15313.htm

CÍMSZÓ: Vidor

SZEMÉLYNÉV: Vidor Marcell

SZÓCIKK: "F. Marcel, költő, szül. Ungváron 1876 ápr. 21. Jogi tanulmányai elvégzése után szülővárosában a Határszéli Újságot szerkesztette, majd a fővárosban a Hét segédszerkesztője volt, 1921. pedig a Magyar-Holland Szemle és a Hongaarsch-Hollandsche Revue szerkesztője lett. írt több színdarabot, melyeket vidéki színpadokon előadtak. Az éjszaka; Mária; Akarat; A szobrász ; Apacsok. Verses kötetei: Forró éjszakák; Egy asszony; Szürkület felé; Az Arno partján ; Liliomkehely; A csukott szirmú rózsa; A holt küszöb dalol; Keletről jöttem; Őszi szerelem evangéliuma és Muzsikai az élet."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5313. címszó a lexikon => 950. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15313.htm

CÍMSZÓ: Vidor

SZEMÉLYNÉV: Vidor Marcell

SZÓCIKK: F. Marcel, költő, szül. Ungváron 1876 ápr. 21. Jogi tanulmányai elvégzése után szülővárosában a Határszéli Újságot szerkesztette, majd a fővárosban a Hét segédszerkesztője volt, 1921. pedig a Magyar-Holland Szemle és a Hongaarsch-Hollandsche Revue szerkesztője lett. írt több színdarabot, melyeket vidéki színpadokon előadtak. Az éjszaka; Mária; Akarat; A szobrász ; Apacsok. Verses kötetei: Forró éjszakák; Egy asszony; Szürkület felé; Az Arno partján ; Liliomkehely; A csukott szirmú rózsa; A holt küszöb dalol; Keletről jöttem; Őszi szerelem evangéliuma és Muzsikai az élet.

15313.ht

CÍMSZÓ Vido

SZEMÉLYNÉV Vido Marcel

SZÓCIKK F Marcel költő szül Ungváro 187 ápr 21 Jog tanulmánya elvégzés utá szülővárosába Határszél Újságo szerkesztette maj fővárosba Hé segédszerkesztőj volt 1921 pedi Magyar-Hollan Szeml é Hongaarsch-Hollandsch Revu szerkesztőj lett ír töb színdarabot melyeke vidék színpadoko előadtak A éjszaka Mária Akarat szobrás Apacsok Verse kötetei Forr éjszakák Eg asszony Szürküle felé A Arn partjá Liliomkehely csukot szirm rózsa hol küszö dalol Keletrő jöttem Ősz szerele evangélium é Muzsika a élet

15313.h

CÍMSZ Vid

SZEMÉLYNÉ Vid Marce

SZÓCIK Marce költ szü Ungvár 18 áp 2 Jo tanulmány elvégzé ut szülővárosáb Határszé Újság szerkesztett ma fővárosb H segédszerkesztő vol 192 ped Magyar-Holla Szem Hongaarsch-Hollandsc Rev szerkesztő let í tö színdarabo melyek vidé színpadok előadta éjszak Mári Akara szobrá Apacso Vers kötete For éjszaká E asszon Szürkül fel Ar partj Liliomkehel csuko szir rózs ho küsz dalo Keletr jötte Ős szerel evangéliu Muzsik éle

15313.

CÍMS Vi

SZEMÉLYN Vi Marc

SZÓCI Marc köl sz Ungvá 1 á J tanulmán elvégz u szülővárosá Határsz Újsá szerkesztet m főváros segédszerkeszt vo 19 pe Magyar-Holl Sze Hongaarsch-Hollands Re szerkeszt le t színdarab melye vid színpado előadt éjsza Már Akar szobr Apacs Ver kötet Fo éjszak asszo Szürkü fe A part Liliomkehe csuk szi róz h küs dal Kelet jött Ő szere evangéli Muzsi él

15313

CÍM V

SZEMÉLY V Mar

SZÓC Mar kö s Ungv tanulmá elvég szülőváros Határs Újs szerkeszte főváro segédszerkesz v 1 p Magyar-Hol Sz Hongaarsch-Holland R szerkesz l színdara mely vi színpad előad éjsz Má Aka szob Apac Ve köte F éjsza assz Szürk f par Liliomkeh csu sz ró kü da Kele jöt szer evangél Muzs é

1531SZEMÉL Ma

SZÓ Ma k Ung tanulm elvé szülőváro Határ Új szerkeszt fővár segédszerkes Magyar-Ho S Hongaarsch-Hollan szerkes színdar mel v színpa előa éjs M Ak szo Apa V köt éjsz ass Szür pa Liliomke cs s r k d Kel jö sze evangé Muz