15319.htm

CÍMSZÓ: Visszatérés

SZÓCIKK: "Visszatérés. A rabbinikus törvény az aposztáziát a legsúlyosabban ítéli meg, de nem vonja kétségbe, hogy az illető megbánhatja bűnét és visszatérhet a zsidóságba. A V.-t mint bűnbánást fogták fel s azt Maimonides is megengedte, akár nyíltan, akár titokban tették. A titkos V.-re leginkább keresztény területen volt, szükség, t. i. a XII. sz.-tól kezdve a már egyszer kikeresztelkedett zsidó vagy született (megkeresztelt) keresztény, aki visszaesett vagy áttért a zsidóságba,az inkvizíció törvényszéke elé került és máglyahalállal lakolt (1. Inkvizíció és Judaizálás). Ezért a rabbik, ha még oly súlyosan elítélték is a kitérést, amelyet nem egyszerűen hitehagyásnak, hanem a zsidóság elárulásának minősítették, veszélyes időkben a titkos V.-t is engedélyezték. Az ókorban még szigorúbb volt a felfogás és pl. Rabbi Méir kereken eltiltotta a titkos V.-t (Ábóda Zára 7a, 6 és Bechórót 31a), sőt egyáltalában nem fogadja vissza azokat, akik V.-re jelentkeztek; míg mások nyilvános vezeklést és visszavonást írtak elő részükre. A legtöbb rabbi azonban már az ókorban befogadta a titkos visszatérőt is. Ezt a liberális nézetet vallották az amorák is. Maimonides a Jad Hachazákában foglalkozik a V.-sel, de módjait és feltételeit nem részletezi. A Sulchan Áruch sem foglalkozik ezzel, bizonyára azért, mert úgy a keresztény, mint a mohamedán törvényhozás súlyos bűntettnek minősítette a V.-t a zsidóságba, melyért halálbüntetés járt. Formai akadályokat azonban nem gördítettek a visszatérők elé és a V. nem is volt ritka jelenség abban az időben. Az újabb időkben 1920 óta a V. szokatlan nagymérvű épen Magyarországon. Ennek oka nem csupán az, hogy a különböző okokból kitért zsidók hamar ráeszméltek a hithagyás szégyenére, hanem az is, hogy a vesztett háború és forradal­mak nyomán fellépő antiszemitizmus a zsidóság belső erősödésére vezetett."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5319. címszó a lexikon => 954. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15319.htm

CÍMSZÓ: Visszatérés

SZÓCIKK: Visszatérés. A rabbinikus törvény az aposztáziát a legsúlyosabban ítéli meg, de nem vonja kétségbe, hogy az illető megbánhatja bűnét és visszatérhet a zsidóságba. A V.-t mint bűnbánást fogták fel s azt Maimonides is megengedte, akár nyíltan, akár titokban tették. A titkos V.-re leginkább keresztény területen volt, szükség, t. i. a XII. sz.-tól kezdve a már egyszer kikeresztelkedett zsidó vagy született megkeresztelt keresztény, aki visszaesett vagy áttért a zsidóságba,az inkvizíció törvényszéke elé került és máglyahalállal lakolt 1. Inkvizíció és Judaizálás . Ezért a rabbik, ha még oly súlyosan elítélték is a kitérést, amelyet nem egyszerűen hitehagyásnak, hanem a zsidóság elárulásának minősítették, veszélyes időkben a titkos V.-t is engedélyezték. Az ókorban még szigorúbb volt a felfogás és pl. Rabbi Méir kereken eltiltotta a titkos V.-t Ábóda Zára 7a, 6 és Bechórót 31a , sőt egyáltalában nem fogadja vissza azokat, akik V.-re jelentkeztek; míg mások nyilvános vezeklést és visszavonást írtak elő részükre. A legtöbb rabbi azonban már az ókorban befogadta a titkos visszatérőt is. Ezt a liberális nézetet vallották az amorák is. Maimonides a Jad Hachazákában foglalkozik a V.-sel, de módjait és feltételeit nem részletezi. A Sulchan Áruch sem foglalkozik ezzel, bizonyára azért, mert úgy a keresztény, mint a mohamedán törvényhozás súlyos bűntettnek minősítette a V.-t a zsidóságba, melyért halálbüntetés járt. Formai akadályokat azonban nem gördítettek a visszatérők elé és a V. nem is volt ritka jelenség abban az időben. Az újabb időkben 1920 óta a V. szokatlan nagymérvű épen Magyarországon. Ennek oka nem csupán az, hogy a különböző okokból kitért zsidók hamar ráeszméltek a hithagyás szégyenére, hanem az is, hogy a vesztett háború és forradal­mak nyomán fellépő antiszemitizmus a zsidóság belső erősödésére vezetett.

15319.ht

CÍMSZÓ Visszatéré

SZÓCIKK Visszatérés rabbiniku törvén a aposztáziá legsúlyosabba ítél meg d ne vonj kétségbe hog a illet megbánhatj bűné é visszatérhe zsidóságba V.- min bűnbánás fogtá fe az Maimonide i megengedte aká nyíltan aká titokba tették titko V.-r leginkáb keresztén területe volt szükség t i XII sz.-tó kezdv má egysze kikeresztelkedet zsid vag születet megkeresztel keresztény ak visszaeset vag áttér zsidóságba,a inkvizíci törvényszék el kerül é máglyahalálla lakol 1 Inkvizíci é Judaizálá Ezér rabbik h mé ol súlyosa elítélté i kitérést amelye ne egyszerűe hitehagyásnak hane zsidósá elárulásána minősítették veszélye időkbe titko V.- i engedélyezték A ókorba mé szigorúb vol felfogá é pl Rabb Méi kereke eltiltott titko V.- Ábód Zár 7a é Bechóró 31 ső egyáltalába ne fogadj vissz azokat aki V.-r jelentkeztek mí máso nyilváno vezeklés é visszavonás írta el részükre legtöb rabb azonba má a ókorba befogadt titko visszatérő is Ez liberáli nézete vallottá a amorá is Maimonide Ja Hachazákába foglalkozi V.-sel d módjai é feltételei ne részletezi Sulcha Áruc se foglalkozi ezzel bizonyár azért mer úg keresztény min mohamedá törvényhozá súlyo bűntettne minősített V.- zsidóságba melyér halálbünteté járt Forma akadályoka azonba ne gördítette visszatérő el é V ne i vol ritk jelensé abba a időben A újab időkbe 192 ót V szokatla nagymérv épe Magyarországon Enne ok ne csupá az hog különböz okokbó kitér zsidó hama ráeszmélte hithagyá szégyenére hane a is hog vesztet hábor é forradal­ma nyomá fellép antiszemitizmu zsidósá bels erősödésér vezetett

15319.h

CÍMSZ Visszatér

SZÓCIK Visszatéré rabbinik törvé aposztázi legsúlyosabb íté me n von kétségb ho ille megbánhat bűn visszatérh zsidóságb V. mi bűnbáná fogt f a Maimonid megengedt ak nyílta ak titokb tetté titk V.- leginká kereszté terület vol szüksé XI sz.-t kezd m egysz kikeresztelkede zsi va születe megkereszte keresztén a visszaese va átté zsidóságba, inkvizíc törvényszé e kerü máglyahaláll lako Inkvizíc Judaizál Ezé rabbi m o súlyos elítélt kitérés amely n egyszerű hitehagyásna han zsidós elárulásán minősítetté veszély időkb titk V. engedélyezté ókorb m szigorú vo felfog p Rab Mé kerek eltiltot titk V. Ábó Zá 7 Bechór 3 s egyáltaláb n fogad viss azoka ak V.- jelentkezte m más nyilván vezeklé visszavoná írt e részükr legtö rab azonb m ókorb befogad titk visszatér i E liberál nézet vallott amor i Maimonid J Hachazákáb foglalkoz V.-se módja feltétele n részletez Sulch Áru s foglalkoz ezze bizonyá azér me ú keresztén mi mohamed törvényhoz súly bűntettn minősítet V. zsidóságb melyé halálbüntet jár Form akadályok azonb n gördített visszatér e n vo rit jelens abb időbe úja időkb 19 ó szokatl nagymér ép Magyarországo Enn o n csup a ho különbö okokb kité zsid ham ráeszmélt hithagy szégyenér han i ho veszte hábo forradal­m nyom fellé antiszemitizm zsidós bel erősödésé vezetet

15319.

CÍMS Visszaté

SZÓCI Visszatér rabbini törv aposztáz legsúlyosab ít m vo kétség h ill megbánha bű visszatér zsidóság V m bűnbán fog Maimoni megenged a nyílt a titok tett tit V. legink kereszt terüle vo szüks X sz.- kez egys kikeresztelked zs v szület megkereszt kereszté visszaes v átt zsidóságba inkvizí törvénysz ker máglyahalál lak Inkvizí Judaizá Ez rabb súlyo elítél kitéré amel egyszer hitehagyásn ha zsidó elárulásá minősített veszél idők tit V engedélyezt ókor szigor v felfo Ra M kere eltilto tit V Áb Z Bechó egyáltalá foga vis azok a V. jelentkezt má nyilvá vezekl visszavon ír részük legt ra azon ókor befoga tit visszaté liberá néze vallot amo Maimoni Hachazáká foglalko V.-s módj feltétel részlete Sulc Ár foglalko ezz bizony azé m kereszté m mohame törvényho súl bűntett minősíte V zsidóság mely halálbünte já For akadályo azon gördítet visszaté v ri jelen ab időb új idők 1 szokat nagymé é Magyarország En csu h különb okok kit zsi ha ráeszmél hithag szégyené ha h veszt háb forradal­ nyo fell antiszemitiz zsidó be erősödés vezete

15319

CÍM Visszat

SZÓC Visszaté rabbin tör aposztá legsúlyosa í v kétsé il megbánh b visszaté zsidósá bűnbá fo Maimon megenge nyíl tito tet ti V legin keresz terül v szük sz. ke egy kikeresztelke z szüle megkeresz kereszt visszae át zsidóságb inkviz törvénys ke máglyahalá la Inkviz Judaiz E rab súly elíté kitér ame egysze hitehagyás h zsid elárulás minősítet veszé idő ti engedélyez óko szigo felf R ker eltilt ti Á Bech egyáltal fog vi azo V jelentkez m nyilv vezek visszavo í részü leg r azo óko befog ti visszat liber néz vallo am Maimon Hachazák foglalk V.- mód feltéte részlet Sul Á foglalk ez bizon az kereszt moham törvényh sú bűntet minősít zsidósá mel halálbünt j Fo akadály azo gördíte visszat r jele a idő ú idő szoka nagym Magyarorszá E cs külön oko ki zs h ráeszmé hitha szégyen h vesz há forrada ny fel antiszemiti zsid b erősödé vezet

1531

CÍ Vissza

SZÓ Visszat rabbi tö aposzt legsúlyos kéts i megbán visszat zsidós bűnb f Maimo megeng nyí tit te t legi keres terü szü sz k eg kikeresztelk szül megkeres keresz vissza á zsidóság inkvi törvény k máglyahal l Inkvi Judai ra súl elít kité am egysz hitehagyá zsi elárulá minősíte vesz id t engedélye ók szig fel ke eltil t Bec egyálta fo v az jelentke nyil veze visszav rész le az ók befo t vissza libe né vall a Maimo Hachazá foglal V. mó feltét részle Su foglal e bizo a keresz moha törvény s bűnte minősí zsidós me halálbün F akadál az gördít vissza jel id id szok nagy Magyarorsz c külö ok k z ráeszm hith szégye ves h forrad n fe antiszemit zsi erősöd veze