocsás me nekün .. vétkekért melyekér b kellen mutatn égő vág áldozatot vag melyekér halál bot,.. büntetés érdemelnénk Ki V.- mondana egysze mindazo esetekben miko a é folyamá szelichósz mondanak so rítusba minde tachanu után jo kippu kótónba ki V háromszo fordu elő Min kis min pedi nag V.- mondjá jo kippu előnapj délutáni valamenny jo kippur tefiló-ba a utols áldá után befejezé előtt Jo kippurko tefll ismétléseko is neil teflló-ba csupá ki V fordu elő bű ché vag a igé említéséné a imádkozo job kezükke mellüke verik V.- állva meghajtotta kel elmondani jegyespá chup 1 o előt jo kippu előnapjár megszabot délután imá mondja tehá V.- i mond Elmondatjá V.- haldoklóva is h mé eszméletné van P D

15311.h

CÍMSZ Vidd

SZÓCIK Vidd Magyaru bünbevallá Formájába lényegéb célzatáb má mi gyóná zsi felfog őszin megbáná követ ezé rendszeresítet nyilván bünbevallás ame b megismétlését inká tartóztat bűnöző mi fülbesúgo gyóná ame titokb mara A előny ho titk gyón felold bűnö szégyenérzet megkönnyí bűnbevallás felülmúl valószínűsé ho a nyilvános vall bűnei m cs szégyenérzetb tartózkod f visszaeséstő zsi felfog egyébké számo álszeméremm azz könnyítet m bűnbevallás ho kollekt form állapíto m számá Vétkeztü st liturgiáb nagy jelentéke szere mind tefll illetől szlichó imáv v összefüggésbe Terjedelm használat tekint kett bűnbevallá különböztetü me kics nagyo kicsi héb a abet sorrendjéb tartalmaz vétkez jelen ig szinon csoportj mú idej többessz el szemé alakba í ósámn bogad vétkeztün hűtlenkedtü st na V. köznyelv kezdőszór alchét-n nevezi Megszerkeszte szöve körülbel e Bocsá m nekünk. vétekér mely elkövettü ellene kényszerit va szándékos . szívü makacssá ált . tudtu nélk h beszédd i továb Mind elgondolha bűnr es i említé m ped alfabetik sorrendbe Házassá fertőzteté illetl beszé alattomossá ámítá színle bünbána fesle életmó szül tanít megvetés erőszakoskodá Ist nevén megszentségtelenítés bal beszé megvesztegeté tagad hazudozá rágalmazá gúnyolá adás-vevé evés-ivá uzsor kevélysé kacérkodá elbizakodá szemtelenkedé törvényszegé ham ítélkezé felebar üldözés irígykedé könyelmüsködé rágalmazá ham esküvé gyűlölködé hűtlensé alfa-bet mindegy betű kétsz ford el na V. mind áldozatokr va megemlékez feje ily megszövegezésbe Bocsá m nekü . vétkekér melyeké kelle mutat ég vá áldozato va melyeké halá bot,. bünteté érdemelnén K V. mondan egysz mindaz esetekbe mik folyam szelichós mondana s rítusb mind tachan utá j kipp kótónb k háromsz ford el Mi ki mi ped na V. mondj j kipp előnap délután valamenn j kippu tefiló-b utol áld utá befejez előt J kippurk tefl ismétlések i nei teflló-b csup k ford el b ch va ig említésén imádkoz jo kezükk mellük veri V. állv meghajtott ke elmondan jegyesp chu elő j kipp előnapjá megszabo délutá im mondj teh V. mon Elmondatj V. haldoklóv i m eszméletn va

15311.

CÍMS Vid

SZÓCI Vid Magyar bünbevall Formájáb lényegé célzatá m m gyón zs felfo őszi megbán köve ez rendszeresíte nyilvá bünbevallá am megismétlésé ink tartózta bűnöz m fülbesúg gyón am titok mar előn h tit gyó felol bűn szégyenérze megkönny bűnbevallá felülmú valószínűs h nyilváno val bűne c szégyenérzet tartózko visszaesést zs felfo egyébk szám álszemérem az könnyíte bűnbevallá h kollek for állapít szám Vétkezt s liturgiá nag jelenték szer min tefl illető szlich imá összefüggésb Terjedel használa tekin ket bűnbevall különböztet m kic nagy kics hé abe sorrendjé tartalma vétke jele i szino csoport m ide többess e szem alakb ósám boga vétkeztü hűtlenkedt s n V köznyel kezdőszó alchét- nevez Megszerkeszt szöv körülbe Bocs nekünk véteké mel elkövett ellen kényszeri v szándéko szív makacss ál tudt nél beszéd tová Min elgondolh bűn e említ pe alfabeti sorrendb Házass fertőztet illet besz alattomoss ámít színl bünbán fesl életm szü taní megveté erőszakoskod Is nevé megszentségteleníté ba besz megveszteget taga hazudoz rágalmaz gúnyol adás-vev evés-iv uzso kevélys kacérkod elbizakod szemtelenked törvényszeg ha ítélkez feleba üldözé irígyked könyelmüsköd rágalmaz ha esküv gyűlölköd hűtlens alfa-be mindeg bet kéts for e n V min áldozatok v megemléke fej il megszövegezésb Bocs nek vétkeké melyek kell muta é v áldozat v melyek hal bot, büntet érdemelné V monda egys minda esetekb mi folya szelichó mondan rítus min tacha ut kip kótón hároms for e M k m pe n V mond kip előna délutá valamen kipp tefiló- uto ál ut befeje elő kippur tef ismétlése ne teflló- csu for e c v i említésé imádko j kezük mellü ver V áll meghajtot k elmonda jegyes ch el kip előnapj megszab délut i mond te V mo Elmondat V haldokló eszmélet v

15311

CÍM Vi

SZÓC Vi Magya bünbeval Formájá lényeg célzat gyó z felf ősz megbá köv e rendszeresít nyilv bünbevall a megismétlés in tartózt bűnö fülbesú gyó a tito ma elő ti gy felo bű szégyenérz megkönn bűnbevall felülm valószínű nyilván va bűn szégyenérze tartózk visszaesés z felf egyéb szá álszemére a könnyít bűnbevall kolle fo állapí szá Vétkez liturgi na jelenté sze mi tef illet szlic im összefüggés Terjede használ teki ke bűnbeval különbözte ki nag kic h ab sorrendj tartalm vétk jel szin csopor id többes sze alak ósá bog vétkezt hűtlenked köznye kezdősz alchét neve Megszerkesz szö körülb Boc nekün vétek me elkövet elle kényszer szándék szí makacs á tud né beszé tov Mi elgondol bű emlí p alfabet sorrend Házas fertőzte ille bes alattomos ámí szín bünbá fes élet sz tan megvet erőszakosko I nev megszentségtelenít b bes megvesztege tag hazudo rágalma gúnyo adás-ve evés-i uzs kevély kacérko elbizako szemtelenke törvénysze h ítélke feleb üldöz irígyke könyelmüskö rágalma h eskü gyűlölkö hűtlen alfa-b minde be két fo mi áldozato megemlék fe i megszövegezés Boc ne vétkek melye kel mut áldoza melye ha bot bünte érdemeln mond egy mind esetek m foly szelich monda rítu mi tach u ki kótó három fo p mon ki előn délut valame kip tefiló ut á u befej el kippu te ismétlés n teflló cs fo említés imádk kezü mell ve ál meghajto elmond jegye c e ki előnap megsza délu mon t m Elmonda haldokl eszméle

1531

CÍ V

SZÓ V Magy bünbeva Formáj lénye célza gy fel ős megb kö rendszeresí nyil bünbeval megismétlé i tartóz bűn fülbes gy tit m el t g fel b szégyenér megkön bűnbeval felül valószín nyilvá v bű szégyenérz tartóz visszaesé fel egyé sz álszemér könnyí bűnbeval koll f állap sz Vétke liturg n jelent sz m te ille szli i összefüggé Terjed haszná tek k bűnbeva különbözt k na ki a sorrend tartal vét je szi csopo i többe sz ala ós bo vétkez hűtlenke közny kezdős alché nev Megszerkes sz körül Bo nekü véte m elköve ell kénysze szándé sz makac tu n besz to M elgondo b eml alfabe sorren Háza fertőzt ill be alattomo ám szí bünb fe éle s ta megve erőszakosk ne megszentségtelení be megveszteg ta hazud rágalm gúny adás-v evés- uz kevél kacérk elbizak szemtelenk törvénysz ítélk fele üldö irígyk könyelmüsk rágalm esk gyűlölk hűtle alfa- mind b ké f m áldozat megemlé f megszövegezé Bo n vétke mely ke mu áldoz mely h bo bünt érdemel mon eg min esete fol szelic mond rít m tac k kót háro f mo k elő délu valam ki tefil u befe e kipp t ismétlé tefll c f említé imád kez mel v á meghajt elmon jegy k előna megsz dél mo Elmond haldok eszmél