15326.htm

CÍMSZÓ: Vogel

SZEMÉLYNÉV: Vogel Simon

SZÓCIKK: Vogel Simon, gyalogsági tábornok, szül. Karcagon 1850., megh. Budapesten 1917. Pályáját közlegényként kezdte, de önszorgalomból letette a gimnáziumi érettségit és tiszti iskolát végzett. A boszniai hadjáratban főhadnaggyá léptették elő, majd a kassai hadapródiskola tanára lett és pályáján gyorsan emelkedett. Kiváló jelleménél fogva Ferenc József király bizalmával több ízben kitüntette és az uralkodó egyenes akaratára külföldi speciális szolgálatokat végzett, később pedig a cs. kir. 38. (Mollinary) ezred parancsnokává nevezte ki a király. Mint tábornok, ő képviselte Ferenc József királyt XIII. Alfonz spanyol király esküvőjén s ez alkalommal teljes egy hónapon át volt a spanyol királyi udvar vendége Madridban, ahol a spanyol király a «Megváltó-rend a szalaggal» magas rendjellel tüntette ki V.-t, aki számos magas osztrák-magyar katonai kitüntetés tulajdonosa volt.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5326. címszó a lexikon => 955. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15326.htm

CÍMSZÓ: Vogel

SZEMÉLYNÉV: Vogel Simon

SZÓCIKK: Vogel Simon, gyalogsági tábornok, szül. Karcagon 1850., megh. Budapesten 1917. Pályáját közlegényként kezdte, de önszorgalomból letette a gimnáziumi érettségit és tiszti iskolát végzett. A boszniai hadjáratban főhadnaggyá léptették elő, majd a kassai hadapródiskola tanára lett és pályáján gyorsan emelkedett. Kiváló jelleménél fogva Ferenc József király bizalmával több ízben kitüntette és az uralkodó egyenes akaratára külföldi speciális szolgálatokat végzett, később pedig a cs. kir. 38. Mollinary ezred parancsnokává nevezte ki a király. Mint tábornok, ő képviselte Ferenc József királyt XIII. Alfonz spanyol király esküvőjén s ez alkalommal teljes egy hónapon át volt a spanyol királyi udvar vendége Madridban, ahol a spanyol király a Megváltó-rend a szalaggal magas rendjellel tüntette ki V.-t, aki számos magas osztrák-magyar katonai kitüntetés tulajdonosa volt.

15326.ht

CÍMSZÓ Voge

SZEMÉLYNÉV Voge Simo

SZÓCIKK Voge Simon gyalogság tábornok szül Karcago 1850. megh Budapeste 1917 Pályájá közlegénykén kezdte d önszorgalombó letett gimnázium érettségi é tiszt iskolá végzett bosznia hadjáratba főhadnaggy léptetté elő maj kassa hadapródiskol tanár let é pályájá gyorsa emelkedett Kivál jelleméné fogv Feren Józse királ bizalmáva töb ízbe kitüntett é a uralkod egyene akaratár külföld speciáli szolgálatoka végzett későb pedi cs kir 38 Mollinar ezre parancsnokáv nevezt k király Min tábornok képviselt Feren Józse király XIII Alfon spanyo királ esküvőjé e alkalomma telje eg hónapo á vol spanyo király udva vendég Madridban aho spanyo királ Megváltó-ren szalagga maga rendjelle tüntett k V.-t ak számo maga osztrák-magya katona kitünteté tulajdonos volt

15326.h

CÍMSZ Vog

SZEMÉLYNÉ Vog Sim

SZÓCIK Vog Simo gyalogsá táborno szü Karcag 1850 meg Budapest 191 Pályáj közlegényké kezdt önszorgalomb letet gimnáziu érettség tisz iskol végzet boszni hadjáratb főhadnagg léptett el ma kass hadapródisko taná le pályáj gyors emelkedet Kivá jellemén fog Fere Józs kirá bizalmáv tö ízb kitüntet uralko egyen akaratá külföl speciál szolgálatok végzet késő ped c ki 3 Mollina ezr parancsnoká nevez királ Mi táborno képvisel Fere Józs királ XII Alfo spany kirá esküvőj alkalomm telj e hónap vo spany királ udv vendé Madridba ah spany kirá Megváltó-re szalagg mag rendjell tüntet V.- a szám mag osztrák-magy katon kitüntet tulajdono vol

15326.

CÍMS Vo

SZEMÉLYN Vo Si

SZÓCI Vo Sim gyalogs táborn sz Karca 185 me Budapes 19 Pályá közlegényk kezd önszorgalom lete gimnázi érettsé tis isko végze boszn hadjárat főhadnag léptet e m kas hadapródisk tan l pályá gyor emelkede Kiv jellemé fo Fer Józ kir bizalmá t íz kitünte uralk egye akarat külfö speciá szolgálato végze kés pe k Mollin ez parancsnok neve kirá M táborn képvise Fer Józ kirá XI Alf span kir esküvő alkalom tel hóna v span kirá ud vend Madridb a span kir Megváltó-r szalag ma rendjel tünte V. szá ma osztrák-mag kato kitünte tulajdon vo

15326

CÍM V

SZEMÉLY V S

SZÓC V Si gyalog tábor s Karc 18 m Budape 1 Pály közlegény kez önszorgalo let gimnáz éretts ti isk végz bosz hadjára főhadna lépte ka hadapródis ta pály gyo emelked Ki jellem f Fe Jó ki bizalm í kitünt ural egy akara külf speci szolgálat végz ké p Molli e parancsno nev kir tábor képvis Fe Jó kir X Al spa ki esküv alkalo te hón spa kir u ven Madrid spa ki Megváltó- szala m rendje tünt V sz m osztrák-ma kat kitünt tulajdo v

1532SZEMÉL

SZÓ S gyalo tábo Kar 1 Budap Pál közlegén ke önszorgal le gimná érett t is vég bos hadjár főhadn lépt k hadapródi t pál gy emelke K jelle F J k bizal kitün ura eg akar kül spec szolgála vég k Moll parancsn ne ki tábo képvi F J ki A sp k eskü alkal t hó sp ki ve Madri sp k Megváltó szal rendj tün s osztrák-m ka kitün tulajd