15314.htm

CÍMSZÓ: Vidor

SZEMÉLYNÉV: Vidor Zsigmond

SZÓCIKK: V. Zsigmond, szemészorvos, szül. Nagy-Kállóban 1835 okt. 7., megh. Budapesten 1908 márc. 1. A pesti egyetemen tanult és Hirschler Ignáccal (i. o.) együtt a magyar szemészet úttörője volt. 1868-ban a szegény gyermekkórház, 1871-től kezdve a Zsidó Kórház szemészfőorvosa volt 1902-ig. A Bach-korszakban megszervezte a magyar sakkozókat s a tilalom ellenére magánlakásán adott nekik helyiséget. Nagyarányú tudományos működést fejtett ki mint ophtalmológus és ily irányú tanulmányainak jegyzékét Szinnyei Repertóriuma III. kötete sorolja fel. Ezeken kívül magyarra átdolgozta a Stellwag-féle Gyakorlati szemészet tankönyvét 1868


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5314. címszó a lexikon => 950. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15314.htm

CÍMSZÓ: Vidor

SZEMÉLYNÉV: Vidor Zsigmond

SZÓCIKK: V. Zsigmond, szemészorvos, szül. Nagy-Kállóban 1835 okt. 7., megh. Budapesten 1908 márc. 1. A pesti egyetemen tanult és Hirschler Ignáccal i. o. együtt a magyar szemészet úttörője volt. 1868-ban a szegény gyermekkórház, 1871-től kezdve a Zsidó Kórház szemészfőorvosa volt 1902-ig. A Bach-korszakban megszervezte a magyar sakkozókat s a tilalom ellenére magánlakásán adott nekik helyiséget. Nagyarányú tudományos működést fejtett ki mint ophtalmológus és ily irányú tanulmányainak jegyzékét Szinnyei Repertóriuma III. kötete sorolja fel. Ezeken kívül magyarra átdolgozta a Stellwag-féle Gyakorlati szemészet tankönyvét 1868

15314.ht

CÍMSZÓ Vido

SZEMÉLYNÉV Vido Zsigmon

SZÓCIKK V Zsigmond szemészorvos szül Nagy-Kállóba 183 okt 7. megh Budapeste 190 márc 1 pest egyeteme tanul é Hirschle Ignácca i o együt magya szemésze úttörőj volt 1868-ba szegén gyermekkórház 1871-tő kezdv Zsid Kórhá szemészfőorvos vol 1902-ig Bach-korszakba megszervezt magya sakkozóka tilalo ellenér magánlakásá adot neki helyiséget Nagyarány tudományo működés fejtet k min ophtalmológu é il irány tanulmányaina jegyzéké Szinnye Repertórium III kötet sorolj fel Ezeke kívü magyarr átdolgozt Stellwag-fél Gyakorlat szemésze tankönyvé 186

15314.h

CÍMSZ Vid

SZEMÉLYNÉ Vid Zsigmo

SZÓCIK Zsigmon szemészorvo szü Nagy-Kállób 18 ok 7 meg Budapest 19 már pes egyetem tanu Hirschl Ignácc együ magy szemész úttörő vol 1868-b szegé gyermekkórhá 1871-t kezd Zsi Kórh szemészfőorvo vo 1902-i Bach-korszakb megszervez magy sakkozók tilal ellené magánlakás ado nek helyisége Nagyarán tudomány működé fejte mi ophtalmológ i irán tanulmányain jegyzék Szinny Repertóriu II köte sorol fe Ezek kív magyar átdolgoz Stellwag-fé Gyakorla szemész tankönyv 18

15314.

CÍMS Vi

SZEMÉLYN Vi Zsigm

SZÓCI Zsigmo szemészorv sz Nagy-Kálló 1 o me Budapes 1 má pe egyete tan Hirsch Ignác egy mag szemés úttör vo 1868- szeg gyermekkórh 1871- kez Zs Kór szemészfőorv v 1902- Bach-korszak megszerve mag sakkozó tila ellen magánlaká ad ne helyiség Nagyará tudomán működ fejt m ophtalmoló irá tanulmányai jegyzé Szinn Repertóri I köt soro f Eze kí magya átdolgo Stellwag-f Gyakorl szemés tanköny 1

15314

CÍM V

SZEMÉLY V Zsig

SZÓC Zsigm szemészor s Nagy-Káll m Budape m p egyet ta Hirsc Igná eg ma szemé úttö v 1868 sze gyermekkór 1871 ke Z Kó szemészfőor 1902 Bach-korsza megszerv ma sakkoz til elle magánlak a n helyisé Nagyar tudomá műkö fej ophtalmol ir tanulmánya jegyz Szin Repertór kö sor Ez k magy átdolg Stellwag- Gyakor szemé tankön

1531SZEMÉL Zsi

SZÓ Zsig szemészo Nagy-Kál Budap egye t Hirs Ign e m szem útt 186 sz gyermekkó 187 k K szemészfőo 190 Bach-korsz megszer m sakko ti ell magánla helyis Nagya tudom műk fe ophtalmo i tanulmány jegy Szi Repertó k so E mag átdol Stellwag Gyako szem tankö