15317.htm

CÍMSZÓ: Visnovsky

SZEMÉLYNÉV: Visnovsky Sándor

SZÓCIKK: Visnovsky Sándor, mérnök, szül. Nagykikindán 1860., megh. Budapesten 1917. A müncheni műegyetem elvégzése után hosszabb ideig a mohácsi folyammérnökségnél működött.Tervei alapján építették meg Kecskemét város vízvezetéki hálózatát. Magyarországon egyik meghonosítója volt a vasbetonépitkezésnek. Ipari és erdei vasutakat épített nemcsak Magyarországon, de Ausztriában, Cseh- és Oroszországban és Kis-Ázsiában is. Megtervezte a Szarajevó-illidzsei villanyosvasutat, az Esztergom-párkánynánai, továbbá a világhírű tátrai villanyos vasutat. Tervezte és építette az egy km. hosszú siklóvasutat Turja-sebesen (Ung vm.)a Bantlin-féle lőpor-acetongyár részére. Találmányai közül legfontosabb a vízalatti alagutak építése fagyasztási és gereblyecső rendszerrel. Ezt az eljárását szabadalmaztatta. Elkészítette a Duna alatti alagútnak, a budapesti földalatti villamosvasút hálózatnak és a városrendezésnek a terveit, melyeket az illetékes körök nagy elismeréssel fogadtak. A N. Fr. Presseben, a Pester Lloydban s több magyar és külföldi folyóiratban számos szakcikke jelent meg.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 5317. címszó a lexikon => 954. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15317.htm

CÍMSZÓ: Visnovsky

SZEMÉLYNÉV: Visnovsky Sándor

SZÓCIKK: Visnovsky Sándor, mérnök, szül. Nagykikindán 1860., megh. Budapesten 1917. A müncheni műegyetem elvégzése után hosszabb ideig a mohácsi folyammérnökségnél működött.Tervei alapján építették meg Kecskemét város vízvezetéki hálózatát. Magyarországon egyik meghonosítója volt a vasbetonépitkezésnek. Ipari és erdei vasutakat épített nemcsak Magyarországon, de Ausztriában, Cseh- és Oroszországban és Kis-Ázsiában is. Megtervezte a Szarajevó-illidzsei villanyosvasutat, az Esztergom-párkánynánai, továbbá a világhírű tátrai villanyos vasutat. Tervezte és építette az egy km. hosszú siklóvasutat Turja-sebesen Ung vm. a Bantlin-féle lőpor-acetongyár részére. Találmányai közül legfontosabb a vízalatti alagutak építése fagyasztási és gereblyecső rendszerrel. Ezt az eljárását szabadalmaztatta. Elkészítette a Duna alatti alagútnak, a budapesti földalatti villamosvasút hálózatnak és a városrendezésnek a terveit, melyeket az illetékes körök nagy elismeréssel fogadtak. A N. Fr. Presseben, a Pester Lloydban s több magyar és külföldi folyóiratban számos szakcikke jelent meg.

15317.ht

CÍMSZÓ Visnovsk

SZEMÉLYNÉV Visnovsk Sándo

SZÓCIKK Visnovsk Sándor mérnök szül Nagykikindá 1860. megh Budapeste 1917 münchen műegyete elvégzés utá hosszab idei mohács folyammérnökségné működött.Terve alapjá építetté me Kecskemé váro vízvezeték hálózatát Magyarországo egyi meghonosítój vol vasbetonépitkezésnek Ipar é erde vasutaka építet nemcsa Magyarországon d Ausztriában Cseh é Oroszországba é Kis-Ázsiába is Megtervezt Szarajevó-illidzse villanyosvasutat a Esztergom-párkánynánai tovább világhír tátra villanyo vasutat Tervezt é épített a eg km hossz siklóvasuta Turja-sebese Un vm Bantlin-fél lőpor-acetongyá részére Találmánya közü legfontosab vízalatt alaguta építés fagyasztás é gereblyecs rendszerrel Ez a eljárásá szabadalmaztatta Elkészített Dun alatt alagútnak budapest földalatt villamosvasú hálózatna é városrendezésne terveit melyeke a illetéke körö nag elismerésse fogadtak N Fr Presseben Peste Lloydba töb magya é külföld folyóiratba számo szakcikk jelen meg

15317.h

CÍMSZ Visnovs

SZEMÉLYNÉ Visnovs Sánd

SZÓCIK Visnovs Sándo mérnö szü Nagykikind 1860 meg Budapest 191 münche műegyet elvégzé ut hossza ide mohác folyammérnökségn működött.Terv alapj épített m Kecskem vár vízvezeté hálózatá Magyarország egy meghonosító vo vasbetonépitkezésne Ipa erd vasutak építe nemcs Magyarországo Ausztriába Cse Oroszországb Kis-Ázsiáb i Megtervez Szarajevó-illidzs villanyosvasuta Esztergom-párkánynána továb világhí tátr villany vasuta Tervez építet e k hoss siklóvasut Turja-sebes U v Bantlin-fé lőpor-acetongy részér Találmány köz legfontosa vízalat alagut építé fagyasztá gereblyec rendszerre E eljárás szabadalmaztatt Elkészítet Du alat alagútna budapes földalat villamosvas hálózatn városrendezésn tervei melyek illeték kör na elismeréss fogadta F Pressebe Pest Lloydb tö magy külföl folyóiratb szám szakcik jele me

15317.

CÍMS Visnov

SZEMÉLYN Visnov Sán

SZÓCI Visnov Sánd mérn sz Nagykikin 186 me Budapes 19 münch műegye elvégz u hossz id mohá folyammérnökség működött.Ter alap építet Kecske vá vízvezet hálózat Magyarorszá eg meghonosít v vasbetonépitkezésn Ip er vasuta épít nemc Magyarország Ausztriáb Cs Oroszország Kis-Ázsiá Megterve Szarajevó-illidz villanyosvasut Esztergom-párkánynán tová világh tát villan vasut Terve építe hos siklóvasu Turja-sebe Bantlin-f lőpor-acetong részé Találmán kö legfontos vízala alagu épít fagyaszt gereblye rendszerr eljárá szabadalmaztat Elkészíte D ala alagútn budape földala villamosva hálózat városrendezés terve melye illeté kö n elismerés fogadt Presseb Pes Lloyd t mag külfö folyóirat szá szakci jel m

15317

CÍM Visno

SZEMÉLY Visno Sá

SZÓC Visno Sán mér s Nagykiki 18 m Budape 1 münc műegy elvég hoss i moh folyammérnöksé működött.Te ala építe Kecsk v vízveze hálóza Magyarorsz e meghonosí vasbetonépitkezés I e vasut épí nem Magyarorszá Ausztriá C Oroszorszá Kis-Ázsi Megterv Szarajevó-illid villanyosvasu Esztergom-párkányná tov világ tá villa vasu Terv épít ho siklóvas Turja-seb Bantlin- lőpor-aceton rész Találmá k legfonto vízal alag épí fagyasz gerebly rendszer eljár szabadalmazta Elkészít al alagút budap földal villamosv hálóza városrendezé terv mely illet k elismeré fogad Presse Pe Lloy ma külf folyóira sz szakc je

1531

CÍ Visn

SZEMÉL Visn S

SZÓ Visn Sá mé Nagykik 1 Budap mün műeg elvé hos mo folyammérnöks működött.T al épít Kecs vízvez hálóz Magyarors meghonos vasbetonépitkezé vasu ép ne Magyarorsz Ausztri Oroszorsz Kis-Ázs Megter Szarajevó-illi villanyosvas Esztergom-párkányn to vilá t vill vas Ter épí h siklóva Turja-se Bantlin lőpor-aceto rés Találm legfont víza ala ép fagyas gerebl rendsze eljá szabadalmazt Elkészí a alagú buda földa villamos hálóz városrendez ter mel ille elismer foga Press P Llo m kül folyóir s szak j