15323.htm

CÍMSZÓ: Vívó és Atlétikai Club

SZÓCIKK: Vívó és Atlétikai Club (VAC). Az egyetlen kimondottan zsidó sportegyesület Budapesten. Dömény Lajos (1. o.) ügyvéd, a háborúban elesett cionistavezér alapította 1906. Vezérei közül nevezetesebb tevékenységet fejtenek ki Zsoldos Andor, a vívóosztály vezetője, Szabó Andor és Csángó Jenő, a futballsport vezérei, később Klein Elek elnök, a klubnak hosszú időn át vezetője és mecénása. Az utolsó évek vezetői közül érdemes munkát végeztek Fodor József a vívóólet újjászervezésével és Dombóvári Géza. A különböző sportágakban mintegy 5-600 fiú és leány sportol az egyesületben, a tagok száma állandóan ezer fölött van. Egyidejűleg működik az egyesület torna-, vívó-, úszó-, játéktennisz-.boksz-és futballosztálya, valamennyi számottevő sikerekkel. Az úszók közül Türy István és Róbert István tagjai a magyar nemzeti vízipóló csapatnak, amely hét emberből áll. Vajda László kétszer is megnyerte Magyar­ország műugró bajnokságát, majd Paris úszóéletében jutott jelentékeny szerephez. A futballcsapat játékosai közül többen tagjai lettek a magyar válogatott futballcsapatnak (Fischer Lajos, Grosz Dezső, Singer Miklós). A tornaosztály vezetője Szalai József, aki sokszoros tornabajnok.Dückstein Zoltán, Schwartz Győző, Müller Pál, Berger Miklós egymásután bajnokságokat nyertek, csakúgy mint a VAC csapata, amely 1926. megnyerte a magyar csapatbajnokságot. (A csapat tagjai: Dückstein Zoltán, Leiden Emil, Müller Pál és Kierer Emil).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5323. címszó a lexikon => 955. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15323.htm

CÍMSZÓ: Vívó és Atlétikai Club

SZÓCIKK: Vívó és Atlétikai Club VAC . Az egyetlen kimondottan zsidó sportegyesület Budapesten. Dömény Lajos 1. o. ügyvéd, a háborúban elesett cionistavezér alapította 1906. Vezérei közül nevezetesebb tevékenységet fejtenek ki Zsoldos Andor, a vívóosztály vezetője, Szabó Andor és Csángó Jenő, a futballsport vezérei, később Klein Elek elnök, a klubnak hosszú időn át vezetője és mecénása. Az utolsó évek vezetői közül érdemes munkát végeztek Fodor József a vívóólet újjászervezésével és Dombóvári Géza. A különböző sportágakban mintegy 5-600 fiú és leány sportol az egyesületben, a tagok száma állandóan ezer fölött van. Egyidejűleg működik az egyesület torna-, vívó-, úszó-, játéktennisz-.boksz-és futballosztálya, valamennyi számottevő sikerekkel. Az úszók közül Türy István és Róbert István tagjai a magyar nemzeti vízipóló csapatnak, amely hét emberből áll. Vajda László kétszer is megnyerte Magyar­ország műugró bajnokságát, majd Paris úszóéletében jutott jelentékeny szerephez. A futballcsapat játékosai közül többen tagjai lettek a magyar válogatott futballcsapatnak Fischer Lajos, Grosz Dezső, Singer Miklós . A tornaosztály vezetője Szalai József, aki sokszoros tornabajnok.Dückstein Zoltán, Schwartz Győző, Müller Pál, Berger Miklós egymásután bajnokságokat nyertek, csakúgy mint a VAC csapata, amely 1926. megnyerte a magyar csapatbajnokságot. A csapat tagjai: Dückstein Zoltán, Leiden Emil, Müller Pál és Kierer Emil .

15323.ht

CÍMSZÓ Vív é Atlétika Clu

SZÓCIKK Vív é Atlétika Clu VA A egyetle kimondotta zsid sportegyesüle Budapesten Dömén Lajo 1 o ügyvéd háborúba eleset cionistavezé alapított 1906 Vezére közü nevezeteseb tevékenysége fejtene k Zsoldo Andor vívóosztál vezetője Szab Ando é Csáng Jenő futballspor vezérei későb Klei Ele elnök klubna hossz idő á vezetőj é mecénása A utols éve vezető közü érdeme munká végezte Fodo Józse vívóóle újjászervezéséve é Dombóvár Géza különböz sportágakba minteg 5-60 fi é leán sporto a egyesületben tago szám állandóa eze fölöt van Egyidejűle működi a egyesüle torna- vívó- úszó- játéktennisz-.boksz-é futballosztálya valamenny számottev sikerekkel A úszó közü Tür Istvá é Róber Istvá tagja magya nemzet vízipól csapatnak amel hé emberbő áll Vajd Lászl kétsze i megnyert Magyar­orszá műugr bajnokságát maj Pari úszóéletébe jutot jelentéken szerephez futballcsapa játékosa közü többe tagja lette magya válogatot futballcsapatna Fische Lajos Gros Dezső Singe Mikló tornaosztál vezetőj Szala József ak sokszoro tornabajnok.Dückstei Zoltán Schwart Győző Mülle Pál Berge Mikló egymásutá bajnokságoka nyertek csakúg min VA csapata amel 1926 megnyert magya csapatbajnokságot csapa tagjai Dückstei Zoltán Leide Emil Mülle Pá é Kiere Emi

15323.h

CÍMSZ Ví Atlétik Cl

SZÓCIK Ví Atlétik Cl V egyetl kimondott zsi sportegyesül Budapeste Dömé Laj ügyvé háborúb elese cionistavez alapítot 190 Vezér köz nevezetese tevékenység fejten Zsold Ando vívóosztá vezetőj Sza And Csán Jen futballspo vezére késő Kle El elnö klubn hoss id vezető mecénás utol év vezet köz érdem munk végezt Fod Józs vívóól újjászervezésév Dombóvá Géz különbö sportágakb minte 5-6 f leá sport egyesületbe tag szá állandó ez fölö va Egyidejűl működ egyesül torna vívó úszó játéktennisz-.boksz- futballosztály valamenn számotte sikerekke úsz köz Tü Istv Róbe Istv tagj magy nemze vízipó csapatna ame h emberb ál Vaj Lász kétsz megnyer Magyar­orsz műug bajnokságá ma Par úszóéletéb juto jelentéke szerephe futballcsap játékos köz több tagj lett magy válogato futballcsapatn Fisch Lajo Gro Dezs Sing Mikl tornaosztá vezető Szal Józse a sokszor tornabajnok.Dückste Zoltá Schwar Győz Müll Pá Berg Mikl egymásut bajnokságok nyerte csakú mi V csapat ame 192 megnyer magy csapatbajnokságo csap tagja Dückste Zoltá Leid Emi Müll P Kier Em

15323.

CÍMS V Atléti C

SZÓCI V Atléti C egyet kimondot zs sportegyesü Budapest Döm La ügyv háború eles cionistave alapíto 19 Vezé kö nevezetes tevékenysé fejte Zsol And vívóoszt vezető Sz An Csá Je futballsp vezér kés Kl E eln klub hos i vezet mecéná uto é veze kö érde mun végez Fo Józ vívóó újjászervezésé Dombóv Gé különb sportágak mint 5- le spor egyesületb ta sz álland e föl v Egyidejű műkö egyesü torn vív úsz játéktennisz-.boksz futballosztál valamen számott sikerekk ús kö T Ist Rób Ist tag mag nemz vízip csapatn am ember á Va Lás kéts megnye Magyar­ors műu bajnokság m Pa úszóéleté jut jelenték szereph futballcsa játéko kö töb tag let mag válogat futballcsapat Fisc Laj Gr Dez Sin Mik tornaoszt vezet Sza Józs sokszo tornabajnok.Dückst Zolt Schwa Győ Mül P Ber Mik egymásu bajnokságo nyert csak m csapa am 19 megnye mag csapatbajnokság csa tagj Dückst Zolt Lei Em Mül Kie E

15323

CÍM Atlét

SZÓC Atlét egye kimondo z sportegyes Budapes Dö L ügy hábor ele cionistav alapít 1 Vez k nevezete tevékenys fejt Zso An vívóosz vezet S A Cs J futballs vezé ké K el klu ho veze mecén ut vez k érd mu vége F Jó vívó újjászervezés Dombó G külön sportága min 5 l spo egyesület t s állan fö Egyidej műk egyes tor ví ús játéktennisz-.boks futballosztá valame számot sikerek ú k Is Ró Is ta ma nem vízi csapat a embe V Lá két megny Magyar­or mű bajnoksá P úszóélet ju jelenté szerep futballcs játék k tö ta le ma váloga futballcsapa Fis La G De Si Mi tornaosz veze Sz Józ soksz tornabajnok.Dücks Zol Schw Gy Mü Be Mi egymás bajnokság nyer csa csap a 1 megny ma csapatbajnoksá cs tag Dücks Zol Le E Mü Ki

1532

CÍ Atlé

SZÓ Atlé egy kimond sportegye Budape D üg hábo el cionista alapí Ve nevezet tevékeny fej Zs A vívóos veze C futball vez k e kl h vez mecé u ve ér m vég J vív újjászervezé Domb külö sportág mi sp egyesüle álla f Egyide mű egye to v ú játéktennisz-.bok futballoszt valam számo sikere I R I t m ne víz csapa emb L ké megn Magyar­o m bajnoks úszóéle j jelent szere futballc játé t t l m válog futballcsap Fi L D S M tornaos vez S Jó soks tornabajnok.Dück Zo Sch G M B M egymá bajnoksá nye cs csa megn m csapatbajnoks c ta Dück Zo L M K