15325.htm

CÍMSZÓ: Voeszchánán

SZÓCIKK: Voeszchánán, hetiszakasz, amely Mózes 5. könyve 3. fejezetének 23. versétől a 7. fejezet 11. verséig terjedő részt foglalja magában. Rövid tartalma: Mózes könyörgése. Intelmek hűségre az Egyistenhez és a Tórához. A kinyilatkoztatás tanulsága Izrael bünhödése. Isten kegyessége. A történet tanulsága. A kiválasztás. A keleti rész menedékvárosai. A Tíz Ige kihirdetése. Egyedül Isten az imádandó. Izrael kötelessége. Hála az egyiptomi kiszabadításért. Teljes szakítás a környező pogányokkal. Isten szent népe. Isten jutalmazása és büntetése. A hetiszakaszhoz tartozó prófétai rész Jesája könyve 40. fejezetének elejétől a 26. versig terjed. A tórai és prófétai rész között nincsen összefüggés, csakhogy a liturgiai berendezkedés szerint e hetiszakaszt mindig a vigaszhetekben, av hó 9-ike és ros hasónó között olvassák fel, így lett e vigasztalóbeszéd tartalmú fejezet a kijelölt prófétai szakasz.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5325. címszó a lexikon => 955. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15325.htm

CÍMSZÓ: Voeszchánán

SZÓCIKK: Voeszchánán, hetiszakasz, amely Mózes 5. könyve 3. fejezetének 23. versétől a 7. fejezet 11. verséig terjedő részt foglalja magában. Rövid tartalma: Mózes könyörgése. Intelmek hűségre az Egyistenhez és a Tórához. A kinyilatkoztatás tanulsága Izrael bünhödése. Isten kegyessége. A történet tanulsága. A kiválasztás. A keleti rész menedékvárosai. A Tíz Ige kihirdetése. Egyedül Isten az imádandó. Izrael kötelessége. Hála az egyiptomi kiszabadításért. Teljes szakítás a környező pogányokkal. Isten szent népe. Isten jutalmazása és büntetése. A hetiszakaszhoz tartozó prófétai rész Jesája könyve 40. fejezetének elejétől a 26. versig terjed. A tórai és prófétai rész között nincsen összefüggés, csakhogy a liturgiai berendezkedés szerint e hetiszakaszt mindig a vigaszhetekben, av hó 9-ike és ros hasónó között olvassák fel, így lett e vigasztalóbeszéd tartalmú fejezet a kijelölt prófétai szakasz.

15325.ht

CÍMSZÓ Voeszcháná

SZÓCIKK Voeszchánán hetiszakasz amel Móze 5 könyv 3 fejezeténe 23 versétő 7 fejeze 11 verséi terjed rész foglalj magában Rövi tartalma Móze könyörgése Intelme hűségr a Egyistenhe é Tórához kinyilatkoztatá tanulság Izrae bünhödése Iste kegyessége történe tanulsága kiválasztás kelet rés menedékvárosai Tí Ig kihirdetése Egyedü Iste a imádandó Izrae kötelessége Hál a egyiptom kiszabadításért Telje szakítá környez pogányokkal Iste szen népe Iste jutalmazás é büntetése hetiszakaszho tartoz próféta rés Jesáj könyv 40 fejezeténe elejétő 26 versi terjed tóra é próféta rés közöt nincse összefüggés csakhog liturgia berendezkedé szerin hetiszakasz mindi vigaszhetekben a h 9-ik é ro hasón közöt olvassá fel íg let vigasztalóbeszé tartalm fejeze kijelöl próféta szakasz

15325.h

CÍMSZ Voeszchán

SZÓCIK Voeszcháná hetiszakas ame Móz köny fejezetén 2 versét fejez 1 versé terje rés foglal magába Röv tartalm Móz könyörgés Intelm hűség Egyistenh Tóráho kinyilatkoztat tanulsá Izra bünhödés Ist kegyesség történ tanulság kiválasztá kele ré menedékvárosa T I kihirdetés Egyed Ist imádand Izra kötelesség Há egyipto kiszabadításér Telj szakít környe pogányokka Ist sze nép Ist jutalmazá büntetés hetiszakaszh tarto prófét ré Jesá köny 4 fejezetén elejét 2 vers terje tór prófét ré közö nincs összefüggé csakho liturgi berendezked szeri hetiszakas mind vigaszhetekbe 9-i r hasó közö olvass fe í le vigasztalóbesz tartal fejez kijelö prófét szakas

15325.

CÍMS Voeszchá

SZÓCI Voeszchán hetiszaka am Mó kön fejezeté versé feje vers terj ré fogla magáb Rö tartal Mó könyörgé Intel hűsé Egyisten Tóráh kinyilatkozta tanuls Izr bünhödé Is kegyessé törté tanulsá kiválaszt kel r menedékváros kihirdeté Egye Is imádan Izr kötelessé H egyipt kiszabadításé Tel szakí körny pogányokk Is sz né Is jutalmaz bünteté hetiszakasz tart prófé r Jes kön fejezeté elejé ver terj tó prófé r köz ninc összefügg csakh liturg berendezke szer hetiszaka min vigaszhetekb 9- has köz olvas f l vigasztalóbes tarta feje kijel prófé szaka

15325

CÍM Voeszch

SZÓC Voeszchá hetiszak a M kö fejezet vers fej ver ter r fogl magá R tarta M könyörg Inte hűs Egyiste Tórá kinyilatkozt tanul Iz bünhöd I kegyess tört tanuls kiválasz ke menedékváro kihirdet Egy I imáda Iz köteless egyip kiszabadítás Te szak körn pogányok I s n I jutalma büntet hetiszakas tar próf Je kö fejezet elej ve ter t próf kö nin összefüg csak litur berendezk sze hetiszak mi vigaszhetek 9 ha kö olva vigasztalóbe tart fej kije próf szak

1532

CÍ Voeszc

SZÓ Voeszch hetisza k fejeze ver fe ve te fog mag tart könyör Int hű Egyist Tór kinyilatkoz tanu I bünhö kegyes tör tanul kiválas k menedékvár kihirde Eg imád I köteles egyi kiszabadítá T sza kör pogányo jutalm bünte hetiszaka ta pró J k fejeze ele v te pró k ni összefü csa litu berendez sz hetisza m vigaszhete h k olv vigasztalób tar fe kij pró sza