15331.htm

CÍMSZÓ: Wartmann

SZEMÉLYNÉV: Wartmann Izráel

SZÓCIKK: 2.  W. Izrael, rabbi, szül. Óbudán 1755., megh. Pesten 1826 jún.24.Jómódú szülei 13 éves korá­ban Kaller kismartoni rabbihoz adták, majd 1769. Barbi Meir pozsonyi rabbihoz, azután pedig Prágába Eidlitzhez. Az utóbbi helyen a Talmudon kívül már az újhéber irodalommal is megismerkedett. Megnősülése után egy évig Posenben Pservorsky rabbi mellett működött Rövid ideig azután Kereszturon volt rabbi, de már 1796. Pestre került főrabbinak. Itt első gondja az iskolák fejlesztése volt az amsterdamiak mintájára. Emiatt sok küzdelme volt a konzervatív táborral, amely a modern iskoláról hallani sem akart. 1814-ben mégis sikerült ünnepélyesen megnyitnia az új iskolát. Az ő közbenjárására történt, hogy a kancellária 1825. elrendelte a zsidó gimnáziumi növendékek részére a kötelező hitoktatást. Ez nagy vívmány volt, mert addig a keresztény hittan volt kötelező s a helytartóság továbbra is ezt akarta fentartani. W. rendszeresítette a tanulók szombati külön istentiszteletét is. «A város szégyenlős zsidó szegényeinek segélyzőegylete» szin­tén az ő műve volt. Jóllehet személy szerint szigorúan orthodox volt, a világi tanulás és haladó gondolkodás elől nem zárkózott el és másokkal szemben türelmes és megértő volt. Fiai közül: Dávid József nagyváradi főrabbi, Ábrahám Salamon óbudai főkántor és Juda (1. o.), aki pesti főrabbi és kiváló tudós volt.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5331. címszó a lexikon => 956. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15331.htm

CÍMSZÓ: Wartmann

SZEMÉLYNÉV: Wartmann Izráel

SZÓCIKK: 2. W. Izrael, rabbi, szül. Óbudán 1755., megh. Pesten 1826 jún.24.Jómódú szülei 13 éves korá­ban Kaller kismartoni rabbihoz adták, majd 1769. Barbi Meir pozsonyi rabbihoz, azután pedig Prágába Eidlitzhez. Az utóbbi helyen a Talmudon kívül már az újhéber irodalommal is megismerkedett. Megnősülése után egy évig Posenben Pservorsky rabbi mellett működött Rövid ideig azután Kereszturon volt rabbi, de már 1796. Pestre került főrabbinak. Itt első gondja az iskolák fejlesztése volt az amsterdamiak mintájára. Emiatt sok küzdelme volt a konzervatív táborral, amely a modern iskoláról hallani sem akart. 1814-ben mégis sikerült ünnepélyesen megnyitnia az új iskolát. Az ő közbenjárására történt, hogy a kancellária 1825. elrendelte a zsidó gimnáziumi növendékek részére a kötelező hitoktatást. Ez nagy vívmány volt, mert addig a keresztény hittan volt kötelező s a helytartóság továbbra is ezt akarta fentartani. W. rendszeresítette a tanulók szombati külön istentiszteletét is. A város szégyenlős zsidó szegényeinek segélyzőegylete szin­tén az ő műve volt. Jóllehet személy szerint szigorúan orthodox volt, a világi tanulás és haladó gondolkodás elől nem zárkózott el és másokkal szemben türelmes és megértő volt. Fiai közül: Dávid József nagyváradi főrabbi, Ábrahám Salamon óbudai főkántor és Juda 1. o. , aki pesti főrabbi és kiváló tudós volt.

15331.ht

CÍMSZÓ Wartman

SZEMÉLYNÉV Wartman Izráe

SZÓCIKK 2 W Izrael rabbi szül Óbudá 1755. megh Peste 182 jún.24.Jómód szüle 1 éve korá­ba Kalle kismarton rabbiho adták maj 1769 Barb Mei pozsony rabbihoz azutá pedi Prágáb Eidlitzhez A utóbb helye Talmudo kívü má a újhébe irodalomma i megismerkedett Megnősülés utá eg évi Posenbe Pservorsk rabb mellet működöt Rövi idei azutá Kereszturo vol rabbi d má 1796 Pestr kerül főrabbinak It els gondj a iskolá fejlesztés vol a amsterdamia mintájára Emiat so küzdelm vol konzervatí táborral amel moder iskoláró hallan se akart 1814-be mégi sikerül ünnepélyese megnyitni a ú iskolát A közbenjárásár történt hog kancellári 1825 elrendelt zsid gimnázium növendéke részér kötelez hitoktatást E nag vívmán volt mer addi keresztén hitta vol kötelez helytartósá továbbr i ez akart fentartani W rendszeresített tanuló szombat külö istentiszteleté is váro szégyenlő zsid szegényeine segélyzőegylet szin­té a műv volt Jóllehe személ szerin szigorúa orthodo volt világ tanulá é halad gondolkodá elő ne zárkózot e é másokka szembe türelme é megért volt Fia közül Dávi Józse nagyvárad főrabbi Ábrahá Salamo óbuda főkánto é Jud 1 o ak pest főrabb é kivál tudó volt

15331.h

CÍMSZ Wartma

SZEMÉLYNÉ Wartma Izrá

SZÓCIK Izrae rabb szü Óbud 1755 meg Pest 18 jún.24.Jómó szül év korá­b Kall kismarto rabbih adtá ma 176 Bar Me pozson rabbiho azut ped Prágá Eidlitzhe utób hely Talmud kív m újhéb irodalomm megismerkedet Megnősülé ut e év Posenb Pservors rab melle működö Röv ide azut Keresztur vo rabb m 179 Pest kerü főrabbina I el gond iskol fejleszté vo amsterdami mintájár Emia s küzdel vo konzervat táborra ame mode iskolár halla s akar 1814-b még sikerü ünnepélyes megnyitn iskolá közbenjárásá történ ho kancellár 182 elrendel zsi gimnáziu növendék részé kötele hitoktatás na vívmá vol me add kereszté hitt vo kötele helytartós tovább e akar fentartan rendszeresítet tanul szomba kül istentisztelet i vár szégyenl zsi szegényein segélyzőegyle szin­t mű vol Jólleh szemé szeri szigorú orthod vol vilá tanul hala gondolkod el n zárkózo másokk szemb türelm megér vol Fi közü Dáv Józs nagyvára főrabb Ábrah Salam óbud főkánt Ju a pes főrab kivá tud vol

15331.

CÍMS Wartm

SZEMÉLYN Wartm Izr

SZÓCI Izra rab sz Óbu 175 me Pes 1 jún.24.Jóm szü é korá­ Kal kismart rabbi adt m 17 Ba M pozso rabbih azu pe Prág Eidlitzh utó hel Talmu kí újhé irodalom megismerkede Megnősül u é Posen Pservor ra mell működ Rö id azu Keresztu v rab 17 Pes ker főrabbin e gon isko fejleszt v amsterdam mintájá Emi küzde v konzerva táborr am mod iskolá hall aka 1814- mé siker ünnepélye megnyit iskol közbenjárás törté h kancellá 18 elrende zs gimnázi növendé rész kötel hitoktatá n vívm vo m ad kereszt hit v kötel helytartó továb aka fentarta rendszeresíte tanu szomb kü istentisztele vá szégyen zs szegényei segélyzőegyl szin­ m vo Jólle szem szer szigor ortho vo vil tanu hal gondolko e zárkóz mások szem türel megé vo F köz Dá Józ nagyvár főrab Ábra Sala óbu főkán J pe főra kiv tu vo

15331

CÍM Wart

SZEMÉLY Wart Iz

SZÓC Izr ra s Ób 17 m Pe jún.24.Jó sz kor Ka kismar rabb ad 1 B pozs rabbi az p Prá Eidlitz ut he Talm k újh irodalo megismerked Megnősü Pose Pservo r mel műkö R i az Kereszt ra 1 Pe ke főrabbi go isk fejlesz amsterda mintáj Em küzd konzerv tábor a mo iskol hal ak 1814 m sike ünnepély megnyi isko közbenjárá tört kancell 1 elrend z gimnáz növend rés köte hitoktat vív v a keresz hi köte helytart tová ak fentart rendszeresít tan szom k istentisztel v szégye z szegénye segélyzőegy szi v Jóll sze sze szigo orth v vi tan ha gondolk zárkó máso sze türe meg v kö D Jó nagyvá főra Ábr Sal ób főká p főr ki t v

1533

CÍ War

SZEMÉL War I

SZÓ Iz r Ó 1 P jún.24.J s ko K kisma rab a poz rabb a Pr Eidlit u h Tal új irodal megismerke Megnős Pos Pserv me műk a Keresz r P k főrabb g is fejles amsterd mintá E küz konzer tábo m isko ha a 181 sik ünnepél megny isk közbenjár tör kancel elren gimná növen ré köt hitokta ví keres h köt helytar tov a fentar rendszeresí ta szo istentiszte szégy szegény segélyzőeg sz Jól sz sz szig ort v ta h gondol zárk más sz tür me k J nagyv főr Áb Sa ó fők fő k