15315.htm

CÍMSZÓ: Világháboru

SZÓCIKK: "Világháború. Az Orsz. Statisztikai Hivatal 1922-ben 10,000-re becsülte a V.-ban elesett zsidó katonák számát, ami a zsidóság számarányához képest l*l%-nak felelne meg, szemben a keresztény lakosság veszteségével, amely 28°/0-ot tett ki a Hivatal számításai szerint. Ez a számarány a háború előtti Magyarországra vonatkozik és bizonyára épp oly kevéssé pontos, mint az a kimutatás, amelyet a Magyar Statisztikai Szemle készített a mai Magyarország zsidó hősi halottairól. Ez adatok szériát az összes elesett, vagy sebesülésük következtében meghalt katonák száma 155,799(41-13°/0), a zsidó vallásuaké 5116 (21-77°/0); az Összes sebesültek száma 352,292 (92-93°/0), a zsidó vallá­suaké 15,339 (65-28°/0); az összes rokkantak száma 74,860 (19-75°/0), a zsidó vallásuaké 3770 (16'04%). Ez adatok szerint úgy halottakban mint sebesültekben és rokkantakban viszonylag a zsidóság vesztesége volt a legkisebb az összes felekezetek között és az antiszemitizmus ki is aknázta ezt a zsidóság ellen. Pedig sem ez, sem más eddig készített kimutatás nem tarthat igényt a teljességre, mert a legilletékesebb fórum, maga a hadsereg nem a felekezeti hovatartozás alapján lajstromozta el a veszteségeit. Hasznos korrektivumot remélhetett a magyarországi zsidóság a Magyar Zsidó Hadiarchivum bizottságától, amely a háborús adatok zsidó vonatkozásainak feldolgozására vállalkozott Polnay Jenő v. miniszter és Hevesi Simon főrabbi vezetése alatt, de ez a munka abbamaradt és így a zsidóság még mindig nélkülözi a hiteles kimutatást: védekezése ennélfogva csak hiányos, vagy részleges kimutatásokra támaszkodhatik, olykor pedig a publikált statisztikákban mutatkozó hézagok és tévedések nyújtanak közvetett bizonyítékot a vádaskodások elhárítására. így pl. senki sem fogadhatja el véglegesnek azt a kimutatást, amely 5116 zsidó hősi halottról számol el (a megkisebbedett Magyarország területéről) mikor csupán Budapest hősi halottai közül több mint 4000 zsidó volt és csak Rákoskeresztúron is 2000 hősi halott pihen. Ha az 5116-ban megállapított szám igaz lenne, akkor az egész ország területéről összesen csak 1116 zsidó katona esett volna el a háborúban, ami azzal a ténnyel szemben, hogy Szeged 116, Miskolc 176, Pécs 92, a kis Balassagyarmat 46 és a még kisebb Baja 35 zsidó hősi halottat lajstromozott el, annyira magán hordja a valószínütlenség bélyegét, hogy még a zsidóellenes propaganda sem állíthatja elfogadhatónak ezt a kimutatást. Nem több ezer község, de néhány tucat örökített meg 1116 zsidó hősi halottat. E lexikon nem vállalhatta az egyetemes magyar zsidóság feladatát, módjában sem állhatott, hogy teljes statisztikát adjon a V. zsidó résztvevőiről; ebben a cikkben tehát csak arra szorítkozik, hogy ismertesse a zsidóság általános szerepét, dokumentált adatokkal bizonyítsa a zsidó katonák magatartását és megvilágítsa a zsidókkal kapcsolatos gazdasági vonatkozásokat a V.-ban. A háború kitörése. A V. első napjaiban Schnitzler Ármin komáromi főrabbi, az Országos Rabbiegyesület elnöke körlevelet intézett a rabbi-kar tagjaihoz és felszólította őket, hogy rendezzenek ünnepélyes istentiszteleteket és imádkozzanak a győzelemért. Az Orthodox Központi Iroda elnöke, Frankl Adolf hasonló szellemű körlevelet küldött az orthodox hitközségeknek azzal a felszólítással, hogy a rabbik és az elöljárók a király és a haza védelmében hősiességre és kitartásra buzdítsák a bevonuló híveket, az otthonmaradottak pedig áldozatkészséggel és tettekkel szolgálják és segítsék elő a hadképességet. Magyarország minden zsidó templomában a győzelemért imádkoztak. A pesti templomokban Hevesi Simon, Fischer Gyula, Adler Illés, Eeich Koppéi, Budán Kiss Arnold és Edelstein Bertalan főrabbik buzdították híveiket kötelességeik teljesítésére. A rabbik Maimonides szellemében fogták fel a saját kötelességeiket és azt tanították, amit a zsidóságnak ez a legnagyobb kodifikátora tanított a háború ethikájáról: «Aki belép a harcosok sorába, bizzék abban, aki Izrael reménye és segítője a bajban és töltse el lelkét az a tudat, hogy az emberiség javáért harcol. Szánja rá egész életét, ne ismerjen sem félelmet, sem bátortalanságot, ne lágyuljon el gondolván övéire, hanem törölje őket inkább erre az időre szíve táblájáról. Egyáltalán ne gondoljon semmire sem, hanem egyedül és kizárólag a háborúra.)) Ezzel az útra valóval vonultak be a zsidó katonák és hogy nem szégyenítették meg az öröklött zsidó szellemet, azt számos esetben a hadsereg legfőbb vezetősége igazolta. A zsidó katonák. A zsidók ellen irányuló agitáció már a háború alatt megindult. Politikai okokból igyekeztek kicsinyelni a zsidó katonák bátorságát, sőt azzal a váddal illették a zsidóságot, hogy kibújik a kötelezettsége alól. A király, a főhercegek és a leghíresebb hadvezérek siettek ekkor a zsidóság becsületének megvédelmezésére. Károly király még trónörökös korában így nyilatkozott a csernovitzi hitközség küldöttsége előtt. «A zsidó lakosság igen hazafias. Mi ezt neki sohasem fogjuk elfelejteni.» 1916 dec. 11. pedig a következőket mondta : «A zsidóság a jelenlegi nagy időkben áldozatkészen járult vérével és vagyonával az Isten kegyes segítségével elért sikerek kivívásához.» 1917 ápr. 14. pedig újból leszögezte . «A zsidóság a fronton is mindig híven teljesítette kötelességét. Köszönöm a magam és a hadsereg nevében.» József főherceg a következőkben méltatta a zsidó katonák vitézségét: «A magyar fiúk között, mint igaz magyarok, vállvetve küzdöttek a szerbek és a hatalmas orosz ellen. A dicsőségben egyenlő részük van bajtársaikkal és a legkiválóbb hősök között nem egy a magyar zsidó Nem egyszer láttam saját szememmel a legrettenetesebb küzdelmek kétségbeesett tusáiban őket és emelt lélekkel bámultam a közös vitézséget, melyben minden hazafi, egybeolvadt és egyaránt kivette részét valláskülönbség nélkül. A zsidóság is megmutatta, hogy olyan jó hazafi és vitéz katona, mint bárki más.» Péter Ferenc főherceg a hercegovinai hadvezér a következőket mondta: «A zsidó katonák nagyszerűen harcolnak, igazi hősök, bátrak és önfeláldozóak, s ez nemcsak a városi zsidóságra vonatkozik, hanem az egészen egyszerű pájeszos zsidók is nagyszerűek, elsőrendű katonák. Nagyon meg vagyok velük elégedve.» Hasonló szellemben nyilatkoztak az ismert hadvezérek közül Szurmay, Molnár Dezső, Boroevich, Tarcali dell'Adami, ScJiay Gusztáv, báró Gaudernak József.Akik a legtöbbet áldoztak. Vannak számok, melyek beszédesebbek, mint a statisztikák arányszámai. Itt néhány olyan zsidó családot sorolunk föl, akik hét, vagy még több katonát adtak a hadseregnek: és ezért a király megajándékozta őket: Neutraub József (Jászapáti) 9, Unger Samu (Sopron) 9, Krammer Simon (Esztergom) 8, özv. Donáth Ernőné (Szabadka) 8, Klein Simon (Köbölkút) 7, Radncziner Izrael (Belényes) 7, Éein József (Budapest) 7, Klein Náthán (Nagykálna) 7, Kohn Miksáné (Muraszombat) 7, Hahn Hermann (Bodóhegy) 7, Neuner Adolfné (Budapest) 7, özv. Goldslein Jakabné (Budapest) 7 fiút adott a hadseregnek. Zsidóhitü főtisztek. Az osztrák-magyar hadseregben igen sok zsidó emelkedett a legmagasabb rangig. Pontos kimutatás nem áll rendelkezésre s így kénytelenek vagyunk az általunk felkutatott anyaggal beérni, hozzátéve, hogy ezenkívül még több zsidóhitü magasrangú tiszt is szolgált a hadseregben. Tábornokok: lovag Schlesinger tüzérségi mérnök, tábornok, a hadügyminisztérium 7/P. ügyosztály főnöke, aki a haditechnika terén véghezvitt egészen különleges teljesítményei elismerése fejében 1908 nov. 5 én vezérőrnaggyá neveztetett ki, pilisi Kornhaber Adolf táborszernagy, Schiceitzer Ede altábornagy, Vogl Simon vezérőrnagy,aki bócherből küzdötte föl magát a tábornoki karba. Ezredesek: Bauer Gyula a 44. gy. e. parancsnoka, Eisenstddter Alajos honvédezredes, a honvédelmi minisztérium III. ügyosztályának referense; Fischer Ármin ; Mestitz János a 9. h. gy. e. ezredese ; Zöld Márton a 308. honvédgyalogezredben (most tábornok). Alezredesek: Balla Jenő a 3. debreceni honvéd gyalogezred parancsnoka, Bleier Móric, Lázár Lipót műsz. tanácsos, Sebess Lipót a pécsi 19. h. gy. e. parancsnoka, Steinfeld Móric a 43 gyalogezred parancsnoka. Weichert a haditengerészet gépműfőparancsnoka. Őrnagyok: Deutsch Izidor (most ny. ezredes) a 6. gyalogezredben, Krausz Emánuel az 52. gyalogezredben, Singer Gusztáv ezredes a 29. gyalogezredben. Kitüntetések. A kitüntetésekről a következő statisztika nyújt felvilágosítást, amely azonban szintén nem mondható teljesnek. A Lipótrend lovagkeresztjét kapták: pilisi Kornháber Adolf táborszernagy, Mestitz János ezredes, a 16. honvéd gyalogezredben, Szilárd Béla a 31. veszprémi honvéd gyalogezred tartalékos főhadnagya. Fischer Ármin ezredes, Zöld Márton ezredes. Herczog Miksa I. o. főtörzsorvos, Steinfeld Móric alezredes. A vaskoronarend III. o.-lyát több mint 5 zsidóhitü nyerte; az arany vitézségi érmet nyerte Alexander Béla e. é. önk., Benkö Mózes zászlós Földes Ferenc zászlós a 46. gyalogezredben, Hasenfeld Ervin tartalékos főhadnagy; a tiszti I. o. vitézségi érmet hárman, a Ferenc József-rend tiszti keresztjét (az orvosokon 1. o. kívül) hárman, köztük Lemberger Samu rabbi az ellenség előtt tanúsított hősies viselkedéséért nyerte a lovagkeresztet a kardokkal; a német Vaskorona-rend lovagkeresztjét kettő, az arany vitézségi érme 104-en nyerték (Egyenlőség évkönyve 1922). Már a háború első kitüntetettjei között találunk zsidóhitűeket, így Kóbor Ignácot, a Dunagőzhajózás társaság kormányosát, aki az I. o. ezüst vitézség érmet, Rabbinovics Jakab tábori rabbit, aki az arany érdemkeresztet kapta. A háború első halottá között van a hősi halált halt Krausz Emanuel őrnagy, az 52. gyalogezred parancsnoka, Dömény Lajos budapesti ügyvéd, a cionista mozgalom egyik vezetője, Herényi Armand századparancsnok, akiről őrnagya megállapítja, hogy «halála ezredünk történetében minta hősi erények egyik kimagasló példája fogja a megboldogult dicső nevét megörökíteni)).Főiskolai hallgatók. A zsidó egyetemi ifjúság háborús szerepét az a statisztika világítja meg, amelyet maga a zsidó főiskolai hallgatók országos szövetsége állított össze s terjesztett az országgyűlés elé, hozzáfűzvén, hogy «büszke önérzettel, emelt homlokkal, a teljesített hősi munka nyugodt tudatával állunk hatalmas bíránk, a nemzet lelkiismeretének itélőszéke elé». A főiskolai hallgatók közül zsidóvallású 1465, ebből 239 a háború idején még nem volt hadköteles, 1002 tehát 82% katona volt és pedig a gyalogságnál 89%, a tüzérségnél 6°/o, a lovasságnál lo/o, a műszaki csapatoknál 2°/o, a vasútezrednél 0-7°/0 az egészségügyi csapatoknál (M%, a távirászoknál 01% teljesített szolgálatot. A háború egészségügye. A V. nagy feladatok, elé állította az orvosi kart. ebben a munkában túlnyomó részt a zsidóságot illeti minden dicséret, mert az orvosok legnagyobb része zsidóhitű. A háború kitörésének pillanatában Grósz Emil volt az orvosi fakultás dékánja, aki lelkes szavakkal hívta fel a hallgatókat kötelességük teljesítésére .«Egyik kézzel védjetek a haza becsületét, a másik kézzel ápoljátok a sebesülteket. Azok pedig, kiknek koruk vagy testalkatuk nem engedi meg, hogy a hadba vonuljanak, jelentkezzenek betegápolásra és orvosi segédszolgálatra. A ti kötelességtek, hogy a betegeket, sebesülteket ápoljátok így szolgáljátok a királyt, a hazát, az emberiséget.)) (Budapest 1915 aug. 1.) Tanácsadó orvosnak nevezték ki a budapesti orvosi fakultás 9 tanárát, 7 címzetes rendkívüli tanárát és 20 magántanárát, köztük a következő zsidószármazású tanárokat: I. o. fő törzsorvosok: Grosz Emil, Preisz Hugó. II. o. főtörzsorvosok: Bálint Rezső, Herczel Manó, Sarbó Artúr, Alapi Henrik. Törzsorvosok : Friedrich Vilmos, Mohr Mihály, Berend Miklós, Hasenfeld Artúr, Kertész József, Báskai Dezső Manninger Vilmos, Vermes Lajos, Bencze Gyula, Frigyesi József, Tornai József, Gergő Imre, Liebermann Ottó. Az orvosok háborús kiképzésére külön tanfolyamokat szervezett az orvosi fakultás, melynek előadói között zsidó orvostanárok is voltak. A klinika egyes osztályain is hadikórházakat rendeztek be részint tisztek, részint legénység számára. Itt látjuk a következő zsidó származású vezetőorvosokat : Liebermann Ottó, hyg. vizsgálatok vezetője, oltóanyag készítés parancsnoka; Orosz Emil egy. dékán, oltások; Preisz Hugó, bakteriológia ; Árkövy József, stomatológiai tart. kórház vezetője; Onody Adolf, orr- és gége idegbet.; Bálint Rezső, a losonci megfigyelő állomás főorvosa ; Herzfeld Karola orvosnőt a honvéd helyőrségi kórház szemészeti vezetőjének nevezték ki. A budapesti orvosegyetem tanárain kívül még igen sok zsidóhitű orvos töltött be magas funkciót. A főbb orvosokról alábbi, távolról sem teljes jegyzék ád áttekintést: I. o. főtörzsorvosok: Peivny József vezértörzsorvos, az orosz front egészségügyi főnöke; Herzog Miksa, Pollák Joachim, Rasofszky József, Schaffer Aladár, Gottlieb Ármin, Frattner Sándor, Heller Simon, Glück Lajos, Benedikt Vilmos, Rottenberg Móric, Weil Gusztáv. II. o. főtörzsorvosok: Knobel Adolf Riwrtes Fülöp. Törzsorvosok: Féder Marcel, Fenyő Ármin, Raschkes Arnold, Kanizsai Sándor, Berger Henrik, Oberlander Lajos, Popper Ármin, Roth Samu, Steiner Pál, Rubinstein Sándor, Szántó Miksa, Löw Márkus, Grünberg Arnold, Neumann Jakab, Weiszburg Lajos, Fuchs Bernát. Az ezred- és főorvosok listáját, amely oldalakat töltene meg, itt nem adhatjuk, csak annyit jegyzünk meg,hogy 187 zsidóhitü orvosa koronás arany vitózségi érmet vagy a Ferenc József-rend tiszti, illetve lovagkeresztjét vagy a signum laudiet kapta a katonai érdemkereszt szalagján. A Lipót-rendet kapta Herzog Miksa I. o. főtörzsorvos ; a vaskorona-rendet: Pollák Joachim, Rasofszky József és Schaffer Aladár; a német vaskorona-rendet Gábor Artúr; a török Medjidje-rendet Scheiner Miksa. A hősi halált halt orvosok között találjuk Langfelder Artúr törzsorvost és Weil Gusztáv I. o. főtörzsorvost is. A vöröskeresztes önkéntes ápolónők közt is igen sok zsidóhitű van. Gazdasági háború. Már a háború kitörésének illő pillanataiban nyilvánvaló volt minden gondolkodó ember előtt, hogy ebben a háborúban a győzelem csakis annak az országnak juthat osztályrészül, amelynek nemcsak kitűnő hadserege, hanem a legjobban organizált közgazdasága is van (Weraer Sombart). E háború pénzügyi müveletei felülmultak minden eddigit. A háborús fölkészültséget mutatta, hogy a kormány csak három hó múlva 1914 nov. 11. fordult polgárai áldozatkészségéhez. Ekkor jelent meg az első hadikölcsön aláírására szóló fölhívás. Erre megmozdult az egész ország, elsősorban a nagy fővárosi pénzintézetek a jegyzés kielégítő volta főleg az ő munkásságuk eredménye. Igen sokan jegyeztek a biztosítóintézetek. A kölcsön 75%-á kereskedelmi és ipari vállalatok, továbbá alapítványok, egyházi javak, egyesületek és magánosok jegyezték. A jegyzett összeg több mint 1270 millió, fölülmúlt minden várakozást. A hadikölcsön a hazafias áldozatkészség próbaköve és a zsidóság ezt a próbát sikeresen kiállta. A hitközségek vezetősége és sajtója fölhívást bocsájtott ki, hogy minden magyar zsidó tekintse szent kötelességének a hadikölcsönre való jegyzést. A hitközségek maguk jártak elő a jó példával, a Pesti Izr. Hitközség 250.000, a Pesti Chevra Kadisa 500.000, Winterberg Gyula 300.000, a Budai Chevra 50.000, az aradi hitközség 800.000, a budai 100.000 K-val járult az első kölcsön sikeréhez. Az országos rabbiegyesület elnöke Neumann Ede nagykanizsai főrabbi körlevélben szólítja föl a tagokat, hassanak oda, hogy a hitközségek, intézmények s híveik minden nélkülözhető fillért bocsássanak a nemzet rendelkezésére s erre a szószékről hívják föl híveiket. A budapesti templomokban Adler Illés és Reich Koppel beszéltek a hadikölcsön érdekében. A leg­többet jegyzők sorában voltak Weiss Manfréd, Grünwald és Schiffer, Wolfner Gyula, Deutsch Jakab és fiai, Bachruch, Neumann testvérek, Strasser és König, okányi Schwarcz Jakab, Fellner Henrik, Kohner Adolf, Bródy Lajos, Neues Pester Journal, Grünfeld Jakab, Sehossberger Henrik, Wolfner Tivadarné, Strausz Emil, Guttmann Samu, Rosenberg Gyuláné és Winterberg Gyula, de ott találjuk a zsidó-intézményeket (Pesti Izraelita Hitközség Árvaháza, Nőegylet, Orszá­gos Izr. Tanítóegyesület, Rabbiegyesület stb.) is. A második hadikölcsön alkalmával a következő lelkes szavakkal fordul az Egyenlőség híveihez: «Ha még tíz új hadikölcsön következik, ha tízszer, százszor fordul hozzátok az állam, ragadjátok és csókoljátok meg segélytkérő kezét, mintha édes anyátok keze nyúlna felétek a szükségből és adjátok oda néki mindeneteket)). A második hadikölcsön összege csupán 50 millióval maradt az első mögött, ebből a zsidóság jegyzése 240 millióra tehető (Léderer Sándor dr. megállapítása 1915 júl. 11.). Ez az Összeg 10 százaléknak felel meg, míg a zsidóság aránya 4-94°/0. Ha az összes zsidót iparosnak és kereskedőnek vesszük s föltesszük, hogy hat százalékuk jegyzésképes, akkor az arány szerint csupán 0'82°/0-ot kellett volna a zsidóságnak jegyezni. E kis számítás bizonyítja, hogy a zsidóság hazafias kötelességét teljesítette. A harmadik és negyedik hadikölcsön alkalmával Neumann Ede elnök újból körlevéllel fordul az ország rabbijaihoz: „Gyújtsuk most is lángra lelkesedésünket, hassunk oda, hogy a negyedik hadi­kölcsön sikeréhez való hozzájárulásunk nagyszerű megnyilatkozása legyen a hazához való áldásos szeretetünknek, a nemzet nagy ügyéért való lángoló buzgalmunknak”. A hadikölcsön érdekében kifejtett munkásságukért kitüntetésben részesültek: Madarassy-Beck Gyula legfelsőbb elismerést, Székely Ferenc, a Belvárosi Takarékpénztár elnöke a Ferencz József rendhez a csillagokat, Stein Ármin a Budapesti Takarék és Országos Jelzálog vezérigazgatója a Ferencz József-rend középkeresztjét, Kónyi Hugó a Hermes ügyvezető igazgatója a Ferencz József-rend tisztikeresztjét, 18 vidéki zsidóvallású bankigazgató a Ferenez József-rend lovagkeresztjót, 8 vidéki pénzintézeti igazgató pedig királyi tanácsosi címet nyert (1916 szept. 16.). Az ötödik és hatodik hadikölcsönnél újból Neumann Ede, a nyolcadiknál pedig Lőw Immánuel buzdította lelkesítő cikkében a zsidóságot a jegyzésre (1918 júl. 6.), noha az antiszemitizmus hívei már nyíltan hangoztatták, hogy a zsidóság vagyonát el kell kobozni.A front mögött a hadsereg érdekében a legfontosabb munkát Weisz Manfréd végezte, az ország legnagyobb ipartelepén, amely 30.000 embert foglalkoztatott; a másik hatalmas ipartelep élén, Újpesten, Wolfner Tivadar állott, mindkettő érdemei elismeréséül báróságban részesült. A Haditermény megszervezésében s vezetésében is főleg zsidók vettek részt. Igen fontos szerep jutott Vázsonyi Jenőnek, Vázsonyi Vilmos fivérének, aki mint szénkormánybiztos az ország szénellátásáról gondoskodott. A front mögött teljesített munkájukért kitüntetésben részesültek jóformán az összes magasabb állásban lévő zsidóhitű főtisztviselők, akik közül kiemeljük Winternitz Jakabot a külügyminisztérium létszámában, aki az elsők között kapta a polgári érdemkeresztet; a kereskedelmi minisztériumból Neumann Károly min. tan. a Lipót-rend lovagkeresztjét, Frank Ármin főmérnök a Ferencz József-rend középkeresztjét, Ofner József Dunajobbparti üzletvezető a harmadik osztályú vaskoronarendet, Winkler Ignác felügyelő, Schulhof Leó főmérnök a Ferencz József-rend lovagkeresztjét kapta, Brahm Miksa lovag min. tan. a Déli vasút for-galmi vezérigazgatója legfelsőbb elismerésben részesült, Domony Móric a Magyar Folyam- és Tengerhajózási RT. helyettes igazgatója a Ferenc József-rend tiszti kereszthez a csillagokat nyerte el, míg a belügyminisztériumból Frank Ödön dr. egészségügyi főfelügyelő, Schreiber Emil dr. rendőrtanácsos a Ferencz József-rend lovagkeresztjében részesült, ugyanezt a kitüntetést nyerte el Ullmann István miniszteri titkár a pénzügyminisztériumból. A zsidóhitű közéleti férfiak közül I. oszt. polgári érdemkeresztben részesült Vázsonyi Vilmos; a II. oszt. polgári érdemkeresztben Német Alfréd min. oszt. tan., Friedmann Ernő dr. min. tanácsos, Márkus Soma rendőrtanácsos, Ullmann István min. titkár, Mahler Ignác műszaki tanácsos, Sasvári Ármin a kereskedelmi múzeum aligazgatója, Ónodi Adolf egyet, orvostanár, Bánóczi József tanintézeti igazgató, Kunos Ignác keleti kereskedelmi iskolai igazgató, Stern Ábrahám az Országos Izraelita Tanítóképző igazgatója és még számosan. A jótékonyság terén is kivette részét a zsidóság. A zsidó intézmények: a Pesti Izr. Hitközség kórháza, a Bródy gyermekkórház, a Szeretetház, Izraelita Szünidei Gyermektelep, Cionista Otthon hadikórházakat rendeztek be, az OMIKE hadikonyhát létesített, külön intézmény alakult a menekültek támogatására s a szegények segélyére indított gyűjtések igen nagy összegeket eredményeztek amelyekhez a közismert jótékony zsidóhitű emberbarátok (Weiss Manfréd, Hirsch Albert, Wolfner Gyula, Lederer Ágoston és Emil, Kohner Adolf, Bachrueh Károly, Preund Henrik, Kaszab Aladár stb.) járultak első sorban. A zsidóság tehát a front mögött is teljesítette kötelességét.önvédelmi harc az antiszemitizmus ellen Míg a zsidóság a frontokon és a front mögött egyaránt megállta a helyét, addig mindinkább élesebb harcot kellett folytatni a szervezkedő antiszemitizmus ellen. Ágoston Péter hírhedt könyve, majd a «Huszadik Század» zsidó ankétja csak olaj volt a tűzre. Mindinkább terjesztették azt a rágalmat, hogy a zsidóság kibújik a harctéri szolgálat alól, melynek megcáfolására Polnay Jenő és Hevesi Simon főrabbi vezetésével megalakult a Magyar Zsidó Hadiarchivum bizottság a zsidóság hadiadatainak gyűjtésére és földolgozására. E nagy anyag tudományos földolgozása még nem fejeződött be. Ettől függetlenül az Egyenlőség közel 40,000 lajstromozott adatot gyűjtött össze a zsidó katonák kitüntetéseiről, sebesüléseiről s hősi haláláról. Azt a rágalmat, hogy a hadiszállítások körüli visszaélést főleg zsidók követték el, Vázsonyi Vilmos adatok kíséretében a parlamentben utasította vissza. A zsidó katonák hősiességét pedig a király és a legkitűnőbb hadvezérek állapították meg. A zsidókra szórt rágalmak folyománya volt a híres Avarffy-Szabolcsi Lajos pör(1. Magyarország [statisztikai rész]). Az antiszemitizmus egyik publicistája, Altenburger Gyula minden baj legfőbb kútforrásának a zsidók emancipációját jelölte meg. Az antiszemita mozgalom élére Bangha páter állt, aki 10.000,000 koronás keresztény sajtóalapot gyűjtött és a «zsidó uralom megtörésére» megalakította a ((Központi Sajtóvállalatot» Buttykay páter és Károlyi József gróf támogatásával. Az új alakulás élén álltak: Bleyer Jakab, Kmetty Károly, Nékám Lajos, Bochkor és Bernolak Nándor egyetemi tanárok. A harc mindinkább élesbedik (Dobai István dr. fürdőbiztos a zsidóknak a Tátrában már nem adott szobát) s még élesebben folytatódott, midőn 1918. a néppárt és a keresztény szocialista párt keresztény szociális néppárt címen egyesült. Még a bekövetkezett Károlyi-forradalom sem tudta az antiszemitizmus hullámait lecsendesíteni, de új fegyverekkel harcolt, mert a V. hamis adataiból kikovácsolt fegyverek elrozsdásodtak. L. Antiszemitizmus, Forradalom, Ellenforradalom.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 5315. címszó a lexikon => 950. s köv. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15315.htm

CÍMSZÓ: Világháboru

SZÓCIKK: Világháború. Az Orsz. Statisztikai Hivatal 1922-ben 10,000-re becsülte a V.-ban elesett zsidó katonák számát, ami a zsidóság számarányához képest l*l%-nak felelne meg, szemben a keresztény lakosság veszteségével, amely 28°/0-ot tett ki a Hivatal számításai szerint. Ez a számarány a háború előtti Magyarországra vonatkozik és bizonyára épp oly kevéssé pontos, mint az a kimutatás, amelyet a Magyar Statisztikai Szemle készített a mai Magyarország zsidó hősi halottairól. Ez adatok szériát az összes elesett, vagy sebesülésük következtében meghalt katonák száma 155,799 41-13°/0 , a zsidó vallásuaké 5116 21-77°/0 ; az Összes sebesültek száma 352,292 92-93°/0 , a zsidó vallá­suaké 15,339 65-28°/0 ; az összes rokkantak száma 74,860 19-75°/0 , a zsidó vallásuaké 3770 16'04% . Ez adatok szerint úgy halottakban mint sebesültekben és rokkantakban viszonylag a zsidóság vesztesége volt a legkisebb az összes felekezetek között és az antiszemitizmus ki is aknázta ezt a zsidóság ellen. Pedig sem ez, sem más eddig készített kimutatás nem tarthat igényt a teljességre, mert a legilletékesebb fórum, maga a hadsereg nem a felekezeti hovatartozás alapján lajstromozta el a veszteségeit. Hasznos korrektivumot remélhetett a magyarországi zsidóság a Magyar Zsidó Hadiarchivum bizottságától, amely a háborús adatok zsidó vonatkozásainak feldolgozására vállalkozott Polnay Jenő v. miniszter és Hevesi Simon főrabbi vezetése alatt, de ez a munka abbamaradt és így a zsidóság még mindig nélkülözi a hiteles kimutatást: védekezése ennélfogva csak hiányos, vagy részleges kimutatásokra támaszkodhatik, olykor pedig a publikált statisztikákban mutatkozó hézagok és tévedések nyújtanak közvetett bizonyítékot a vádaskodások elhárítására. így pl. senki sem fogadhatja el véglegesnek azt a kimutatást, amely 5116 zsidó hősi halottról számol el a megkisebbedett Magyarország területéről mikor csupán Budapest hősi halottai közül több mint 4000 zsidó volt és csak Rákoskeresztúron is 2000 hősi halott pihen. Ha az 5116-ban megállapított szám igaz lenne, akkor az egész ország területéről összesen csak 1116 zsidó katona esett volna el a háborúban, ami azzal a ténnyel szemben, hogy Szeged 116, Miskolc 176, Pécs 92, a kis Balassagyarmat 46 és a még kisebb Baja 35 zsidó hősi halottat lajstromozott el, annyira magán hordja a valószínütlenség bélyegét, hogy még a zsidóellenes propaganda sem állíthatja elfogadhatónak ezt a kimutatást. Nem több ezer község, de néhány tucat örökített meg 1116 zsidó hősi halottat. E lexikon nem vállalhatta az egyetemes magyar zsidóság feladatát, módjában sem állhatott, hogy teljes statisztikát adjon a V. zsidó résztvevőiről; ebben a cikkben tehát csak arra szorítkozik, hogy ismertesse a zsidóság általános szerepét, dokumentált adatokkal bizonyítsa a zsidó katonák magatartását és megvilágítsa a zsidókkal kapcsolatos gazdasági vonatkozásokat a V.-ban. A háború kitörése. A V. első napjaiban Schnitzler Ármin komáromi főrabbi, az Országos Rabbiegyesület elnöke körlevelet intézett a rabbi-kar tagjaihoz és felszólította őket, hogy rendezzenek ünnepélyes istentiszteleteket és imádkozzanak a győzelemért. Az Orthodox Központi Iroda elnöke, Frankl Adolf hasonló szellemű körlevelet küldött az orthodox hitközségeknek azzal a felszólítással, hogy a rabbik és az elöljárók a király és a haza védelmében hősiességre és kitartásra buzdítsák a bevonuló híveket, az otthonmaradottak pedig áldozatkészséggel és tettekkel szolgálják és segítsék elő a hadképességet. Magyarország minden zsidó templomában a győzelemért imádkoztak. A pesti templomokban Hevesi Simon, Fischer Gyula, Adler Illés, Eeich Koppéi, Budán Kiss Arnold és Edelstein Bertalan főrabbik buzdították híveiket kötelességeik teljesítésére. A rabbik Maimonides szellemében fogták fel a saját kötelességeiket és azt tanították, amit a zsidóságnak ez a legnagyobb kodifikátora tanított a háború ethikájáról: Aki belép a harcosok sorába, bizzék abban, aki Izrael reménye és segítője a bajban és töltse el lelkét az a tudat, hogy az emberiség javáért harcol. Szánja rá egész életét, ne ismerjen sem félelmet, sem bátortalanságot, ne lágyuljon el gondolván övéire, hanem törölje őket inkább erre az időre szíve táblájáról. Egyáltalán ne gondoljon semmire sem, hanem egyedül és kizárólag a háborúra. Ezzel az útra valóval vonultak be a zsidó katonák és hogy nem szégyenítették meg az öröklött zsidó szellemet, azt számos esetben a hadsereg legfőbb vezetősége igazolta. A zsidó katonák. A zsidók ellen irányuló agitáció már a háború alatt megindult. Politikai okokból igyekeztek kicsinyelni a zsidó katonák bátorságát, sőt azzal a váddal illették a zsidóságot, hogy kibújik a kötelezettsége alól. A király, a főhercegek és a leghíresebb hadvezérek siettek ekkor a zsidóság becsületének megvédelmezésére. Károly király még trónörökös korában így nyilatkozott a csernovitzi hitközség küldöttsége előtt. A zsidó lakosság igen hazafias. Mi ezt neki sohasem fogjuk elfelejteni. 1916 dec. 11. pedig a következőket mondta : A zsidóság a jelenlegi nagy időkben áldozatkészen járult vérével és vagyonával az Isten kegyes segítségével elért sikerek kivívásához. 1917 ápr. 14. pedig újból leszögezte . A zsidóság a fronton is mindig híven teljesítette kötelességét. Köszönöm a magam és a hadsereg nevében. József főherceg a következőkben méltatta a zsidó katonák vitézségét: A magyar fiúk között, mint igaz magyarok, vállvetve küzdöttek a szerbek és a hatalmas orosz ellen. A dicsőségben egyenlő részük van bajtársaikkal és a legkiválóbb hősök között nem egy a magyar zsidó Nem egyszer láttam saját szememmel a legrettenetesebb küzdelmek kétségbeesett tusáiban őket és emelt lélekkel bámultam a közös vitézséget, melyben minden hazafi, egybeolvadt és egyaránt kivette részét valláskülönbség nélkül. A zsidóság is megmutatta, hogy olyan jó hazafi és vitéz katona, mint bárki más. Péter Ferenc főherceg a hercegovinai hadvezér a következőket mondta: A zsidó katonák nagyszerűen harcolnak, igazi hősök, bátrak és önfeláldozóak, s ez nemcsak a városi zsidóságra vonatkozik, hanem az egészen egyszerű pájeszos zsidók is nagyszerűek, elsőrendű katonák. Nagyon meg vagyok velük elégedve. Hasonló szellemben nyilatkoztak az ismert hadvezérek közül Szurmay, Molnár Dezső, Boroevich, Tarcali dell'Adami, ScJiay Gusztáv, báró Gaudernak József.Akik a legtöbbet áldoztak. Vannak számok, melyek beszédesebbek, mint a statisztikák arányszámai. Itt néhány olyan zsidó családot sorolunk föl, akik hét, vagy még több katonát adtak a hadseregnek: és ezért a király megajándékozta őket: Neutraub József Jászapáti 9, Unger Samu Sopron 9, Krammer Simon Esztergom 8, özv. Donáth Ernőné Szabadka 8, Klein Simon Köbölkút 7, Radncziner Izrael Belényes 7, Éein József Budapest 7, Klein Náthán Nagykálna 7, Kohn Miksáné Muraszombat 7, Hahn Hermann Bodóhegy 7, Neuner Adolfné Budapest 7, özv. Goldslein Jakabné Budapest 7 fiút adott a hadseregnek. Zsidóhitü főtisztek. Az osztrák-magyar hadseregben igen sok zsidó emelkedett a legmagasabb rangig. Pontos kimutatás nem áll rendelkezésre s így kénytelenek vagyunk az általunk felkutatott anyaggal beérni, hozzátéve, hogy ezenkívül még több zsidóhitü magasrangú tiszt is szolgált a hadseregben. Tábornokok: lovag Schlesinger tüzérségi mérnök, tábornok, a hadügyminisztérium 7/P. ügyosztály főnöke, aki a haditechnika terén véghezvitt egészen különleges teljesítményei elismerése fejében 1908 nov. 5 én vezérőrnaggyá neveztetett ki, pilisi Kornhaber Adolf táborszernagy, Schiceitzer Ede altábornagy, Vogl Simon vezérőrnagy,aki bócherből küzdötte föl magát a tábornoki karba. Ezredesek: Bauer Gyula a 44. gy. e. parancsnoka, Eisenstddter Alajos honvédezredes, a honvédelmi minisztérium III. ügyosztályának referense; Fischer Ármin ; Mestitz János a 9. h. gy. e. ezredese ; Zöld Márton a 308. honvédgyalogezredben most tábornok . Alezredesek: Balla Jenő a 3. debreceni honvéd gyalogezred parancsnoka, Bleier Móric, Lázár Lipót műsz. tanácsos, Sebess Lipót a pécsi 19. h. gy. e. parancsnoka, Steinfeld Móric a 43 gyalogezred parancsnoka. Weichert a haditengerészet gépműfőparancsnoka. Őrnagyok: Deutsch Izidor most ny. ezredes a 6. gyalogezredben, Krausz Emánuel az 52. gyalogezredben, Singer Gusztáv ezredes a 29. gyalogezredben. Kitüntetések. A kitüntetésekről a következő statisztika nyújt felvilágosítást, amely azonban szintén nem mondható teljesnek. A Lipótrend lovagkeresztjét kapták: pilisi Kornháber Adolf táborszernagy, Mestitz János ezredes, a 16. honvéd gyalogezredben, Szilárd Béla a 31. veszprémi honvéd gyalogezred tartalékos főhadnagya. Fischer Ármin ezredes, Zöld Márton ezredes. Herczog Miksa I. o. főtörzsorvos, Steinfeld Móric alezredes. A vaskoronarend III. o.-lyát több mint 5 zsidóhitü nyerte; az arany vitézségi érmet nyerte Alexander Béla e. é. önk., Benkö Mózes zászlós Földes Ferenc zászlós a 46. gyalogezredben, Hasenfeld Ervin tartalékos főhadnagy; a tiszti I. o. vitézségi érmet hárman, a Ferenc József-rend tiszti keresztjét az orvosokon 1. o. kívül hárman, köztük Lemberger Samu rabbi az ellenség előtt tanúsított hősies viselkedéséért nyerte a lovagkeresztet a kardokkal; a német Vaskorona-rend lovagkeresztjét kettő, az arany vitézségi érme 104-en nyerték Egyenlőség évkönyve 1922 . Már a háború első kitüntetettjei között találunk zsidóhitűeket, így Kóbor Ignácot, a Dunagőzhajózás társaság kormányosát, aki az I. o. ezüst vitézség érmet, Rabbinovics Jakab tábori rabbit, aki az arany érdemkeresztet kapta. A háború első halottá között van a hősi halált halt Krausz Emanuel őrnagy, az 52. gyalogezred parancsnoka, Dömény Lajos budapesti ügyvéd, a cionista mozgalom egyik vezetője, Herényi Armand századparancsnok, akiről őrnagya megállapítja, hogy halála ezredünk történetében minta hősi erények egyik kimagasló példája fogja a megboldogult dicső nevét megörökíteni .Főiskolai hallgatók. A zsidó egyetemi ifjúság háborús szerepét az a statisztika világítja meg, amelyet maga a zsidó főiskolai hallgatók országos szövetsége állított össze s terjesztett az országgyűlés elé, hozzáfűzvén, hogy büszke önérzettel, emelt homlokkal, a teljesített hősi munka nyugodt tudatával állunk hatalmas bíránk, a nemzet lelkiismeretének itélőszéke elé . A főiskolai hallgatók közül zsidóvallású 1465, ebből 239 a háború idején még nem volt hadköteles, 1002 tehát 82% katona volt és pedig a gyalogságnál 89%, a tüzérségnél 6°/o, a lovasságnál lo/o, a műszaki csapatoknál 2°/o, a vasútezrednél 0-7°/0 az egészségügyi csapatoknál M%, a távirászoknál 01% teljesített szolgálatot. A háború egészségügye. A V. nagy feladatok, elé állította az orvosi kart. ebben a munkában túlnyomó részt a zsidóságot illeti minden dicséret, mert az orvosok legnagyobb része zsidóhitű. A háború kitörésének pillanatában Grósz Emil volt az orvosi fakultás dékánja, aki lelkes szavakkal hívta fel a hallgatókat kötelességük teljesítésére . Egyik kézzel védjetek a haza becsületét, a másik kézzel ápoljátok a sebesülteket. Azok pedig, kiknek koruk vagy testalkatuk nem engedi meg, hogy a hadba vonuljanak, jelentkezzenek betegápolásra és orvosi segédszolgálatra. A ti kötelességtek, hogy a betegeket, sebesülteket ápoljátok így szolgáljátok a királyt, a hazát, az emberiséget. Budapest 1915 aug. 1. Tanácsadó orvosnak nevezték ki a budapesti orvosi fakultás 9 tanárát, 7 címzetes rendkívüli tanárát és 20 magántanárát, köztük a következő zsidószármazású tanárokat: I. o. fő törzsorvosok: Grosz Emil, Preisz Hugó. II. o. főtörzsorvosok: Bálint Rezső, Herczel Manó, Sarbó Artúr, Alapi Henrik. Törzsorvosok : Friedrich Vilmos, Mohr Mihály, Berend Miklós, Hasenfeld Artúr, Kertész József, Báskai Dezső Manninger Vilmos, Vermes Lajos, Bencze Gyula, Frigyesi József, Tornai József, Gergő Imre, Liebermann Ottó. Az orvosok háborús kiképzésére külön tanfolyamokat szervezett az orvosi fakultás, melynek előadói között zsidó orvostanárok is voltak. A klinika egyes osztályain is hadikórházakat rendeztek be részint tisztek, részint legénység számára. Itt látjuk a következő zsidó származású vezetőorvosokat : Liebermann Ottó, hyg. vizsgálatok vezetője, oltóanyag készítés parancsnoka; Orosz Emil egy. dékán, oltások; Preisz Hugó, bakteriológia ; Árkövy József, stomatológiai tart. kórház vezetője; Onody Adolf, orr- és gége idegbet.; Bálint Rezső, a losonci megfigyelő állomás főorvosa ; Herzfeld Karola orvosnőt a honvéd helyőrségi kórház szemészeti vezetőjének nevezték ki. A budapesti orvosegyetem tanárain kívül még igen sok zsidóhitű orvos töltött be magas funkciót. A főbb orvosokról alábbi, távolról sem teljes jegyzék ád áttekintést: I. o. főtörzsorvosok: Peivny József vezértörzsorvos, az orosz front egészségügyi főnöke; Herzog Miksa, Pollák Joachim, Rasofszky József, Schaffer Aladár, Gottlieb Ármin, Frattner Sándor, Heller Simon, Glück Lajos, Benedikt Vilmos, Rottenberg Móric, Weil Gusztáv. II. o. főtörzsorvosok: Knobel Adolf Riwrtes Fülöp. Törzsorvosok: Féder Marcel, Fenyő Ármin, Raschkes Arnold, Kanizsai Sándor, Berger Henrik, Oberlander Lajos, Popper Ármin, Roth Samu, Steiner Pál, Rubinstein Sándor, Szántó Miksa, Löw Márkus, Grünberg Arnold, Neumann Jakab, Weiszburg Lajos, Fuchs Bernát. Az ezred- és főorvosok listáját, amely oldalakat töltene meg, itt nem adhatjuk, csak annyit jegyzünk meg,hogy 187 zsidóhitü orvosa koronás arany vitózségi érmet vagy a Ferenc József-rend tiszti, illetve lovagkeresztjét vagy a signum laudiet kapta a katonai érdemkereszt szalagján. A Lipót-rendet kapta Herzog Miksa I. o. főtörzsorvos ; a vaskorona-rendet: Pollák Joachim, Rasofszky József és Schaffer Aladár; a német vaskorona-rendet Gábor Artúr; a török Medjidje-rendet Scheiner Miksa. A hősi halált halt orvosok között találjuk Langfelder Artúr törzsorvost és Weil Gusztáv I. o. főtörzsorvost is. A vöröskeresztes önkéntes ápolónők közt is igen sok zsidóhitű van. Gazdasági háború. Már a háború kitörésének illő pillanataiban nyilvánvaló volt minden gondolkodó ember előtt, hogy ebben a háborúban a győzelem csakis annak az országnak juthat osztályrészül, amelynek nemcsak kitűnő hadserege, hanem a legjobban organizált közgazdasága is van Weraer Sombart . E háború pénzügyi müveletei felülmultak minden eddigit. A háborús fölkészültséget mutatta, hogy a kormány csak három hó múlva 1914 nov. 11. fordult polgárai áldozatkészségéhez. Ekkor jelent meg az első hadikölcsön aláírására szóló fölhívás. Erre megmozdult az egész ország, elsősorban a nagy fővárosi pénzintézetek a jegyzés kielégítő volta főleg az ő munkásságuk eredménye. Igen sokan jegyeztek a biztosítóintézetek. A kölcsön 75%-á kereskedelmi és ipari vállalatok, továbbá alapítványok, egyházi javak, egyesületek és magánosok jegyezték. A jegyzett összeg több mint 1270 millió, fölülmúlt minden várakozást. A hadikölcsön a hazafias áldozatkészség próbaköve és a zsidóság ezt a próbát sikeresen kiállta. A hitközségek vezetősége és sajtója fölhívást bocsájtott ki, hogy minden magyar zsidó tekintse szent kötelességének a hadikölcsönre való jegyzést. A hitközségek maguk jártak elő a jó példával, a Pesti Izr. Hitközség 250.000, a Pesti Chevra Kadisa 500.000, Winterberg Gyula 300.000, a Budai Chevra 50.000, az aradi hitközség 800.000, a budai 100.000 K-val járult az első kölcsön sikeréhez. Az országos rabbiegyesület elnöke Neumann Ede nagykanizsai főrabbi körlevélben szólítja föl a tagokat, hassanak oda, hogy a hitközségek, intézmények s híveik minden nélkülözhető fillért bocsássanak a nemzet rendelkezésére s erre a szószékről hívják föl híveiket. A budapesti templomokban Adler Illés és Reich Koppel beszéltek a hadikölcsön érdekében. A leg­többet jegyzők sorában voltak Weiss Manfréd, Grünwald és Schiffer, Wolfner Gyula, Deutsch Jakab és fiai, Bachruch, Neumann testvérek, Strasser és König, okányi Schwarcz Jakab, Fellner Henrik, Kohner Adolf, Bródy Lajos, Neues Pester Journal, Grünfeld Jakab, Sehossberger Henrik, Wolfner Tivadarné, Strausz Emil, Guttmann Samu, Rosenberg Gyuláné és Winterberg Gyula, de ott találjuk a zsidó-intézményeket Pesti Izraelita Hitközség Árvaháza, Nőegylet, Orszá­gos Izr. Tanítóegyesület, Rabbiegyesület stb. is. A második hadikölcsön alkalmával a következő lelkes szavakkal fordul az Egyenlőség híveihez: Ha még tíz új hadikölcsön következik, ha tízszer, százszor fordul hozzátok az állam, ragadjátok és csókoljátok meg segélytkérő kezét, mintha édes anyátok keze nyúlna felétek a szükségből és adjátok oda néki mindeneteket . A második hadikölcsön összege csupán 50 millióval maradt az első mögött, ebből a zsidóság jegyzése 240 millióra tehető Léderer Sándor dr. megállapítása 1915 júl. 11. . Ez az Összeg 10 százaléknak felel meg, míg a zsidóság aránya 4-94°/0. Ha az összes zsidót iparosnak és kereskedőnek vesszük s föltesszük, hogy hat százalékuk jegyzésképes, akkor az arány szerint csupán 0'82°/0-ot kellett volna a zsidóságnak jegyezni. E kis számítás bizonyítja, hogy a zsidóság hazafias kötelességét teljesítette. A harmadik és negyedik hadikölcsön alkalmával Neumann Ede elnök újból körlevéllel fordul az ország rabbijaihoz: Gyújtsuk most is lángra lelkesedésünket, hassunk oda, hogy a negyedik hadi­kölcsön sikeréhez való hozzájárulásunk nagyszerű megnyilatkozása legyen a hazához való áldásos szeretetünknek, a nemzet nagy ügyéért való lángoló buzgalmunknak . A hadikölcsön érdekében kifejtett munkásságukért kitüntetésben részesültek: Madarassy-Beck Gyula legfelsőbb elismerést, Székely Ferenc, a Belvárosi Takarékpénztár elnöke a Ferencz József rendhez a csillagokat, Stein Ármin a Budapesti Takarék és Országos Jelzálog vezérigazgatója a Ferencz József-rend középkeresztjét, Kónyi Hugó a Hermes ügyvezető igazgatója a Ferencz József-rend tisztikeresztjét, 18 vidéki zsidóvallású bankigazgató a Ferenez József-rend lovagkeresztjót, 8 vidéki pénzintézeti igazgató pedig királyi tanácsosi címet nyert 1916 szept. 16. . Az ötödik és hatodik hadikölcsönnél újból Neumann Ede, a nyolcadiknál pedig Lőw Immánuel buzdította lelkesítő cikkében a zsidóságot a jegyzésre 1918 júl. 6. , noha az antiszemitizmus hívei már nyíltan hangoztatták, hogy a zsidóság vagyonát el kell kobozni.A front mögött a hadsereg érdekében a legfontosabb munkát Weisz Manfréd végezte, az ország legnagyobb ipartelepén, amely 30.000 embert foglalkoztatott; a másik hatalmas ipartelep élén, Újpesten, Wolfner Tivadar állott, mindkettő érdemei elismeréséül báróságban részesült. A Haditermény megszervezésében s vezetésében is főleg zsidók vettek részt. Igen fontos szerep jutott Vázsonyi Jenőnek, Vázsonyi Vilmos fivérének, aki mint szénkormánybiztos az ország szénellátásáról gondoskodott. A front mögött teljesített munkájukért kitüntetésben részesültek jóformán az összes magasabb állásban lévő zsidóhitű főtisztviselők, akik közül kiemeljük Winternitz Jakabot a külügyminisztérium létszámában, aki az elsők között kapta a polgári érdemkeresztet; a kereskedelmi minisztériumból Neumann Károly min. tan. a Lipót-rend lovagkeresztjét, Frank Ármin főmérnök a Ferencz József-rend középkeresztjét, Ofner József Dunajobbparti üzletvezető a harmadik osztályú vaskoronarendet, Winkler Ignác felügyelő, Schulhof Leó főmérnök a Ferencz József-rend lovagkeresztjét kapta, Brahm Miksa lovag min. tan. a Déli vasút for-galmi vezérigazgatója legfelsőbb elismerésben részesült, Domony Móric a Magyar Folyam- és Tengerhajózási RT. helyettes igazgatója a Ferenc József-rend tiszti kereszthez a csillagokat nyerte el, míg a belügyminisztériumból Frank Ödön dr. egészségügyi főfelügyelő, Schreiber Emil dr. rendőrtanácsos a Ferencz József-rend lovagkeresztjében részesült, ugyanezt a kitüntetést nyerte el Ullmann István miniszteri titkár a pénzügyminisztériumból. A zsidóhitű közéleti férfiak közül I. oszt. polgári érdemkeresztben részesült Vázsonyi Vilmos; a II. oszt. polgári érdemkeresztben Német Alfréd min. oszt. tan., Friedmann Ernő dr. min. tanácsos, Márkus Soma rendőrtanácsos, Ullmann István min. titkár, Mahler Ignác műszaki tanácsos, Sasvári Ármin a kereskedelmi múzeum aligazgatója, Ónodi Adolf egyet, orvostanár, Bánóczi József tanintézeti igazgató, Kunos Ignác keleti kereskedelmi iskolai igazgató, Stern Ábrahám az Országos Izraelita Tanítóképző igazgatója és még számosan. A jótékonyság terén is kivette részét a zsidóság. A zsidó intézmények: a Pesti Izr. Hitközség kórháza, a Bródy gyermekkórház, a Szeretetház, Izraelita Szünidei Gyermektelep, Cionista Otthon hadikórházakat rendeztek be, az OMIKE hadikonyhát létesített, külön intézmény alakult a menekültek támogatására s a szegények segélyére indított gyűjtések igen nagy összegeket eredményeztek amelyekhez a közismert jótékony zsidóhitű emberbarátok Weiss Manfréd, Hirsch Albert, Wolfner Gyula, Lederer Ágoston és Emil, Kohner Adolf, Bachrueh Károly, Preund Henrik, Kaszab Aladár stb. járultak első sorban. A zsidóság tehát a front mögött is teljesítette kötelességét.önvédelmi harc az antiszemitizmus ellen Míg a zsidóság a frontokon és a front mögött egyaránt megállta a helyét, addig mindinkább élesebb harcot kellett folytatni a szervezkedő antiszemitizmus ellen. Ágoston Péter hírhedt könyve, majd a Huszadik Század zsidó ankétja csak olaj volt a tűzre. Mindinkább terjesztették azt a rágalmat, hogy a zsidóság kibújik a harctéri szolgálat alól, melynek megcáfolására Polnay Jenő és Hevesi Simon főrabbi vezetésével megalakult a Magyar Zsidó Hadiarchivum bizottság a zsidóság hadiadatainak gyűjtésére és földolgozására. E nagy anyag tudományos földolgozása még nem fejeződött be. Ettől függetlenül az Egyenlőség közel 40,000 lajstromozott adatot gyűjtött össze a zsidó katonák kitüntetéseiről, sebesüléseiről s hősi haláláról. Azt a rágalmat, hogy a hadiszállítások körüli visszaélést főleg zsidók követték el, Vázsonyi Vilmos adatok kíséretében a parlamentben utasította vissza. A zsidó katonák hősiességét pedig a király és a legkitűnőbb hadvezérek állapították meg. A zsidókra szórt rágalmak folyománya volt a híres Avarffy-Szabolcsi Lajos pör 1. Magyarország [statisztikai rész] . Az antiszemitizmus egyik publicistája, Altenburger Gyula minden baj legfőbb kútforrásának a zsidók emancipációját jelölte meg. Az antiszemita mozgalom élére Bangha páter állt, aki 10.000,000 koronás keresztény sajtóalapot gyűjtött és a zsidó uralom megtörésére megalakította a Központi Sajtóvállalatot Buttykay páter és Károlyi József gróf támogatásával. Az új alakulás élén álltak: Bleyer Jakab, Kmetty Károly, Nékám Lajos, Bochkor és Bernolak Nándor egyetemi tanárok. A harc mindinkább élesbedik Dobai István dr. fürdőbiztos a zsidóknak a Tátrában már nem adott szobát s még élesebben folytatódott, midőn 1918. a néppárt és a keresztény szocialista párt keresztény szociális néppárt címen egyesült. Még a bekövetkezett Károlyi-forradalom sem tudta az antiszemitizmus hullámait lecsendesíteni, de új fegyverekkel harcolt, mert a V. hamis adataiból kikovácsolt fegyverek elrozsdásodtak. L. Antiszemitizmus, Forradalom, Ellenforradalom.

15315.ht

CÍMSZÓ Világhábor

SZÓCIKK Világháború A Orsz Statisztika Hivata 1922-be 10,000-r becsült V.-ba eleset zsid katoná számát am zsidósá számarányáho képes l*l%-na feleln meg szembe keresztén lakossá veszteségével amel 28°/0-o tet k Hivata számítása szerint E számarán hábor előtt Magyarországr vonatkozi é bizonyár ép ol kevéss pontos min a kimutatás amelye Magya Statisztika Szeml készítet ma Magyarorszá zsid hős halottairól E adato szériá a össze elesett vag sebesülésü következtébe meghal katoná szám 155,79 41-13°/ zsid vallásuak 511 21-77°/ a Össze sebesülte szám 352,29 92-93°/ zsid vallá­suak 15,33 65-28°/ a össze rokkanta szám 74,86 19-75°/ zsid vallásuak 377 16'04 E adato szerin úg halottakba min sebesültekbe é rokkantakba viszonyla zsidósá veszteség vol legkiseb a össze felekezete közöt é a antiszemitizmu k i aknázt ez zsidósá ellen Pedi se ez se má eddi készítet kimutatá ne tartha igény teljességre mer legilletékeseb fórum mag hadsere ne felekezet hovatartozá alapjá lajstromozt e veszteségeit Haszno korrektivumo remélhetet magyarország zsidósá Magya Zsid Hadiarchivu bizottságától amel háború adato zsid vonatkozásaina feldolgozásár vállalkozot Polna Jen v miniszte é Heves Simo főrabb vezetés alatt d e munk abbamarad é íg zsidósá mé mindi nélkülöz hitele kimutatást védekezés ennélfogv csa hiányos vag részlege kimutatásokr támaszkodhatik olyko pedi publikál statisztikákba mutatkoz hézago é tévedése nyújtana közvetet bizonyítéko vádaskodáso elhárítására íg pl senk se fogadhatj e véglegesne az kimutatást amel 511 zsid hős halottró számo e megkisebbedet Magyarorszá területérő miko csupá Budapes hős halotta közü töb min 400 zsid vol é csa Rákoskeresztúro i 200 hős halot pihen H a 5116-ba megállapítot szá iga lenne akko a egés orszá területérő összese csa 111 zsid katon eset voln e háborúban am azza ténnye szemben hog Szege 116 Miskol 176 Péc 92 ki Balassagyarma 4 é mé kiseb Baj 3 zsid hős halotta lajstromozot el annyir magá hordj valószínütlensé bélyegét hog mé zsidóellene propagand se állíthatj elfogadhatóna ez kimutatást Ne töb eze község d néhán tuca örökítet me 111 zsid hős halottat lexiko ne vállalhatt a egyeteme magya zsidósá feladatát módjába se állhatott hog telje statisztiká adjo V zsid résztvevőiről ebbe cikkbe tehá csa arr szorítkozik hog ismertess zsidósá általáno szerepét dokumentál adatokka bizonyíts zsid katoná magatartásá é megvilágíts zsidókka kapcsolato gazdaság vonatkozásoka V.-ban hábor kitörése V els napjaiba Schnitzle Ármi komárom főrabbi a Országo Rabbiegyesüle elnök körlevele intézet rabbi-ka tagjaiho é felszólított őket hog rendezzene ünnepélye istentiszteleteke é imádkozzana győzelemért A Orthodo Központ Irod elnöke Frank Adol hasonl szellem körlevele küldöt a orthodo hitközségekne azza felszólítással hog rabbi é a elöljáró királ é haz védelmébe hősiességr é kitartásr buzdítsá bevonul híveket a otthonmaradotta pedi áldozatkészségge é tettekke szolgáljá é segítsé el hadképességet Magyarorszá minde zsid templomába győzelemér imádkoztak pest templomokba Heves Simon Fische Gyula Adle Illés Eeic Koppéi Budá Kis Arnol é Edelstei Bertala főrabbi buzdítottá híveike kötelességei teljesítésére rabbi Maimonide szellemébe fogtá fe sajá kötelességeike é az tanították ami zsidóságna e legnagyob kodifikátor tanítot hábor ethikájáról Ak belé harcoso sorába bizzé abban ak Izrae remény é segítőj bajba é tölts e lelké a tudat hog a emberisé javáér harcol Szánj r egés életét n ismerje se félelmet se bátortalanságot n lágyuljo e gondolvá övéire hane törölj őke inkáb err a időr szív táblájáról Egyáltalá n gondoljo semmir sem hane egyedü é kizáróla háborúra Ezze a útr valóva vonulta b zsid katoná é hog ne szégyenítetté me a öröklöt zsid szellemet az számo esetbe hadsere legfőb vezetőség igazolta zsid katonák zsidó elle irányul agitáci má hábor alat megindult Politika okokbó igyekezte kicsinyeln zsid katoná bátorságát ső azza vádda illetté zsidóságot hog kibúji kötelezettség alól király főhercege é leghíreseb hadvezére siette ekko zsidósá becsületéne megvédelmezésére Károl királ mé trónörökö korába íg nyilatkozot csernovitz hitközsé küldöttség előtt zsid lakossá ige hazafias M ez nek sohase fogju elfelejteni 191 dec 11 pedi következőke mondt zsidósá jelenleg nag időkbe áldozatkésze járul véréve é vagyonáva a Iste kegye segítségéve elér sikere kivívásához 191 ápr 14 pedi újbó leszögezt zsidósá fronto i mindi híve teljesített kötelességét Köszönö maga é hadsere nevében Józse főherce következőkbe méltatt zsid katoná vitézségét magya fiú között min iga magyarok vállvetv küzdötte szerbe é hatalma oros ellen dicsőségbe egyenl részü va bajtársaikka é legkiválób hősö közöt ne eg magya zsid Ne egysze látta sajá szememme legretteneteseb küzdelme kétségbeeset tusáiba őke é emel lélekke bámulta közö vitézséget melybe minde hazafi egybeolvad é egyarán kivett részé valláskülönbsé nélkül zsidósá i megmutatta hog olya j hazaf é vité katona min bárk más Péte Feren főherce hercegovina hadvezé következőke mondta zsid katoná nagyszerűe harcolnak igaz hősök bátra é önfeláldozóak e nemcsa város zsidóságr vonatkozik hane a egésze egyszer pájeszo zsidó i nagyszerűek elsőrend katonák Nagyo me vagyo velü elégedve Hasonl szellembe nyilatkozta a ismer hadvezére közü Szurmay Molná Dezső Boroevich Tarcal dell'Adami ScJia Gusztáv bár Gauderna József.Aki legtöbbe áldoztak Vanna számok melye beszédesebbek min statisztiká arányszámai It néhán olya zsid családo sorolun föl aki hét vag mé töb katoná adta hadseregnek é ezér királ megajándékozt őket Neutrau Józse Jászapát 9 Unge Sam Sopro 9 Kramme Simo Esztergo 8 özv Donát Ernőn Szabadk 8 Klei Simo Köbölkú 7 Radnczine Izrae Belénye 7 Éei Józse Budapes 7 Klei Náthá Nagykáln 7 Koh Miksán Muraszomba 7 Hah Herman Bodóheg 7 Neune Adolfn Budapes 7 özv Goldslei Jakabn Budapes fiú adot hadseregnek Zsidóhit főtisztek A osztrák-magya hadseregbe ige so zsid emelkedet legmagasab rangig Ponto kimutatá ne ál rendelkezésr íg kénytelene vagyun a általun felkutatot anyagga beérni hozzátéve hog ezenkívü mé töb zsidóhit magasrang tisz i szolgál hadseregben Tábornokok lova Schlesinge tüzérség mérnök tábornok hadügyminisztériu 7/P ügyosztál főnöke ak haditechnik teré véghezvit egésze különlege teljesítménye elismerés fejébe 190 nov é vezérőrnaggy neveztetet ki pilis Kornhabe Adol táborszernagy Schiceitze Ed altábornagy Vog Simo vezérőrnagy,ak bócherbő küzdött fö magá tábornok karba Ezredesek Baue Gyul 44 gy e parancsnoka Eisenstddte Alajo honvédezredes honvédelm minisztériu III ügyosztályána referense Fische Ármi Mestit Jáno 9 h gy e ezredes Zöl Márto 308 honvédgyalogezredbe mos táborno Alezredesek Ball Jen 3 debrecen honvé gyalogezre parancsnoka Bleie Móric Lázá Lipó műsz tanácsos Sebes Lipó pécs 19 h gy e parancsnoka Steinfel Móri 4 gyalogezre parancsnoka Weicher haditengerésze gépműfőparancsnoka Őrnagyok Deutsc Izido mos ny ezrede 6 gyalogezredben Kraus Emánue a 52 gyalogezredben Singe Gusztá ezrede 29 gyalogezredben Kitüntetések kitüntetésekrő következ statisztik nyúj felvilágosítást amel azonba szinté ne mondhat teljesnek Lipótren lovagkeresztjé kapták pilis Kornhábe Adol táborszernagy Mestit Jáno ezredes 16 honvé gyalogezredben Szilár Bél 31 veszprém honvé gyalogezre tartaléko főhadnagya Fische Ármi ezredes Zöl Márto ezredes Herczo Miks I o főtörzsorvos Steinfel Móri alezredes vaskoronaren III o.-lyá töb min zsidóhit nyerte a aran vitézség érme nyert Alexande Bél e é önk. Benk Móze zászló Földe Feren zászló 46 gyalogezredben Hasenfel Ervi tartaléko főhadnagy tiszt I o vitézség érme hárman Feren József-ren tiszt keresztjé a orvosoko 1 o kívü hárman köztü Lemberge Sam rabb a ellensé előt tanúsítot hősie viselkedéséér nyert lovagkereszte kardokkal néme Vaskorona-ren lovagkeresztjé kettő a aran vitézség érm 104-e nyerté Egyenlősé évkönyv 192 Má hábor els kitüntetettje közöt találun zsidóhitűeket íg Kóbo Ignácot Dunagőzhajózá társasá kormányosát ak a I o ezüs vitézsé érmet Rabbinovic Jaka tábor rabbit ak a aran érdemkereszte kapta hábor els halott közöt va hős halál hal Kraus Emanue őrnagy a 52 gyalogezre parancsnoka Dömén Lajo budapest ügyvéd cionist mozgalo egyi vezetője Herény Arman századparancsnok akirő őrnagy megállapítja hog halál ezredün történetébe mint hős erénye egyi kimagasl példáj fogj megboldogul dics nevé megörökíten .Főiskola hallgatók zsid egyetem ifjúsá háború szerepé a statisztik világítj meg amelye mag zsid főiskola hallgató országo szövetség állítot össz terjesztet a országgyűlé elé hozzáfűzvén hog büszk önérzettel emel homlokkal teljesítet hős munk nyugod tudatáva állun hatalma bíránk nemze lelkiismereténe itélőszék el főiskola hallgató közü zsidóvallás 1465 ebbő 23 hábor idejé mé ne vol hadköteles 100 tehá 82 katon vol é pedi gyalogságná 89% tüzérségné 6°/o lovasságná lo/o műszak csapatokná 2°/o vasútezredné 0-7°/ a egészségügy csapatokná M% távirászokná 01 teljesítet szolgálatot hábor egészségügye V nag feladatok el állított a orvos kart ebbe munkába túlnyom rész zsidóságo illet minde dicséret mer a orvoso legnagyob rész zsidóhitű hábor kitöréséne pillanatába Grós Emi vol a orvos fakultá dékánja ak lelke szavakka hívt fe hallgatóka kötelességü teljesítésér Egyi kézze védjete haz becsületét mási kézze ápoljáto sebesülteket Azo pedig kikne koru vag testalkatu ne enged meg hog hadb vonuljanak jelentkezzene betegápolásr é orvos segédszolgálatra t kötelességtek hog betegeket sebesülteke ápoljáto íg szolgáljáto királyt hazát a emberiséget Budapes 191 aug 1 Tanácsad orvosna nevezté k budapest orvos fakultá tanárát címzete rendkívül tanárá é 2 magántanárát köztü következ zsidószármazás tanárokat I o f törzsorvosok Gros Emil Preis Hugó II o főtörzsorvosok Bálin Rezső Hercze Manó Sarb Artúr Alap Henrik Törzsorvoso Friedric Vilmos Moh Mihály Beren Miklós Hasenfel Artúr Kertés József Báska Dezs Manninge Vilmos Verme Lajos Bencz Gyula Frigyes József Torna József Gerg Imre Lieberman Ottó A orvoso háború kiképzésér külö tanfolyamoka szervezet a orvos fakultás melyne előadó közöt zsid orvostanáro i voltak klinik egye osztályai i hadikórházaka rendezte b részin tisztek részin legénysé számára It látju következ zsid származás vezetőorvosoka Lieberman Ottó hyg vizsgálato vezetője oltóanya készíté parancsnoka Oros Emi egy dékán oltások Preis Hugó bakteriológi Árköv József stomatológia tart kórhá vezetője Onod Adolf orr é gég idegbet. Bálin Rezső losonc megfigyel állomá főorvos Herzfel Karol orvosnő honvé helyőrség kórhá szemészet vezetőjéne nevezté ki budapest orvosegyete tanárai kívü mé ige so zsidóhit orvo töltöt b maga funkciót főb orvosokró alábbi távolró se telje jegyzé á áttekintést I o főtörzsorvosok Peivn Józse vezértörzsorvos a oros fron egészségügy főnöke Herzo Miksa Pollá Joachim Rasofszk József Schaffe Aladár Gottlie Ármin Frattne Sándor Helle Simon Glüc Lajos Benedik Vilmos Rottenber Móric Wei Gusztáv II o főtörzsorvosok Knobe Adol Riwrte Fülöp Törzsorvosok Féde Marcel Feny Ármin Raschke Arnold Kanizsa Sándor Berge Henrik Oberlande Lajos Poppe Ármin Rot Samu Steine Pál Rubinstei Sándor Szánt Miksa Lö Márkus Grünber Arnold Neuman Jakab Weiszbur Lajos Fuch Bernát A ezred é főorvoso listáját amel oldalaka tölten meg it ne adhatjuk csa annyi jegyzün meg,hog 18 zsidóhit orvos koroná aran vitózség érme vag Feren József-ren tiszti illetv lovagkeresztjé vag signu laudie kapt katona érdemkeresz szalagján Lipót-rende kapt Herzo Miks I o főtörzsorvo vaskorona-rendet Pollá Joachim Rasofszk Józse é Schaffe Aladár néme vaskorona-rende Gábo Artúr törö Medjidje-rende Scheine Miksa hős halál hal orvoso közöt találju Langfelde Artú törzsorvos é Wei Gusztá I o főtörzsorvos is vöröskereszte önkénte ápolónő köz i ige so zsidóhit van Gazdaság háború Má hábor kitöréséne ill pillanataiba nyilvánval vol minde gondolkod embe előtt hog ebbe háborúba győzele csaki anna a országna jutha osztályrészül amelyne nemcsa kitűn hadserege hane legjobba organizál közgazdaság i va Werae Sombar hábor pénzügy müvelete felülmulta minde eddigit háború fölkészültsége mutatta hog kormán csa háro h múlv 191 nov 11 fordul polgára áldozatkészségéhez Ekko jelen me a els hadikölcsö aláírásár szól fölhívás Err megmozdul a egés ország elsősorba nag főváros pénzintézete jegyzé kielégít volt főle a munkásságu eredménye Ige soka jegyezte biztosítóintézetek kölcsö 75%- kereskedelm é ipar vállalatok tovább alapítványok egyház javak egyesülete é magánoso jegyezték jegyzet össze töb min 127 millió fölülmúl minde várakozást hadikölcsö hazafia áldozatkészsé próbaköv é zsidósá ez próbá sikerese kiállta hitközsége vezetőség é sajtój fölhívás bocsájtot ki hog minde magya zsid tekints szen kötelességéne hadikölcsönr val jegyzést hitközsége magu járta el j példával Pest Izr Hitközsé 250.000 Pest Chevr Kadis 500.000 Winterber Gyul 300.000 Buda Chevr 50.000 a arad hitközsé 800.000 buda 100.00 K-va járul a els kölcsö sikeréhez A országo rabbiegyesüle elnök Neuman Ed nagykanizsa főrabb körlevélbe szólítj fö tagokat hassana oda hog hitközségek intézménye hívei minde nélkülözhet fillér bocsássana nemze rendelkezésér err szószékrő hívjá fö híveiket budapest templomokba Adle Illé é Reic Koppe beszélte hadikölcsö érdekében leg­többe jegyző sorába volta Weis Manfréd Grünwal é Schiffer Wolfne Gyula Deutsc Jaka é fiai Bachruch Neuman testvérek Strasse é König okány Schwarc Jakab Fellne Henrik Kohne Adolf Bród Lajos Neue Peste Journal Grünfel Jakab Sehossberge Henrik Wolfne Tivadarné Straus Emil Guttman Samu Rosenber Gyulán é Winterber Gyula d ot találju zsidó-intézményeke Pest Izraelit Hitközsé Árvaháza Nőegylet Orszá­go Izr Tanítóegyesület Rabbiegyesüle stb is másodi hadikölcsö alkalmáva következ lelke szavakka fordu a Egyenlősé híveihez H mé tí ú hadikölcsö következik h tízszer százszo fordu hozzáto a állam ragadjáto é csókoljáto me segélytkér kezét minth éde anyáto kez nyúln feléte szükségbő é adjáto od nék mindeneteke másodi hadikölcsö összeg csupá 5 millióva marad a els mögött ebbő zsidósá jegyzés 24 milliór tehet Lédere Sándo dr megállapítás 191 júl 11 E a Össze 1 százalékna fele meg mí zsidósá arány 4-94°/0 H a össze zsidó iparosna é kereskedőne vesszü föltesszük hog ha százaléku jegyzésképes akko a arán szerin csupá 0'82°/0-o kellet voln zsidóságna jegyezni ki számítá bizonyítja hog zsidósá hazafia kötelességé teljesítette harmadi é negyedi hadikölcsö alkalmáva Neuman Ed elnö újbó körlevélle fordu a orszá rabbijaihoz Gyújtsu mos i lángr lelkesedésünket hassun oda hog negyedi hadi­kölcsö sikeréhe val hozzájárulásun nagyszer megnyilatkozás legye hazáho val áldáso szeretetünknek nemze nag ügyéér val lángol buzgalmunkna hadikölcsö érdekébe kifejtet munkásságukér kitüntetésbe részesültek Madarassy-Bec Gyul legfelsőb elismerést Székel Ferenc Belváros Takarékpénztá elnök Ferenc Józse rendhe csillagokat Stei Ármi Budapest Takaré é Országo Jelzálo vezérigazgatój Ferenc József-ren középkeresztjét Kóny Hug Herme ügyvezet igazgatój Ferenc József-ren tisztikeresztjét 1 vidék zsidóvallás bankigazgat Ferene József-ren lovagkeresztjót vidék pénzintézet igazgat pedi király tanácsos címe nyer 191 szept 16 A ötödi é hatodi hadikölcsönné újbó Neuman Ede nyolcadikná pedi Lő Immánue buzdított lelkesít cikkébe zsidóságo jegyzésr 191 júl 6 noh a antiszemitizmu híve má nyílta hangoztatták hog zsidósá vagyoná e kel kobozni. fron mögöt hadsere érdekébe legfontosab munká Weis Manfré végezte a orszá legnagyob ipartelepén amel 30.00 ember foglalkoztatott mási hatalma ipartele élén Újpesten Wolfne Tivada állott mindkett érdeme elismeréséü báróságba részesült Haditermén megszervezésébe vezetésébe i főle zsidó vette részt Ige fonto szere jutot Vázsony Jenőnek Vázsony Vilmo fivérének ak min szénkormánybizto a orszá szénellátásáró gondoskodott fron mögöt teljesítet munkájukér kitüntetésbe részesülte jóformá a össze magasab állásba lév zsidóhit főtisztviselők aki közü kiemeljü Winternit Jakabo külügyminisztériu létszámában ak a első közöt kapt polgár érdemkeresztet kereskedelm minisztériumbó Neuman Károl min tan Lipót-ren lovagkeresztjét Fran Ármi főmérnö Ferenc József-ren középkeresztjét Ofne Józse Dunajobbpart üzletvezet harmadi osztály vaskoronarendet Winkle Igná felügyelő Schulho Le főmérnö Ferenc József-ren lovagkeresztjé kapta Brah Miks lova min tan Dél vasú for-galm vezérigazgatój legfelsőb elismerésbe részesült Domon Móri Magya Folyam é Tengerhajózás RT helyette igazgatój Feren József-ren tiszt kereszthe csillagoka nyert el mí belügyminisztériumbó Fran Ödö dr egészségügy főfelügyelő Schreibe Emi dr rendőrtanácso Ferenc József-ren lovagkeresztjébe részesült ugyanez kitüntetés nyert e Ullman Istvá miniszter titká pénzügyminisztériumból zsidóhit közélet férfia közü I oszt polgár érdemkeresztbe részesül Vázsony Vilmos II oszt polgár érdemkeresztbe Néme Alfré min oszt tan. Friedman Ern dr min tanácsos Márku Som rendőrtanácsos Ullman Istvá min titkár Mahle Igná műszak tanácsos Sasvár Ármi kereskedelm múzeu aligazgatója Ónod Adol egyet orvostanár Bánócz Józse tanintézet igazgató Kuno Igná kelet kereskedelm iskola igazgató Ster Ábrahá a Országo Izraelit Tanítóképz igazgatój é mé számosan jótékonysá teré i kivett részé zsidóság zsid intézmények Pest Izr Hitközsé kórháza Bród gyermekkórház Szeretetház Izraelit Szünide Gyermektelep Cionist Ottho hadikórházaka rendezte be a OMIK hadikonyhá létesített külö intézmén alakul menekülte támogatásár szegénye segélyér indítot gyűjtése ige nag összegeke eredményezte amelyekhe közismer jótékon zsidóhit emberbaráto Weis Manfréd Hirsc Albert Wolfne Gyula Ledere Ágosto é Emil Kohne Adolf Bachrue Károly Preun Henrik Kasza Aladá stb járulta els sorban zsidósá tehá fron mögöt i teljesített kötelességét.önvédelm har a antiszemitizmu elle Mí zsidósá frontoko é fron mögöt egyarán megállt helyét addi mindinkáb éleseb harco kellet folytatn szervezked antiszemitizmu ellen Ágosto Péte hírhed könyve maj Huszadi Száza zsid ankétj csa ola vol tűzre Mindinkáb terjesztetté az rágalmat hog zsidósá kibúji harctér szolgála alól melyne megcáfolásár Polna Jen é Heves Simo főrabb vezetéséve megalakul Magya Zsid Hadiarchivu bizottsá zsidósá hadiadataina gyűjtésér é földolgozására nag anya tudományo földolgozás mé ne fejeződöt be Ettő függetlenü a Egyenlősé köze 40,00 lajstromozot adato gyűjtöt össz zsid katoná kitüntetéseiről sebesüléseirő hős haláláról Az rágalmat hog hadiszállításo körül visszaélés főle zsidó követté el Vázsony Vilmo adato kíséretébe parlamentbe utasított vissza zsid katoná hősiességé pedi királ é legkitűnőb hadvezére állapítottá meg zsidókr szór rágalma folyomány vol híre Avarffy-Szabolcs Lajo pö 1 Magyarorszá [statisztika rész A antiszemitizmu egyi publicistája Altenburge Gyul minde ba legfőb kútforrásána zsidó emancipációjá jelölt meg A antiszemit mozgalo élér Bangh páte állt ak 10.000,00 koroná keresztén sajtóalapo gyűjtöt é zsid uralo megtörésér megalakított Központ Sajtóvállalato Buttyka páte é Károly Józse gró támogatásával A ú alakulá élé álltak Bleye Jakab Kmett Károly Néká Lajos Bochko é Bernola Nándo egyetem tanárok har mindinkáb élesbedi Doba Istvá dr fürdőbizto zsidókna Tátrába má ne adot szobá mé élesebbe folytatódott midő 1918 néppár é keresztén szocialist pár keresztén szociáli néppár címe egyesült Mé bekövetkezet Károlyi-forradalo se tudt a antiszemitizmu hullámai lecsendesíteni d ú fegyverekke harcolt mer V hami adataibó kikovácsol fegyvere elrozsdásodtak L Antiszemitizmus Forradalom Ellenforradalom

15315.h

CÍMSZ Világhábo

SZÓCIK Világhábor Ors Statisztik Hivat 1922-b 10,000- becsül V.-b elese zsi katon számá a zsidós számarányáh képe l*l%-n felel me szemb kereszté lakoss veszteségéve ame 28°/0- te Hivat számítás szerin számará hábo előt Magyarország vonatkoz bizonyá é o kevés ponto mi kimutatá amely Magy Statisztik Szem készíte m Magyarorsz zsi hő halottairó adat széri össz eleset va sebesülés következtéb megha katon szá 155,7 41-13° zsi vallásua 51 21-77° Össz sebesült szá 352,2 92-93° zsi vallá­sua 15,3 65-28° össz rokkant szá 74,8 19-75° zsi vallásua 37 16'0 adat szeri ú halottakb mi sebesültekb rokkantakb viszonyl zsidós vesztesé vo legkise össz felekezet közö antiszemitizm aknáz e zsidós elle Ped s e s m edd készíte kimutat n tarth igén teljességr me legilletékese fóru ma hadser n felekeze hovatartoz alapj lajstromoz veszteségei Haszn korrektivum remélhete magyarorszá zsidós Magy Zsi Hadiarchiv bizottságátó ame hábor adat zsi vonatkozásain feldolgozásá vállalkozo Poln Je miniszt Heve Sim főrab vezeté alat mun abbamara í zsidós m mind nélkülö hitel kimutatás védekezé ennélfog cs hiányo va részleg kimutatások támaszkodhati olyk ped publiká statisztikákb mutatko hézag tévedés nyújtan közvete bizonyíték vádaskodás elhárításár í p sen s fogadhat véglegesn a kimutatás ame 51 zsi hő halottr szám megkisebbede Magyarorsz területér mik csup Budape hő halott köz tö mi 40 zsi vo cs Rákoskeresztúr 20 hő halo pihe 5116-b megállapíto sz ig lenn akk egé orsz területér összes cs 11 zsi kato ese vol háborúba a azz ténny szembe ho Szeg 11 Misko 17 Pé 9 k Balassagyarm m kise Ba zsi hő halott lajstromozo e annyi mag hord valószínütlens bélyegé ho m zsidóellen propagan s állíthat elfogadhatón e kimutatás N tö ez közsé néhá tuc örökíte m 11 zsi hő halotta lexik n vállalhat egyetem magy zsidós feladatá módjáb s állhatot ho telj statisztik adj zsi résztvevőirő ebb cikkb teh cs ar szorítkozi ho ismertes zsidós általán szerepé dokumentá adatokk bizonyít zsi katon magatartás megvilágít zsidókk kapcsolat gazdasá vonatkozások V.-ba hábo kitörés el napjaib Schnitzl Árm komáro főrabb Ország Rabbiegyesül elnö körlevel intéze rabbi-k tagjaih felszólítot őke ho rendezzen ünnepély istentiszteletek imádkozzan győzelemér Orthod Közpon Iro elnök Fran Ado hason szelle körlevel küldö orthod hitközségekn azz felszólítássa ho rabb elöljár kirá ha védelméb hősiesség kitartás buzdíts bevonu híveke otthonmaradott ped áldozatkészségg tettekk szolgálj segíts e hadképessége Magyarorsz mind zsi templomáb győzelemé imádkozta pes templomokb Heve Simo Fisch Gyul Adl Illé Eei Koppé Bud Ki Arno Edelste Bertal főrabb buzdított híveik kötelessége teljesítésér rabb Maimonid szelleméb fogt f saj kötelességeik a tanítottá am zsidóságn legnagyo kodifikáto taníto hábo ethikájáró A bel harcos soráb bizz abba a Izra remén segítő bajb tölt lelk tuda ho emberis javáé harco Szán egé életé ismerj s félelme s bátortalanságo lágyulj gondolv övéir han töröl ők inká er idő szí táblájáró Egyáltal gondolj semmi se han egyed kizáról háborúr Ezz út valóv vonult zsi katon ho n szégyenített m öröklö zsi szelleme a szám esetb hadser legfő vezetősé igazolt zsi katoná zsid ell irányu agitác m hábo ala megindul Politik okokb igyekezt kicsinyel zsi katon bátorságá s azz vádd illett zsidóságo ho kibúj kötelezettsé aló királ főherceg leghírese hadvezér siett ekk zsidós becsületén megvédelmezésér Káro kirá m trónörök koráb í nyilatkozo csernovit hitközs küldöttsé előt zsi lakoss ig hazafia e ne sohas fogj elfelejten 19 de 1 ped következők mond zsidós jelenle na időkb áldozatkész járu vérév vagyonáv Ist kegy segítségév elé siker kivívásáho 19 áp 1 ped újb leszögez zsidós front mind hív teljesítet kötelességé Köszön mag hadser nevébe Józs főherc következőkb méltat zsi katon vitézségé magy fi közöt mi ig magyaro vállvet küzdött szerb hatalm oro elle dicsőségb egyen rész v bajtársaikk legkiváló hős közö n e magy zsi N egysz látt saj szememm legrettenetese küzdelm kétségbeese tusáib ők eme lélekk bámult köz vitézsége melyb mind hazaf egybeolva egyará kivet rész valláskülönbs nélkü zsidós megmutatt ho oly haza vit katon mi bár má Pét Fere főherc hercegovin hadvez következők mondt zsi katon nagyszerű harcolna iga hősö bátr önfeláldozóa nemcs váro zsidóság vonatkozi han egész egysze pájesz zsid nagyszerűe elsőren katoná Nagy m vagy vel elégedv Hason szellemb nyilatkozt isme hadvezér köz Szurma Moln Dezs Boroevic Tarca dell'Adam ScJi Gusztá bá Gaudern József.Ak legtöbb áldozta Vann számo mely beszédesebbe mi statisztik arányszáma I néhá oly zsi család sorolu fö ak hé va m tö katon adt hadseregne ezé kirá megajándékoz őke Neutra Józs Jászapá Ung Sa Sopr Kramm Sim Eszterg öz Doná Ernő Szabad Kle Sim Köbölk Radnczin Izra Belény Ée Józs Budape Kle Náth Nagykál Ko Miksá Muraszomb Ha Herma Bodóhe Neun Adolf Budape öz Goldsle Jakab Budape fi ado hadseregne Zsidóhi főtiszte osztrák-magy hadseregb ig s zsi emelkede legmagasa rangi Pont kimutat n á rendelkezés í kénytelen vagyu általu felkutato anyagg beérn hozzátév ho ezenkív m tö zsidóhi magasran tis szolgá hadseregbe Tábornoko lov Schlesing tüzérsé mérnö táborno hadügyminisztéri 7/ ügyosztá főnök a haditechni ter véghezvi egész különleg teljesítmény elismeré fejéb 19 no vezérőrnagg neveztete k pili Kornhab Ado táborszernag Schiceitz E altábornag Vo Sim vezérőrnagy,a bócherb küzdöt f mag táborno karb Ezredese Bau Gyu 4 g parancsnok Eisenstddt Alaj honvédezrede honvédel minisztéri II ügyosztályán referens Fisch Árm Mesti Ján g ezrede Zö Márt 30 honvédgyalogezredb mo táborn Alezredese Bal Je debrece honv gyalogezr parancsnok Blei Móri Láz Lip műs tanácso Sebe Lip péc 1 g parancsnok Steinfe Mór gyalogezr parancsnok Weiche haditengerész gépműfőparancsnok Őrnagyo Deuts Izid mo n ezred gyalogezredbe Krau Emánu 5 gyalogezredbe Sing Guszt ezred 2 gyalogezredbe Kitüntetése kitüntetésekr követke statiszti nyú felvilágosítás ame azonb szint n mondha teljesne Lipótre lovagkeresztj kaptá pili Kornháb Ado táborszernag Mesti Ján ezrede 1 honv gyalogezredbe Szilá Bé 3 veszpré honv gyalogezr tartalék főhadnagy Fisch Árm ezrede Zö Márt ezrede Hercz Mik főtörzsorvo Steinfe Mór alezrede vaskoronare II o.-ly tö mi zsidóhi nyert ara vitézsé érm nyer Alexand Bé önk Ben Móz zászl Föld Fere zászl 4 gyalogezredbe Hasenfe Erv tartalék főhadnag tisz vitézsé érm hárma Fere József-re tisz keresztj orvosok kív hárma közt Lemberg Sa rab ellens elő tanúsíto hősi viselkedéséé nyer lovagkereszt kardokka ném Vaskorona-re lovagkeresztj kett ara vitézsé ér 104- nyert Egyenlős évköny 19 M hábo el kitüntetettj közö találu zsidóhitűeke í Kób Ignáco Dunagőzhajóz társas kormányosá a ezü vitézs érme Rabbinovi Jak tábo rabbi a ara érdemkereszt kapt hábo el halot közö v hő halá ha Krau Emanu őrnag 5 gyalogezr parancsnok Dömé Laj budapes ügyvé cionis mozgal egy vezetőj Herén Arma századparancsno akir őrnag megállapítj ho halá ezredü történetéb min hő erény egy kimagas példá fog megboldogu dic nev megörökíte .Főiskol hallgató zsi egyete ifjús hábor szerep statiszti világít me amely ma zsi főiskol hallgat ország szövetsé állíto öss terjeszte országgyűl el hozzáfűzvé ho büsz önérzette eme homlokka teljesíte hő mun nyugo tudatáv állu hatalm bírán nemz lelkiismeretén itélőszé e főiskol hallgat köz zsidóvallá 146 ebb 2 hábo idej m n vo hadkötele 10 teh 8 kato vo ped gyalogságn 89 tüzérségn 6°/ lovasságn lo/ műsza csapatokn 2°/ vasútezredn 0-7° egészségüg csapatokn M távirászokn 0 teljesíte szolgálato hábo egészségügy na feladato e állítot orvo kar ebb munkáb túlnyo rés zsidóság ille mind dicsére me orvos legnagyo rés zsidóhit hábo kitörésén pillanatáb Gró Em vo orvo fakult dékánj a lelk szavakk hív f hallgatók kötelesség teljesítésé Egy kézz védjet ha becsületé más kézz ápolját sebesülteke Az pedi kikn kor va testalkat n enge me ho had vonuljana jelentkezzen betegápolás orvo segédszolgálatr kötelességte ho betegeke sebesültek ápolját í szolgálját király hazá emberisége Budape 19 au Tanácsa orvosn nevezt budapes orvo fakult tanárá címzet rendkívü tanár magántanárá közt követke zsidószármazá tanároka törzsorvoso Gro Emi Prei Hug I főtörzsorvoso Báli Rezs Hercz Man Sar Artú Ala Henri Törzsorvos Friedri Vilmo Mo Mihál Bere Mikló Hasenfe Artú Kerté Józse Básk Dez Manning Vilmo Verm Lajo Benc Gyul Frigye Józse Torn Józse Ger Imr Lieberma Ott orvos hábor kiképzésé kül tanfolyamok szerveze orvo fakultá melyn előad közö zsi orvostanár volta klini egy osztálya hadikórházak rendezt részi tiszte részi legénys számár I látj követke zsi származá vezetőorvosok Lieberma Ott hy vizsgálat vezetőj oltóany készít parancsnok Oro Em eg déká oltáso Prei Hug bakteriológ Árkö Józse stomatológi tar kórh vezetőj Ono Adol or gé idegbet Báli Rezs loson megfigye állom főorvo Herzfe Karo orvosn honv helyőrsé kórh szemésze vezetőjén nevezt k budapes orvosegyet tanára kív m ig s zsidóhi orv töltö mag funkció fő orvosokr alább távolr s telj jegyz áttekintés főtörzsorvoso Peiv Józs vezértörzsorvo oro fro egészségüg főnök Herz Miks Poll Joachi Rasofsz Józse Schaff Aladá Gottli Ármi Frattn Sándo Hell Simo Glü Lajo Benedi Vilmo Rottenbe Móri We Gusztá I főtörzsorvoso Knob Ado Riwrt Fülö Törzsorvoso Féd Marce Fen Ármi Raschk Arnol Kanizs Sándo Berg Henri Oberland Lajo Popp Ármi Ro Sam Stein Pá Rubinste Sándo Szán Miks L Márku Grünbe Arnol Neuma Jaka Weiszbu Lajo Fuc Berná ezre főorvos listájá ame oldalak tölte me i n adhatju cs anny jegyzü meg,ho 1 zsidóhi orvo koron ara vitózsé érm va Fere József-re tiszt illet lovagkeresztj va sign laudi kap katon érdemkeres szalagjá Lipót-rend kap Herz Mik főtörzsorv vaskorona-rende Poll Joachi Rasofsz Józs Schaff Aladá ném vaskorona-rend Gáb Artú tör Medjidje-rend Schein Miks hő halá ha orvos közö találj Langfeld Art törzsorvo We Guszt főtörzsorvo i vöröskereszt önként ápolón kö ig s zsidóhi va Gazdasá hábor M hábo kitörésén il pillanataib nyilvánva vo mind gondolko emb előt ho ebb háborúb győzel csak ann országn juth osztályrészü amelyn nemcs kitű hadsereg han legjobb organizá közgazdasá v Wera Somba hábo pénzüg müvelet felülmult mind eddigi hábor fölkészültség mutatt ho kormá cs hár múl 19 no 1 fordu polgár áldozatkészségéhe Ekk jele m el hadikölcs aláírásá szó fölhívá Er megmozdu egé orszá elsősorb na főváro pénzintézet jegyz kielégí vol fől munkásság eredmény Ig sok jegyezt biztosítóintézete kölcs 75% kereskedel ipa vállalato továb alapítványo egyhá java egyesület magános jegyezté jegyze össz tö mi 12 milli fölülmú mind várakozás hadikölcs hazafi áldozatkészs próbakö zsidós e prób sikeres kiállt hitközség vezetősé sajtó fölhívá bocsájto k ho mind magy zsi tekint sze kötelességén hadikölcsön va jegyzés hitközség mag járt e példáva Pes Iz Hitközs 250.00 Pes Chev Kadi 500.00 Winterbe Gyu 300.00 Bud Chev 50.00 ara hitközs 800.00 bud 100.0 K-v járu el kölcs sikeréhe ország rabbiegyesül elnö Neuma E nagykanizs főrab körlevélb szólít f tagoka hassan od ho hitközsége intézmény híve mind nélkülözhe fillé bocsássan nemz rendelkezésé er szószékr hívj f híveike budapes templomokb Adl Ill Rei Kopp beszélt hadikölcs érdekébe leg­több jegyz soráb volt Wei Manfré Grünwa Schiffe Wolfn Gyul Deuts Jak fia Bachruc Neuma testvére Strass Köni okán Schwar Jaka Felln Henri Kohn Adol Bró Lajo Neu Pest Journa Grünfe Jaka Sehossberg Henri Wolfn Tivadarn Strau Emi Guttma Sam Rosenbe Gyulá Winterbe Gyul o találj zsidó-intézmények Pes Izraeli Hitközs Árvaház Nőegyle Orszá­g Iz Tanítóegyesüle Rabbiegyesül st i másod hadikölcs alkalmáv követke lelk szavakk ford Egyenlős híveihe m t hadikölcs következi tízsze százsz ford hozzát álla ragadját csókolját m segélytké kezé mint éd anyát ke nyúl felét szükségb adját o né mindenetek másod hadikölcs össze csup millióv mara el mögöt ebb zsidós jegyzé 2 millió tehe Léder Sánd d megállapítá 19 jú 1 Össz százalékn fel me m zsidós arán 4-94°/ össz zsid iparosn kereskedőn vessz föltesszü ho h százalék jegyzésképe akk ará szeri csup 0'82°/0- kelle vol zsidóságn jegyezn k számít bizonyítj ho zsidós hazafi kötelesség teljesített harmad negyed hadikölcs alkalmáv Neuma E eln újb körlevéll ford orsz rabbijaiho Gyújts mo láng lelkesedésünke hassu od ho negyed hadi­kölcs sikeréh va hozzájárulásu nagysze megnyilatkozá legy hazáh va áldás szeretetünkne nemz na ügyéé va lángo buzgalmunkn hadikölcs érdekéb kifejte munkásságuké kitüntetésb részesülte Madarassy-Be Gyu legfelső elismerés Széke Feren Belváro Takarékpénzt elnö Feren Józs rendh csillagoka Ste Árm Budapes Takar Ország Jelzál vezérigazgató Feren József-re középkeresztjé Kón Hu Herm ügyveze igazgató Feren József-re tisztikeresztjé vidé zsidóvallá bankigazga Feren József-re lovagkeresztjó vidé pénzintéze igazga ped királ tanácso cím nye 19 szep 1 ötöd hatod hadikölcsönn újb Neuma Ed nyolcadikn ped L Immánu buzdítot lelkesí cikkéb zsidóság jegyzés 19 jú no antiszemitizm hív m nyílt hangoztattá ho zsidós vagyon ke kobozni fro mögö hadser érdekéb legfontosa munk Wei Manfr végezt orsz legnagyo ipartelepé ame 30.0 embe foglalkoztatot más hatalm ipartel élé Újpeste Wolfn Tivad állot mindket érdem elismerésé báróságb részesül Haditermé megszervezéséb vezetéséb fől zsid vett rész Ig font szer juto Vázson Jenőne Vázson Vilm fivéréne a mi szénkormánybizt orsz szénellátásár gondoskodot fro mögö teljesíte munkájuké kitüntetésb részesült jóform össz magasa állásb lé zsidóhi főtisztviselő ak köz kiemelj Winterni Jakab külügyminisztéri létszámába a els közö kap polgá érdemkereszte kereskedel minisztériumb Neuma Káro mi ta Lipót-re lovagkeresztjé Fra Árm főmérn Feren József-re középkeresztjé Ofn Józs Dunajobbpar üzletveze harmad osztál vaskoronarende Winkl Ign felügyel Schulh L főmérn Feren József-re lovagkeresztj kapt Bra Mik lov mi ta Dé vas for-gal vezérigazgató legfelső elismerésb részesül Domo Mór Magy Folya Tengerhajózá R helyett igazgató Fere József-re tisz kereszth csillagok nyer e m belügyminisztériumb Fra Öd d egészségüg főfelügyel Schreib Em d rendőrtanács Feren József-re lovagkeresztjéb részesül ugyane kitünteté nyer Ullma Istv miniszte titk pénzügyminisztériumbó zsidóhi közéle férfi köz osz polgá érdemkeresztb részesü Vázson Vilmo I osz polgá érdemkeresztb Ném Alfr mi osz tan Friedma Er d mi tanácso Márk So rendőrtanácso Ullma Istv mi titká Mahl Ign műsza tanácso Sasvá Árm kereskedel múze aligazgatój Óno Ado egye orvostaná Bánóc Józs tanintéze igazgat Kun Ign kele kereskedel iskol igazgat Ste Ábrah Ország Izraeli Tanítókép igazgató m számosa jótékonys ter kivet rész zsidósá zsi intézménye Pes Iz Hitközs kórház Bró gyermekkórhá Szeretethá Izraeli Szünid Gyermektele Cionis Otth hadikórházak rendezt b OMI hadikonyh létesítet kül intézmé alaku menekült támogatásá szegény segélyé indíto gyűjtés ig na összegek eredményezt amelyekh közisme jótéko zsidóhi emberbarát Wei Manfré Hirs Alber Wolfn Gyul Leder Ágost Emi Kohn Adol Bachru Károl Preu Henri Kasz Alad st járult el sorba zsidós teh fro mögö teljesítet kötelességét.önvédel ha antiszemitizm ell M zsidós frontok fro mögö egyará megáll helyé add mindinká élese harc kelle folytat szervezke antiszemitizm elle Ágost Pét hírhe könyv ma Huszad Száz zsi ankét cs ol vo tűzr Mindinká terjesztett a rágalma ho zsidós kibúj harcté szolgál aló melyn megcáfolásá Poln Je Heve Sim főrab vezetésév megalaku Magy Zsi Hadiarchiv bizotts zsidós hadiadatain gyűjtésé földolgozásár na any tudomány földolgozá m n fejeződö b Ett független Egyenlős köz 40,0 lajstromozo adat gyűjtö öss zsi katon kitüntetéseirő sebesüléseir hő haláláró A rágalma ho hadiszállítás körü visszaélé fől zsid követt e Vázson Vilm adat kíséretéb parlamentb utasítot vissz zsi katon hősiesség ped kirá legkitűnő hadvezér állapított me zsidók szó rágalm folyomán vo hír Avarffy-Szabolc Laj p Magyarorsz [statisztik rés antiszemitizm egy publicistáj Altenburg Gyu mind b legfő kútforrásán zsid emancipációj jelöl me antiszemi mozgal élé Bang pát áll a 10.000,0 koron kereszté sajtóalap gyűjtö zsi ural megtörésé megalakítot Közpon Sajtóvállalat Buttyk pát Károl Józs gr támogatásáva alakul él állta Bley Jaka Kmet Károl Nék Lajo Bochk Bernol Nánd egyete tanáro ha mindinká élesbed Dob Istv d fürdőbizt zsidókn Tátráb m n ado szob m élesebb folytatódot mid 191 néppá kereszté szocialis pá kereszté szociál néppá cím egyesül M bekövetkeze Károlyi-forradal s tud antiszemitizm hulláma lecsendesíten fegyverekk harcol me ham adataib kikovácso fegyver elrozsdásodta Antiszemitizmu Forradalo Ellenforradalo

15315.

CÍMS Világháb

SZÓCI Világhábo Or Statiszti Hiva 1922- 10,000 becsü V.- eles zs kato szám zsidó számarányá kép l*l%- fele m szem kereszt lakos veszteségév am 28°/0 t Hiva számítá szeri számar háb elő Magyarorszá vonatko bizony kevé pont m kimutat amel Mag Statiszti Sze készít Magyarors zs h halottair ada szér öss elese v sebesülé következté megh kato sz 155, 41-13 zs vallásu 5 21-77 Öss sebesül sz 352, 92-93 zs vallá­su 15, 65-28 öss rokkan sz 74, 19-75 zs vallásu 3 16' ada szer halottak m sebesültek rokkantak viszony zsidó vesztes v legkis öss felekeze köz antiszemitiz akná zsidó ell Pe ed készít kimuta tart igé teljesség m legilletékes fór m hadse felekez hovatarto alap lajstromo vesztesége Hasz korrektivu remélhet magyarorsz zsidó Mag Zs Hadiarchi bizottságát am hábo ada zs vonatkozásai feldolgozás vállalkoz Pol J minisz Hev Si főra vezet ala mu abbamar zsidó min nélkül hite kimutatá védekez ennélfo c hiány v részle kimutatáso támaszkodhat oly pe publik statisztikák mutatk héza tévedé nyújta közvet bizonyíté vádaskodá elhárításá se fogadha végleges kimutatá am 5 zs h halott szá megkisebbed Magyarors területé mi csu Budap h halot kö t m 4 zs v c Rákoskeresztú 2 h hal pih 5116- megállapít s i len ak eg ors területé össze c 1 zs kat es vo háborúb az ténn szemb h Sze 1 Misk 1 P Balassagyar kis B zs h halot lajstromoz anny ma hor valószínütlen bélyeg h zsidóelle propaga állítha elfogadható kimutatá t e közs néh tu örökít 1 zs h halott lexi vállalha egyete mag zsidó feladat módjá állhato h tel statiszti ad zs résztvevőir eb cikk te c a szorítkoz h ismerte zsidó általá szerep dokument adatok bizonyí zs kato magatartá megvilágí zsidók kapcsola gazdas vonatkozáso V.-b háb kitöré e napjai Schnitz Ár komár főrab Orszá Rabbiegyesü eln körleve intéz rabbi- tagjai felszólíto ők h rendezze ünnepél istentisztelete imádkozza győzelemé Ortho Közpo Ir elnö Fra Ad haso szell körleve küld ortho hitközségek az felszólításs h rab elöljá kir h védelmé hősiessé kitartá buzdít bevon hívek otthonmaradot pe áldozatkészség tettek szolgál segít hadképesség Magyarors min zs templomá győzelem imádkozt pe templomok Hev Sim Fisc Gyu Ad Ill Ee Kopp Bu K Arn Edelst Berta főrab buzdítot hívei kötelesség teljesítésé rab Maimoni szellemé fog sa kötelességei tanított a zsidóság legnagy kodifikát tanít háb ethikájár be harco sorá biz abb Izr remé segít baj töl lel tud h emberi javá harc Szá eg élet ismer félelm bátortalanság lágyul gondol övéi ha törö ő ink e id sz táblájár Egyálta gondol semm s ha egye kizáró háború Ez ú való vonul zs kato h szégyenítet örökl zs szellem szá eset hadse legf vezetős igazol zs katon zsi el irány agitá háb al megindu Politi okok igyekez kicsinye zs kato bátorság az vád illet zsidóság h kibú kötelezetts al kirá főherce leghíres hadvezé siet ek zsidó becsületé megvédelmezésé Kár kir trónörö korá nyilatkoz csernovi hitköz küldötts elő zs lakos i hazafi n soha fog elfelejte 1 d pe következő mon zsidó jelenl n idők áldozatkés jár véré vagyoná Is keg segítségé el sike kivívásáh 1 á pe új leszöge zsidó fron min hí teljesíte kötelesség Köszö ma hadse nevéb Józ főher következők mélta zs kato vitézség mag f közö m i magyar vállve küzdöt szer hatal or ell dicsőség egye rés bajtársaik legkivál hő köz mag zs egys lát sa szemem legrettenetes küzdel kétségbees tusái ő em lélek bámul kö vitézség mely min haza egybeolv egyar kive rés valláskülönb nélk zsidó megmutat h ol haz vi kato m bá m Pé Fer főher hercegovi hadve következő mond zs kato nagyszer harcoln ig hős bát önfeláldozó nemc vár zsidósá vonatkoz ha egés egysz pájes zsi nagyszerű elsőre katon Nag vag ve eléged Haso szellem nyilatkoz ism hadvezé kö Szurm Mol Dez Boroevi Tarc dell'Ada ScJ Guszt b Gauder József.A legtöb áldozt Van szám mel beszédesebb m statiszti arányszám néh ol zs csalá sorol f a h v t kato ad hadseregn ez kir megajándéko ők Neutr Józ Jászap Un S Sop Kram Si Eszter ö Don Ern Szaba Kl Si Köböl Radnczi Izr Belén É Józ Budap Kl Nát Nagyká K Miks Muraszom H Herm Bodóh Neu Adol Budap ö Goldsl Jaka Budap f ad hadseregn Zsidóh főtiszt osztrák-mag hadsereg i zs emelked legmagas rang Pon kimuta rendelkezé kénytele vagy által felkutat anyag beér hozzáté h ezenkí t zsidóh magasra ti szolg hadseregb Tábornok lo Schlesin tüzérs mérn táborn hadügyminisztér 7 ügyoszt főnö haditechn te véghezv egés különle teljesítmén elismer fejé 1 n vezérőrnag neveztet pil Kornha Ad táborszerna Schiceit altáborna V Si vezérőrnagy, bócher küzdö ma táborn kar Ezredes Ba Gy parancsno Eisenstdd Ala honvédezred honvéde minisztér I ügyosztályá referen Fisc Ár Mest Já ezred Z Már 3 honvédgyalogezred m tábor Alezredes Ba J debrec hon gyalogez parancsno Ble Mór Lá Li mű tanács Seb Li pé parancsno Steinf Mó gyalogez parancsno Weich haditengerés gépműfőparancsno Őrnagy Deut Izi m ezre gyalogezredb Kra Emán gyalogezredb Sin Gusz ezre gyalogezredb Kitüntetés kitüntetések követk statiszt ny felvilágosítá am azon szin mondh teljesn Lipótr lovagkereszt kapt pil Kornhá Ad táborszerna Mest Já ezred hon gyalogezredb Szil B veszpr hon gyalogez tartalé főhadnag Fisc Ár ezred Z Már ezred Herc Mi főtörzsorv Steinf Mó alezred vaskoronar I o.-l t m zsidóh nyer ar vitézs ér nye Alexan B ön Be Mó zász Föl Fer zász gyalogezredb Hasenf Er tartalé főhadna tis vitézs ér hárm Fer József-r tis kereszt orvoso kí hárm köz Lember S ra ellen el tanúsít hős viselkedésé nye lovagkeresz kardokk né Vaskorona-r lovagkereszt ket ar vitézs é 104 nyer Egyenlő évkön 1 háb e kitüntetett köz talál zsidóhitűek Kó Ignác Dunagőzhajó társa kormányos ez vitéz érm Rabbinov Ja táb rabb ar érdemkeresz kap háb e halo köz h hal h Kra Eman őrna gyalogez parancsno Döm La budape ügyv cioni mozga eg vezető Heré Arm századparancsn aki őrna megállapít h hal ezred történeté mi h erén eg kimaga péld fo megboldog di ne megörökít .Főisko hallgat zs egyet ifjú hábo szere statiszt világí m amel m zs főisko hallga orszá szövets állít ös terjeszt országgyű e hozzáfűzv h büs önérzett em homlokk teljesít h mu nyug tudatá áll hatal bírá nem lelkiismereté itélősz főisko hallga kö zsidóvall 14 eb háb ide v hadkötel 1 te kat v pe gyalogság 8 tüzérség 6° lovasság lo műsz csapatok 2° vasútezred 0-7 egészségü csapatok távirászok teljesít szolgálat háb egészségüg n feladat állíto orv ka eb munká túlny ré zsidósá ill min dicsér m orvo legnagy ré zsidóhi háb kitörésé pillanatá Gr E v orv fakul dékán lel szavak hí hallgató kötelessé teljesítés Eg kéz védje h becsület má kéz ápoljá sebesültek A ped kik ko v testalka eng m h ha vonuljan jelentkezze betegápolá orv segédszolgálat kötelességt h betegek sebesülte ápoljá szolgáljá királ haz emberiség Budap 1 a Tanács orvos nevez budape orv fakul tanár címze rendkív taná magántanár köz követk zsidószármaz tanárok törzsorvos Gr Em Pre Hu főtörzsorvos Bál Rez Herc Ma Sa Art Al Henr Törzsorvo Friedr Vilm M Mihá Ber Mikl Hasenf Art Kert Józs Bás De Mannin Vilm Ver Laj Ben Gyu Frigy Józs Tor Józs Ge Im Lieberm Ot orvo hábo kiképzés kü tanfolyamo szervez orv fakult mely előa köz zs orvostaná volt klin eg osztály hadikórháza rendez rész tiszt rész legény számá lát követk zs származ vezetőorvoso Lieberm Ot h vizsgála vezető oltóan készí parancsno Or E e dék oltás Pre Hu bakterioló Árk Józs stomatológ ta kór vezető On Ado o g idegbe Bál Rez loso megfigy állo főorv Herzf Kar orvos hon helyőrs kór szemész vezetőjé nevez budape orvosegye tanár kí i zsidóh or tölt ma funkci f orvosok aláb távol tel jegy áttekinté főtörzsorvos Pei Józ vezértörzsorv or fr egészségü főnö Her Mik Pol Joach Rasofs Józs Schaf Alad Gottl Árm Fratt Sánd Hel Sim Gl Laj Bened Vilm Rottenb Mór W Guszt főtörzsorvos Kno Ad Riwr Fül Törzsorvos Fé Marc Fe Árm Rasch Arno Kaniz Sánd Ber Henr Oberlan Laj Pop Árm R Sa Stei P Rubinst Sánd Szá Mik Márk Grünb Arno Neum Jak Weiszb Laj Fu Bern ezr főorvo listáj am oldala tölt m adhatj c ann jegyz meg,h zsidóh orv koro ar vitózs ér v Fer József-r tisz ille lovagkereszt v sig laud ka kato érdemkere szalagj Lipót-ren ka Her Mi főtörzsor vaskorona-rend Pol Joach Rasofs Józ Schaf Alad né vaskorona-ren Gá Art tö Medjidje-ren Schei Mik h hal h orvo köz talál Langfel Ar törzsorv W Gusz főtörzsorv vöröskeresz önkén ápoló k i zsidóh v Gazdas hábo háb kitörésé i pillanatai nyilvánv v min gondolk em elő h eb háború győze csa an ország jut osztályrész amely nemc kit hadsere ha legjob organiz közgazdas Wer Somb háb pénzü müvele felülmul min eddig hábo fölkészültsé mutat h korm c há mú 1 n ford polgá áldozatkészségéh Ek jel e hadikölc aláírás sz fölhív E megmozd eg orsz elsősor n fővár pénzintéze jegy kielég vo fő munkássá eredmén I so jegyez biztosítóintézet kölc 75 kereskede ip vállalat tová alapítvány egyh jav egyesüle magáno jegyezt jegyz öss t m 1 mill fölülm min várakozá hadikölc hazaf áldozatkész próbak zsidó pró sikere kiáll hitközsé vezetős sajt fölhív bocsájt h min mag zs tekin sz kötelességé hadikölcsö v jegyzé hitközsé ma jár példáv Pe I Hitköz 250.0 Pe Che Kad 500.0 Winterb Gy 300.0 Bu Che 50.0 ar hitköz 800.0 bu 100. K- jár e kölc sikeréh orszá rabbiegyesü eln Neum nagykaniz főra körlevél szólí tagok hassa o h hitközség intézmén hív min nélkülözh fill bocsássa nem rendelkezés e szószék hív híveik budape templomok Ad Il Re Kop beszél hadikölc érdekéb leg­töb jegy sorá vol We Manfr Grünw Schiff Wolf Gyu Deut Ja fi Bachru Neum testvér Stras Kön oká Schwa Jak Fell Henr Koh Ado Br Laj Ne Pes Journ Grünf Jak Sehossber Henr Wolf Tivadar Stra Em Guttm Sa Rosenb Gyul Winterb Gyu talál zsidó-intézménye Pe Izrael Hitköz Árvahá Nőegyl Orszá­ I Tanítóegyesül Rabbiegyesü s máso hadikölc alkalmá követk lel szavak for Egyenlő híveih hadikölc következ tízsz százs for hozzá áll ragadjá csókoljá segélytk kez min é anyá k nyú felé szükség adjá n mindenete máso hadikölc össz csu millió mar e mögö eb zsidó jegyz milli teh Léde Sán megállapít 1 j Öss százalék fe m zsidó ará 4-94° öss zsi iparos kereskedő vess föltessz h százalé jegyzéskép ak ar szer csu 0'82°/0 kell vo zsidóság jegyez számí bizonyít h zsidó hazaf kötelessé teljesítet harma negye hadikölc alkalmá Neum el új körlevél for ors rabbijaih Gyújt m lán lelkesedésünk hass o h negye hadi­kölc sikeré v hozzájárulás nagysz megnyilatkoz leg hazá v áldá szeretetünkn nem n ügyé v láng buzgalmunk hadikölc érdeké kifejt munkásságuk kitüntetés részesült Madarassy-B Gy legfels elismeré Szék Fere Belvár Takarékpénz eln Fere Józ rend csillagok St Ár Budape Taka Orszá Jelzá vezérigazgat Fere József-r középkeresztj Kó H Her ügyvez igazgat Fere József-r tisztikeresztj vid zsidóvall bankigazg Fere József-r lovagkeresztj vid pénzintéz igazg pe kirá tanács cí ny 1 sze ötö hato hadikölcsön új Neum E nyolcadik pe Immán buzdíto lelkes cikké zsidósá jegyzé 1 j n antiszemitiz hí nyíl hangoztatt h zsidó vagyo k kobozn fr mög hadse érdeké legfontos mun We Manf végez ors legnagy ipartelep am 30. emb foglalkoztato má hatal iparte él Újpest Wolf Tiva állo mindke érde elismerés báróság részesü Haditerm megszervezésé vezetésé fő zsi vet rés I fon sze jut Vázso Jenőn Vázso Vil fivérén m szénkormánybiz ors szénellátásá gondoskodo fr mög teljesít munkájuk kitüntetés részesül jófor öss magas állás l zsidóh főtisztvisel a kö kiemel Wintern Jaka külügyminisztér létszámáb el köz ka polg érdemkereszt kereskede minisztérium Neum Kár m t Lipót-r lovagkeresztj Fr Ár főmér Fere József-r középkeresztj Of Józ Dunajobbpa üzletvez harma osztá vaskoronarend Wink Ig felügye Schul főmér Fere József-r lovagkereszt kap Br Mi lo m t D va for-ga vezérigazgat legfels elismerés részesü Dom Mó Mag Foly Tengerhajóz helyet igazgat Fer József-r tis kereszt csillago nye belügyminisztérium Fr Ö egészségü főfelügye Schrei E rendőrtanác Fere József-r lovagkeresztjé részesü ugyan kitüntet nye Ullm Ist miniszt tit pénzügyminisztériumb zsidóh közél férf kö os polg érdemkereszt részes Vázso Vilm os polg érdemkereszt Né Alf m os ta Friedm E m tanács Már S rendőrtanács Ullm Ist m titk Mah Ig műsz tanács Sasv Ár kereskede múz aligazgató Ón Ad egy orvostan Bánó Józ tanintéz igazga Ku Ig kel kereskede isko igazga St Ábra Orszá Izrael Tanítóké igazgat számos jótékony te kive rés zsidós zs intézmény Pe I Hitköz kórhá Br gyermekkórh Szereteth Izrael Szüni Gyermektel Cioni Ott hadikórháza rendez OM hadikony létesíte kü intézm alak menekül támogatás szegén segély indít gyűjté i n összege eredményez amelyek közism jóték zsidóh emberbará We Manfr Hir Albe Wolf Gyu Lede Ágos Em Koh Ado Bachr Káro Pre Henr Kas Ala s járul e sorb zsidó te fr mög teljesíte kötelességét.önvéde h antiszemitiz el zsidó fronto fr mög egyar megál hely ad mindink éles har kell folyta szervezk antiszemitiz ell Ágos Pé hírh köny m Husza Szá zs anké c o v tűz Mindink terjesztet rágalm h zsidó kibú harct szolgá al mely megcáfolás Pol J Hev Si főra vezetésé megalak Mag Zs Hadiarchi bizott zsidó hadiadatai gyűjtés földolgozásá n an tudomán földolgoz fejeződ Et függetle Egyenlő kö 40, lajstromoz ada gyűjt ös zs kato kitüntetéseir sebesülései h halálár rágalm h hadiszállítá kör visszaél fő zsi követ Vázso Vil ada kíséreté parlament utasíto viss zs kato hősiessé pe kir legkitűn hadvezé állapítot m zsidó sz rágal folyomá v hí Avarffy-Szabol La Magyarors [statiszti ré antiszemitiz eg publicistá Altenbur Gy min legf kútforrásá zsi emancipáció jelö m antiszem mozga él Ban pá ál 10.000, koro kereszt sajtóala gyűjt zs ura megtörés megalakíto Közpo Sajtóvállala Butty pá Káro Józ g támogatásáv alaku é állt Ble Jak Kme Káro Né Laj Boch Berno Nán egyet tanár h mindink élesbe Do Ist fürdőbiz zsidók Tátrá ad szo éleseb folytatódo mi 19 népp kereszt szociali p kereszt szociá népp cí egyesü bekövetkez Károlyi-forrada tu antiszemitiz hullám lecsendesíte fegyverek harco m ha adatai kikovács fegyve elrozsdásodt Antiszemitizm Forradal Ellenforradal

15315

CÍM Világhá

SZÓC Világháb O Statiszt Hiv 1922 10,00 becs V. ele z kat szá zsid számarány ké l*l% fel sze keresz lako veszteségé a 28°/ Hiv számít szer száma há el Magyarorsz vonatk bizon kev pon kimuta ame Ma Statiszt Sz készí Magyaror z halottai ad szé ös eles sebesül következt meg kat s 155 41-1 z vallás 21-7 Ös sebesü s 352 92-9 z vallá­s 15 65-2 ös rokka s 74 19-7 z vallás 16 ad sze halotta sebesülte rokkanta viszon zsid veszte legki ös felekez kö antiszemiti akn zsid el P e készí kimut tar ig teljessé legilletéke fó hads feleke hovatart ala lajstrom veszteség Has korrektiv remélhe magyarors zsid Ma Z Hadiarch bizottságá a háb ad z vonatkozása feldolgozá vállalko Po minis He S főr veze al m abbama zsid mi nélkü hit kimutat védeke ennélf hián részl kimutatás támaszkodha ol p publi statisztiká mutat héz téved nyújt közve bizonyít vádaskod elhárítás s fogadh véglege kimutat a z halot sz megkisebbe Magyaror terület m cs Buda halo k z Rákoskereszt ha pi 5116 megállapí le a e or terület össz z ka e v háború a tén szem Sz Mis Balassagya ki z halo lajstromo ann m ho valószínütle bélye zsidóell propag állíth elfogadhat kimutat köz né t örökí z halot lex vállalh egyet ma zsid felada módj állhat te statiszt a z résztvevői e cik t szorítko ismert zsid által szere dokumen adato bizony z kat magatart megvilág zsidó kapcsol gazda vonatkozás V.- há kitör napja Schnit Á komá főra Orsz Rabbiegyes el körlev inté rabbi tagja felszólít ő rendezz ünnepé istentisztelet imádkozz győzelem Orth Közp I eln Fr A has szel körlev kül orth hitközsége a felszólítás ra elölj ki védelm hősiess kitart buzdí bevo híve otthonmarado p áldozatkészsé tette szolgá segí hadképessé Magyaror mi z templom győzele imádkoz p templomo He Si Fis Gy A Il E Kop B Ar Edels Bert főra buzdíto híve kötelessé teljesítés ra Maimon szellem fo s kötelessége tanítot zsidósá legnag kodifiká taní há ethikájá b harc sor bi ab Iz rem segí ba tö le tu ember jav har Sz e éle isme félel bátortalansá lágyu gondo övé h tör in i s táblájá Egyált gondo sem h egy kizár hábor E val vonu z kat szégyeníte örök z szelle sz ese hads leg vezető igazo z kato zs e irán agit há a megind Polit oko igyeke kicsiny z kat bátorsá a vá ille zsidósá kib kötelezett a kir főherc leghíre hadvez sie e zsid becsület megvédelmezés Ká ki trónör kor nyilatko csernov hitkö küldött el z lako hazaf soh fo elfelejt p következ mo zsid jelen idő áldozatké já vér vagyon I ke segítség e sik kivívásá p ú leszög zsid fro mi h teljesít kötelessé Kösz m hads nevé Jó főhe következő mélt z kat vitézsé ma köz magya vállv küzdö sze hata o el dicsősé egy ré bajtársai legkivá h kö ma z egy lá s szeme legrettenete küzde kétségbee tusá e léle bámu k vitézsé mel mi haz egybeol egya kiv ré valláskülön nél zsid megmuta o ha v kat b P Fe főhe hercegov hadv következ mon z kat nagysze harcol i hő bá önfeláldoz nem vá zsidós vonatko h egé egys páje zs nagyszer elsőr kato Na va v elége Has szelle nyilatko is hadvez k Szur Mo De Boroev Tar dell'Ad Sc Gusz Gaude József. legtö áldoz Va szá me beszédeseb statiszt arányszá né o z csal soro kat a hadsereg e ki megajándék ő Neut Jó Jásza U So Kra S Eszte Do Er Szab K S Köbö Radncz Iz Belé Jó Buda K Ná Nagyk Mik Muraszo Her Bodó Ne Ado Buda Golds Jak Buda a hadsereg Zsidó főtisz osztrák-ma hadsere z emelke legmaga ran Po kimut rendelkez kénytel vag álta felkuta anya beé hozzát ezenk zsidó magasr t szol hadsereg Táborno l Schlesi tüzér mér tábor hadügyminiszté ügyosz főn haditech t véghez egé különl teljesítmé elisme fej vezérőrna nevezte pi Kornh A táborszern Schicei altáborn S vezérőrnagy bóche küzd m tábor ka Ezrede B G parancsn Eisenstd Al honvédezre honvéd miniszté ügyosztály refere Fis Á Mes J ezre Má honvédgyalogezre tábo Alezrede B debre ho gyaloge parancsn Bl Mó L L m tanác Se L p parancsn Stein M gyaloge parancsn Weic haditengeré gépműfőparancsn Őrnag Deu Iz ezr gyalogezred Kr Emá gyalogezred Si Gus ezr gyalogezred Kitünteté kitüntetése követ statisz n felvilágosít a azo szi mond teljes Lipót lovagkeresz kap pi Kornh A táborszern Mes J ezre ho gyalogezred Szi veszp ho gyaloge tartal főhadna Fis Á ezre Má ezre Her M főtörzsor Stein M alezre vaskorona o.- zsidó nye a vitéz é ny Alexa ö B M zás Fö Fe zás gyalogezred Hasen E tartal főhadn ti vitéz é hár Fe József- ti keresz orvos k hár kö Lembe r elle e tanúsí hő viselkedés ny lovagkeres kardok n Vaskorona- lovagkeresz ke a vitéz 10 nye Egyenl évkö há kitüntetet kö talá zsidóhitűe K Igná Dunagőzhaj társ kormányo e vité ér Rabbino J tá rab a érdemkeres ka há hal kö ha Kr Ema őrn gyaloge parancsn Dö L budap ügy cion mozg e vezet Her Ar századparancs ak őrn megállapí ha ezre történet m eré e kimag pél f megboldo d n megörökí .Főisk hallga z egye ifj háb szer statisz világ ame z főisk hallg orsz szövet állí ö terjesz országgy hozzáfűz bü önérzet e homlok teljesí m nyu tudat ál hata bír ne lelkiismeret itélős főisk hallg k zsidóval 1 e há id hadköte t ka p gyalogsá tüzérsé 6 lovassá l műs csapato 2 vasútezre 0- egészség csapato távirászo teljesí szolgála há egészségü felada állít or k e munk túln r zsidós il mi dicsé orv legnag r zsidóh há kitörés pillanat G or faku déká le szava h hallgat köteless teljesíté E ké védj becsüle m ké ápolj sebesülte pe ki k testalk en h vonulja jelentkezz betegápol or segédszolgála kötelesség betege sebesült ápolj szolgálj kirá ha emberisé Buda Tanác orvo neve budap or faku taná címz rendkí tan magántaná kö követ zsidószárma tanáro törzsorvo G E Pr H főtörzsorvo Bá Re Her M S Ar A Hen Törzsorv Fried Vil Mih Be Mik Hasen Ar Ker Józ Bá D Manni Vil Ve La Be Gy Frig Józ To Józ G I Lieber O orv háb kiképzé k tanfolyam szerve or fakul mel elő kö z orvostan vol kli e osztál hadikórház rende rés tisz rés legén szám lá követ z szárma vezetőorvos Lieber O vizsgál vezet oltóa kész parancsn O dé oltá Pr H bakteriol Ár Józ stomatoló t kó vezet O Ad idegb Bá Re los megfig áll főor Herz Ka orvo ho helyőr kó szemés vezetőj neve budap orvosegy taná k zsidó o töl m funkc orvoso alá távo te jeg áttekint főtörzsorvo Pe Jó vezértörzsor o f egészség főn He Mi Po Joac Rasof Józ Scha Ala Gott Ár Frat Sán He Si G La Bene Vil Rotten Mó Gusz főtörzsorvo Kn A Riw Fü Törzsorvo F Mar F Ár Rasc Arn Kani Sán Be Hen Oberla La Po Ár S Ste Rubins Sán Sz Mi Már Grün Arn Neu Ja Weisz La F Ber ez főorv listá a oldal töl adhat an jegy meg, zsidó or kor a vitóz é Fe József- tis ill lovagkeresz si lau k kat érdemker szalag Lipót-re k He M főtörzso vaskorona-ren Po Joac Rasof Jó Scha Ala n vaskorona-re G Ar t Medjidje-re Sche Mi ha orv kö talá Langfe A törzsor Gus főtörzsor vöröskeres önké ápol zsidó Gazda háb há kitörés pillanata nyilván mi gondol e el e hábor győz cs a orszá ju osztályrés amel nem ki hadser h legjo organi közgazda We Som há pénz müvel felülmu mi eddi háb fölkészülts muta kor h m for polg áldozatkészségé E je hadiköl aláírá s fölhí megmoz e ors elsőso fővá pénzintéz jeg kielé v f munkáss eredmé s jegye biztosítóintéze köl 7 keresked i vállala tov alapítván egy ja egyesül magán jegyez jegy ös mil fölül mi várakoz hadiköl haza áldozatkés próba zsid pr siker kiál hitközs vezető saj fölhí bocsáj mi ma z teki s kötelesség hadikölcs jegyz hitközs m já példá P Hitkö 250. P Ch Ka 500. Winter G 300. B Ch 50. a hitkö 800. b 100 K já köl sikeré orsz rabbiegyes el Neu nagykani főr körlevé szól tago hass hitközsé intézmé hí mi nélkülöz fil bocsáss ne rendelkezé szószé hí hívei budap templomo A I R Ko beszé hadiköl érdeké leg­tö jeg sor vo W Manf Grün Schif Wol Gy Deu J f Bachr Neu testvé Stra Kö ok Schw Ja Fel Hen Ko Ad B La N Pe Jour Grün Ja Sehossbe Hen Wol Tivada Str E Gutt S Rosen Gyu Winter Gy talá zsidó-intézmény P Izrae Hitkö Árvah Nőegy Orsz Tanítóegyesü Rabbiegyes más hadiköl alkalm követ le szava fo Egyenl hívei hadiköl követke tízs száz fo hozz ál ragadj csókolj segélyt ke mi any ny fel szüksé adj mindenet más hadiköl öss cs milli ma mög e zsid jegy mill te Léd Sá megállapí Ös százalé f zsid ar 4-94 ös zs iparo keresked ves föltess százal jegyzéské a a sze cs 0'82°/ kel v zsidósá jegye szám bizonyí zsid haza köteless teljesíte harm negy hadiköl alkalm Neu e ú körlevé fo or rabbijai Gyúj lá lelkesedésün has negy hadi­köl siker hozzájárulá nagys megnyilatko le haz áld szeretetünk ne ügy lán buzgalmun hadiköl érdek kifej munkásságu kitünteté részesül Madarassy- G legfel elismer Szé Fer Belvá Takarékpén el Fer Jó ren csillago S Á Budap Tak Orsz Jelz vezérigazga Fer József- középkereszt K He ügyve igazga Fer József- tisztikereszt vi zsidóval bankigaz Fer József- lovagkereszt vi pénzinté igaz p kir tanác c n sz öt hat hadikölcsö ú Neu nyolcadi p Immá buzdít lelke cikk zsidós jegyz antiszemiti h nyí hangoztat zsid vagy koboz f mö hads érdek legfonto mu W Man vége or legnag ipartele a 30 em foglalkoztat m hata ipart é Újpes Wol Tiv áll mindk érd elismeré bárósá részes Haditer megszervezés vezetés f zs ve ré fo sz ju Vázs Jenő Vázs Vi fivéré szénkormánybi or szénellátás gondoskod f mö teljesí munkáju kitünteté részesü jófo ös maga állá zsidó főtisztvise k kieme Winter Jak külügyminiszté létszámá e kö k pol érdemkeresz keresked minisztériu Neu Ká Lipót- lovagkereszt F Á főmé Fer József- középkereszt O Jó Dunajobbp üzletve harm oszt vaskoronaren Win I felügy Schu főmé Fer József- lovagkeresz ka B M l v for-g vezérigazga legfel elismeré részes Do M Ma Fol Tengerhajó helye igazga Fe József- ti keresz csillag ny belügyminisztériu F egészség főfelügy Schre rendőrtaná Fer József- lovagkeresztj részes ugya kitünte ny Ull Is minisz ti pénzügyminisztérium zsidó közé fér k o pol érdemkeresz része Vázs Vil o pol érdemkeresz N Al o t Fried tanác Má rendőrtanác Ull Is tit Ma I műs tanác Sas Á keresked mú aligazgat Ó A eg orvosta Bán Jó taninté igazg K I ke keresked isk igazg S Ábr Orsz Izrae Tanítók igazga számo jótékon t kiv ré zsidó z intézmén P Hitkö kórh B gyermekkór Szeretet Izrae Szün Gyermekte Cion Ot hadikórház rende O hadikon létesít k intéz ala menekü támogatá szegé segél indí gyűjt összeg eredménye amelye közis jóté zsidó emberbar W Manf Hi Alb Wol Gy Led Ágo E Ko Ad Bach Kár Pr Hen Ka Al járu sor zsid t f mö teljesít kötelességét.önvéd antiszemiti e zsid front f mö egya megá hel a mindin éle ha kel folyt szervez antiszemiti el Ágo P hír kön Husz Sz z ank tű Mindin terjeszte rágal zsid kib harc szolg a mel megcáfolá Po He S főr vezetés megala Ma Z Hadiarch bizot zsid hadiadata gyűjté földolgozás a tudomá földolgo fejező E függetl Egyenl k 40 lajstromo ad gyűj ö z kat kitüntetései sebesülése halálá rágal hadiszállít kö visszaé f zs köve Vázs Vi ad kíséret parlamen utasít vis z kat hősiess p ki legkitű hadvez állapíto zsid s rága folyom h Avarffy-Szabo L Magyaror [statiszt r antiszemiti e publicist Altenbu G mi leg kútforrás zs emancipáci jel antisze mozg é Ba p á 10.000 kor keresz sajtóal gyűj z ur megtöré megalakít Közp Sajtóvállal Butt p Kár Jó támogatásá alak áll Bl Ja Km Kár N La Boc Bern Ná egye taná mindin élesb D Is fürdőbi zsidó Tátr a sz élese folytatód m 1 nép keresz szocial keresz szoci nép c egyes bekövetke Károlyi-forrad t antiszemiti hullá lecsendesít fegyvere harc h adata kikovác fegyv elrozsdásod Antiszemitiz Forrada Ellenforrada

1531

CÍ Világh

SZÓ Világhá Statisz Hi 192 10,0 bec V el ka sz zsi számarán k l*l fe sz keres lak veszteség 28° Hi számí sze szám h e Magyarors vonat bizo ke po kimut am M Statisz S kész Magyaro halotta a sz ö ele sebesü következ me ka 15 41- vallá 21- Ö sebes 35 92- vallá­ 1 65- ö rokk 7 19- vallá 1 a sz halott sebesült rokkant viszo zsi veszt legk ö feleke k antiszemit ak zsi e kész kimu ta i teljess legilleték f had felek hovatar al lajstro vesztesé Ha korrekti remélh magyaror zsi M Hadiarc bizottság há a vonatkozás feldolgoz vállalk P mini H fő vez a abbam zsi m nélk hi kimuta védek ennél hiá rész kimutatá támaszkodh o publ statisztik muta hé téve nyúj közv bizonyí vádasko elhárítá fogad végleg kimuta halo s megkisebb Magyaro terüle c Bud hal Rákoskeresz h p 511 megállap l o terüle öss k hábor té sze S Mi Balassagy k hal lajstrom an h valószínütl bély zsidóel propa állít elfogadha kimuta kö n örök halo le vállal egye m zsi felad mód állha t statisz résztvevő ci szorítk ismer zsi álta szer dokume adat bizon ka magatar megvilá zsid kapcso gazd vonatkozá V. h kitö napj Schni kom főr Ors Rabbiegye e körle int rabb tagj felszólí rendez ünnep istentisztele imádkoz győzele Ort Köz el F ha sze körle kü ort hitközség felszólítá r elöl k védel hősies kitar buzd bev hív otthonmarad áldozatkészs tett szolg seg hadképess Magyaro m templo győzel imádko templom H S Fi G I Ko A Edel Ber főr buzdít hív köteless teljesíté r Maimo szelle f kötelesség taníto zsidós legna kodifik tan h ethikáj har so b a I re seg b t l t embe ja ha S él ism féle bátortalans lágy gond öv tö i tábláj Egyál gond se eg kizá hábo va von ka szégyenít örö szell s es had le vezet igaz kat z irá agi h megin Poli ok igyek kicsin ka bátors v ill zsidós ki kötelezet ki főher leghír hadve si zsi becsüle megvédelmezé K k trónö ko nyilatk cserno hitk küldöt e lak haza so f elfelej követke m zsi jele id áldozatk j vé vagyo k segítsé si kivívás leszö zsi fr m teljesí köteless Kös had nev J főh következ mél ka vitézs m kö magy váll küzd sz hat e dicsős eg r bajtársa legkiv k m eg l szem legrettenet küzd kétségbe tus lél bám vitézs me m ha egybeo egy ki r valláskülö né zsi megmut h ka F főh hercego had követke mo ka nagysz harco h b önfeláldo ne v zsidó vonatk eg egy páj z nagysze első kat N v elég Ha szell nyilatk i hadve Szu M D Boroe Ta dell'A S Gus Gaud József legt áldo V sz m beszédese statisz aránysz n csa sor ka hadsere k megajándé Neu J Jász S Kr Eszt D E Sza Köb Radnc I Bel J Bud N Nagy Mi Murasz He Bod N Ad Bud Gold Ja Bud hadsere Zsid főtis osztrák-m hadser emelk legmag ra P kimu rendelke kényte va ált felkut any be hozzá ezen zsid magas szo hadsere Táborn Schles tüzé mé tábo hadügyminiszt ügyos fő haditec véghe eg külön teljesítm elism fe vezérőrn nevezt p Korn táborszer Schice altábor vezérőrnag bóch küz tábo k Ezred parancs Eisenst A honvédezr honvé miniszt ügyosztál refer Fi Me ezr M honvédgyalogezr táb Alezred debr h gyalog parancs B M taná S parancs Stei gyalog parancs Wei haditenger gépműfőparancs Őrna De I ez gyalogezre K Em gyalogezre S Gu ez gyalogezre Kitüntet kitüntetés köve statis felvilágosí az sz mon telje Lipó lovagkeres ka p Korn táborszer Me ezr h gyalogezre Sz vesz h gyalog tarta főhadn Fi ezr M ezr He főtörzso Stei alezr vaskoron o. zsid ny vité n Alex zá F F zá gyalogezre Hase tarta főhad t vité há F József t keres orvo há k Lemb ell tanús h viselkedé n lovagkere kardo Vaskorona lovagkeres k vité 1 ny Egyen évk h kitüntete k tal zsidóhitű Ign Dunagőzha tár kormány vit é Rabbin t ra érdemkere k h ha k h K Em őr gyalog parancs D buda üg cio moz veze He A századparanc a őr megállap h ezr történe er kima pé megbold megörök .Főis hallg egy if há sze statis vilá am főis hall ors szöve áll terjes országg hozzáfű b önérze homlo teljes ny tuda á hat bí n lelkiismere itélő főis hall zsidóva h i hadköt k gyalogs tüzérs lovass mű csapat vasútezr 0 egészsé csapat távirász teljes szolgál h egészség felad állí o mun túl zsidó i m dics or legna zsidó h kitöré pillana o fak dék l szav hallga köteles teljesít k véd becsül k ápol sebesült p k testal e vonulj jelentkez betegápo o segédszolgál kötelessé beteg sebesül ápol szolgál kir h emberis Bud Taná orv nev buda o fak tan cím rendk ta magántan k köve zsidószárm tanár törzsorv P főtörzsorv B R He A He Törzsor Frie Vi Mi B Mi Hase A Ke Jó B Mann Vi V L B G Fri Jó T Jó Liebe or há kiképz tanfolya szerv o faku me el k orvosta vo kl osztá hadikórhá rend ré tis ré legé szá l köve szárm vezetőorvo Liebe vizsgá veze oltó kés parancs d olt P bakterio Á Jó stomatol k veze A ideg B R lo megfi ál főo Her K orv h helyő k szemé vezető nev buda orvoseg tan zsid tö funk orvos al táv t je áttekin főtörzsorv P J vezértörzso egészsé fő H M P Joa Raso Jó Sch Al Got Á Fra Sá H S L Ben Vi Rotte M Gus főtörzsorv K Ri F Törzsorv Ma Á Ras Ar Kan Sá B He Oberl L P Á St Rubin Sá S M Má Grü Ar Ne J Weis L Be e főor list olda tö adha a jeg meg zsid o ko vitó F József ti il lovagkeres s la ka érdemke szala Lipót-r H főtörzs vaskorona-re P Joa Raso J Sch Al vaskorona-r A Medjidje-r Sch M h or k tal Langf törzso Gu főtörzso vöröskere önk ápo zsid Gazd há h kitöré pillanat nyilvá m gondo e hábo győ c orsz j osztályré ame ne k hadse legj organ közgazd W So h pén müve felülm m edd há fölkészült mut ko fo pol áldozatkészség j hadikö aláír fölh megmo or elsős főv pénzinté je kiel munkás eredm jegy biztosítóintéz kö kereske vállal to alapítvá eg j egyesü magá jegye jeg ö mi fölü m várako hadikö haz áldozatké prób zsi p sike kiá hitköz vezet sa fölh bocsá m m tek kötelessé hadikölc jegy hitköz j péld Hitk 250 C K 500 Winte 300 C 50 hitk 800 10 j kö siker ors rabbiegye e Ne nagykan fő körlev szó tag has hitközs intézm h m nélkülö fi bocsás n rendelkez szósz h híve buda templom K besz hadikö érdek leg­t je so v Man Grü Schi Wo G De Bach Ne testv Str K o Sch J Fe He K A L P Jou Grü J Sehossb He Wo Tivad St Gut Rose Gy Winte G tal zsidó-intézmén Izra Hitk Árva Nőeg Ors Tanítóegyes Rabbiegye má hadikö alkal köve l szav f Egyen híve hadikö követk tíz szá f hoz á ragad csókol segély k m an n fe szüks ad mindene má hadikö ös c mill m mö zsi jeg mil t Lé S megállap Ö százal zsi a 4-9 ö z ipar kereske ve föltes száza jegyzésk sz c 0'82° ke zsidós jegy szá bizony zsi haz köteles teljesít har neg hadikö alkal Ne körlev f o rabbija Gyú l lelkesedésü ha neg hadi­kö sike hozzájárul nagy megnyilatk l ha ál szeretetün n üg lá buzgalmu hadikö érde kife munkásság kitüntet részesü Madarassy legfe elisme Sz Fe Belv Takarékpé e Fe J re csillag Buda Ta Ors Jel vezérigazg Fe József középkeresz H ügyv igazg Fe József tisztikeresz v zsidóva bankiga Fe József lovagkeresz v pénzint iga ki taná s ö ha hadikölcs Ne nyolcad Imm buzdí lelk cik zsidó jegy antiszemit ny hangozta zsi vag kobo m had érde legfont m Ma vég o legna ipartel 3 e foglalkozta hat ipar Újpe Wo Ti ál mind ér elismer bárós része Hadite megszervezé vezeté z v r f s j Váz Jen Váz V fivér szénkormányb o szénellátá gondosko m teljes munkáj kitüntet részes jóf ö mag áll zsid főtisztvis kiem Winte Ja külügyminiszt létszám k po érdemkeres kereske minisztéri Ne K Lipót lovagkeresz főm Fe József középkeresz J Dunajobb üzletv har osz vaskoronare Wi felüg Sch főm Fe József lovagkeres k for- vezérigazg legfe elismer része D M Fo Tengerhaj hely igazg F József t keres csilla n belügyminisztéri egészsé főfelüg Schr rendőrtan Fe József lovagkereszt része ugy kitünt n Ul I minis t pénzügyminisztériu zsid köz fé po érdemkeres rész Váz Vi po érdemkeres A Frie taná M rendőrtaná Ul I ti M mű taná Sa kereske m aligazga e orvost Bá J tanint igaz k kereske is igaz Áb Ors Izra Tanító igazg szám jótéko ki r zsid intézmé Hitk kór gyermekkó Szerete Izra Szü Gyermekt Cio O hadikórhá rend hadiko létesí inté al menek támogat szeg segé ind gyűj össze eredmény amely közi jót zsid emberba Man H Al Wo G Le Ág K A Bac Ká P He K A jár so zsi m teljesí kötelességét.önvé antiszemit zsi fron m egy meg he mindi él h ke foly szerve antiszemit e Ág hí kö Hus S an t Mindi terjeszt rága zsi ki har szol me megcáfol P H fő vezeté megal M Hadiarc bizo zsi hadiadat gyűjt földolgozá tudom földolg fejez függet Egyen 4 lajstrom a gyű ka kitüntetése sebesülés halál rága hadiszállí k vissza z köv Váz V a kísére parlame utasí vi ka hősies k legkit hadve állapít zsi rág folyo Avarffy-Szab Magyaro [statisz antiszemit publicis Altenb m le kútforrá z emancipác je antisz moz B 10.00 ko keres sajtóa gyű u megtör megalakí Köz Sajtóválla But Ká J támogatás ala ál B J K Ká L Bo Ber N egy tan mindi éles I fürdőb zsid Tát s éles folytató né keres szocia keres szoc né egye bekövetk Károlyi-forra antiszemit hull lecsendesí fegyver har adat kiková fegy elrozsdáso Antiszemiti Forrad Ellenforrad